Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od dr. Jitky Jelínkové seznámí čtenáře s výkladem nejfrekventovanějších ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a "průřezových" otázek typu účasti veřejnosti a použití administrativních (rozhodnutí, závazná stanoviska) a odpovědnostních (pokuty, opatření k nápravě) nástrojů. Stranou nezůstala ani zvláštní územní a druhová ochrana a ochrana soustavy Natura 2000. Pomocí praktických příkladů a výkladu judikatury autorka srozumitelně vykládá jednotlivá ustanovení zákona.

Praktický komentář je určen úředníkům, kteří se s aplikací zákona o ochraně přírody a krajiny setkávají na denní bázi, ale i při své okrajové činnosti, současně je určen i advokátům, soudcům a i laické veřejnosti.

Právní stav komentáře je k 2. 2. 2021.


autor: Jitka Jelínková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 6. 2021, 548 stran
ISBN: 978-80-7676-021-9

Cena: 1 275 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. XI
Předmluva - str. XV
Úvod - str. XIX
Zákon o ochraně přírody  krajiny - str. 1
Část první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Účel zákona - str. 1
§ 2 Ochrana přírody a krajiny - str. 5
§ 3 Vymezení pojmů - str. 7
Část druhá Obecná ochrana přírody a krajiny - str. 16
§ 4 Základní povinnost při obecné ochraně přírody - str. 16
§ 5 Obecná ochrana rostlin a živočichů - str. 30
§ 5a Ochrana volně žijících ptáků - str. 41
§ 5b Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků - str. 46
§ 6 Registrace významných krajinných prvků - str. 49
§ 7 Ochrana dřevin - str. 53
§ 8 Povolení ke kácení dřevin - str. 60
§ 9 Náhradní výsadba a odvody - str. 82
§ 10 Ochrana a využití jeskyní - str. 90
§ 11 Ochrana paleontologických nálezů - str. 93
§ 12 Ochrana krajinného rázu  a přírodní park - str. 96
§ 13 Přechodně chráněné plochy - str. 103
Část třetí Zvláště chráněná území - str. 108
Hlava první - str. 108
§ 14 Kategorie zvláště chráněných území - str. 108
Hlava druhá - str. 112
Díl 1 Vymezení národních parků - str. 112
§ 15 Národní parky - str. 112
§ 15a Národní park České Švýcarsko - str. 114
§ 15b Krkonošský národní park - str. 115
§ 15c Národní park Podyjí - str. 115
§ 15d Národní park Šumava  - str. 116
Díl 2 Ochrana národních parků a zajištění péče o národní parky - str. 116
§ 16 Základní ochranné podmínky národních parků - str. 116
§ 16a Bližší ochranné podmínky Národního parku České Švýcarsko - str. 127
§ 16b Bližší ochranné podmínky Krkonošského národního parku - str. 129
§ 16c Bližší ochranné podmínky Národního parku Podyjí a jeho ochranná pásma - str. 130
§ 16d Bližší ochranné podmínky Národního parku Šumava - str. 131
§ 17 Klidová území národního parku - str. 132
§ 18 Členění území národních parků - str. 135
§ 18a Režim zón národních parků - str. 138
§ 19 Omezení činností v národních parcích a návštěvní řád národního parku - str. 140
§ 20 Rada národního parku - str. 142
§ 21 Právo myslivosti a rybářství v národních parcích - str. 144
§ 22 Lesy národních parků - str. 146
§ 22a Nakládání s lesy v národních parcích - str. 147
§ 22b Nakládání se zemědělskými pozemky v národních parcích - str. 150
§ 23 Omezení zcizitelnosti vlastnického práva státu k některým pozemkům v národních parcích - str. 152
Hlava třetí - str. 154
§ 25 Chráněné krajinné oblasti - str. 154
§ 26 Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí - str. 157
§ 27 Členění území chráněných krajinných oblastí - str. 162
Hlava čtvrtá - str. 165
§ 28 Národní přírodní rezervace - str. 165
§ 29 Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací - str. 167
§ 30 Právo myslivosti a rybářství v národních přírodních rezervacích - str. 170
§ 31 Lesy národních přírodních rezervací - str. 171
§ 32 Právo vlastnictví k některému majetku v národních přírodních rezervacích - str. 172
§ 33 Přírodní rezervace - str. 174
§ 34 Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích - str. 176
Hlava pátá - str. 178
§ 35 Národní přírodní památka - str. 178
§ 36 Přírodní památka - str. 180
Hlava šestá - str. 183
§ 37 Ochranná pásma zvlášť chráněných území - str. 183
§ 38 Plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a chráněné krajinné oblasti - str. 186
§ 38a Zásady péče o národní parky - str. 191
§ 39 Smluvní ochrana - str. 194
§ 40 Projednání záměru na vyhlášení zvláště chráněného území - str. 199
§ 41 Změna vymezení zvláště chráněného území nebo bližších ochranných podmínek - str. 204
§ 42 Evidence a označování zvláště chráněných území - str. 205
§ 43 Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích - str. 207
§ 44 Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích - str. 212
§ 44a Územní plánování a stavební činnost ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech - str. 215
§ 44b Souhlasy k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách - str. 216
§ 45 Zrušení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem - str. 217
Část čtvrtá Natura 2000 - str. 219
Hlava první Postup při vytváření soustavy Natura 2000 a její ochrana - str. 219
Oddíl první Evropsky významné lokality - str. 219
§ 45a Vytvoření národního seznamu - str. 219
§ 45b Předběžná ochrana evropsky významných lokalit - str. 223
§ 45c Ochrana evropsky významných lokalit - str. 225
§ 45d Rozloha evropsky významných lokalit na území ČR - str. 229
Oddíl druhý - str. 230
§ 45e Ptačí oblasti - str. 230
Oddíl třetí - str. 236
§ 45f Sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky významných druhů - str. 236
Oddíl čtvrtý - str. 237
§ 45g Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů - str. 237
§ 45h Povinnost naturového hodnocení - str. 238
§ 45i Postup naturového hodnocení a schvalování koncepce nebo záměru - str. 242
Část pátá památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů - str. 253
Hlava první - str. 253
§ 46 Památné stromy a jejich ochranná pásma  - str. 253
§ 47 Evidence a označování památných stromů - str. 258
§ 48 Zvláště chráněné rostliny a živočichové - str. 259
§ 49 Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin - str. 261
§ 50 Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů - str. 264
§ 51 Zvláštní ochrana nerostů - str. 269
§ 52 Záchranné programy zvláště chráněných druhů - str. 270
§ 53 Vývoz - str. 271
§ 54 Prokázání původu - str. 272
Hlava druhá - str. 281
§ 55 Projednávání záměrů na vyhlášení - str. 281
§ 56 Výjimky ze zákazu u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - str. 282
§ 57 Souhlas k některým činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů - str. 292
Část šestá Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody - str. 294
Hlava první - str. 294
§ 58 Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření - str. 294
§ 59 Zajištění pozemků k tvorbě systému ekologické stability - str. 300
§ 60 Vyvlastnění a obligatorní převod příslušnosti hospodařit s majetkem - str. 303
§ 61 Předkupní právo státu a financování výkupu pozemků - str. 305
§ 61a Předkupní právo státu a financování výkupu pozemků - str. 305
§ 62 Vstup na pozemky - str. 309
§ 63 Přístup do krajiny - str. 313
§ 64 Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody - str. 320
§ 65 Dotčení zájmu ochrany přírody - str. 320
§ 66 Omezení a zákaz činnosti - str. 323
Hlava druhá - str. 330
§ 67 Povinnosti investorů - str. 330
§ 68 Opatření ke zlepšování přírodního prostředí - str. 334
§ 69 Finanční příspěvek - str. 338
Hlava třetí - str. 341
§ 70 Účast občanů - str. 341
§ 71 Účast obcí - str. 353
§ 72 Právo na informace v ochraně přírody a krajiny - str. 356
§ 73 Věda a výzkum - str. 357
§ 74 Spolupráce při ochraně přírody - str. 359
Část sedmá Orgány a státní správa v ochraně přírody - str. 361
§ 75 Orgány ochrany přírody - str. 361
§ 75a Přístup k údajům z informačních systémů veřejné správy - str. 363
§ 76 Působnost obecních úřadů a pověřených obecních úřadů - str. 366
§ 77 Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností - str. 371
§ 77a Působnost krajů a krajských úřadů - str. 375
§ 78 Působnost Agentury a správ národních parků - str. 381
§ 78a Působnost orgánů ochrany přírody na území vojenských újezdů - str. 388
§ 79 Působnost Ministerstva životního prostředí - str. 390
§ 79a Zvláštní odborná způsobilost - str. 397
§ 80 Působnost České inspekce životního prostředí - str. 400
§ 81 Stráž přírody - str. 407
§ 81a Povinnosti stráže přírody - str. 413
§ 81b Odpovědnost státu za škodu vzniklou v souvislosti s činností stráže - str. 414
§ 82 Používání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody - str. 416
Hlava druhá - str. 417
§ 82a Jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona - str. 417
Hlava třetí - str. 423
§ 83 Řízení ve věcech ochrany přírody - str. 423
§ 84 Změny a zrušení rozhodnutí - str. 428
§ 85 Státní dozor v ochraně přírody - str. 433
Část osmá Odpovědnost na úseku ochrany přírody - str. 439
§ 86 Odstranění následků neoprávněných zásahů - str. 439
§ 87 Přestupky fyzických osob - str. 448
§ 88 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 465
§ 88a Vybírání a vymáhání pokut - str. 475
§ 89 Odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů - str. 478
Část devátá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - str. 481
§ 90 Ustanovení společná - str. 484
§ 90a Přenesená působnost - str. 493
§ 91 Ustanovení přechodné - str. 494
§ 92 Ustanovení zrušovací - str. 495
§ 93 Účinnost - str. 496
Příloha l Národní park České Švýcarsko - str. 497
Příloha 2 Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo - str. 500
Příloha 3 Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo - str. 507
Příloha 4 Národní park Šumava  - str. 513
Příloha 5 Správy národních parků, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy a chráněnými krajinnými oblastmi, podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona - str. 515
Vybraná ustanovení novel - str. 516
Literatury - str. 521
O autorce - str. 525

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.