Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Změny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí
Publikace reflektuje změny v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vyvolané zákonem č. 363/2021 Sb.

Komentář se nově věnuje rovněž právní úpravě:
zaopatřovacího příspěvku pro mladé osoby, které byly do dne zletilosti nebo nabytí plné svéprávnosti v pěstounské péči nebo ústavní výchově. Zaopatřovací příspěvek nahrazuje příspěvek při ukončení pěstounské péče a od roku 2028 rovněž příspěvek na úhradu potřeb dítěte pro osoby, které byly do dne zletilosti v pěstounské péči, a na něj navázanou odměnu pěstouna pro osobu, které byla do dne zletilosti osoby její osobou pečující,
pojetí osoby pečující a osoby v evidenci, kdy v reakci na dosavadní judikaturu se osoba v evidenci poté, co je jí svěřeno dítě do pěstounské péče, stává též osobou pečující,
dávek pěstounské péče, zejména odměňování pěstounů v závislosti na tom, zda jim byla pěstounská péče zprostředkována státem či nikoliv, zastropování příspěvku při převzetí dítěte v pěstounské péči na přechodnou dobu nebo zakotvení nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do péče jiné osoby podle § 953 občanského zákoníku,
změn poskytování ochrany pomoci dítěti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a sice posílení postavení dítěte jako subjektu práv a podmínění poskytování ochrany a pomoci v tomto zařízení souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
mnoha dalších dílčích změn v oblasti státního příspěvku na výkon pěstounské péče a dohod o výkonu pěstounské péče.
Obsahuje rovněž výňatky souvisejících právních předpisů
Pro přehlednost jsou součástí publikace rovněž výňatky relevantních ustanovení právních předpisů dotýkajících se problematiky sociálně-právní ochrany dětí včetně novelizované vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a směrnice k vedení spisové dokumentace.

Přínos publikace pro praxi
Autorky nejenže přehledně a srozumitelně komentují obsah jednotlivých ustanovení, ale také vysvětlují filozofii vzniku jednotlivých ustanovení a jejich praktické uplatnění. Zvláště cenné je propojení s ustanoveními souvisejících předpisů, jakož i literatura vztahující se k jednotlivým ustanovením. Komentář k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí je velmi žádanou publikací, která je využívána všemi orgány sociálně-právní ochrany dětí, spolupracujícími nevládními organizacemi či soudci.

autoři: JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 31. 5. 2022, 904 stran
ISBN: 978-80-7554-366-0

Cena: 749 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
Historický vývoj sociálně-právní ochrany dětí - str. 13
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - str. 22
Část první – Úvodní ustanovení - str. 22
Část druhá – Základní ustanovení sociálně-právní ochrany - str. 41
Část třetí – Opatření sociálně-právní ochrany - str. 60
Hlava I – Preventivní a poradenská činnost - str. 60
Hlava II – Opatření na ochranu dětí - str. 95
Hlava III – Činnost orgánů sociálně-právní ochrany při svěření dítěte do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte - str. 138
Hlava IV – Zprostředkování osvojení a pěstounské péče - str. 144
Hlava V – Pěstounská péče na přechodnou dobu - str. 206
Hlava VI – Ústavní výchova a ochranná výchova - str. 212
Hlava VII – Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - str. 239
Hlava VIII – Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině - str. 260
Hlava IX – Sociálně-právní ochrana ve zvláštních případech - str. 270
Hlava X – Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a poradní sbory - str. 273
Část čtvrtá – Zařízení sociálně-právní ochrany - str. 282
Část pátá – Pěstounská péče - str. 345
Hlava I – Práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče - str. 345
Hlava II – Dávky pěstounské péče - str. 372
Hlava III – Společná ustanovení o dávkách pěstounské péče - str. 399
Část šestá – Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami - str. 423
Část sedmá – Inspekce poskytování sociálně-právní ochrany - str. 440
Část osmá – Zaopatřovací příspěvek - str. 442
Část devátá – Společná ustanovení - str. 478
Část desátá – Přestupky - str. 533
Část jedenáctá – Řízení a místní příslušnost - str. 560
Část dvanáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 572
Vybraná ustanovení novel - str. 580
Předpisy související - str. 601
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky - str. 602
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. - str. 615
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2000 Sb.m.s. - str. 636
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1998 Sb. - str. 649
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 91/2005 Sb.m.s. - str. 662
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/2001 Sb.m.s. - str. 675
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 132/2000 Sb.m.s. - str. 686
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení) - str. 695
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (vybraná ustanovení) - str. 754
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (vybraná ustanovení) - str. 792
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže) (vybraná ustanovení) - str. 818
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (vybraná ustanovení) - str. 838
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (vybraná ustanovení) - str. 854
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (vybraná ustanovení) - str. 866
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí - str. 871
Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí - str. 903

Další nabídka k tématu

Rodinné vztahy v soudní praxi. Vzory podání a soudních rozhodnutí

Rodinné vztahy v soudní praxi. Vzory podání a soudních rozhodnutí

Hana Nová, Nikol Hönigová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace obsahuje 85 vzorů podání a soudních rozhodnutí přehledně rozdělených podle jednotlivých oblastí rodinného práva. Naleznete zde vzory ve věcech osobního stavu (např. emancipace nebo určení příjmení) a ...

Cena: 730 KčKOUPIT

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Lenka Westphalová, Renata Šínová, Lenka Holá, Alicja Leix, Daniela Kolářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha přináší multidisciplinární pohled na problematiku rodičovských konfliktů. Zaměřuje se na možné nástroje jejich řešení s důrazem na nejlepší zájem dítěte. Dynamickému konceptu nejlepšího zájmu dítěte se publikace věnuje nejen z teoretického, ale zejména z praktického hlediska, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.