Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - Komentář, 2. vydání

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - Komentář, 2. vydání

Právní stav ke dni 30. 4. 2020.

Velmi úspěšný a stále jedinečný komentář zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zák. č. 104/2013 Sb.) vychází po šesti letech ve druhém, aktualizovaném a podstatně doplněném vydání.

Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech představuje jednu z podstatných částí českého trestního řízení, zároveň jde o velmi dynamickou oblast – šest let od nabytí účinnosti zákona o mezinárodní justiční spolupráci přibývá změn geometrickou řadou. Příčina je zřejmá – stále se rozšiřující dosah tzv. evropského právního řádu, resp. rostoucí vliv práva EU na právní řády členských států a na jejich unijní vztahy.

Nejpodstatnější změnou z hlediska praktického dopadu bylo zavedení evropského vyšetřovacího příkazu (směrnice 2014/41/EU), tj. nového mechanismu právní pomoci mezi členskými státy EU (s výjimkou Irska a Dánska) postaveného na zásadě vzájemného uznávání rozhodnutí, na kterou tento komentář samozřejmě reaguje.

Všechna nová i změněná ustanovení autoři svými poznámkami, stanovisky a zejména znalostmi souvislostí uživateli představují a přibližují. Podstatnou částí druhého vydání komentáře je ovšem reakce na vývoj judikatury, a to judikatury Soudního dvora Evropské unie, českých obecných soudů a Ústavního soudu. Šest let praktického užívání zákona nezůstalo bez důsledků aplikační praxe obstát.

Komentář se podrobně věnuje nálezové judikatuře, která vymezuje vztah vydávacího řízení a řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Autorský kolektiv oproti prvnímu vydání obohatila o své znalosti a zkušenosti JUDr. Helena Huclová, Ph.D., působící v bezprostředním kontaktu s problematikou spolupráce ve věcech trestních.


autoři: Přemysl Polák, Helena Huclová, Miroslav Kubíček; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 30. 7. 2020, 1240 stran
ISBN: 978-80-7598-838-6

Cena: 3 185 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři komentáře  - str. IX
Seznam použitých zkratek  - str. X
Seznam citovaných mezinárodních smluv, předpisů Evropské unie a vnitrostátních předpisů - str. XII
Předmluva k 1. vydání - str. XXIII
Slovo autorů k 1. vydání - str. XXV
Předmluva k 2. vydání - str. XXVI
Slovo autorů ke 2. vydání - str. XXVIII
Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
§ 1–14 Část první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 15–38 Část druhá Ochrana informací, některé subjekty působící v oblasti mezinárodní justiční spolupráce a schengenský informační systém - str. 43
§ 15–20 Hlava I Ochrana informací - str. 43
§ 15–19 Díl 1 Ochrana osobních údajů - str. 43
§ 20 Díl 2 Souhlas s použitím informací - str. 56
§ 21–33 Hlava II Zastoupení České republiky v Eurojustu - str. 64
§ 34 Hlava III Evropská justiční síť - str. 83
§ 35 Hlava IV Styční soudci a styční státní zástupci - str. 86
§ 36–38 Hlava V Schengenský informační systém - str. 87
§ 39–144 Část třetí Jednotlivé formy mezinárodní justiční spolupráce - str. 95
§ 39–77 Hlava I Právní pomoc - str. 95
§ 39–46 Díl 1 Vyžadování právní pomoci v cizím státu - str. 95
§ 47–56 Díl 2 Poskytování právní pomoci cizozemským orgánům - str.  131
§ 57–77 Díl 3 Zvláštní ustanovení o některých úkonech právní pomoci - str. 152
§ 78–104 Hlava II Vydání osoby - str. 207
§ 78–86 Díl 1 Vyžádání z cizího státu - str. 207
§ 87–104 Díl 2 Vydání do cizího státu - str. 240
§ 105–117 Hlava III Předání a převzetí trestního řízení - str. 389
§ 105–111 Díl 1 Předání trestního řízení do cizího státu - str. 389
§ 112–117 Díl 2 Převzetí trestního řízení z cizího státu - str. 405
§ 118–140 Hlava IV Uznání a výkon rozhodnutí ve vztahu k cizímu státu - str. 415
§ 118–135 Díl 1 Uznání a výkon cizozemských rozhodnutí - str. 415
§ 118–120 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 415
§ 121–128 Oddíl 2 Řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí - str. 425
§ 129–135 Oddíl 3 Výkon uznaného cizozemského rozhodnutí - str. 455
§ 136–140 Díl 2 Zajištění výkonu rozhodnutí v cizím státu - str. 466
§ 141–144 Hlava V Průvoz osob - str. 476
§ 141 Díl 1 Žádost o povolení průvozu osoby přes území třetího státu - str. 476
§ 142–144 Díl 2 Průvoz osob přes území České republiky - str. 478
§ 145–184 Část čtvrtá Spolupráce s mezinárodními trestními soudy a tribunály - str. 485
§ 145–154 Hlava I Obecná ustanovení - str. 485
§ 155–163 Hlava II Právní pomoc - str. 506
§ 164–170 Hlava III Předání osob - str. 519
§ 171–180 Hlava IV Výkon rozhodnutí - str. 533
§ 181–183 Hlava V Předání a převzetí trestního řízení - str. 549
§ 184 Hlava VI Průvoz osob - str. 553
§ 185–395 Část pátá Zvláštní postupy mezinárodní justiční spolupráce s jinými členskými státy- str. 555
§ 185–188 Hlava I Společný vyšetřovací tým - str. 555
§ 189–225 Hlava II Předání osoby - str. 560
§ 189–191 Díl 1 Obecná ustanovení - str. 560
§ 192–201 Díl 2 Předání z jiného členského státu - str. 578
§ 202–221 Díl 3 Předání do jiného členského státu - str. 621
§ 222–225 Díl 4 Předání s Islandem a Norskem - str. 727
§ 226–238 Hlava III Příkaz k zajištění věci - str. 735
§ 226–228 Díl 1 Společná ustanovení - str. 735
§ 229–231 Díl 2 Zajištění věci v jiném členském státu - str. 739
§ 232–236 Díl 3 Zajištění věci v České republice - str. 743
§ 237–238 Díl 4 Regresní nároky - str. 755
239–256 Hlava IV Uznání a výkon rozhodnutí ukládajícího náhradní opatření za vazbu- str. 758
§ 239–250 Díl 1 Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího náhradní opatření za vazbu - str. 758
§ 251–255 Díl 2 Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího náhradní opatření za vazbu v jiném členském státu - str. 785
§ 256 Díl 3 Společné ustanovení - str. 798
§ 257–260 Hlava V Předcházení kompetenčním sporům - str. 800
§ 261–277 Hlava VI Uznání a výkon rozhodnutí ukládajícího peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění - str. 807
§ 261–272 Díl 1 Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího peněžitou sankci nebo jiné
peněžité plnění - str. 807
§ 273–277 Díl 2 Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění v jiném členském státu - str. 858
§ 278–297 Hlava VII Uznání a výkon rozhodnutí ukládajícího propadnutí nebo zabrání majetku nebo věcí - str. 867
§ 278–291 Díl 1 Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího propadnutí nebo zabrání
majetku nebo věcí - str. 867
§ 292–295 Díl 2 Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího propadnutí nebo zabrání majetku nebo věcí
v jiném členském státu - str. 907
§ 296–297 Díl 3 Regresní nároky - str. 918
§ 298–322 Hlava VIII Uznání a výkon rozhodnutí ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody - str. 920
§ 298–313 Díl 1 Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího nepodmíněný trest odnětí
svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody - str. 920
§ 314–320 Díl 2 Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody nebo
ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody v jiném členském státu - str. 981
§ 321–322 Díl 3 Průvoz v souvislosti se zajištěním výkonu rozhodnutí ukládajícího nepodmíněný trest
odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody s jinými členskými státy - str. 1003
§ 323–339 Hlava IX Uznání a výkon rozhodnutí ukládajícího trest nespojený se zbavením osobní svobody, dohled nebo přiměřená omezení anebo povinnosti - str. 1006
§ 323–335 Díl 1 Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího trest nespojený se zbavením
osobní svobody, dohled nebo přiměřená omezení anebo povinnosti - str. 1006
§ 336–339 Díl 2 Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího trest nespojený se zbavením osobní svobody, dohled nebo přiměřená omezení anebo povinnosti v jiném členském státu - str. 1053
§ 340–356 Hlava X Evropský ochranný příkaz - str. 1067
§ 340–342 Díl 1 Společná ustanovení - str. 1067
§ 343–353 Díl 2 Uznání evropského ochranného příkazu jiného členského státu a přijetí návazných opatření - str. 1074
§ 354–356 Díl 3 Zajištění ochrany chráněné osoby v jiném členském státu - str. 1099
§ 357–395 Hlava XI Evropský vyšetřovací příkaz - str. 1108
§ 357–359 Díl 1 Společná ustanovení - str. 1108
§ 360–373 Díl 2 Výkon evropského vyšetřovacího příkazu v České republice - str. 1115
§ 374–380 Díl 3 Zajištění výkonu evropského vyšetřovacího příkazu v jiném členském státu- str. 1143
§ 381–395 Díl 4 Zvláštní ustanovení o některých úkonech právní pomoci - str. 1157
§ 396 Část šestá Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 1191
§ 397 Část sedmá Účinnost - str. 1199
Vybraná ustanovení novel Čl. II zákona č. 178/2018 Sb. - str. 1201
Příloha: Ustanovení hlavy dvacáté páté trestního řádu a odpovídající ustanovení z. m. j. s. a dalších předpisů - str. 1202
Citovaná literatura - str. 1206

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.