Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o nemocenském pojištění 2020

Zákon o nemocenském pojištění 2020

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů.

Změny v nemocenském pojištění od roku 2020

Zohledňuje stav k 1. 1. 2020. Změny od 1. 1. 2020 se týkají údajů, které se každý rok k 1. lednu mění v návaznosti na výši průměrné mzdy. Jde o nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění. Dne 1. 1. 2020 nabývá účinnosti významná a rozsáhlá změna zákona o nemocenském pojištění, která se týká zavedení eNeschopenky. Tato změna se dotýká pojištěnců nemocensky pojištěných, zaměstnavatelů a ošetřujících lékařů. Příručka obsahuje i změnu ve výkladu pravděpodobného příjmu a podrobný výklad pojmu „sjednaná částka započitatelného příjmu“. V publikaci jsou podrobně popsány nové změny a některé dosavadní výklady jsou doplněny.

Podrobný komentář včetně praktických příkladů

Nově se obsah příručky rozšiřuje o ta ustanovení zákoníku práce, jimiž se upravuje náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. K těmto zákonným ustanovením je připojen podrobnější komentář včetně praktických příkladů pro řešení předmětné problematiky. Část týkající se náhrady mzdy systematicky navazuje na ta ustanovení zákona o nemocenském pojištění, která jsou z hlediska nároku na náhradu mzdy a její výplatu rozhodující.

autor: Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mgr. Zdeněk Schmied vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 17. 1. 2020, 384 stran
ISBN: 978-80-7554-249-6

Cena: 369 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam používaných zkratek - str. 7
Přehled dalších použitých právních předpisů - str. 7
Úvod - str. 8
Část první – Nemocenské pojištění - str. 11
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - str. 13
Část první  – Úvodní ustanovení (§ 1 – § 4) - str. 13
Část druhá – Účast na pojištění - str. 25
Hlava I – Okruh pojištěných osob (§ 5) - str. 25
Hlava II – Účast zaměstnanců na pojištění (§ 6 – § 10) - str. 32
Hlava III – Účast osob samostatně výdělečně činných na pojištění (§ 11 – § 13) - str. 58
Část třetí – Dávky - str. 61
Hlava I – Obecné podmínky nároku na dávky a jejich výplatu (§ 14 – § 17) - str. 61
Hlava II – Denní vyměřovací základ (§ 18 – § 22) - str. 73
Hlava III – Nemocenské (§ 23 – § 31) - str. 96
Hlava IV – Peněžitá pomoc v mateřství (§ 32 – § 38) - str. 114
Hlava V – Otcovská (§ 38a – § 38d) - str. 131
Hlava VI – Ošetřovné (§ 39 – § 41) - str. 136
Hlava VII – Dlouhodobé ošetřovné (§ 41a – § 41f) - str. 146
Hlava VIII – Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (§ 42 – § 44) - str. 156
Hlava IX – Společná ustanovení o dávkách (§ 45 – § 52) - str. 160
Část čtvrtá – Posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění - str. 168
Hlava I – Základní ustanovení (§ 53 – § 54) - str. 168
Hlava II – Posuzování dočasné pracovní neschopnosti (§ 55 – § 65) - str. 170
Hlava III – Posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby (§ 66) - str. 194
Hlava IV – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství (§ 67 – § 73) - str. 195
Hlava V – Kontrola posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění (§ 74 – § 75a) - str. 206
Hlava VI – Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (§ 76) - str. 209
Hlava VII – Součinnost poskytovatelů zdravotních služeb a fyzických a právnických osob (§ 77 – § 78) - str. 210
Hlava VIII – Oprávnění orgánů nemocenského pojištění při porušování povinností lékařů při posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění (§ 79 – § 80) - str. 212
Část pátá – Organizace a provádění - str. 213
Hlava I – Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění (§ 81 – § 83) - str. 213
Hlava II – Úkoly a oprávnění při provádění pojištění (§ 84 – § 107) - str. 219
Hlava III – Vyplácení dávek (§ 108 – § 112) - str. 244
Hlava IV – Sdělování údajů a informační systémy pojištění (§ 113 – § 123b) - str. 255
Hlava V – Odpovědnost, sankce a přestupky v pojištění (§ 124 – § 142) - str. 276
Hlava VI – Řízení ve věcech pojištění (§ 143 – § 159) - str. 292
Část šestá – Společná ustanovení (§ 160 – § 167g) - str. 302
Část sedmá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 311
Hlava I – Přechodná ustanovení (§ 168 – § 198) - str. 311
Hlava II – Závěrečná ustanovení (§ 199 – § 201) - str. 312
Nemocenské pojištění OSVČ (souhrn) - str. 318
Část druhá – Náhrada mzdy, platu, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo sníženého platu, snížené odměny v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény
- str. 323
1. Právní úprava hmotného zabezpečení zaměstnanců v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 324
2. Podmínky pro vznik práva na náhradu mzdy a na její poskytování při DPN - str. 326
2.1 Podmínka účasti zaměstnance na nemocenském pojištění - str. 327
2.2 Právo na náhradu mzdy - str. 329
2.3 Právo na poskytování náhrady mzdy - str. 330
3. Období, v němž náhrada mzdy přísluší - str. 332
3.1 Období, v němž náhrada mzdy přísluší - str. 332
3.2 Dny (směny), za které se náhrada mzdy poskytuje - str. 334
3.3 Určení směn pro účely náhrady mzdy ve zvláštních případech - str. 338
4. Ostatní podmínky rozhodné pro poskytování náhrady mzdy - str. 344
4.1 Náhrada mzdy a skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce - str. 344
4.2 Náhrada mzdy a skončení podpůrčí doby pro výplatu nemocenského - str. 348
4.3 Náhrada mzdy a další dočasná pracovní neschopnost - str. 348
4.4 Souběh náhrady mzdy a nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství - str. 349
4.5 Náhrada mzdy a jiné překážky v práci - str. 350
4.6 Náhrada mzdy a dovolená - str. 352
5. Problematika souběhu dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci podle § 191 ZP - str. 353
5.1 Dočasná pracovní neschopnost a mateřská (rodičovská) dovolená - str. 353
5.2 Dočasná pracovní neschopnost a ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti - str. 355
6. Výše náhrady mzdy a její výpočet (základní a zvýšená náhrada- str. 356
6.1 Náhrada mzdy v základní výši - str. 356
6.2 Možnost zvýšení náhrady mzdy- str. 361
7. Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance související s náhradou mzdy - str. 363
7.1 Práva a povinnosti v souvislosti s dodržováním režimu dočasně práce neschopného pojištěnce - str. 363
7.2 Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a důsledky z toho vyplývající pro zaměstnance - str. 369
7.3 Uplatňování práva na náhradu mzdy, splatnost a výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 372
8. Přehled právní úpravy hmotného zabezpečení zaměstnanců podle zvláštního předpisu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény- str. 376
Část třetí – Základní principy eNeschopenky - str. 379
1. Údaje od ošetřujícího lékaře - str. 380
2. Údaje od pojištěnce - str. 381
3. Údaje od ČSSZ - str. 381
4. Údaje od zaměstnavatele - str. 382

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění (54 změn od ledna 2020). Menší ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Doc. JUDr. Kristina Koldinská, JUDr. Gabriela Pikorová, JUDr. Ladislav Švec, Prof. JUDr. Igor Tomeš - C. H. Beck

Druhé vydání mezioborové učebnice Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010. Mapuje vznik, vývoj a základní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.