Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... -Komentář, 2. vydání

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... -Komentář, 2. vydání

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.

Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří k závažným a sledovaným tématům. Nejedná se přitom jen o recentní rozsáhlé mezinárodní případy praní peněz (např. tzv. Laundromat, Troika či kauza Danske bank a další), které byly sledovány širokou veřejností, ale rovněž o rychle až překotně se vyvíjející evropskou legislativu, přinášející nové postupy a instituty s dopady na interní systémy stále se rozšiřující škály povinných osob. Novelizující zákon č. 527/2020 má především transpoziční charakter, rovněž však reflektuje doporučení uložená výborem Moneyval Rady Evropy a požadavky praxe.

K nejvýraznějším změnám dochází především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.
autor: Michaela Katolická, Ján Béreš, Michaela Hladká vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 9. 11. 2021, 324 stran
ISBN: 978-80-7676-166-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Předmluva k 2. vydání - str. XIII
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
§ 1–6 Část první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Povinné osoby - str. 2
§ 3 Základní pojmy - str. 20
§ 4 Další pojmy - str. 27
§ 5 Identifikační údaje - str. 38
§ 6 Podezřelý obchod - str. 41
§ 7–29b Část druhá Základní povinnosti povinných osob - str. 49
§ 7–15a Hlava I Identifikace a kontrola klienta - str. 49
§ 7 Povinnost identifikace - str. 49
§ 8 Provádění identifikace - str. 52
§ 8a Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace 
klienta - str. 64
§ 9 Kontrola klienta - str. 67
§ 9a Zesílená identifikace a kontrola klienta - str. 81
§ 10 Zprostředkovaná identifikace - str. 85
§ 11 Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta - str. 89
§ 12 Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 a § 11 a přípustné výjimky z postupu podle § 11 odst. 7 - str. 101
§ 13 Zjednodušená identifikace a kontrola klienta - str. 104
§ 13a Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta - str. 107
§ 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků - str. 109
§ 15 Neuskutečnění obchodu - str. 110
§ 15a Postup při zjištění nesrovnalosti - str. 114
§ 16–17a Hlava II Uchovávání informací - str. 117
§ 16 Uchovávání údajů povinnou osobou - str. 117
§ 17 Spolupráce při uchovávání údajů - str. 121
§ 17a Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby - str. 122
§ 18–20 Hlava III Postup při podezřelém obchodu - str. 126
§ 18 Oznámení podezřelého obchodu - str. 126
§ 19 Forma oznámení podezřelého obchodu - str. 134
§ 20 Odklad splnění příkazu klienta - str. 135
§ 21–24a Hlava IV Další povinnosti povinných osob - str. 142
§ 21 Systém vnitřních zásad - str. 142
§ 21a Hodnocení rizik - str. 151
§ 22 Kontaktní osoba - str. 155
§ 22a Pověřená osoba - str. 159
§ 23 Školení zaměstnanců - str. 160
§ 24 Informační povinnost - str. 163
§ 24a Uplatňování opatření v pobočkách, provozovnách a dceřiných společnostech v zahraničí; uchovávání informací o protistraně v obchodním vztahu - str. 167
§ 25–29b Hlava V Zvláštní ustanovení o některých povinných osobách - str. 171
§ 25 Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích - str. 171
§ 25a Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb - str. 175
§ 26 Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích - str. 177
§ 27 Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích - str. 180
§ 28 Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech - str. 184
§ 29 Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb - str. 186
§ 29a Zvláštní ustanovení o národním správci - str. 189
§29b zrušen v 190
§ 29c–37 Část třetí Činnost úřadu a dalších orgánů - str. 191
§ 29c–34a Hlava I Činnost úřadu a dalších orgánů - str. 191
§ 29c Úřad - str. 191
§ 29d Ředitel - str. 193
§ 30 Získávání informací - str. 193
§ 30a Hodnocení rizik na úrovni České republiky - str. 196
§ 31 Zpracování informací - str.199
§ 31a Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů - str. 201
§ 31b Kontrola činnosti Úřadu - str. 204
§ 31c Informační povinnost Úřadu - str. 205
§ 32 Nakládání s výsledky šetření - str. 207
§ 33 Mezinárodní spolupráce - str. 209
§ 33a Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy - str. 212
§ 34 Povolování výjimek - str. 216
§ 34a Systém pro přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona - str. 219
§ 35–37 Hlava II Správní dozor - str. 223
§ 35 Výkon správního dozoru - str. 223
§ 36 Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné 
výdělečné činnosti nebo k uložení sankce - str. 228
§ 37 Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce - str. 229
§ 38–40b Část čtvrtá Mlčenlivost - str. 233
§ 38 Povinnost mlčenlivosti - str. 233
§ 39 Výjimky z mlčenlivosti - str. 236
§ 40 Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce - str. 243
§ 40a Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní 
komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem - str. 245
§ 40b Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele - str. 246
§ 41–42 Část pátá Přeshraniční převozy - str. 249
§ 41 Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech - str. 249
§ 42 Činnost orgánů Celní správy České republiky - str. 254
§ 43–53 Část šestá Přestupky - str. 259
§ 43 Porušení povinnosti mlčenlivosti - str. 259
§ 44 Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta - str. 260
§ 44a Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů - str. 264
§ 45 Nesplnění informační povinnosti - str. 265
§ 46 Nesplnění oznamovací povinnosti - str. 267
§ 47 Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta - str. 269
§ 48 Nesplnění povinností k prevenci - str. 271
§ 48a Neplnění povinností skupiny- str. 275
§ 49 Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi - str. 279
§ 50 Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech - str. 282
§ 50a Přestupky fyzických osob, jejichž jednání je přičitatelné povinné osobě - str. 283
§ 50b Osobní odpovědnost za přestupek daňového poradce – fyzické osoby - str. 285
§ 51 Definice opakovaného spáchání přestupku - str. 286
§ 51a zrušen - str. 286
§ 52 Zvláštní působnost pro projednávání přestupků - str. 286
§ 52a Evidence řízení o přestupcích - str. 288
§ 53 Zvláštní ustanovení o jednání některých osob naplňujícím znaky přestupku - str. 289
§ 54–59 Část sedmá Společná a závěrečná ustanovení - str. 291
§ 54 Společná ustanovení - str. 291
§ 54a Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie - str. 294
§ 55 Závěrečná ustanovení - str. 296
§ 56 zrušen - str. 297
§ 57 Přechodná ustanovení - str. 297
§ 58 Zrušovací ustanovení - str. 298
§ 59 Účinnost - str. 298
Příloha 1: Formulář pro ohlášení peněžní hotovosti - str. 299
Příloha 2: Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle § 21a odst. 1 a § 30a odst. 2 - str. 300
Příloha 3: Umělecká díla - str. 301
O autorech - str. 305
Věcný rejstřík - str. 30

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1428 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1428 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Aleš Smutný, Vlastimil Pihera, Pavel Sýkora, Tomáš Cuník - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace

Michal Janovec - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá dohledem nad finančním trhem a jeho integrací. Integrace dohledu je proces relativně dlouhodobý, avšak velmi intenzivní jsou tyto integrační postupy a změny po finanční krizi v letech 2007–2008, kdy problémy na finančním trhu ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář

Zákon o bankách. Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb, Tomáš Rýdl - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.