Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Komentář

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Komentář

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní publikací, která se problematikou tohoto zákona komplexně zaobírá. S vědomím toho autoři podrobně rozebírají jednotlivé pojmy a instituty daného zákona, shrnují dosavadní judikaturu, upozorňují na některá sporná místa a v neposlední řadě prezentují vlastní návrhy výkladu. Zákon je zkoumán v kontextu celého právního řádu, přičemž podrobněji jsou zmiňovány především prováděcí právní předpisy k němu a vztah zákona zejména ke správnímu řádu.

Komentář je určen všem, kteří se problematikou utajovaných informací nebo bezpečnostní způsobilostí profesně zabývají, ať již se jedná o státní zaměstnance, příslušníky bezpečnostních sborů či ozbrojených sil, anebo o podnikatelské subjekty a jejich zaměstnance. Využití pro něj najdou i advokáti, kteří se mohou s touto problematikou setkávat v konkrétních řízeních, a rovněž akademická obec, které může posloužit jako východisko pro další bádání.

autoři: Jan Dvořák, Jiří Chrobák; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 3. 2018, 480 stran
ISBN: 978-80-7598-016-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XV
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIX
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
§ 1–2 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů - str. 7
§ 3–79 ČÁST DRUHÁ OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ  - str. 33
§ 3–5 HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ - str. 33
§ 3 Újma zájmu České republiky a nevýhodnost pro zájmy České republiky - str. 33
§ 4 Stupně utajení - str. 36
§ 5 Druhy zajištění ochrany utajovaných informací - str. 37
§ 6–14 HLAVA II PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST - str. 39
§ 6 Podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené; vydání oznámení  - str. 39
§ 7 Prokázání svéprávnosti, věku a bezúhonnosti  - str. 42
§ 8 Bezúhonnost - str. 44
§ 9 Poučení; platnost oznámení - str. 46
§ 10 Povinnosti držitele oznámení - str. 51
§ 11 Podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné; poučení - str. 53
§ 12 Podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby - str. 57
§ 13 Osobnostní způsobilost  - str. 60
§ 14 Bezpečnostní spolehlivost  - str. 63
§ 15–20 HLAVA III PRŮMYSLOVÁ BEZPEČNOST - str. 91
§ 15 Podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci  - str. 91
§ 15a Prohlášení podnikatele  - str. 92
§ 16 Podmínky pro vydání osvědčení podnikatele - str. 95
§ 17 Ekonomická stabilita - str. 96
§ 18 Bezpečnostní spolehlivost - str. 98
§ 19 Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací - str. 101
§ 20 Formy přístupu podnikatele k utajované informaci  - str. 102
§ 21–23 HLAVA IV ADMINISTRATIVNÍ BEZPEČNOST - str. 103
§ 21 Vyznačování údajů na utajované informaci a její evidence - str. 103
§ 22 Vyznačení stupně utajení - str. 109
§ 23 Výjimky a zmocňovací ustanovení - str. 111
§ 24–33 HLAVA V FYZICKÁ BEZPEČNOST - str. 114
§ 24 Vymezení základních pojmů; pravidla projednávání, zpracovávání a ukládání utajované informace - str.  114
§ 25 Kategorie a třídy zabezpečených oblastí; kategorie objektů - str. 116
§ 26 Projednávání utajovaných informací - str. 118
§ 27 Opatření fyzické bezpečnosti - str. 120
§ 28 Ostraha - str. 120
§ 29 Režimová opatření - str. 122
§ 30 Technické prostředky - str. 124
§ 31 Bodové hodnoty opatření fyzické bezpečnosti a nejnižší míra zabezpečení - str. 127
§ 32 Projekt fyzické bezpečnosti - str. 130
§ 33 Zmocňovací ustanovení - str. 131
§ 33a–35a HLAVA VI BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ - str. 133
§ 33a Výkon státní správy - str. 133
§ 34 Informační systém - str. 134
§ 35 Komunikační systém - str. 136
§ 35a Manipulace s taktickou informací - str. 139
§ 36 HLAVA VII OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ V ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ INFORMAČNÍHO NEBO KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU - str. 140
§ 36 Zpracování utajované informace v elektronické podobě v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému - str. 140
§ 36a–45 HLAVA VIII KRYPTOGRAFICKÁ OCHRANA - str. 142
§ 36a Výkon státní správy - str. 142
§ 37 Kryptografický materiál a kryptografické pracoviště  - str. 142
§ 37a Kontrolovaná kryptografická položka - str. 145
§ 38 Výkon kryptografické ochrany - str. 146
§ 39 Zvláštní odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a zkouška zvláštní odborné způsobilosti - str. 148
§ 40 Provozní obsluha kryptografického prostředku - str. 150
§ 41 Manipulace s kryptografickým materiálem a kontrolovanou kryptografickou položkou  - str. 151
§ 42 Přeprava kryptografického materiálu a vývoz kryptografického prostředku - str. 152
§ 43 Kompromitace kryptografického materiálu - str. 155
§ 43a Distribuce a evidence kryptografického materiálu - str.  155
§ 44 Zmocňovací ustanovení - str. 156
§ 45 Ochrana utajovaných informací před jejich únikem kompromitujícím vyzařováním - str. 157
§ 45a–53 HLAVA IX CERTIFIKACE - str. 161
§ 45a Výkon státní správy - str. 161
§ 46 Společná ustanovení - str. 162
§ 47 Žádost o certifikaci technického prostředku a platnost certifikátu technického prostředku  - str. 170
§ 48 Žádost o certifikaci informačního systému a platnost certifikátu informačního systému - str. 172
§ 49 Žádost o certifikaci kryptografického prostředku a platnost certifikátu kryptografického prostředku  - str. 175
§ 50 Žádost o certifikaci kryptografického pracoviště a platnost certifikátu kryptografického pracoviště - str. 178
§ 51 Žádost o certifikaci stínicí komory a platnost certifikátu stínicí komory - str. 181
§ 52 Smlouva o zajištění činnosti - str. 183
§ 53 Zmocňovací ustanovení - str. 187
§ 54–64 HLAVA X OSVĚDČENÍ FYZICKÉ OSOBY, OSVĚDČENÍ PODNIKATELE, ZVLÁŠTNÍ PŘÍSTUP A ZPROŠŤOVÁNÍ MLČENLIVOSTI - str. 189
§ 54 Charakter a náležitosti osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele - str. 189
§ 55 Platnost osvědčení - str. 191
§ 56 Zánik platnosti osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele  - str. 191
§ 56a Zánik platnosti osvědčení při ukončení služebního poměru příslušníka zpravodajské služby - str. 194
§ 57 Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení podnikatele pro cizí moc - str. 196
§ 58 Opakovaný přístup k utajované informaci bez osvědčení - str. 198
§ 59 Jednorázový přístup k utajované informaci - str. 203
§ 60 Mimořádný přístup k utajované informaci - str. 206
§ 61 Společné ustanovení k jednorázovému přístupu k utajované informaci - str. 209
§ 62 Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci - str. 210
§ 63 Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost - str. 212
§ 64 Zmocňovací ustanovení  - str. 214
§ 65–72 HLAVA XI POVINNOSTI PŘI OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ  - str. 215
§ 65 Obecné povinnosti - str. 215
§ 66 Povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby - str. 216
§ 67 Povinnosti odpovědné osoby - str. 218
§ 68 Povinnosti podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele - str.  220
§ 68a Povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele - str. 221
§ 69 Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, a orgánu státu - str. 222
§ 70 Povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví - str. 226
§ 71 Bezpečnostní ředitel - str. 228
§ 72 Personální projekt - str. 230
§ 73–79 HLAVA XII POSKYTOVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ V MEZINÁRODNÍM STYKU - str. 232
§ 73 Podmínky poskytování utajovaných informací - str. 232
§ 74 Podmínky poskytování utajovaných informací mezi orgánem státu a cizí mocí - str. 233
§ 75 nadpis vypuštěn - str. 234
Žádost o povolení poskytnout utajovanou informaci v mezinárodním styku - str. 234
§ 75a Přístup k utajované informaci cizí moci na základě smlouvy - str. 235
§ 76 Povolení a souhlas při poskytování utajovaných informací - str. 236
§ 77 Způsob poskytování utajovaných informací - str. 237
§ 78 Způsob poskytování utajovaných informací Evropské unie v jejím rámci a mimo něj - str. 238
§ 79 Registry, pomocné registry a kontrolní body - str. 239
§ 80–88 ČÁST TŘETÍ BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST - str. 243
§ 80 Citlivá činnost  - str. 243
§ 81 Podmínky pro vydání dokladu - str. 246
§ 82 Bezúhonnost  - str. 249
§ 83 Osobnostní způsobilost  - str. 249
§ 84 Spolehlivost - str. 251
§ 85 Doklad  - str. 260
§ 86 Povinnosti právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgánu státu - str. 262
§ 87 Povinnosti fyzické osoby - str. 263
§ 88 Výkon citlivé činnosti pro potřeby zpravodajských služeb - str. 264
§ 89–135 ČÁST ČTVRTÁ BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ - str. 267
§ 89–92 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ - str. 267
§ 89 Obecné zásady bezpečnostního řízení - str. 270
§ 90 Vyloučení z řízení - str. 285
§ 91 Předmět bezpečnostního řízení - str. 287
§ 92 Účastník řízení - str. 287
§ 93–124 HLAVA II PRŮBĚH ŘÍZENÍ - str. 288
§ 93 Zahájení řízení - str. 288
§ 94 Žádost fyzické osoby - str.  289
§ 95 Dotazník fyzické osoby - str. 292
§ 96 Žádost podnikatele - str. 293
§ 97 Dotazník podnikatele - str.  296
§ 98 Bezpečnostní dokumentace podnikatele - str. 297
§ 99 Žádost o doklad  - str. 301
§ 100 Dotazník - str. 304
§ 101 Řízení o zrušení platnosti osvědčení nebo dokladu  - str. 305
§ 102 Nedostatky žádosti, potvrzení přijetí žádosti - str. 306
§ 103 Upřesnění a změny údajů v žádosti - str. 307
§ 104 Svědek - str. 308
§ 105 Pohovor  - str. 314
§ 106 Znalec - str. 317
§ 107 Úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby - str. 320
§ 108 Úkony v řízení o vydání osvědčení podnikatele - str. 334
§ 109 Úkony v řízení o žádosti o doklad - str. 336
§ 110 Prověřování podmínek pro vydání osvědčení nebo dokladu po dobu jeho platnosti  - str. 337
§ 111 Poskytování osobních údajů Úřadem  - str. 338
§ 112 Přerušení řízení - str. 339
§ 113 Zastavení řízení - str. 345
§ 114 Předvolání - str. 353
§ 115 Předvedení - str. 354
§ 116 Pořádková pokuta - str. 355
§ 117 Lhůty - str. 357
§ 118 Prodloužení lhůt  - str. 360
§ 119 Počítání času - str. 361
§ 120 Doručování - str. 364
§ 121 Vydání osvědčení, dokladu a rozhodnutí - str. 366
§ 122 Náležitosti rozhodnutí - str. 367
§ 123 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí - str. 371
§ 124 Bezpečnostní svazek - str. 371
§ 125–132 HLAVA III ROZKLAD A SOUDNÍ PŘEZKUM  - str. 373
§ 125 Právo podat rozklad - str. 373
§ 126 Lhůty pro podání rozkladu - str. 373
§ 127 Náležitosti rozkladu - str. 375
§ 128 Zamítnutí rozkladu rozhodnutím Úřadu - str. 376
§ 129 Vyhovění rozkladu Úřadem - str. 377
§ 130 Rozkladová komise - str. 378
§ 131 Způsoby rozhodnutí ředitele Úřadu v řízení o rozkladu - str. 380
§ 132 Následky zrušení prvoinstančního rozhodnutí - str. 382
§ 133–134 HLAVA IV SOUDNÍ PŘEZKUM A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  - str. 383
§ 133 Soudní přezkum - str. 383
§ 134 Řízení o rozkladu - str. 389
§ 135 HLAVA V ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ - str. 390
§ 135 Zmocňovací ustanovení - str. 390
§ 136–142 ČÁST PÁTÁ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY - str. 391
§ 136 Působnost k výkonu státní správy - str. 391
§ 137 Úřad - str. 392
§ 137a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - str. 394
§ 138 Oprávnění a povinnosti Úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost  - str. 395
§ 138a Poskytování informací Úřadu a Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost z informačních systémů - str. 398
§ 138b Spolupráce Úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost - str. 404
§ 139 Seznam utajovaných informací - str. 405
§ 140 Zpravodajské služby - str. 405
§ 141 Ministerstvo vnitra a policie - str. 410
§ 142 Postup při odevzdání nalezeného utajovaného dokumentu, osvědčení nebo dokladu  - str. 412
§ 143–144 ČÁST ŠESTÁ KONTROLA - str. 413
§ 143 Výkon kontroly - str. 413
§ 144 Opatření k nápravě - str. 416
§ 145–147 ČÁST SEDMÁ KONTROLA ČINNOSTI ÚŘADU  - str.  419
§ 145 Kontrolní orgán - str. 419
§ 146 Další oprávnění a povinnosti kontrolního orgánu  - str. 420
§ 147 Výjimka z povinnosti mlčenlivosti - str. 421
§ 148–156 ČÁST OSMÁ PŘESTUPKY - str. 423
§ 148 Přestupky fyzické osoby  - str. 423
§ 149 Přestupky fyzické osoby, která má přístup k utajované informaci  - str. 425
§ 150 Přestupky fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby - str. 427
§ 151 Přestupky fyzické osoby, která je držitelem oznámení - str. 429
§ 152 Přestupky fyzické osoby, která je držitelem dokladu - str. 430
§ 153 Přestupky právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, nebo orgánu státu  - str. 430
§ 154 Přestupky podnikatele, který má přístup k utajované informaci  - str. 434
§ 155 Přestupky podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele  - str. 435
§ 155a Další přestupky podnikatele - str. 436
§ 156 Společné ustanovení k přestupkům  - str. 437
§ 157–161 ČÁST DEVÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - str. 439
§ 157 Přechodná ustanovení - str. 439
§ 158 Zmocňovací ustanovení - str. 443
§ 159 Použití správního řádu - str. 443
§ 160 Zrušovací ustanovení - str. 444
§ 161 Účinnost - str. 445
Literatura - str. 447
Věcný rejstřík - str. 449
O autorech - str. 453

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.