Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře zákona o sociálně-právní ochraně dětí, doplněné o aktuální poznatky z praxe.
autor: Miloslav Macela, Daniel Hovorka, Adam Křístek, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, 896 stran
ISBN: 978-80-7598-481-4

Cena: 1 800 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Jednotlivá ustanovení zpracovali - str. XIII
Seznam zkratek  - str. XV
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XVIII
Předmluva k prvnímu vydání - str. XXII
Úvod ke druhému vydání  - str. XXIII
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
§ 1–4a Část první úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Sociálně-právní ochrana dětí  - str. 1
§ 2 Pojem dítěte [1]; Osobní a územní působnost zákona [2, 3] - str. 25
§ 3 Zřízení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí - str. 48
§ 4 Věcná příslušnost správních úřadů [1] a působnost dalších subjektů v sociálně-právní ochraně [2] - str. 49
§ 4a Vymezení některých pojmů - str. 65
§ 5–9a Část druhá Základní ustanovení sociálně-právní ochrany - str. 81
§ 5 Základní zásada sociálně-právní ochrany - str. 81
§ 6 Pojem ohroženého dítěte - str. 94
§ 7 Všeobecné oznamovací oprávnění  - str. 123
§ 8 Právo dítěte na poskytnutí odpovídající pomoci [1] a jeho participační práva [2, 3] - str. 128
§ 9 Právo rodičů a jiných osob odpovědných za výchovu na poskytnutí pomoci při výkonu jejich rodičovských práv a povinností  - str. 135
§ 9a Intervenční povinnost orgánu sociálně-právní ochrany [1]; Zásada proporcionality a subsidiarity opatření sociálně-právní ochrany [2]; Postup lege artis [2, druhá za stř.]; Povinnost řídit se standardy kvality
sociálně-právní ochrany [3, 4] - str. 138
§ 10–38b Část třetí Opatření sociálně-právní ochrany  - str. 145
§ 10–13a Hlava I Preventivní a poradenská činnost - str. 145
§ 10 Některé činnosti orgánů sociálně-právní ochrany [1, 3 a), b)]; Úkoly územních korporací v samostatné působnosti [2]; Základní nástroje sociální práce [3 c)–e), 5]; Všeobecná oznamovací povinnost [4]  - str. 145
§ 10a Zvláštní oznamovací povinnosti  - str. 158
§ 11 Poradenská činnost  - str. 163
§ 12 Uložení povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc mimo výchovná opatření [1, 3]; Povinná pomoc po nařízení ústavní výchovy [2] - str. 168
§ 13 Správní výchovná opatření - str. 181
§ 13a Soudní výchovná opatření dočasného umístění dítěte v zařízení - str. 194
§ 14–18 Hlava II Opatření na ochranu dětí - str. 211
§ 14 Aktivní legitimace k podání návrhu soudu [1]; Postup před podáním návrhu soudu [2]; Některé náležitosti návrhu [3]; Vyjádření k určení ústavu, do kterého má být dítě umístěno nebo přemístěno [4]; Aktivní legitimace k podání návrhu soudu na zrušení přijatých opatření [5]; Podnětové oprávnění [6]; Součinnost při výkonu rozhodnutí soudu [7 až 11] - str. 211
§ 15 Zajištění neodkladné – okamžité péče  - str. 241
§ 16 Podání návrhu na vydání „rychlých“ předběžných opatření - str. 243
§ 16a Posouzení nutnosti dalších opatření při předání dítěte do cizí péče bez rozhodnutí soudu [1]; Poskytování pomoci osobě, která převzala dítě do péče [2]  - str. - str.  253
§ 17 Hromadné opatrovnictví a poručenství  - str. 256
§ 18 zrušen - str. 287
§ 19 Hlava III Činnost orgánů sociálně-právní ochrany při svěření dítěte do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte - str. 288
§ 19 Činnost orgánu sociálně-právní ochrany před a při umístění dítěte v cizí péči rodinné [1]; Dohled nad úspěšností osvojení [1, písm. d)]; Aktivní legitimace úřadu práce k podání návrhu ve věcech výživného [2];
Změna okolností při předpěstounské a předadopční péči [3]; Dozor nad dětmi v cizí péči rodinné [4] - str. 288
§ 19a–27 Hlava IV Zprostředkování osvojení a pěstounské péče - str. 295
§ 19a Vymezení činností, které tvoří obsah zprostředkování osvojení a pěstounské péče [1]; Zákaz provádět výběr konkrétního osvojitele nebo pěstouna pro určité dítě jinými osobami a orgány, než jsou orgány
sociálně-právní ochrany dětí [2] - str. 295
§ 20 Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany  - str. 301
§ 21 Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování osvojení a pěstounské péče - str. 306
§ 22 Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče krajským úřadem - str. 314
§ 23 zrušen - str. 324
§ 24 Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem - str. 324
§ 24a zrušen - str. 330
§ 24b Přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem - str. 330
§ 24c Vyřazení z evidence dětí nebo evidence žadatelů vedené krajským úřadem - str. 333
§ 24d Postup ministerstva při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče - str. 338
§ 25 Zprostředkování osvojení Úřadem - str. 339
§ 26 Postup Úřadu při osvojení dítěte z ciziny do České republiky - str. 348
§ 27 Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče - str. 349
§ 27a Hlava V Pěstounská péče na přechodnou dobu  - str. 361
§ 27a Zvláštní evidence pěstounů na přechodnou dobu [1, 3, 5, věta poslední, 6]; Řízení o zařazení do zvláštní evidence pěstounů na přechodnou dobu [1, věta druhá a třetí, 2, 5]; Důvody pro svěření
dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu soudem [7]; Dozor soudu, předepsané důkazy, změna poměrů [8]; Omezení doby trvání pěstounské péče na přechodnou dobu [9]  - str. 361
§ 28–30 Hlava VI Ústavní výchova a ochranná výchova - str. 370
§ 28 Umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy  - str. 370
§ 29 Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy - str. 374
§ 30 Pobyt dítěte mimo ústav - str. 403
§ 31–34 Hlava VII Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - str. 413
§ 31 Účel sociální práce s ohroženými dětmi [1]; Sociální kuratela pro děti a mládež [2, 3]  - str. 414
§ 32 Preventivní činnost obecního úřadu [1]; Preventivní činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností [2]; Některé zásady sociální práce s ohroženými dětmi [3]; Zvláštní úkoly sociální kurately [4]  - str. 419
§ 33 Hromadné účastenství v trestním a přestupkovém řízení - str. 423
§ 34 Součinnost kurátora pro děti a mládež s věznicemi [1–5], popřípadě ústavy pro výkon zabezpečovací detence [5] - str. 436
§ 35–36 Hlava VIII Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině  - str. 445
§ 35 Působnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí  - str. 445
§ 35a Vydání potvrzení pro účely uplatňování nároků dítěte na výživné z ciziny - str. 460
§ 36 Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu - str. 461
§ 37 Hlava IX Sociálně-právní ochrana ve zvláštních případech - str. 467
§ 37 Poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým cizincům bez doprovodu rodičů nebo jiných odpovědných osob  - str. 467
§ 38–38b Hlava X Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a poradní sbory - str. 472
§ 38 Zřízení komise pro sociálně-právní ochranu [1] a její působnost [2]; Jmenování a odvolávání členů komise [3]; Jednací řád komise [4 až 6]; Náhrada ušlého příjmu za účast na jednání komise [7]  - str. 472
§ 38a Poradní sbor kraje a hl. města Prahy - str. 480
§ 38b Poradní sbor MPSV - str. 485
§ 39–47 Část čtvrtá Zařízení sociálně-právní ochrany - str. 489
§ 39 Výčet typů zařízení [1]; Okruh zřizovatelů [2] - str. 489
§ 40 Zařízení odborného poradenství pro péči o děti - str. 495
§ 41 Zařízení sociálně-výchovné činnosti - str. 496
§ 42 Účel zařízení, okruh oprávněných osob a další základní ustanovení - str. 497
§ 42a Základní činnosti a práva a povinnosti stran právního poměru při poskytování služby - str. 524
§ 42b Povinnost hradit ošetřovné [1, 2]; Působnost správních orgánů k rozhodování o ošetřovném v prvním stupni a v odvolacím řízení [3] - str. 538
§ 42c Výše ošetřovného a její krácení - str. 542
§ 42d Částečné nebo úplné osvobození od povinnosti hradit ošetřovné - str. 545
§ 42e Ošetřovné vyměřené ze sirotčího důchodu - str. 548
§ 42f Splatnost [1], krácení [2] a vyúčtování ošetřovného [3] - str. 549
§ 42g Vznik a trvání nároku na státní příspěvek [1, 3 písm. c)]; Účelovost využití státního příspěvku [2]; Výše státního příspěvku a jeho krácení [3]; Zánik nároku na státní příspěvek [4] - str. 550
§ 42h Splatnost a platební podmínky - str. 561
§ 42i Formální předpoklady pro vznik nároku na příspěvek a jeho výplatu - str. 563
§ 42j Zánik nároku na státní příspěvek [1]; Nedoplatky [2] a přeplatky [3]; Stavení lhůt [4] - str. 564
§ 42k Ohlašování jiných změn než změn v počtu chovanců [1, 2]; Povinnost vrátit neprávem vyplacené částky [3] a její prekluze [4]; Řízení o vrácení neprávem vyplacené částky [5] - str. 565
§ 42l Řízení o státním příspěvku [1, 2]; Náležitosti žádosti [3, 4]  - str. 567
§ 42m Pověřenec zřizovatele ve věcech státního příspěvku - str. 569
§ 42n Změny nároku v důsledku změn počtu chovanců a jejich oznamování  - str. 570
§ 43 Výchovně rekreační tábory pro děti  - str. 572
§ 44 zrušen  - str. 574
§ 45 zrušen - str. 575
§ 46 zrušen - str. 575
§ 47 zrušen - str. 575
§ 47a–47za Část pátá Pěstounská péče - str. 577
§ 47a–47d Hlava I Práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče - str. 577
§ 47a Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci - str. 577
§ 47b Vymezení smluvních stran [1, 4]; Subsidiární správní rozhodnutí [2]; Závaznost individuálního plánu ochrany dítěte [3]; Povinnost sledovat naplňování dohody [5]; Zásada jedinosti dohody a výjimka v případě
vyloučení manžela z okruhu společně posuzovaných osob [6, 7]  - str. 585
§ 47c Doba trvání dohody, její výpověď a výpovědní důvody - str. 600
§ 47d Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - str. 606
§ 47e–47n Hlava II Dávky pěstounské péče - str. 613
§ 47e Okruh dávek pěstounské péče - str. 613
§ 47f Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a jeho výše - str. 614
§ 47g Výluky z nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte  - str. 616
§ 47h Příspěvek při ukončení pěstounské péče - str. 618
§ 47i Nárok na odměnu pěstouna - str. 618
§ 47j Výše odměny pěstouna - str. 622
§ 47k Posuzování odměny pěstouna pro účely daně z příjmů a některých druhů pojištění - str. 627
§ 47l Příspěvek při převzetí dítěte - str. 629
§ 47m Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla - str. 629
§ 47n Společná pěstounská péče manželů - str. 630
§ 47o–47za Hlava III Společná ustanovení o dávkách pěstounské péče - str. 632
§ 47o Okruh oprávněných osob - str. 632
§ 47p Vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu - str. 636
§ 47q Změna nároku na dávku pěstounské péče  - str. 640
§ 47r Zánik nároku na dávku pěstounské péče - str. 642
§ 47s Přechod nároku na dávku pěstounské péče  - str. 644
§ 47t Způsob výplaty dávek pěstounské péče - str. 645
§ 47u Příjemce a zvláštní příjemce dávky pěstounské péče - str. 646
§ 47v Řízení o dávkách pěstounské péče - str. 648
§ 47w Náležitosti žádosti - str. 650
§ 47x Odvolání  - str. 650
§ 47y Povinnosti příjemce a žadatele o dávku - str. 651
§ 47z Přeplatky  - str. 652
§ 47za Povinnost sdělovat údaje - str. 653
§ 48–50 Část šestá Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami - str. 655
§ 48 Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami - str. 655
§ 49 Vydávání pověření - str. 666
§ 49a Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami - str. 681
§ 50 Odnětí pověření - str. 688
§ 50a Část sedmá Inspekce poskytování sociálně-právní ochrany  - str. 691
§ 50a Postup při inspekci sociálně-právní ochrany  - str. 691
§ 51–58b Část osmá Společná ustanovení  - str. 693
§ 51 Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů - str. 693
§ 52 Oprávnění vstupovat do domácnosti [1] a úřední licence k pořizování obrazových a zvukových záznamů [2]  - str. 703
§ 53 Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob - str. 709
§ 53a Informační systém sociálně-právní ochrany dětí - str. 719
§ 54 Vedení evidence a spisové dokumentace - str. 723
§ 55 Spisová dokumentace o dětech vedená obecními úřady obcí s rozšířenou působností  - str. 729
§ 56 Spisová dokumentace o dětech vedená jinými orgány sociálně-právní ochrany dětí - str. 743
§ 57 Mlčenlivost [1, 2]; Oprávnění ke zpracovávání osobních údajů [3] - str. 743
§ 58 Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany - str.  751
§ 58a Charakter působnosti úřadu územních samosprávných celků - str. 753
§ 58b Zmocňovací ustanovení  - str. 753
§ 59–59l Část devátá Přestupky - str. 757
§ 59 Obecné přestupky na úseku sociálně-právní ochrany - str. 757
§ 59a Přestupek bránění dozoru nad výkonem ústavní výchovy a ochranné výchovy  - str. 768
§ 59b Přestupek nesplnění povinnosti sdělit bezplatně údaje - str. 769
§ 59c Přestupek nesplnění oznamovací povinnosti - str. 772
§ 59d Přestupky rodičů a dalších osob odpovědných za výchovu dítěte - str. 774
§ 59e Přestupky ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - str. 776
§ 59f Přestupky osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany - str. 778
§ 59g Přestupky provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - str. 783
§ 59h Příslušnost k projednávání přestupků - str. 785
§ 59i zrušen  - str. 787
§ 59j zrušen  - str. 787
§ 59k zrušen - str. 788
§ 59l zrušen  - str. 788
§ 60–64 Část desátá Řízení a místní příslušnost  - str. 789
§ 60 Požadavky na formu žádosti - str. 789
§ 61 Místní příslušnost - str. 790
§ 62 Dožádání mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí - str. 797
§ 63 zrušen  - str. 802
§ 64 Zvláštní úprava ke správnímu řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí  - str. 802
§ 65–67 Část jedenáctá Přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 805
§ 65 Přechodná ustanovení  - str. 805
§ 66 Zrušovací ustanovení  - str. 806
§ 67 Účinnost  - str. 807
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§ 1 Zaměření a rozsah vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny - str. 809
§ 2 Obsah individuálního plánu ochrany dítěte - str. 810
§ 3 Obsah a rozsah odborné přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem k přijetí dítěte do rodiny  - str. 811
§ 4 Minimální rozsah poradenství, které je osobě pečující nebo osobě v evidenci trvale nebo dočasně poskytováno při zajištění osobní péče o dítě svěřené do péče  - str. 812
§ 5 Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci - str. 812
§ 6 Standardy kvality sociálně-právní ochrany - str. 813
§ 7 Účinnost - str. 813
Přílohy  - str.  814
Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí . 2013/26780-21
Část první Evidence a spisová dokumentace o dětech vedená obecními úřady obcí s rozšířenou působností  - str. 834
Díl první Evidence a spisová dokumentace - str. 834
Čl. 1 Obsah a způsob vedení evidence a spisové dokumentace - str. 834
Díl druhý Základní evidence - str. 834
Čl. 2 Zařazení dětí do základní evidence - str. 834
Čl. 3 Obsah základní evidence - str. 836
Čl. 4 Rejstřík Om a spisová značka Om - str. 836
Čl. 5 Jmenná kartotéka - str. 836
Čl. 6 Spisová dokumentace - str. 836
Čl. 7 Správní spis - str. 839
Čl. 8 Podklad pro zpracování spisové dokumentace - str.  839
Čl. 9 Postoupení spisu Om - str. 840
Díl třetí Pomocná evidence - str. 840
Čl. 10 Obsah pomocné evidence - str.  840
Čl. 11 Rejstřík Nom a spisová značka Nom - str. 841
Čl. 12 Spis Nom - str. 842
Čl. 13 Rejstřík dětí, kterým je třeba zprostředkovat osvojení  - str. 842
Čl. 14 Rejstřík dětí, kterým je třeba zprostředkovat pěstounskou péči  - str. 842
Čl. 15 Rejstřík dětí svěřených do výchovy jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte  - str. 843
Čl. 16 Rejstřík dětí, u kterých obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává poručenství - str. 843
Čl. 17 Rejstřík dětí, u nichž probíhá řízení o určení či popření rodičovství a u nichž byl obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanoven opatrovníkem  - str. 843
Čl. 18 Rejstřík dětí, u nichž bylo rozhodnuto o výchovném opatření  - str. 844
Čl. 19 Rejstřík dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo dětí umístěných ve středisku výchovné péče - str. 844
Čl. 20 Rejstřík dětí svěřených do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - str. 844
Čl. 21 Rejstřík dětí, na které se zaměřuje sociální kuratela pro děti a mládež - str. 844
Čl. 22 Rejstřík dětí mladších patnácti let podezřelých ze spáchání činu jinak trestného  - str. 845
Čl. 23 Rejstřík dětí, proti kterým bylo zahájeno trestní stíhání  - str.  845
Čl. 24 Rejstřík dětí ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a ve výkonu vazby  - str. 845
Čl. 25 Rejstřík dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu - str. 846
Čl. 26 Rejstřík dětí vyřazených ze základní evidence  - str. 846
Díl čtvrtý Vedení evidence a spisové dokumentace v elektronické podobě - str. 846
Čl. 27 Technické nosiče dat a další technické produkty - str. 846
Díl pátý Ukládání spisů a vyřazení z evidence - str. 847
Čl. 28 Vyřazení dítěte ze základní evidence - str. 847
Čl. 29 Vyznačení vyřazení dítěte ze základní evidence - str. 848
Čl. 30 Uzavření spisu a vyřazení evidenčního štítku - str. 848
Část druhá Evidence a spisová dokumentace vedená obecními úřady obcí s rozšířenou působností v oblasti náhradní rodinné péče  - str. 849
Čl. 31 Rozsah evidence a spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče - str. 849
Čl. 32 Spisové dokumentace o žadatelích a evidence žadatelů - str. 849
Čl. 33 Spisová dokumentace o osobách pečujících a osobách v evidenci, evidence osob pečujících a osob v evidenci - str. 851
Část třetí Evidence a spisová dokumentace vedená obecními úřady - str.  853
Čl. 34 Obsah evidence a spisové dokumentace - str. 853
Čl. 35 Použití ustanovení o evidenci a spisové dokumentaci vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností - str. 853
Část čtvrtá Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 854
Čl. 36 Přechodná ustanovení  - str. 854
Čl. 37 Zrušovací ustanovení  - str. 854
Čl. 38 Účinnost  - str. 854
Seznam literatury - str. 856
O autorech - str. 860
Rejstřík - str. 861

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která mění pravidla a podmínky pěstounské péče (mj. odměna pěstouna, příspěvek), financování, kompetence obcí s rozšířenou ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Abeceda rodinného práva

Abeceda rodinného práva

Daniela Kovářová - Wolters Kluwer, a. s.

Všechno začíná a končí v rodině. Z rodiny jsme vyšli, rodiny tvoříme během svého života, k rodině se vyjadřujeme jako k věci nám důvěrně známé, podobně jako ke škole nebo k fotbalu. Rodinné vztahy upravuje rodinné právo, kterému se však v žádné škole neučíme. Používáme je vůbec ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.