Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o Policii České republiky - Komentář

Zákon o Policii České republiky - Komentář

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými probíhá spolupráce s dalšími orgány. Dále se zabývá podmínkami, za kterých může policejní orgán omezit osobní svobodu a použit donucovacích prostředků a zbraně, jak má postupovat se zajištěnými věcmi, při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob, vykázání nebo při práci s informacemi. V textu se autoři věnují i mezinárodní spoluprací a kontrole policie.

Za dobu své účinnosti prošel zákon několika dílčími novelizacemi. Poslední novelizace byla provedena zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, který do zákona o Policii ČR přidala několik nových ustanovení, kterým se autoři komentáře také věnovali. 

Právní stav komentáře je k 1. 7. 2019.

autoři: Miroslav Šteinbach, René Šlesinger, Miroslav Zimmermann, Milan Bílek, Kateřina Hlaváčová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 10. 2019, 300 stran
ISBN: 978-80-7598-193-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

 Seznam použitých zkratek - str. VII
Přehled autorů a komentovaných ustanovení - str. XIII
Předmluva - str. XIV
Zákon č. 273/2008 Sb., o  Policii  České republiky
Část první Policie  České republiky - str. 1
Hlava I Postavení a činnost  Policie  České republiky - str.  1
§ 1 Definice Policie České republiky - str. 1
§ 2 Základní úkoly policie   - str. 2
§ 3 Územní působnost policie - str.  3
§ 4 Personální zabezpečení policie  - str. 3
Hlava II Řízení a organizace policie - str.  6
§ 5 Vztah policie a ministerstva  - str. 6
§ 6 Organizační struktura policie  - str.  6
§ 7 Postavení ústředních organizačních jednotek policie v systému organizačních složek státu - str. 9
§ 7a Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami státu  - str. 9
§ 7b Nakládání s majetkem za mimořádné události nebo krizové situace - str. 10
§ 8 Postavení územních organizačních jednotek policie v systému organizačních složek státu  - str. 11
Hlava III Základní povinnosti  - str. 12
§ 9 Zdvořilost - str. 12
§ 10 Iniciativa - str. 12
§ 11 Přiměřenost postupu - str. 14
§ 12 Prokazování příslušnosti - str. 15
§ 13 Poučování  - str. 16
Hlava IV Spolupráce a další vztahy policie - str. 17
§ 14 Základní vymezení spolupráce  - str. 17
§ 15 Základní forma spolupráce  - str. 17
§ 16 Spolupráce s obcemi - str. 18
§ 17 Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami - str. 19
§ 18 Vyžadování pomoci od osob a orgánů  - str. 20
§ 19 Technická podpora - str. 20
§ 20 Působení policie v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení krizových situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně - str. 21
§ 21 Poskytování ochrany a součinnosti při provádění exekuce a výkonu rozhodnutí - str. 22
§ 22 Povolávání vojáků, příslušníků Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky k plnění úkolů policie - str. 22
Obsah § 23 Uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky - str. 24
Hlava V Omezení osobní svobody  - str. 25
§ 24 Obecná ustanovení k omezení osobní svobody - str. 25
§ 25 Připoutání  - str. 31
§ 26 Zajištění osoby  - str. 32
§ 27 Zajištění cizince - str.  43
§ 28 Osoby umísťované do policejní cely - str. 46
§ 29 Prohlídka osoby před umístěním do cely - str.  49
§ 30 Osoby umísťované do cely odděleně - str. 51
§ 31 Lékařské vyšetření osoby umísťované do cely - str.  52
§ 32 Újma na zdraví či pokus o sebevraždu  - str. 53
§ 33 Podmínky v cele - str.  55
Hlava VI Postup ve vztahu k věcem - str. 58
§ 34 Odnětí věci  - str. 58
§ 34a Předběžné zajištění věci - str. 61
§ 35 Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby - str.  64
§ 36 Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla  - str. 66
§ 37 Zajištění, odstranění a zničení věci - str.  69
§ 38 Držení a používání nebezpečných látek a věcí - str. 71
§ 39 Rušení provozu elektronických komunikací - str. 73
§ 40 Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek - str. 75
§ 41 Oprávnění ke vstupu - str. 79
§ 42 Zastavení a prohlídka dopravního prostředku - str.  82
§ 43 Omezení osob  - str.  85
Hlava VII Vykázání - str.  87
§ 44 Předpoklady a náležitosti vykázání  - str. 87
§ 45 Práva a povinnosti vykázané osoby - str. 91
§ 46 Poučení ohrožené osoby - str. 94
§ 47 Další povinnosti policisty při vykázání - str. 95
Hlava VIII Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob  - str.  97
§ 48 Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů  - str.  97
§ 49 Zajišťování bezpečnosti určených osob - str.  99
§ 50 Krátkodobá ochrana osoby  - str. 100
Hlava IX Použití donucovacích prostředků a zbraně - str. 103
§ 51 Obecné ustanovení - str. 103
§ 52 Donucovací prostředky - str.  104
§ 53 Obecné podmínky použití donucovacího prostředku - str. 115
§ 54 Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace - str. 118
§ 55 Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu - str. 121
§ 56 Použití zbraně  - str.  123
§ 57 Povinnosti policisty po použití donucovacího prostředku nebo zbraně - str. 130
§ 58 Zvláštní omezení  - str. 134
§ 59 Zákrok pod jednotným velením  - str. 136
Hlava X Práce s informacemi - str. 138
§ 60 Obecná ustanovení o zpracovávání informací policií - str. 138
§ 61 Podání vysvětlení  - str.  144
§ 62 Pořizování záznamů  - str. 152
§ 63 Prokázání totožnosti - str.  155
§ 64 Doba předvedení  - str. 162
§ 65 Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace - str. 162
§ 66 Získávání informací z evidencí - str. 165
§ 66a Zpracování digitálních fotografií za účelem identifikace - str. 168
§ 67 Získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků - str. 170
§ 68 Pátrání po osobách a věcech  - str. 173
§ 69 Získávání poznatků o trestné činnosti I  - str. 176
§ 70  Získávání poznatků o trestné činnosti II  - str. 178
§ 71 Oprávnění policie v boji s terorismem - str.  179
§ 71a Získávání informací od správce daně - str. 182
§ 72 Podpůrné operativně pátrací prostředky - str. 183
§ 73 Informátor - str. 184
§ 74 Krycí prostředky  - str. 185
§ 75 Krycí doklad  - str. 186
§ 76 Zabezpečovací technika - str.  188
§ 77 Zvláštní finanční prostředky - str. 190
§ 78 Předávání informací  - str.  191
§ 79 Základní ustanovení o zpracování osobních údajů při plnění některých úkolů policie  - str. 193
§ 79a Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 199
§ 80 Obecné podmínky zpřístupňování nebo předávání osobních údajů - str. 202
§ 80a Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru  - str. 204
§ 80b Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů bezpečnostním sborům třetích států a mezinárodním organizacím  - str.  206
§ 80c Zpřístupňování nebo předávání osobních údajů osobám a orgánům ve třetích státech - str. 209
§ 81 Zveřejňování osobních údajů - str. 211
§ 82 Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů  - str. 212
§ 83 zrušen - str. 215
§ 84 Zpracování údajů v Schengenském informačním systému - str. 216
§ 84a Údaje jmenné evidence cestujících - str. 219
§ 84b Pravidla zpracování údajů jmenné evidence cestujících - str.  222
§ 84c Využití údajů jmenné evidence cestujících - str. 225
§ 84d Mezinárodní spolupráce se třetími státy  - str.  227
§ 85 zrušen - str. 228
§ 86 zrušen  - str. 228
§ 87 Pravidla uchovávání osobních údajů  - str. 229
§ 88 Informování subjektu údajů - str. 230
§ 88a Zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo předávaných v rámci Evropské unie podle zvláštních předpisů o policejní spolupráci  - str. 230
§ 88b Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií v jiných oblastech - str. 231
Hlava XI Mezinárodní spolupráce  - str. 234
§ 89 Subjekty mezinárodní spolupráce - str. 234
§ 90 Příslušnost policejního prezidia   - str. 237
§ 91 Operativní prostředky v mezinárodní spolupráci  - str. 238
§ 92 Použití cizích příslušníků na území České republiky - str. 238
§ 93 Působení policistů na území jiného státu  - str. 241
§ 94 Poskytování utajovaných informací do zahraničí - str. 241
Hlava XII Náhrada škody a náhrada za poskytnutí věcné pomoci  - str. 243
§ 95 Náhrada škody - str. 243
§ 96 Náhrada za poskytnutí věcné pomoci - str. 245
Hlava XIII Kontrola policie - str. 246
§ 97 Upozornění na nedostatky v činnosti policie a protiprávní jednání policistů a zaměstnanců policie - str. 246
§ 98 Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací - str. 247
Hlava XIV Ochrana názvu policie a udílení darů a medailí  - str. 250
§ 99 Ochrana názvu policie - str. 250
§ 100 Udílení darů a medailí  - str.  251
Hlava XV Přestupky  - str. 252
§ 101 Vymezení přestupků  - str.  252
§ 102 Příslušnost k projednávání přestupků  - str. 254
Část druhá zrušena - str. 255
§ 103 zrušen - str. 255
§ 104 zrušen  - str.255
§ 105 zrušen - str. 255
§ 106 zrušen  - str. 255
§ 107 zrušen - str.  255
Část třetí Ustanovení společná a přechodná  - str. 257
§ 108 Služební stejnokroj, prokazování a označování  - str. 257
§ 109 Dokumentace - str. 258
§ 110 Zbraně a bezpečnostní materiál - str. 259
§ 111 Výklad pojmů - str. 259
§ 112 Zjišťování tělesných znaků, měření těla a odběr biologického vzorku - str. 260
§ 113 Úkon a zákrok - str. 261
§ 114 Povinnost uposlechnout výzvy nebo pokynu a vyhovět žádosti - str. 261
§ 115 Mlčenlivost  - str. 262
§ 116 Použití policejní letecké techniky - str. 263
§ 117 Účelová zařízení  - str. 265
§ 117a Kontrolní činnost  - str. 265
§ 118 zrušen  - str.  265
§ 119 Přechod práv a povinností  - str. 265
§ 120 Zavedení ochrany názvu policie - str. 267
Část čtvrtá Závěrečná ustanovení  - str. 269
§ 121 Zrušovací ustanovení  - str. 269
§ 122 Účinnost - str. 270
Příloha: Názvy a sídla krajských ředitelství - str.  271
Vybraná ustanovení novel čl.  V zákona č. 273/2013  Sb.  - str. 271
Přechodné ustanovení - str. 271
Příloha: Mezinárodní smlouvy o policejní spolupráci  - str. 272
Seznam použité literatury - str. 275
Věcný rejstřík - str. 276
Slovo o autorech - str. 279

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1476 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1476 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba. V každé kapitole ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.