Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o pomoci v hmotné nouzi - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o pomoci v hmotné nouzi - Praktický komentář, 2. vydání

„Nový“, resp. aktualizovaný komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a k zákonu o životním a existenčním minimu přináší navíc podrobný výklad všech změn, které od roku 2016 v této oblasti nastaly. Především rok 2017 byl pro systém pomoci v hmotné nouzi náročný, protože v něm začaly být účinné rovnou dvě novely. Jedna z novel navrátila do systému hodnocení vlastní aktivity příjemce dávek, a to i ve spojení s výkonem veřejné služby, kdy se bonifikace nebo sankce za aktivitu či pasivitu klienta odrážejí na výši dávky. Druhá novela přinesla možnost obcím vyhlásit v místě, kde dochází k navýšení sociálně nežádoucích jevů, opatření obecné povahy, kam nesmí být nárokován doplatek na bydlení.  V rámci této novely se také uzákonilo, že po delší době vyplácení příspěvku na živobytí musí být jeho část poskytnuta prostřednictvím poukázek. Rovněž se určila hranice započitatelných nákladů na bydlení pro služby spojené s bydlením a pro větší právní jistotu žadatelů o doplatek na bydlení, kteří bydlí v substandardním bydlení (např. na ubytovně), se více v zákoně specifikovalo, kdy je lze považovat za případ hodný zvláštního zřetele.  Všechny uvedené a i další změny jsou popsány v komentáři tak, jak jsou podle metodik aplikovány v praxi. 

Samotný komentář každého čtenáře provede celým systémem pomoci v hmotné nouzi, a to jak všemi podmínkami nároků na jednotlivé dávky, tak i řízením o těchto dávkách včetně uvedením konkrétních příkladů z praxe.

autor: Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 2. 2018, 388 stran
ISBN: 978-80-7552-108-8

Cena: 520 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIII
Profil autorů - str. XVII
Úvod - str. XIX
ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (§ 1 až 7)
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Hmotná nouze  - str. 4
§ 3 Osoba, která není v hmotné nouzi  - str. 14
§ 4 Dávky - str. 28
§ 5 Okruh oprávněných osob  - str. 31
§ 6 Orgány pomoci v hmotné nouzi  - str. 39
§ 7 Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady  - str. 40
ČÁST DRUHÁ Vymezení některých pojmů (§ 8 až 20) - str. 41
§ 8 Společně posuzované osoby - str. 41
§ 9 Příjem - str. 46
§ 10 Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období - str. 50
§ 11 Zvýšení příjmu vlastním přičiněním - str. 57
§ 12 Zvýšení příjmu vlastní prací - str. 61
§ 13 Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek - str. 63
§ 14 Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku - str. 66
§ 15 Celkové sociální a majetkové poměry - str. 69
§ 16 Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi - str. 72
§ 17 zrušen - str. 79
§ 18 Nezaopatřené dítě - str. 79
§ 18a Veřejná služba - str.  81
§ 19 zrušen - str. 85
§ 20 zrušen - str. 85
ČÁST TŘETÍ Dávky (§ 21 až 37) - str. 87
Hlava I Příspěvek na živobytí (§ 21 až 31) - str. 87
§ 21 Podmínky nároku na příspěvek na živobytí - str. 87
§ 22 Povinnost vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část - str. 88
§ 23 Výše příspěvku na živobytí - str. 92
§ 24 Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob - str. 95
§ 25 Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací - str. 111
§ 26 Hodnocení možnosti využití majetku - str. 112
§ 27 Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek  - str. 117
§ 28 Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí - str. 121
§ 29 Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování - str. 124
§ 30 až § 32 zrušeny - str. 125
Hlava II doplatek na bydlení (§ 33 až 35a) - str. 126
§ 33 Podmínky nároku na doplatek na bydlení  - str. 126
§ 33a Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení - str. 135
§ 33b Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci
a jejich kontrolav140
§ 33c Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele - str. 143
§ 33d Oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů - str. 149
§ 34 Odůvodněné náklady na bydlení - str. 156
§ 35 Výše doplatku na bydlení - str. 169
§ 35a Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce, obce a pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu - str. 172
Hlava III mimořádná okamžitá pomoc (§ 36 až 37) - str. 175
§ 36 Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc - str. 175
§ 37 Výše mimořádné okamžité pomoci - str. 177
ČÁST ČTVRTÁ Společná ustanovení o dávkách (§ 38 až 59) . 181
§ 38 Nárok na dávku a její výplatu - str. 181
§ 39 Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení - str. 182
§ 40 Příjemce a zvláštní příjemce - str. 182
§ 41 zrušen - str. 184
§ 42 Formy poskytování dávek - str. 184
§ 43 Výplata dávek - str. 188
§ 44 (Vliv změn ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a její výši) - str. 193
§ 45 (Neprávem přiznaná nebo odepřená dávka) - str. 196
§ 46 Přechod nároku na dávky při úmrtí žadatele nebo příjemce - str. 199
§ 46a Přechod nároku na opakující se dávky při ztrátě podmínky nároku dosavadního příjemce - str. 200
§ 47 Zánik nároku na dávku, zánik nároku na výplatu dávky - str. 201
§ 48 Postoupení a srážky - str. 202
§ 49 Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce dávky a osoby společně posuzované - str. 203
§ 50 Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a dalších osob - str. 210
§ 51 Přeplatky - str. 213
§ 52 Informační systém pomoci v hmotné nouzi - str. 217
§ 53 Údaje poskytované Ministerstvem vnitra - str. 219
§ 54 (Vybírání a vymáhaní přeplatků, prominutí přeplatků) - str. 223
§ 55 Mlčenlivost - str. 225
§ 56 Kontrolní činnost - str. 229
§ 57 (Přestupky zaměstnanců a fyzických osob) - str. 230
§ 58 (Přestupky právnických osob) - str. 231
§ 59 (Řízení o přestupku) - str. 231
ČÁST PÁTÁ Organizace a řízení (§ 60 až 79) - str. 235
Hlava I Organizace (§ 60 až 62b) - str. 235
§ 60 Ministerstvo - str. 235
§ 61 Krajská pobočka Úřadu práce - str. 236
§ 62 zrušen - str. 239
§ 62a zrušen - str. 239
§ 62b zrušen - str. 239
Hlava II Povinnosti a oprávnění orgánů pomoci v hmotné nouzi, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a újezdních úřadů a jejich zaměstnanců (§ 63 až 65a) - str. 240
§ 63 (Povinnosti a oprávnění orgánů pomoci v hmotné nouzi, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a újezdních úřadů a jejich zaměstnanců) - str. 240
§ 64 (Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi na Úřadu práce a obcích) - str. 243
§ 65 (Povinnosti orgánů pomoci v hmotné nouzi a obcí v přenesené působnosti) - str. 249
§ 65a (Dotace) - str. 250
Hlava III Řízení (§ 67 až 79) - str. 252
§ 67 Místní příslušnost - str. 252
§ 68 Účastníci řízení - str. 255
§ 69 Zahájení řízení - str. 256
§ 70 Zastupování - str. 259
§ 71 Podání a jiné úkony - str. 260
§ 72 Náležitosti žádosti - str. 261
§ 73 Důkazní prostředky - str. 266
§ 74 Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí - str. 266
§ 75 Vydávání rozhodnutí - str. 267
§ 76 Oznámení a námitky  - str. 269
§ 77 Opravné prostředky - str.  271
§ 78 Výkon rozhodnutí  - str. 271
§ 79 Náklady řízení - str. 272
ČÁST ŠESTÁ Zmocňovací a přechodná ustanovení (§ 80 až 81)  - str. 273
§ 80 Zmocňovací ustanovení - str. 273
§ 81 Přechodná ustanovení - str. 273
ČÁST SEDMÁ Závěrečná ustanovení (§ 82 až 83) - str. 275
§ 82 Zrušovací ustanovení  - str. 275
§ 83 Účinnost  - str. 275
Vybraná ustanovení novel  - str. 276
VYHLÁŠKA O PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
§ 1 Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování - str. 281
§ 2 Náležitosti průkazu zaměstnance oprávněného k vykonávání činností sociální práce - str. 283
§ 3 Zrušovací ustanovení - str. 284
§ 4 Účinnost - str. 284
ZÁKON O ŽIVOTNÍM A EXISTENČNÍM MINIMU
§ 1 Předmět úpravy - str. 285
§ 2 Životní minimum jednotlivce - str. 287
§ 3 (Životní minimum u osob společně posuzovaných) - str.  288
§ 4 (Stanovení okruhů společně posuzovaných osob) - str. 290
§ 5 Existenční minimum - str. 295
§ 6 (Posuzování příjmů - základní informace) - str. 296
§ 7 (Příjmy považované za započitatelné) - str. 297
§ 8 Způsob zápočtu příjmů ze samostatné činnosti - str. 311
§ 9 Zvýšení částek životního a existenčního minima  - str. 316
§ 10 Přechodné ustanovení - str. 317
§ 11 Zrušovací ustanovení  - str. 317
§ 12 Účinnost  - str. 318
Formuláře - str. 319
Věcný rejstřík - str. 361

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 19 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné. Od minulého vydání byl změněn zákon o státní sociální podpoře, zákon ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi

JUDr. Naděžda Břeská, Mgr. Tomáš Urban, Mgr. Lucie Vránová - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Podrobněji k obsahu publikace Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.