Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář, 2. vydání

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář, 2. vydání

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem této knihy je poskytnout čtenáři podrobné informace o české právní úpravě posuzování vlivů na životní prostředí, a to ve všech jejích praktických souvislostech.

Výklad všech ustanovení je veden se zřetelem k evropským předpisům – zejména směrnici EIA a směrnici SEA, i k souvisejícím českým právním předpisům – zejména zákonu o ochraně přírody a krajiny (tzv. naturové hodnocení), stavebnímu zákonu (nová úprava tzv. spojeného řízení, pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace) a správnímu řádu (úprava závazných stanovisek a tzv. jiných správních úkonů, včetně mechanismu pro jejich přezkum). U relevantních ustanovení je výklad doplněn též judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, popřípadě rozsudky Soudního dvora EU.

Publikace může být nápomocna pracovníkům veřejné správy (zejména krajských úřadů), kteří agendu posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají, investorům, kteří v procesu EIA vystupují jako oznamovatelé, autorizovaným osobám v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, pořizovatelům územně plánovací dokumentace, pracovníkům samosprávy, ale rovněž nevládním subjektům či studentům vysokých škol.

autor: Libor Dvořák vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 428 stran
ISBN: 978-80-7552-183-5

Cena: 748 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Seznam použitých zkratek  - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIII
Předmluva k 1. vydání - str. XVI
Předmluva k 2. vydání - str. XIX
Úvod - str. XXI
ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
§ 1–24 ČÁST PRVNÍ Posuzování vlivů na životní prostředí - str. 2
§ 1–10j HLAVA I Posuzování vlivů na životní prostředí v České republice - str. 2
§ 1–3 Díl 1 Úvodní ustanovení - str. 2
§ 1 Předmět úpravy - str. 2
§ 2 Rozsah posuzování - str. 8
§ 3 Základní pojmy - str. 11
§ 1–10 Díl 2 Posuzování vlivů záměru na životní prostředí - str. 27
§ 4 Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí  - str. 27
§ 5 Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí - str. 42
§ 6 Oznámení - str. 48
§ 7 Zjišťovací řízení - str. 57
§ 8 Dokumentace - str. 73
§ 9 Posudek - str. 81
§ 9a Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí  - str. 88
§ 9b Zveřejňování informací - str. 113
§ 9c Účast veřejnosti - str. 118
§ 9d Žaloba proti rozhodnutí - str. 126
§ 9e Náležitosti podporující podpisové listiny  - str. 130
§ 10 Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí - str. 133
§ 10a–10j Díl 3 Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí - str. 149
§ 10a Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí - str. 149
§ 10b Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí - str. 160
§ 10c Oznámení koncepce - str. 165
§ 10d Zjišťovací řízení - str. 168
§ 10e Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí  - str. 173
§ 10f Návrh koncepce - str. 177
§ 10g Stanovisko k návrhu koncepce - str. 184
§ 10h Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví  - str. 191
§ 10i Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí - str. 194
§ 10j zrušen - str. 208
§ 11–14b HLAVA II Posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky - str. 209
§ 11 Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky - str. 209
§ 12 Způsob mezistátního posuzování - str. 212
§ 13 Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky - str. 214
§ 14 Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky - str. 220
§ 14a Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky - str. 225
§ 14b Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky - str. 229
§ 15–24 HLAVA III Ustanovení společná a přechodná - str. 233
§ 15–19 Díl 1 Ustanovení společná - str. 233
§ 15 Předběžné projednání - str. 233
§ 16 Zveřejnění dokumentů pořízených v průběhu posuzování a informací o nich - str. 235
§ 17 Veřejné projednání - str. 240
§ 18 Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí - str. 245
§ 19 Autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení  - str. 249
§ 20–23a Díl 2 Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí - str. 265
§ 20 Orgány státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí  - str. 265
§ 20a Základní registr obyvatel a agendové informační systémy - str. 266
§ 21 Ministerstvo - str. 268
§ 22 Orgány kraje - str. 275
§ 23 Ostatní společná ustanovení - str. 279
§ 23a Prioritní dopravní záměr - str. 285
§ 24 Díl 3 Ustanovení přechodná - str. 295
§ 24 Přechodné ustanovení k zákonu č. 100/2001 Sb. - str. 295
§ 25 ČÁST DRUHÁ změna zákona o životním prostředí - str. 297
§ 25 Změna zákona o životním prostředí - str. 297
§ 26 ČÁST TŘETÍ Změna živnostenského zákona - str. 298
§ 26 Změna živnostenského zákona - str. 298
§ 27 ČÁST ČTVRTÁ Zrušena - str. 299
§ 27 zrušen - str. 299
§ 28 ČÁST PÁTÁ Účinnost - str. 300
§ 28 Účinnost - str. 300
Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. - str. 303
Příloha č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb.  - str. 315
Příloha č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. - str. 317
Příloha č. 3a k zákonu č. 100/2001 Sb.  - str. 320
Příloha č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.  - str. 322
Příloha č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb.  - str. 327
Příloha č. 6 k zákonu č. 100/2001 Sb.  - str. 328
Příloha č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb.  - str. 329
Příloha č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb.  - str. 331
Příloha č. 9 k zákonu č. 100/2001 Sb.  - str. 333
Literatura - str. 334
Přílohy  - str. 337
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/92/EU - str. 338
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/42/ES  - str. 359
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - str. 369
Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů - str. 372
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon)  - str. 375
Nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů  - str. 385
Vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí - str. 387
Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení - str. 390
Věcný rejstřík - str. 393
O autorovi  - str. 396

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

ÚZ č. 1422 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

V oblasti životního prostředí byly přijaty převratné a rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zásadní změny nastaly u vodního zákona a zákona o obalech – u každého více než 100 změnových bodů. ...

Cena: 395 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.