Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - Komentář

Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - Komentář

Předkládaný komentář zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon č. 219/2000 Sb.), který je jedním z nejhůře uchopitelných zákonů v legislativě České republiky, je dílem autorů JUDr. Ondřeje Závodského, Ph.D. a Mgr. Martina Svobody.

Obtížným úkolem je samotné zařazení komentovaného zákona v systému českého práva. Je totiž právní normou, která obsahuje jak pravidla v oblasti veřejného práva, tak určitým způsobem doplňuje (a mnohdy zpřísňuje) obecná pravidla soukromého práva, resp. občanského zákoníku, a to ovšem výhradně pro organizační složky státu a vybrané státní organizace. Nicméně, v některých jeho částech se jedná o zákon, jenž tvoří soubor pravidel, mířících svou povahou právě na státní subjekty, jejichž nedodržení má ovšem negativní následky pro již učiněná právní jednání (např. neplatnost), což ve svém důsledku zásadně dopadá i na druhou smluvní stranu, často nestátní subjekt.

Samotný návrh komentovaného zákona byl již v legislativním procesu stěžejním způsobem měněn a necelé dvě desítky let jeho účinnosti byly poznamenány četnými novelizacemi, v řadě případů více vedených politickými ideami než systémovým uchopením materie, i interpretačními zásahy nejvyšších soudních instancí, s nimiž nelze vždy souhlasit, a které byly překlenovány dalšími legislativními změnami. Z tohoto důvodu je opět nezbytné správně pochopit platné znění zákona i v kontextu důvodových zpráv k jednotlivým novelizacím, které jednotlivá ustanovení zakotvila. To platí zejména u velké novely 2016 zákona o majetku ČR (zákon č. 51/2016 Sb.), účinné od 1. 3. 2016. Kromě zkompatibilnění terminologie i nových institutů nového kodexu občanského práva, odstartovala velká novela 2016 poměrně rozsáhlé změny v nakládání s vybranými skupinami státního majetku, které měly vést k jeho koncentraci a následné zlepšení efektivity pro jeho správu. Zmíněná novelizace měla odstartovat podstatně širší reformu státního majetku a měla být pouze jednou z prvních fází zamýšlených hlubokých změn. K zamýšleným dalším krokům však již po velké novele 2016 nedošlo, ale o to důležitější je autorský výklad, který by měl vysvětlit důvod některých ustanovení, mířících do budoucna.

Právní stav komentáře je k 1. 6. 2019

autoři: Ondřej Závodský, Martin Svoboda; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 11. 2019, 492 stran
ISBN: 978-80-7598-470-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek- str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XIII
Předmluva - str. XXI
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Část první Obecná ustanovení
- str. 1
§ 1 Věcná působnost zákona - str. 1
§ 2 Kogentnost a subsidiarita zákona - str. 4
§ 3 Organizační složky státu - str. 8
§ 4 Zřizování organizační složky státu - str. 13
§ 5 Změna a zánik organizační složky státu - str. 16
§ 5a Účetní závěrka organizačních složek státu - str. 20
§ 6 Vystupování státu v právních vztazích- str. 21
§ 7 Osoby jednající za stát - str. 23
Část druhá Hospodaření s majetkem státu - str. 28
§ 8 Majetek státu - str. 28
§ 9 Příslušnost hospodařit s majetkem - str. 32
§ 10 Určení příslušnosti hospodařit při specifickém nabytí majetku státem - str. 37
 § 11 Stanovení příslušnosti hospodařit k majetku dle § 10 - str. 43
§ 12 Úmyslné nabývání majetku do vlastnictví státu - str. 49
§ 12a Podmínky užívání či požívání majetku ze strany státu - str. 67
§ 13 Další skupiny nabývacích titulů - str. 72
§ 14 Základní povinnosti při hospodaření s majetkem - str. 89
§ 14a Centrální registr administrativních budov – CRAB - str. 107
§ 14b Výjimka z povinnosti evidence majetku v CRAB - str. 115
§ 15 Hospodaření a nakládání s majetkem v operativní evidenci - str. 117
§ 16 Řešení sporných nároků třetích osob k vybranému majetku státu - str. 129
Část třetí Nakládání s majetkem - str. 135
§ 17 Písemná forma smlouvy při nakládání s majetkem státu - str. 135
§ 18 Vyloučení vybraných osob ze skupiny nabyvatelů majetku - str. 137
§ 19 Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami - str. 140
§ 19a Přenechání majetku v CRAB k užívání nebo požívání - str. 148
§ 19b Přebírání nepotřebného majetku - str. 153
§ 19c Nabídka užívání nebo požívání majetku - str. 164
§ 20 Opatření - str. 168
§ 21 Převody vlastnictví - str. 176
§ 22 Podmínky úplatného a bezúplatného převodu vlastnictví majetku státu - str. 182 §
23 Výhrada schválení převodu vybraného majetku vládou - str. 221
§ 24 Zakázaná právní jednání - str. 224
§ 25 Další zakázaná právní jednání - str. 226
§ 25a Právo stavby – vznik a nakládání s ním na pozemcích státu - str. 228
§ 26 Věcná břemena – služebnost a reálná břemena - str. 234
§ 27 Podmínky pro sjednání užívacího vztahu k majetku státu - str. 244
§ 27a Výprosa, pacht - str. 273
§ 28 Založení obchodní společnosti a nakládání s podílem v ní - str. 275
§ 29 Založení ústavu, nadace nebo nadačního fondu - str. 284
§ 30 Družstvo, tiché společenství, spolek, zájmové sdružení - str. 286
§ 31 Plnění dluhu ve splátkách - str. 291
§ 32 Postoupení pohledávky za úplatu a jeho schválení - str. 297
§ 33 Přistoupení na poměrné uspokojení pohledávky - str. 300
§ 34 Prominutí dluhu - str. 301
§ 35 Upuštění od vymáhání pohledávky - str. 310
§ 36 Výhrada schvalování právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 - str. 315
§ 37 Zástavní právo, nepeněžité pohledávky, cenné papíry - str. 318
§ 37a Souhlas s postoupením smlouvy - str. 322
Část čtvrtá Společná ustanovení - str. 326
§ 38 Závazky státu - str. 326
§ 39 Přiznávání, sjednávání a uznávání závazků - str. 328
§ 40 Podmínky pro sjednání budoucí smlouvy či k jinému právnímu jednání - str. 336
§ 41 Omezení přechodu dluhu a zástavního práva na stát - str. 339
§ 42 Započtení pohledávek - str. 341
§ 43 Pravidla ohledně insolvenčního řízení a výkonu rozhodnutí - str. 344
§ 44 Postup při povolování výjimek, schvalování a poskytování předchozích souhlasů - str. 347
§ 45 Automatické splnění požadavku povolení výjimky, poskytnutí schválení či předchozího souhlasu - str. 356
§ 46 Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu - str. 357
§ 47 Povinná odborná péče a dodržování předpisů - str. 359
§ 48 Kontrola dodržování pravidel hospodaření s majetkem - str. 361
§ 49 Činnost kontrolních orgánů - str. 364
§ 50 Odpovědnost za nedostatky na úseku kontroly - str. 368
Část pátá Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná - str. 370
§ 51 Transformace vybraných státních organizací na organizační složky státu - str. 370
§ 52 Přenesení vybraných práv a povinností na stát - str. 374
§ 53 Vybrané případy nositelů zřizovatelských funkcí - str. 375
§ 54 Vymezení státních organizací v působnosti zákona o majetku ČR a mimo jeho působnost - str. 376
§ 55 Právní postavení státních organizací v působnosti zákona, náležitosti smluv při nakládání s majetkem v rámci státu - str. 383
§ 55a Schvalování účetní závěrky státní příspěvkové organizace - str. 395
§ 55b Převedení zbylého majetku některých likvidovaných státních podniků - str. 396
§ 56 Závazky organizace - str. 400
§ 57 Postavení státních podniků a státních rozpočtových a příspěvkových organizací zřizovaných a zakládaných obcemi - str. 402
§ 58 Spory o příslušnost hospodařit po zániku společného práva hospodařit - str. 407
§ 58a Vysvětlení vybraných pojmů a stanovení nicotnosti a neplatnosti určených jednání - str. 409
§ 59 Úprava vybraných užívacích vztahů po účinnosti zákona - str. 411
§ 60 Užívací vztahy - str. 414
§ 60a Převod vlastnického práva k vybraným nemovitostem - str. 415
§ 60b Výpůjčka k pozemku - str. 423
§ 60c Další převody pozemků - str. 424
§ 61 Změna smluv, jimiž bylo zřízeno právo trvalého užívání pozemku - str. 426
§ 62 Další změny smluv - str. 427
§ 63 Úprava změny prozatímní správy - str. 429
§ 64 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na stát - str. 431
§ 64a Poskytování údajů osobní povahy - str. 431
§ 65 Zmocňovací ustanovení - str. 433
§ 66 Zrušovací ustanovení - str. 434
§ 67 Účinnost - str. 435
Příloha č. 1 - str. 436
Příloha č. 2 - str. 442
Příloha č. 3 - str. 457
Věcný rejstřík - str. 461
O autorech - str. 467

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Majetek státu v teorii a praxi

Majetek státu v teorii a praxi

Petr Havlan, Dagmar Sochorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Nakládání s majetkem státu

Nakládání s majetkem státu

Michal Štancl - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se zkušenostmi s praktickou aplikací právní úpravy majetku státu a jeho vystupování v právních vztazích se v této publikaci zaměřuje na prvky majetkoprávních vztahů státu z teoretické perspektivy. Předmětem monografie je mj. stát jako právnická osoba, entity za stát ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián - C. H. Beck

Autoři se zaměřují na hospodaření a nakládání s majetkem státu v tom nejširším smyslu platné právní úpravy. Jedná se o první publikaci po zásadní a rozsáhlé novele zákona o majetku České republiky z 1. 3. 2016, kterou přinesl zákon č. 51/2016 Sb. Kniha pojednává mimo jiné o právních ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.