Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o hlavním městě Praze - Komentář

Zákon o hlavním městě Praze - Komentář

Komentář pomáhá čtenáři pochopit smysl a účel jednotlivých ustanovení zákona o hlavním městě Praze a přispět tak k jeho správné aplikaci. Ke každému ustanovení je připojen komentář, odkaz na související ustanovení zákona o hlavním městě Praze, jakož i na jiné právní předpisy, výčet literatury, která s komentovanou problematikou úzce souvisí, a v některých případech také výběr z judikatury soudů, jež se tématu výraznějším způsobem dotýkají. Další pramen informací, na který autoři odkazují, představují metodická doporučení a stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.

V závěru publikace je připojeno úplné znění Statutu hlavního města Prahy ve znění účinném od 1. 6. 2018 (bez jeho příloh).

autor: Martina Děvěrová, Tomáš Havel, Adrián Radošínský, Richard Mařík vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2018, 532 stran
ISBN: 978-80-7552-560-4

Cena: 880 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek a zkrácených názvů zákonů - str. XIII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XV
Přehled autorů a komentovaných ustanovení - str. XIX
Úvod - str. XX
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
§ 1–118 Část první Postavení hlavního města Prahy a městských částí
- str. 1
§ 1–5a Hlava I Základní ustanovení  - str. 1
§ 1 Postavení hlavního města Prahy a jeho orgány - str. 1
§ 2 Samostatná a přenesená působnost hlavního města Prahy - str. 5
§ 3 Městské části - str. 9
§ 4 Postavení městských částí a jejich orgány - str. 11
§ 5 Spolupráce hlavního města Prahy a městských částí se státními orgány - str. 14
§ 5a Vydávání potvrzení a zpráv - str. 17
§ 6–10a Hlava II Občané hlavního města Prahy a městských částí - str. 19
§ 6 Občan hlavního města Prahy a městské části - str. 19
§ 7 Práva občana hlavního města Prahy  - str. 20
§ 8 Práva občana městské části - str. 28
§ 9 Práva dalších fyzických osob - str. 31
§ 10 Čestné občanství a ceny hlavního města Prahy nebo městské části - str. 33
§ 10a Ocenění významných životních událostí občanů hlavního města Prahy nebo městské části - str. 36
§ 11–15 Hlava III Území hlavního města Prahy a městských částí a jeho změny - str. 38
§ 11 Území hlavního města Prahy a městských částí - str. 38
§ 12 Změny vnějších hranic hlavního města Prahy - str. 42
§ 13 Názvy městských částí a veřejných prostranství - str. 43
§ 14 Číslování budov - str. 47
§ 14a Přidělování čísel popisných, evidenčních nebo orientačních - str. 50
§ 14b Veřejné prostranství - str. 52
§ 15 Znak a vlajka hlavního města Prahy nebo městské části - str. 54
§ 16–30 Hlava IV Samostatná působnost hlavního města Prahy a městských částí  - str. 59
§ 16 Samostatná působnost hlavního města Prahy - str. 59
§ 17 Statut hlavního města Prahy - str. 61
§ 18 Samostatná působnost městské části - str. 73
§ 19 Správa majetku hlavního města Prahy městskými částmi  - str. 77
§ 20 Spolupráce hlavního města Prahy nebo městské části s jinými subjekty - str. 81
§ 21 zrušen - str. 83
§ 22 zrušen - str. 83
§ 23 Spolupráce městské části s jinými subjekty - str. 83
§ 24 Dobrovolný svazek obcí a hlavní město Praha - str. 85
§ 25 zrušen - str.  91
§ 26 Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí - str.  91
§ 26a Zakladatelské oprávnění dobrovolného svazku obcí - str. 92
§ 27 Mezinárodní spolupráce hlavního města Prahy, městských částí nebo dobrovolného svazku obcí - str. 93
§ 28 Smluvní spolupráce hlavního města Prahy nebo městské části a jiných subjektů  - str.  95
§ 28a Předmět spolupráce hlavního města Prahy nebo městské části s jinými subjekty - str. 96
§ 29 zrušen - str. 96
§ 30 zrušen  - str. 96
§ 31–33a Hlava V Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy a orgánů městských částí - str. 97
§ 31 Přenesená působnost orgánů hlavního města Prahy - str. 97
§ 32 Přenesená působnost orgánů městské části - str. 100
§ 33 Rozlišení samostatné a přenesené působnosti  - str. 103
§ 33a Přestupky - str. 105
§ 34–43 Hlava VI Hospodaření hlavního města Prahy a městských částí  - str. 112
§ 34 Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy - str. 112
§ 35 Majetek hlavního města Prahy - str. 119
§ 36 Záměr nakládání s majetkem hlavního města Prahy - str. 133
§ 37 Nakládání s majetkem hlavního města Prahy při finanční spoluúčasti státu - str. 146
§ 38 Přezkum hospodaření hlavního města Prahy - str. 148
§ 39 Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření - str. 152
§ 40 Kontrola hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu - str. 153
§ 41 Hospodaření s majetkem a zvláštní právní předpisy - str. 155
§ 42 Nabytí věci v dražbě nebo veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku - str. 156
§ 43 Doložka  - str. 158
§ 44–47 Hlava VII Obecně závazné vyhlášky a nařízení hlavního města Prahy - str. 161
§ 44 Právní předpisy hlavního města Prahy - str. 161
§ 45 Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy - str. 168
§ 46 Projednávání právních předpisů hlavního města Prahy s městskými částmi - str. 173
§ 47 zrušen - str. 176
§ 48–86 Hlava VIII Orgány hlavního města Prahy - str. 177
§ 48–67 Díl 1 Zastupitelstvo hlavního města Prahy - str. 177
§ 48 Počet členů Zastupitelstva hlavního města Prahy - str. 177
§ 49 Vznik a zánik mandátu člena zastupitelstva - str. 179
§ 50 Vznik mandátu a slib člena zastupitelstva - str. 180
§ 51 Výkon funkce člena zastupitelstva - str. 182
§ 52 Odměna uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva - str. 187
§ 53 Měsíční odměna a její krácení - str. 193
§ 54 Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů - str. 197
§ 55 Odměny při kumulaci funkcí - str. 199
§ 56 Odměny v případě zastupování a po skončení funkčního období - str. 202
§ 57 Mimořádné odměny - str. 204
§ 58 Odchodné - str. 207
§ 58a Odchodné - str. 211
§ 58b Působnost zákoníku práce - str. 213
§ 58c Další plnění poskytovaná členům zastupitelstva - str. 214
§ 58d Cestovní náhrady  - str. 216
§ 58e Dovolená - str. 218
§ 59 Kompetence zastupitelstva hlavního města Prahy - str. 223
§ 60 Jednání zastupitelstva hlavního města Prahy - str. 248
§ 61 Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva - str. 254
§ 62 Platnost usnesení, rozhodnutí nebo volby - str. 256
§ 63 zrušen - str. 258
§ 64 Návrh programu jednání zastupitelstva - str. 258
§ 65 Zápis ze zasedání zastupitelstva - str. 260
§ 66 Jednací řád zastupitelstva - str. 262
§ 67 Zvolení a rozpuštění zastupitelstva - str. 263
§ 68–71 Díl 2 Rada hlavního města Prahy  - str. 267
§ 68 Kompetence rady hlavního města Prahy - str. 267
§ 69 Složení Rady hlavního města Prahy - str. 287
§ 69a Pravomoci rady po ukončení funkčního obdobní zastupitelstva  - str. 289
§ 70 Schůze Rady hlavního města Prahy - str. 290
§ 71 Pokles členů rady pod polovinu zákonného počtu - str. 293
§ 72–76 Díl 3 Primátor hlavního města Prahy - str. 294
§ 72 Primátor hlavního města Prahy - str. 294
§ 73 Pozastavení výkonu usnesení rady hlavního města Prahy - str. 301
§ 74 Náměstci primátora hlavního města Prahy - str. 304
§ 75 Výkon pravomocí primátora po volbách - str. 307
§ 76 Závěsný odznak - str. 309
§ 77–80 Díl 4 Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní
orgány hlavního města Prahy - str. 311
§ 77 Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy - str. 311
§ 78 Povinnost zřídit výbory - str. 316
§ 79 Komise Rady hlavního města Prahy - str. 321
§ 80 Zvláštní orgány hlavního města Prahy - str. 323
§ 81 DÍL 5 Magistrát hlavního města Prahy - str. 324
§ 81 Magistrát hlavního města Prahy - str.  324
§ 82–83 Díl 6  - str. 342
§ 82 Označování listin - str. 342
§ 83 zrušen  - str. 344
§ 84–86 Díl 7 Zvláštní odborná způsobilost - str. 344
§ 84 zrušen - str. 344
§ 85 zrušen - str. 344
§ 86 zrušen  - str. 344
§ 87–105 Hlava IX Orgány městské části  - str. 345
§ 87–93 Díl 1 Zastupitelstvo městské části - str. 345
§ 87 Zastupitelstvo městské části - str. 345
§ 88 Počet členů zastupitelstva městské části  - str. 352
§ 89 Kompetence zastupitelstva městské části hlavního města Prahy - str. 356
§ 90 Platnost usnesení, rozhodnutí nebo volby - str. 372
§ 91 zrušen - str. 374
§ 92 Povinnost svolat zasedání zastupitelstva - str. 374
§ 93 Správce městské části - str. 381
§ 94–96 Díl 2 Rada městské části - str. 387
§ 94 Pravomoc rady městské části  - str. 387
§ 95 Počet členů rady městské části - str. 398
§ 96 Pokles počtu členů rady a zastupitelstva - str. 401
§ 97–99 Díl 3 Starosta městské části - str. 405
§ 97 Starosta městské části - str. 405
§ 98 Součinnost s Policií ČR nebo městkou policií  - str. 408
§ 99 Účast starosty na jednání zastupitelstva, zastupování starosty - str. 410
§ 100–102 Díl 4 Výbory zastupitelstva městské části, komise rady městské části a zvláštní orgány městské části - str. 413
§ 100 Výbory a zvláštní orgány městské části - str. 413
§ 101 Komise městské části - str.  418
§ 102 Pozastavení výkonu usnesení rady městské části - str. 419
§ 103–104 Díl 5 Úřad městské části - str. 421
§ 103 Postavení a jednání úřadu městské části  - str. 421
§ 104 Složení úřadu městské části - str. 422
§ 105 Díl 6 Označování listin - str. 427
§ 105 Označování listin - str. 427
§ 106–112a Hlava X Dozor - str. 429
§ 106–107a Díl 1 Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v samostatné působnosti - str. 431
§ 106 Dozor nad obecně závaznými vyhláškami hlavního města Prahy - str. 431
§ 107 Dozor nad jinými úkony orgánů hlavního města Prahy v samostatné působnosti - str. 437
§ 107a zrušen  - str. 442
§ 108–109 Díl 2 Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení hlavního města Prahy a usnesení, rozhodnutí
a jiných opatření orgánů hlavního města Prahy v přenesené působnosti - str. 442
§ 108 Dozor nad nařízeními hlavního města Prahy - str. 442
§ 109 Dozor nad jinými úkony orgánů hlavního města Prahy v přenesené působnosti  - str. 444
§ 110–111 Díl 3 Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů
městských částí hlavního města Prahy - str. 446
§ 110 Dozor vůči městským částem v samostatné působnosti - str. 446
§ 111 Dozor vůči městským částem v přenesené působnosti - str. 449
§ 112–112a Díl 4 Společná ustanovení k dozoru - str. 450
§ 112 Zveřejňování úkonů v souvislosti s dozorem - str. 450
§ 112a zrušen - str. 452
§ 113–117 Hlava XI Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti - str. 453
§ 113 Kontrola samostatné a přenesené působnosti hlavního města Prahy a městských částí - str.  454
§ 114 Kontrola výkonu samostatné působnosti - str. 455
§ 115 Kontrola výkonu přenesené působnosti - str. 458
§ 116 zrušen - str. 459
§ 117 zrušen - str. 459
§ 118 Hlava XII Vztah ministerstev k hlavnímu městu Praze - str. 460
§ 118 Oprávnění ministerstev vůči hlavnímu městu Praze v oblasti přenesené působnosti - str. 460
§ 119–128 Část druhá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 463
§ 119 Subsidiarita správního řádu - str. 463
§ 119a Vyloučení zaměstnance z projednávání a rozhodování ve věci - str. 464
§ 119b Využití referenčních údajů ze základního registru - str. 466
§ 119c Úkony podle občanského zákoníku - str. 469
§ 120 Provedení § 54, § 87 a § 14 - str. 472
§ 121 Orgány hlavního města Prahy - str. 473
§ 122 Městské části - str. 474
§ 123 Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy a městských částí  - str. 474
§ 124 Číslování budov - str. 475
§ 125 Správní řízení před účinností tohoto zákona - str. 475
§ 126 Zvláštní zákony platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona - str. 476
§ 127 zrušen - str. 476
§ 128 Zrušení zákonů - str. 476
§ 129 Část třetí Účinnost - str. 477
§ 129 Tento zákon nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000 - str. 477
Příloha: Statut hl. m. Prahy - str. 479
Seznam použité literatury - str. 500
Slovo o autorech  - str. 503
Rejstřík - str. 505

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.