Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář, 2. vydání

Komentář přináší ucelený výklad zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili své zkušenosti při vedení přestupkových řízení, metodického usměrňování přestupkové agendy a jeho aplikaci v advokátní, správní a soudní praxi. Ve druhém vydání komentáře tak autoři zohledňují poznatky nejen z činnosti správních orgánů, ale rovněž z rozhodovací praxe správních soudů a nově publikované odborné literatury.

Autoři u jednotlivých ustanovení obsáhle citují zásadní judikaturu. Při jejím výběru bylo dbáno na její aktuálnost ve vazbě na novou právní úpravu a uváděna je též relevantní judikatura z oblasti trestního práva, jež může pomoci objasnit některé instituty, které jsou uplatňovány též v trestním právu a trestním řízení. Uváděny jsou i závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

Předností publikace je autorský kolektiv, do něhož patří odborníci působící na Nejvyšším správním soudě, v akademické sféře, advokacii a Legislativní radě vlády, mající bohaté zkušenosti s vedením přestupkových řízení na úrovni správních orgánů či metodicky usměrňující agendu přestupků. Jedná se tak o odborníky, kteří se již v legislativním procesu podíleli na přípravě komentovaného zákona a v současnosti jeho aplikaci metodicky usměrňují a v advokátní, správní či soudní praxi přímo aplikují.

Publikace je určena nejen pro úředníky správních orgánů, ale i všem těm, kterých se oblast správního trestání dotýká. Velmi užitečným zdrojem informací bude pro správní soudy, advokáty, studenty či širokou veřejnost.

autoři: David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Riegel, Vít Šťastný; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 26. 7. 2022, 596 stran
ISBN: 978-80-7676-419-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Předmluva k 1. vydání - str. XII
Předmluva k 2. vydání - str. XIII
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
§ 1–4 Část první Obecná ustanovení
- str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Časová působnost - str. 7
§ 3 Územní působnost - str. 14
§ 4 Osobní působnost - str. 20
§ 5–59 Část druhá Základy odpovědnosti za přestupek  - str. 35
§ 5–12 Hlava I Společná ustanovení pro fyzickou osobu, právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu - str. 35
§ 5 Přestupek - str. 35
§ 6 Pokus přestupku - str. 43
§ 7 Pokračování v přestupku - str. 48
§ 8 Trvající přestupek - str. 52
§ 9 Hromadný přestupek - str. 55
§ 10 Opomenutí - str. 57
§ 11 Spolupachatel - str. 60
§ 12 Zvláštní subjekt přestupku - str. 63
§ 13–19 Hlava II Odpovědnost fyzické osoby za přestupek  - str. 67
§ 13 Fyzická osoba jako pachatel - str. 67
§ 14 Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby - str. 74
§ 15 Zavinění - str. 77
§ 16 Omyl skutkový - str. 84
§ 17 Omyl právní - str. 88
§ 18 Věk - str. 92
§ 19 Nepříčetnost - str. 95
§ 20–21 Hlava III Odpovědnost právnické osoby za přestupek  - str. 102
§ 20 Právnická osoba jako pachatel - str. 102
§ 21 Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek - str. 115
§ 22–23 Hlava IV Odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek  - str. 123
§ 22 Podnikající fyzická osoba jako pachatel - str. 123
§ 23 Posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek - str. 129
§ 24–28 Hlava V Okolnosti vylučující protiprávnost  - str. 132
§ 24 Krajní nouze - str. 132
§ 25 Nutná obrana - str. 140
§ 26 Svolení poškozeného - str. 146
§ 27 Přípustné riziko - str. 150
§ 28 Oprávněné použití zbraně - str. 154
§ 29–34 Hlava VI Zánik odpovědnosti za přestupek a odpovědnost právního nástupce  - str. 162
§ 29 Důvody zániku odpovědnosti za přestupek - str. 162
§ 30 Délka promlčecí doby - str. 170
§ 31 Běh promlčecí doby - str. 176
§ 32 Stavení a přerušení promlčecí doby - str. 182
§ 33 Přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek - str. 193
§ 34 Přechod odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek - str. 201
§ 35–50 Hlava VII Správní tresty a jejich ukládání  - str. 205
§ 35 Druhy správních trestů - str. 205
§ 36 Ukládání správních trestů - str. 212
§ 37 Určení druhu a výměry správního trestu - str. 214
§ 38 Povaha a závažnost přestupku - str. 223
§ 39 Polehčující okolnosti - str. 229
§ 40 Přitěžující okolnosti - str. 233
§ 41 Ukládání správních trestů za více přestupků - str. 238
§ 42 Podmíněné upuštění od uložení správního trestu - str. 244
§ 43 Upuštění od uložení správního trestu - str. 248
§ 44 Mimořádné snížení výměry pokuty - str. 251
§ 45 Napomenutí - str. 256
§ 46 Pokuta - str. 258
§ 47 Zákaz činnosti - str. 265
§ 48 Propadnutí věci - str. 270
§ 49 Propadnutí náhradní hodnoty - str. 275
§ 50 Zveřejnění rozhodnutí o přestupku - str. 277
§ 51–54 Hlava VIII Ochranná opatření  - str. 284
§ 51 Druhy ochranných opatření - str. 284
§ 52 Omezující opatření - str. 288
§ 53 Zabrání věci - str. 295
§ 54 Zabrání náhradní hodnoty - str. 300
§ 55–59 Hlava IX Zvláštní ustanovení o mladistvých  - str. 302
§ 55 Mladistvý - str. 302
§ 56 Ukládání správního trestu mladistvému - str. 304
§ 57 Pokuta - str. 307
§ 58 Zákaz činnosti - str. 308
§ 59 Upuštění od uložení správního trestu - str. 310
§ 60–102 Část třetí Řízení o přestupcích  - str. 313
§ 60–64 Hlava I Příslušnost správních orgánů a změny příslušnosti  - str. 313
§ 60 Věcná příslušnost - str. 313
§ 61 Komise pro projednávání přestupků - str. 315
§ 62 Místní příslušnost - str. 319
§ 63 Vyloučení z projednávání a rozhodování věci - str. 323
§ 64 Předání věci - str. 328
§ 65 Hlava II Právní styk s cizinou  - str. 336
§ 65 Uskutečňování právního styku s cizinou - str. 336
§ 66–67 Hlava III Doručování  - str. 339
§ 66 Doručování veřejnou vyhláškou - str. 339
§ 67 Doručování zmocněnci - str. 341
§ 68–72b Hlava IV Účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení a orgán sociálně-právní ochrany dětí  - str. 344
§ 68 Účastníci řízení - str. 344
§ 69 Obviněný - str. 348
§ 70 Poškozený - str. 353
§ 71 Osoba přímo postižená spácháním přestupku - str. 358
§ 72 Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí - str. 361
§ 72a Ochrana osob vystupujících v řízení o přestupku - str. 365
§ 72b Nepřípustné zastoupení - str. 367
§ 73–76 Hlava V Postup před zahájením řízení  - str. 370
§ 73 Oznamování přestupku - str. 370
§ 74 Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech - str. 373
§ 75 Součinnost - str. 377
§ 76 Odložení věci - str. 379
§ 77–92 Hlava VI Postup v řízení  - str. 389
§ 77 Překážky řízení - str. 389
§ 78 Zahájení řízení z moci úřední - str. 392
§ 79 Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku - str. 396
§ 80 Ústní jednání - str. 400
§ 81 Řízení navazující na kontrolu - str. 406
§ 82 Dokazování - str. 407
§ 83 Záruka za splnění povinnosti - str. 413
§ 84 Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby - str. 416
§ 85 Přerušení řízení - str. 420
§ 86 Zastavení řízení - str. 424
§ 87 Narovnání - str. 429
§ 88 Společné řízení - str. 433
§ 89 Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení - str. 441
§ 90 Příkaz - str. 450
§ 91 Ukládání pokuty příkazem na místě - str. 454
§ 92 Příkaz na místě a příkazový blok - str. 460
§ 93–94 Hlava VII Rozhodnutí o přestupku  - str. 465
§ 93 Výroková část rozhodnutí o přestupku - str. 465
§ 94 Lhůta pro vydání rozhodnutí - str. 478
§ 95 Hlava VIII Náklady řízení  - str. 482
§ 95 Náhrada nákladů řízení - str. 482
§ 96–98 Hlava IX Řízení o odvolání  - str. 488
§ 96 Osoby oprávněné podat odvolání - str. 488
§ 97 Odvolání a postup správního orgánu prvního stupně - str. 491
§ 98 Řízení u odvolacího správního orgánu - str. 495
§ 99–102 Hlava X Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku  - str. 503
§ 99 Nové rozhodnutí - str. 503
§ 100 Přezkumné řízení - str. 506
§ 101 Přezkum příkazu na místě - str. 513
§ 102 Přechod úhrady pokuty na právního nástupce - str. 515
§ 103–114 Část čtvrtá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 519
§ 103 Výkon působnosti - str. 519
§ 104 Amnestie - str. 525
§ 105 Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy - str. 529
§ 106 Evidence přestupků - str. 531
§ 107 Postup při zápisu do evidence přestupků - str. 534
§ 108 Námitkové řízení - str. 536
§ 109 Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - str. 538
§ 110 Přehled přestupků - str. 539
§ 111 Požadavky na oprávněnou úřední osobu - str. 542
§ 112 Přechodná ustanovení - str. 548
§ 113 Zrušovací ustanovení - str. 561
§ 114 Účinnost - str. 568
Vybraná ustanovení novel: Čl. II zákona č. 417/2021 Sb., Přechodná ustanovení - str. 571
Slovo o autorech - str. 572
Věcný rejstřík - str. 574

Další nabídka k tématu

Zánik odpovědnosti za přestupek

Zánik odpovědnosti za přestupek

Tomáš Grygar - C. H. Beck

Publikace je primárně určena odborníkům z řad správněprávní teorie a praxe, zejména advokátům, akademikům, soudcům správních soudů nebo pracovníkům správních úřadů všech druhů a stupňů. Představuje první monografické zpracování problematiky zániku přestupkové odpovědnosti, se kterou ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ... pokračování

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Jitka Jelínková, Svatava Havelková - C. H. Beck

Stále ještě relativně nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž vychází druhé vydání ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Tomáš Grygar - C. H. Beck

Tato publikace je věnována problematice řízení o přestupku právnické osoby, a to zejména z pohledu jeho specifik oproti řízení o přestupku osoby fyzické. V červenci 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který na rozdíl od předchozího ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Luboš Jemelka, Pavel Vetešník - C. H. Beck

Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu ... pokračování

Cena: 1 890 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.