Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o nemocenském pojištění 2022

Zákon o nemocenském pojištění 2022

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů.

Změny v nemocenském pojištění
Zároveň obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Jsou zde komentovány změny, které nabyly účinnosti v letech 2020, 2021 a od 1. 2. 2022. Značný nárůst počtu žádostí o dávky nemocenského pojištění v období koronavirové epidemie si vyžádal změny v komunikaci mezi zaměstnavatelem a OSSZ, preferuje se povinný elektronický přenos údajů potřebných pro posouzení nároku na dávku a pro výpočet její výše. Od 1. 1. 2022 je vyhověno dlouho požadované změně u poskytování ošetřovného, neboť se ruší podmínka společné domácnosti u nejbližších příbuzných. Prodlužuje se také doba poskytování otcovské a významné jsou i změny v poskytování dlouhodobého ošetřovného v potřebné době hospitalizace a při péči o osoby v posledním stádiu života. Změny se týkají i údajů, které se každý rok k 1. lednu mění v návaznosti na výši průměrné mzdy, tedy nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Hranice příjmů pro povinnou účast na nemocenském pojištění se od 1. 1. 2021 změnila na 3 500 Kč. V příručce jsou podrobně popsány nové změny a některé dosavadní výklady jsou doplněny, např. o postup v případě navazujících nebo překrývajících se karantén.

Nové výklady příslušných ustanovení zákoníku práce
Doplněny byly i změny do druhé části příručky, která se týká těch ustanovení zákoníku práce, jimiž se upravuje náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. I tato část je doplněna o nové výklady příslušných ustanovení zákoníku práce a nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

autoři: Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mgr. Zdeněk Schmied; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 8. 2. 2022, 376 stran
ISBN: 978-80-7554-352-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam používaných zkratek - str. 7
Přehled dalších použitých právních předpisů- str. 7
Úvod - str. 8
Část první – Nemocenské pojištění - str. 11
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - str. 13
Část první Úvodní ustanovení (§ 1 – § 4) - str. 13
Část druhá – Účast na pojištění - str. 25
Hlava I – Okruh pojištěných osob (§ 5) - str. 25
Hlava II – Účast zaměstnanců na pojištění (§ 6 – § 10) - str. 32
Hlava III – Účast osob samostatně výdělečně činných na pojištění (§ 11 – § 13) - str. 56
Část třetí – Dávky - str. 59
Hlava I – Obecné podmínky nároku na dávky a jejich výplatu (§ 14 – § 17) - str. 59
Hlava II – Denní vyměřovací základ (§ 18 – § 22) - str. 72
Hlava III – Nemocenské (§ 23 – § 31) - str. 95
Hlava IV – Peněžitá pomoc v mateřství (§ 32 – § 38) - str. 112
Hlava V – Otcovská (§ 38a – § 38d) - str. 129
Hlava VI – Ošetřovné (§ 39 – § 41) - str. 135
Hlava VII – Dlouhodobé ošetřovné (§ 41a – § 41f) - str. 145
Hlava VIII – Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (§ 42 – § 44) - str. 155
Hlava IX – Společná ustanovení o dávkách (§ 45 – § 52) - str. 159
Část čtvrtá – Posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění - str. 166
Hlava I – Základní ustanovení (§ 53 – § 54) - str. 167
Hlava II – Posuzování dočasné pracovní neschopnosti (§ 55 – § 65) - str. 168
Hlava III – Posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby (§ 66) - str. 193
Hlava IV – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství, otcovské, ošetřovného, 
dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství (§ 67 – § 73) - str. 194
Hlava V – Kontrola posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění (§ 74 – § 75a) - str. 206
Hlava VI – Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (§ 76) - str. 209
Hlava VII – Součinnost poskytovatelů zdravotních služeb a fyzických a právnických osob (§ 77 – § 78) - str. 210
Hlava VIII – Oprávnění orgánů nemocenského pojištění při porušování povinností lékařů při posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění (§ 79 – § 80) - str. 212
Část pátá – Organizace a provádění - str. 213
Hlava I – Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění (§ 81 – § 83) - str. 213
Hlava II – Úkoly a oprávnění při provádění pojištění (§ 84 – § 107) - str. 219
Hlava III – Vyplácení dávek (§ 108 – § 112) - str. 244
Hlava IV – Sdělování údajů a informační systémy pojištění (§ 113 – § 123b) - str. 255
Hlava V – Odpovědnost, sankce a přestupky v pojištění (§ 124 – § 142) - str. 274
Hlava VI – Řízení ve věcech pojištění (§ 143 – § 159) - str. 290
Část šestá – Společná ustanovení (§ 160 – § 167g) - str. 300
Část sedmá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 308
Hlava I – Přechodná ustanovení (§ 168 – § 198) - str. 308
Hlava II – Závěrečná ustanovení (§ 199 – § 201) - str. 308
Přechodná a závěrečná ustanovení z aktuálních novel - str. 313
Nemocenské pojištění OSVČ (souhrn) - str. 315
Část druhá – Náhrada mzdy, platu, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo sníženého platu, snížené odměny v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 319
1. Právní úprava hmotného zabezpečení zaměstnanců v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 320
2. Podmínky pro vznik práva na náhradu mzdy a na její poskytování při DPN - str. 323
2.1 Podmínka účasti zaměstnance na nemocenském pojištění - str. 324
2.2 Právo na náhradu mzdy - str. 326
2.3 Právo na poskytování náhrady mzdy - str. 327
3. Období, v němž náhrada mzdy přísluší - str. 329
3.1 Období, v němž náhrada mzdy přísluší - str. 329
3.2 Dny (směny), za které se náhrada mzdy poskytuje - str. 331
3.3 Určení směn pro účely náhrady mzdy ve zvláštních případech - str. 335
4. Ostatní podmínky rozhodné pro poskytování náhrady mzdy - str. 341
4.1 Náhrada mzdy a skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce - str. 341
4.2 Náhrada mzdy a skončení podpůrčí doby pro výplatu nemocenského - str. 344
4.3 Náhrada mzdy a další dočasná pracovní neschopnost - str. 345
4.4 Souběh náhrady mzdy a nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství - str. 346
4.5 Náhrada mzdy a jiné překážky v práci - str. 347
4.6 Náhrada mzdy a dovolená - str. 348
5. Problematika souběhu dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci podle § 191 ZP - str. 350
5.1 Dočasná pracovní neschopnost a mateřská (rodičovská) dovolená - str. 350
5.2 Dočasná pracovní neschopnost a ošetřování dítěte nebo jiné fyzické osoby - str. 352
6. Výše náhrady mzdy a její výpočet (základní a zvýšená náhrada) - str. 352
6.1 Náhrada mzdy v základní výši - str. 352
6.2 Možnost zvýšení náhrady mzdy - str. 357
7. Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance související s náhradou mzdy - str. 360
7.1 Práva a povinnosti v souvislosti s dodržováním režimu dočasně práce neschopného pojištěnce - str. 360
7.2 Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a důsledky z toho vyplývající pro zaměstnance - str. 366
7.3 Uplatňování práva na náhradu mzdy, splatnost a výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 369
8. Přehled právní úpravy hmotného zabezpečení zaměstnanců podle zvláštního předpisu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 373

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1528 - Sociální pojištění 2023

ÚZ č. 1528 - Sociální pojištění 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Ke změnám došlo u všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mg. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění Zároveň tato kniha obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání dočasné ...

Cena: 479 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.