Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o krajích - Komentář, 2. vydání

Zákon o krajích - Komentář, 2. vydání

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů. 

Díky autorovým zkušenostem z působení v krajské a obecní samosprávě vznikl praktický komentář, který bude využitelný pro všechny členy zastupitelstva a rady kraje i pro zaměstnance krajských úřadů.

Komentář reaguje od předchozího vydání na všechny proběhlé novely zákona a souvisejících předpisů, doplněn byl také o širší historické souvislosti.

autor: Rudolf Cogan; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 9. 2018, 548 stran
ISBN: 978-80-7598-070-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam užitých zkratek - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XVI
Předmluva - str. XXVI
Předmluva k 2. Vydání - str. XXVII
Stručný vývoj krajů na území České republiky - str. XXVIII
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
§ 1–13a Hlava I Obecná ustanovení - str. 1
§ 1–5 DÍL 1 Postavení krajů a jejich orgánů - str. 1
§ 1 Podstata kraje - str. 1
§ 2 Působnost kraje - str. 11
§ 3 zrušen - str. 19
§ 4 Pravidla pro určení oboru působnosti - str. 19
§ 5 Znak a vlajka - str. 21
§ 6–11 DÍL 2 Obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje - str. 24
§ 6 Ukládání povinností obecně závaznou vyhláškou kraje - str. 24
§ 7 Nařízení kraje - str. 28
§ 8 Vydávání právních předpisů kraje - str. 31
§ 9 zrušen  - str. 38
§ 10 zrušen - str. 38
§ 11 zrušen - str. 38
§ 12–13a DÍL 4 Občané kraje - str. 39
§ 12 Občan kraje a jeho práva - str. 39
§ 13 Oprávnění cizích státních občanů - str. 54
§ 13a Oceňování občanů - str. 54
§ 14–30 Hlava III Působnost kraje  - str. 56
§ 14–28 DÍL 1 Samostatná působnost kraje - str. 56
§ 14 Rozsah samostatné působnosti - str. 56
§ 15 Kraj a stát - str. 72
§ 15a Vydávání potvrzení - str. 74
§ 16 Předpisy závazné pro výkon samostatné působnosti - str. 75
§ 17 Majetek - str. 77
§ 18 Nakládání s majetkem  - str. 90
§ 19 Nabytí v dražbě - str. 105
§ 20 Přezkoumání hospodaření - str. 106
§ 21 Kontrola hospodaření - str. 111
§ 22 Rozpočet a závěrečný účet - str. 112
§ 23 Neplatnost právního jednání - str. 124
§ 24 Smlouva o spolupráci - str. 130
§ 25 zrušen - str. 131
§ 26 Zákaz svazku obcí - str. 131
§ 27 Spolek a smlouva o společnosti - str. 132
§ 28 Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států - str. 135
§ 29–30 DÍL 2 Přenesená působnost - str. 137
§ 29 Rozsah a financování přenesené působnosti - str. 137
§ 30 Omezení pro výkon přenesené působnosti - str. 143
§ 31–75 Hlava IV Orgány kraje - str. 146
§ 31–56a DÍL 1 Zastupitelstvo - str. 146
§ 31 Počet členů zastupitelstva - str. 146
§ 32 Statut člena zastupitelstva  - str. 149
§ 33 Vznik mandátu a slib člena zastupitelstva - str. 158
§ 34 Práva a povinnosti člena zastupitelstva  - str. 164
§ 35 Vyhrazená pravomoc zastupitelstva - str. 182
§ 36 Vyhrazená pravomoc při majetkoprávních jednáních - str.  206
§ 37 Rozšiřování výhrady - str. 222
§ 38 zrušen - str. 223
§ 39 Ustavující zasedání  - str. 223
§ 40 Četnost zasedání a platnost usnesení zastupitelstva  - str. 229
§ 41 Kvorum a svolání na žádost minority - str. 234
§ 42 Pravidla jednání zastupitelstva  - str.  235
§ 43 Zápis o průběhu zasedání - str. 243
§ 44 Jednací řád  - str. 247
§ 45 Nové volby a rozpuštění zastupitelstva - str. 250
§ 46 Uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva - str. 253
§ 47 Odměny - str. 260
§ 48 Výše odměny - str. 269
§ 49 Odměna při souběhu funkcí - str. 274
§ 50 Přechodné odměny - str. 276
§ 51 Mimořádná odměna  - str. 279
§ 52 Odchodné - str. 284
§ 53 Výše odchodného - str. 290
§ 54 Použití zákoníku práce - str. 292
§ 55 Příspěvky členům zastupitelstva  - str. 295
§ 56 Cestovní náhrady - str. 297
§ 56a Dovolená  - str. 300
§ 57–60a DÍL 2 Rada - str. 306
§ 57 Působnost a složení rady - str. 306
§ 58 Jednání rady - str. 310
§ 59 Působnost rady - str. 318
§ 60 Nahrazování rady - str. 335
§ 60a Pravomoc rady po volbách nového zastupitelstva  - str. 337
§ 61–64c DÍL 3 Hejtman - str. 339
§ 61 Působnost hejtmana - str. 339
§ 62 Pozastavování výkonu usnesení rady - str. 352
§ 63 zrušen - str. 354
§ 64 Náměstek hejtmana - str. 354
§ 64a Nahrazování hejtmana  - str. 358
§ 64b Výkon funkce hejtmana po volbách nového zastupitelstva - str. 359
§ 64c Závěsný odznak - str. 361
§ 65 DÍL 4 Zvláštní orgány - str. 363
§ 65 Zvláštní orgány - str. 363
§ 66–75 DÍL 5 Krajský úřad - str. 366
§ 66 Krajský úřad v samostatné působnosti - str. 366
§ 67 Krajský úřad v přenesené působnosti - str. 368
§ 68 Složení krajského úřadu - str. 373
§ 69 Ředitel - str. 380
§ 69a Dozor nad obcemi  - str. 389
§ 70 Označování písemností - str. 391
§ 70a Razítko kraje - str. 393
§ 71 zrušen - str. 393
§ 72 zrušen - str. 394
§ 73 zrušen - str. 394
§ 74 zrušen  - str. 394
§ 75 zrušen - str. 394
§ 76–80 Hlava V Orgány zastupitelstva a rady - str. 395
§ 76 Úkoly výborů - str. 395
§ 77 Činnost výborů - str. 397
§ 78 Povinně zřizované výbory  - str. 400
§ 79 Zápis o kontrole - str. 407
§ 80 Komise - str. 409
§ 80a Hlava VI Dozor  - str.  413
§ 80a zrušen - str. 413
§ 81–82 DÍL 1 Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek krajů a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů v samostatné působnosti - str. 413
§ 81 Dozor nad obecně závaznými vyhláškami kraje - str. 413
§ 82 Dozor nad usneseními, rozhodnutími a jinými opatřeními v samostatné působnosti - str. 424
§ 83–84 DÍL 2 Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení krajů a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření
orgánů krajů v přenesené působnosti - str. 433
§ 83 Dozor nad nařízeními kraje - str. 433
§ 84 Dozor nad usneseními, rozhodnutími a jinými opatřeními v přenesené působnosti - str. 438
§ 85 DÍL 3 Společná ustanovení k dozoru - str.  440
§ 85 Společná ustanovení k dozoru  - str. 440
§ 86–91a Hlava VII Kontrola výkonu samostatné přenesené působnosti - str. 444
§ 86 Kontrola krajů - str. 444
§ 87 Kontrola výkonu samostatné působnosti - str. 449
§ 88 Kontrola výkonu přenesené působnosti - str. 452
§ 89 zrušen - str. 454
§ 90 zrušen - str. 454
§ 91 zrušen - str. 454
§ 91a zrušen  - str. 454
§ 92–93i Hlava VIII Vztah ministerstev a vlády k územním samosprávným celkům  - str. 455
§ 92 Příslušnost a úkoly ministerstev - str. 455
§ 92a Vztah ministerstev ke krajům - str. 457
§ 93 Vztah Ministerstva ke krajům na úseku přenesené působnosti - str. 458
§ 93a zrušen - str. 461
§ 93b zrušen - str. 461
§ 93c zrušen - str. 461
§ 93d zrušen - str. 461
§ 93e zrušen - str. 461
§ 93f zrušen - str. 461
§ 93g zrušen - str. 461
§ 93h zrušen - str. 462
§ 93i zrušen  - str. 462
§ 94–99 Hlava IX Ustanovení společná, přechodná a závěrečná  - str. 463
§ 94 Společná ustanovení k dozoru  - str. 463
§ 94a Použití základních registrů - str. 466
§ 95 Hlavní město Praha - str. 472
§ 96 Přechodná ustanovení  - str. 474
§ 97 Svolání prvního ustavujícího zasedání zastupitelstva  - str. 475
§ 97a Mimořádný příspěvek na výkon státní správy - str. 475
§ 98 Zmocňovací ustanovení - str. 476
§ 99 Účinnost - str. 479
Přechodné ustanovení k zákonu č. 106/2016 Sb.
Čl. IV Přechodné ustanovení  - str. 479
Přechodné ustanovení k zákonu č. 99/2017 Sb.
Čl. IV Přechodné ustanovení - str. 480
Věcný rejstřík - str. 483

Další nabídka k tématu

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

Petr Pospíšil, Václav Těžký a kolektiv - C. H. Beck

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Změny nastaly u ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.