Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o dráhách - Komentář, 2. vydání

Zákon o dráhách - Komentář, 2. vydání

Druhé vydání komentáře přináší podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, po velké novele, kterou s účinností od 1. 2. 2022 přinesl zákon č. 426/2021 Sb.

Drážní doprava zažívá v posledních letech renesanci jako ekologický způsob přepravy osob i věcí. Český zákon zapracovává řadu předpisů Evropské unie a upravuje materii na pomezí mezi správním a soukromým právem, přičemž některá ustanovení jsou blízká i specifickému odvětví práva pozemních komunikací. To z něj činí zákon obtížný k výkladu a použití v praxi.

Autor v komentáři zužitkoval své dlouholeté praktické zkušenosti podnikového právníka výrobce drážních vozidel i advokáta se specializací na dopravní právo. Přináší díky tomu velmi praktický výklad s uvedením všech souvislostí a relevantní české i evropské judikatury.

Komentář je tak určen především provozovatelům drážní dopravy, jimž zmíněná novela přinesla nejvíce změn, a dále orgánům státní správy a státního dozoru.

autor: Jiří Lojda; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 27. 7. 2022, 424 stran
ISBN: 978-80-7676-451-4

Cena: 890 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XI
Zákon o dráhách
§ 1–2 Část první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Základní pojmy - str. 7
§ 3–10 Část druhá Dráhy - str. 19
§ 3 Kategorie železničních drah - str. 19
§ 3a Vysokorychlostní dráha a dráha konvenční - str. 25
§ 4 Obvod dráhy - str. 26
§ 4a Ochrana dráhy - str. 28
§ 5 Stavba dráhy a stavba na dráze - str. 31
§ 5a Styk dráhy s cizím vedením - str. 36
§ 6 Křížení dráhy - str. 38
§ 7 Stavební a společné územní a stavební řízení - str. 42
§ 8 Ochranné pásmo dráhy - str. 45
§ 9 Činnosti omezené ochranným pásmem dráhy - str. 48
§ 10 Ochrana dráhy - str. 51
§ 11–23c Část třetí Regulace provozování dráhy - str. 59
§ 11 Úřední povolení - str. 59
§ 12 Podmínky pro vydání úředního povolení - str. 61
§ 13 Bezúhonnost - str. 63
§ 13a Výpis z Rejstříku trestů - str. 64
§ 14 Odborná způsobilost - str. 65
§ 14a Prokazování finanční způsobilosti - str. 68
§ 15 Obsah žádosti - str. 70
§ 16 Vydání úředního povolení - str. 73
§ 17 Obsah rozhodnutí o vydání úředního povolení - str. 74
§ 18 Zrušení a zánik úředního povolení - str. 76
§ 19 Vydání osvědčení provozovatele dráhy - str. 78
§ 19a Změna údajů v osvědčení provozovatele dráhy - str. 80
§ 19b Omezení a odnětí oprávnění provozovat dráhu - str. 81
§ 19c Informování o osvědčení provozovatele dráhy - str. 83
§ 20 Povinnosti vlastníka dráhy - str. 83
§ 21 Povinnost zajistit provozování dráhy - str. 87
§ 22 Práva a povinnosti provozovatele dráhy a povinnosti osob nacházejících se na dráze a v obvodu dráhy - str. 89
§ 22a Veřejně přístupná a veřejně nepřístupná vlečka - str. 97
§ 22b Nezávislost provozovatele dráhy - str. 104
§ 23 Další povinnosti provozovatele dráhy - str. 106
§ 23b Omezení provozování dráhy - str. 113
§ 23c Schvalování plánu omezení provozování dráhy - str. 118
§ 23d–23g Část čtvrtá Provozování zařízení služeb - str. 123
§ 23d Zásady poskytování služeb - str. 123
§ 23e Potřeba obnovení funkčnosti zařízení služeb - str. 128
§ 23f Povinnosti dopravce v dominantním postavení - str. 131
§ 23g Odchylky v pravidlech poskytování některých služeb - str. 133
§ 24–42 Část pátá Regulace drážní dopravy - str. 135
§ 24 Licence - str. 135
§ 24a Podmínky provozování drážní dopravy - str. 138
§ 25 Udělení oprávnění k provozování drážní dopravy - str. 141
§ 26 Bezúhonnost - str. 145
§ 27 Odborná způsobilost - str. 147
§ 28 Finanční způsobilost - str. 149
§ 29 Změna oprávnění k provozování drážní dopravy a změna údajů uvedených v licenci - str. 150
§ 30 Zrušení oprávnění k provozování drážní dopravy - str. 151
§ 31 Postupy v případě licence ze státu EU a EHP - str. 154
§ 31a Vydání osvědčení dopravce - str. 155
§ 31b Změna druhu, rozsahu nebo oblasti provozu a změna údajů v osvědčení dopravce - str. 157
§ 31c Omezení a odnětí oprávnění provozovat drážní dopravu - str. 160
§ 31d Informování o osvědčení dopravce - str. 162
§ 32 Přidělování kapacity dráhy - str. 162
§ 32a Podmínky pro nestranné přidělování kapacity dráhy - str. 168
§ 33 Prohlášení o dráze - str. 171
§ 34 Základní zásady přidělování kapacity dráhy - str. 178
§ 34a Přidělování kapacity dráhy při zpracování jízdního řádu a jeho změny - str. 182
§ 34b Přidělování kapacity dráhy po nabytí platnosti jízdního řádu - str. 189
§ 34c Rámcová dohoda - str. 191
§ 34d Posuzování hospodářské vyváženosti - str. 192
§ 34e Přezkoumání prohlášení o dráze Úřadem - str. 198
§ 34f Přezkoumání přidělené kapacity dráhy Úřadem - str. 200
§ 34g Přezkoumání smlouvy o provozování drážní dopravy Úřadem - str. 202
§ 35 Povinnosti dopravce - str. 204
§ 36 Další povinnosti dopravce - str. 212
§ 36a Omezená použitelnost nařízení (ES) č. 1371/2007 - str. 216
§ 37 Přepravní řád - str. 217
§ 38 Omezení a zastavení veřejné drážní dopravy - str. 225
§ 40 nadpis vypuštěn - str. 229
§ 41 Jízdní řád na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové - str. 230
§ 42 Platnost jízdního řádu - str. 230
§ 42a–42c Část šestá Povinnosti podnikatelů v rámci vertikálně integrovaného podniku a provozovatele dráhy provozujícího 
drážní dopravu
- str. 233
§ 42a Vertikálně integrovaný podnik - str. 233
§ 42b Hospodaření provozovatele dráhy v rámci vertikálně integrovaného podniku - str. 236
§ 42c Povinnost zřídit odštěpný závod - str. 238
§ 43–49 Část sedmá Drážní vozidla a určená technická zařízení - str. 241
§ 43–44 Hlava první Drážní vozidla - str. 241
§ 43 Provozování drážních vozidel na dráze celostátní nebo regionální - str. 241
§ 43a Registr drážních vozidel - str. 245
§ 43b Údržba drážních vozidel provozovaných na dráze celostátní nebo regionální - str. 247
§ 43c Provozování drážních vozidel na dráze jiné než celostátní nebo regionální - str. 251
§ 43d Změna na drážním vozidle provozovaném na dráze jiné než celostátní nebo regionální - str. 254
§ 43e Zkušební provoz drážního vozidla na dráze jiné než celostátní nebo regionální - str. 255
§ 43f Provozování historických drážních vozidel, jejich údržba a změny - str. 257
§ 44 Technický stav vozidel v provozu - str. 259
§ 45–46r Hlava druhá Způsobilost k řízení drážních vozidel - str. 261
§ 45–46a Díl 1 Řízení drážního vozidla na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce - str. 261
§ 45 Průkaz způsobilosti k řízení drážních vozidel - str. 261
§ 46 Spolehlivost k řízení drážního vozidla - str. 264
§ 46a Prokazování spolehlivosti pro vydání průkazu způsobilosti - str. 265
§ 46b Díl 2 Řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální - str. 266
§ 46b Řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální - str. 266
§ 46c–46h Oddíl 1 Licence strojvedoucího - str. 269
§ 46c Vydávání licence - str. 269
§ 46d Zdravotní způsobilost - str. 270
§ 46e Všeobecná odborná způsobilost - str. 271
§ 46f Pravidelná lékařská prohlídka - str. 272
§ 46g Duplikát a výměna licence - str. 273
§ 46h Odnětí licence strojvedoucího - str. 274
§ 46i–46o Oddíl 2 Osvědčení strojvedoucího - str. 276
§ 46i Vydávání osvědčení - str. 276
§ 46j Zvláštní odborná způsobilost - str. 278
§ 46k Pravidelné přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti - str. 279
§ 46l Odnětí osvědčení strojvedoucího - str. 280
§ 46m Pozbytí platnosti osvědčení strojvedoucího - str. 281
§ 46n Uznání zvláštní odborné způsobilosti - str. 282
§ 46o Školení - str. 284
§ 46p–46r Oddíl 3 Dohled a rejstříky - str. 286
§ 46p Nedostatky ve způsobilosti držitele zahraniční licence - str. 286
§ 46q Pochybnosti o zdravotní způsobilosti strojvedoucího zjištěné dopravcem - str. 287
§ 46r Evidence licencí a osvědčení strojvedoucích - str. 288
§ 46s Hlava třetí Školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a dopravce provozujícího drážní dopravu na této dráze - str. 290
§ 46s Odborná způsobilost zaměstnanců obsluhy a údržby - str. 290
§ 46t Hlava čtvrtá Povinnosti osoby řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce - str. 293
§ 46t Povinnost osoby řídící drážní vozidlo - str. 293
§ 47–48 Hlava pátá Určená technická zařízení - str. 295
§ 47 Pojem určeného technického zařízení - str. 295
§ 48 Kontrola určených technických zařízení - str. 297
§ 49 Hlava šestá Mimořádné události - str. 300
§ 49 Nehoda a incident - str. 300
§ 49a–49w Část osmá Provozní a technická propojenost dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a drážních vozidel provozovaných na těchto dráhách - str. 305
§ 49a Úvodní ustanovení - str. 305
§ 49b Uvedení prvku interoperability na trh - str. 307
§ 49c Nedodržení požadavků u prvku interoperability - str.  311
§ 49d Uvedení subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální do provozu - str. 312
§ 49e Schválení evropského systému řízení železniční dopravy - str. 315
§ 49f Obnova a modernizace subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální - str. 316
§ 49g Námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání průkazu způsobilosti dráhy - str. 318
§ 49h Vztah nově uváděného subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální, jeho obnovy nebo modernizace k osvědčení provozovatele dráhy - str. 320
§ 49i Uvedení subsystému tvořícího drážní vozidlo na trh - str. 322
§ 49j Uvedení drážního vozidla určeného k provozování na dráze celostátní nebo regionální na trh - str. 322
§ 49k Zkušební provoz drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální - str. 326
§ 49l Obnova a modernizace drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální a rozšíření oblasti jeho provozu - str. 327
§ 49m Nedodržení požadavků u drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální - str. 330
§ 49n Námitky proti rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla - str. 333
§ 49o Požadavky na subsystémy - str. 335
§ 49p Provedení ES ověření - str. 339
§ 49q Nedodržení požadavků u subsystému - str. 342
§ 49r Oznámený subjekt - str. 343
§ 49s Činnost oznámeného subjektu - str. 344
§ 49t Kontrola oznámeného subjektu - str. 346
§ 49u Využití akreditovaného vnitropodnikového útvaru a subdodavatele - str. 346
§ 49v Použití technické specifikace pro interoperabilitu - str. 347
§ 49w Určený subjekt - str. 348
§ 50–52a Část devátá Přestupky - str. 351
§ 50 Přestupky fyzických osob - str. 351
§ 51 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 354
§ 52 Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 362
§ 52a Společná ustanovení - str. 367
§ 53–59 Část desátá Státní správa a státní dozor - str. 369
§ 53 Drážní úřad - str. 369
§ 53a Drážní inspekce - str. 369
§ 53b Věcná působnost Drážní inspekce - str. 370
§ 53c Mezinárodní spolupráce při vyšetřování - str. 373
§ 53d Oprávnění inspektorů Drážní inspekce - str. 375
§ 53e Závěrečná zpráva z šetření Drážní inspekce - str. 377
§ 54 Drážní správní úřady - str. 380
§ 55 Působnost Drážního úřadu - str. 381
§ 56 Působnost Ministerstva dopravy ve věcech drah - str. 383
§ 56a Stanovisko obecních úřadů a drážního správního úřadu - str. 384
§ 57 Působnost obcí ve věcech drah - str. 385
§ 57a Postavení dotčeného orgánu - str. 386
§ 58 Státní dozor - str. 388
§ 59 Kontrola výkonu státní správy - str. 389
§ 60–68 Část jedenáctá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 391
§ 60 Rekategorizace drah - str. 391
§ 61 Zřízení nového Drážního úřadu - str. 391
§ 62 Požadavek na oddělené účetnictví - str. 392
§ 63 Provozování vlečky a přeprava nebezpečného nákladu - str. 394
§ 64 Řízení ve věcech upravených tímto zákonem - str. 394
§ 65 Ustanovení mezinárodních smluv - str. 395
§ 65a Odkladný účinek žalob - str. 397
§ 66 Zmocňovací ustanovení - str. 397
§ 67 Zrušovací ustanovení - str. 399
§ 68 Účinnost - str. 401
Věcný rejstřík - str. 402
O autorovi - str. 404

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1507 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1507 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ...

Cena: 211 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.