Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o obětech trestných činů - Komentář

Zákon o obětech trestných činů - Komentář

Publikace je podrobným komentářem zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Výklad je doplněn judikaturou i souvislostmi s dalšími právními předpisy - národními i evropskými. Komentář je pro větší srozumitelnost doplněn o ilustrativní příklady z aplikační praxe.

Komentář je určen zejména k praktickému využití, a to nejenom pro právníky, ale pro všechny, kdo se o problematiku obětí zajímají a obětem poskytují pomoc. Publikace tak může sloužit i policistům, psychologům, terapeutům, psychiatrům, sociálním pracovníkům ve státním i nevládním sektoru, konzultantům linek pomoci a pracovníkům probační a mediační služby.

Publikace dále v přiloze obsahuje základní informace pro oběti trestného činu, vzor Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život a další vzory.

autoři: Tomáš Durdík, Ludmila Čírtková, Daniela Háková, Petra Vitoušová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2018, 456 stran
ISBN: 978-80-7598-109-7

Cena: 845 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XI
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři - str.  XV
Předmluva - str. XIX
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
§ 1–50 Část první Práva obětí trestných činů a podpora subjektů  poskytujících pomoc obětem trestných činů

- str. 1
§ 1–3 Hlava I Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů - str. 4
§ 3 Základní zásady - str. 30
§ 4–6 Hlava II Práva obětí trestných činů  - str. 42
§ 4–6 Díl 1 Právo na poskytnutí odborné pomoci  - str. 42
§ 4 Odborná pomoc - str. 42
§ 5 Bezplatná odborná pomoc - str. 47
§ 6 Právní pomoc a poskytování právních informací - str. 50
§ 7–13 Díl 2 Právo na informace - str. 55
§ 7 Přístup k informacím - str. 55
§ 8 Informace poskytované oběti Policií České republiky, policejním orgánem a státním zástupcem - str. 59
§ 9 Informace poskytované oběti subjektem zapsaným v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů - str. 82
§ 10 Informace poskytované oběti jinými orgány veřejné moci a zdravotnickým zařízením - str. 100
§ 11 Další informace poskytované oběti - str. 103
§ 12 Informování oběti, která neovládá český jazyk - str. 120
§ 13 Způsob, rozsah a forma poskytnutí informací - str. 126
§ 14 Díl 3 Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím - str. 131
§ 14 Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím - str. 131
§ 15–16 Díl 4 Právo na ochranu soukromí - str. 152
§ 15 Zveřejňování informací o totožnosti oběti  - str. 152
§ 16 Poskytování osobních údajů oběti - str. 156
§ 17–22 Díl 5 Právo na ochranu před druhotnou újmou - str. 161
§ 17 Zabránění kontaktu oběti a osoby jí blízké s osobou, kterou oběť označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se trestní řízení vede - str. 161
§ 18 Podání vysvětlení a výslech oběti - str. 165
§ 19 Podání vysvětlení a výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví - str. 168
§ 20 Podání vysvětlení a výslech zvlášť zranitelných obětí - str. 172
§ 21 Právo na doprovod důvěrníkem - str. 178
§ 22 Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život - str. 182
§ 23–37 Díl 6 Právo na peněžitou pomoc - str. 189
§ 23 Právo na peněžitou pomoc - str. 189
§ 24 Okruh oprávněných žadatelů - str. 196
§ 25 Účel peněžité pomoci - str. 209
§ 26 Předpoklady poskytnutí peněžité pomoci - str. 211
§ 27 Důvody neposkytnutí peněžité pomoci - str. 216
§ 28 Výše peněžité pomoci - str. 220
§ 29 Snížení a nepřiznání peněžité pomoci - str. 227
§ 30 Posuzování žádosti o peněžitou pomoc - str. 229
§ 31 Náležitosti žádosti - str. 234
§ 32 Povinnost poskytnout součinnost - str. 239
§ 32a Poskytování údajů ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel - str. 240
§ 33 Přechod nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy - str. 244
§ 34 Poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti v přeshraničních případech s členskými státy Evropské unie - str. 244
§ 35 Zajištění peněžité pomoci v přeshraničních případech, kdy obětí byla osoba s pobytem na území České republiky - str. 245
§ 36 Zajištění peněžité pomoci v přeshraničních případech, kdy obětí byla osoba s pobytem na území jiného členského státu Evropské unie  - str. 247
§ 37 Vztah k občanskému zákoníku - str. 250
§ 38–48 Hlava III Podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů - str. 251
§ 38 Podpora ze strany státu - str.  251
§ 39 Subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů - str. 253
§ 40 Podmínky pro udělení akreditace - str. 256
§ 41 Žádost o akreditaci - str. 259
§ 42 Rozhodnutí o udělení akreditace - str. 262
§ 43 Změna, zrušení a zánik akreditace - str. 264
§ 44 Povinnosti akreditovaných subjektů - str. 267
§ 45 Kontrola plnění podmínek akreditace a povinností akreditovaných subjektů  - str. 270
§ 46 Povinnost mlčenlivosti - str. 273
§ 47 Právní pomoc poskytovaná advokátem - str. 275
§ 48 Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů  - str. 279
§ 49–50 Hlava IV Závěrečná ustanovení - str. 284
§ 49 Zmocňovací ustanovení  - str. 284
§ 50 Zrušovací ustanovení - str. 286
§ 51 Část druhá Změna Trestního řádu - str. 287
§ 51 - str. 287
§ 52–53 Část třetí Změna Občanského soudního řádu  - str. 301
§ 52 - str. 301
§ 53 Přechodné ustanovení - str. 305
§ 54 Část čtvrtá Změna zákona o soudních poplatcích - str. 307
§ 54 - str. 307
§ 55 Část pátá Změna Exekučního řádu - str. 309
§ 55 - str. 309
§ 56 Část šestá Změna Insolvenčního zákona - str. 311
§ 56 - str. 311
§ 57 Část sedmá Změna zákona o poskytnutí peněžité podpory obětem trestné činnosti - str. 313
§ 57 - str. 313
§ 58 Část osmá Změna zákona č. 265/2001 Sb.  - str. 315
§ 58 - str. 315
§ 59 Část devátá Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže - str. 317
§ 59  - str. 317
§ 60 Část desátá Změna zákona o sociálních službách - str. 319
§ 60 - str. 319
§ 61 Část jedenáctá Změna zákona č. 41/2009 Sb.  - str. 321
§ 61 - str. 321
§ 62 Část dvanáctá Účinnost - str.  323
§ 62 Účinnost - str. 323
Přílohy - str. 325
Příloha č. 1: Směrnice Rady 2004/80/ES - str. 326
Příloha č. 2: Doporučení Rec(2006)8 - str. 333
Příloha č. 3: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU - str. 342
Příloha č. 4: Vyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů - str. 370
Příloha č. 5: Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů  - str. 376
Příloha č. 6: Základní informace pro oběť trestného činu  - str. 404
Příloha č. 7: Vzor poučení poškozeného podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) - str. 409
Příloha č. 8: Vzor poučení oběti trestného činu podle zákona č 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (ZOTČ) - str. 414
Příloha č. 9: Vzor prohlášení oběti o dopadnu trestného činu na její život - str. 416
Příloha č. 10: Žádost o poskytnutí peněžité pomoci - str. 417
Příloha č. 11: Čestné prohlášení žadatele o peněžitou pomoc - str. 421
Příloha č. 12: Peněžitá pomoc obětem trestných činů ze strany státu - str. 422
Seznam použité literatury - str. 426
Věcný rejstřík - str. 428
Slovo o autorech - str. 434

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 dochází k dalším změnám trestního zákoníku (39 změn) a trestního řádu (104 změny); změny nastávají také u zákona o soudnictví ve věcech mládeže), o výkonu trestu, o probační a mediační službě a u některých dalších zákonů. Změněny byly také 2 nařízení vlády a 2 vyhlášky. ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Oběti trestných činů. Komentář, 2. vydání

Oběti trestných činů. Komentář, 2. vydání

Tomáš Gřivna, Pavel Šámal, Helena Válková a kol. - C. H. Beck

Publikace je komplexním průvodcem právní úpravou vztahující se k obětem trestné činnosti. Druhé, aktualizované a podstatně doplněné vydání zahrnuje především komentovaná ustanovení zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, upravujícího práva obětí, poskytování peněžité pomoci ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o obětech trestných činů představuje komplexní úpravu problematiky obětí trestných činů, dosud roztříštěnou do několika právních předpisů. Zákon upravuje práva obětí trestných činů včetně práva na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.