Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Exkluzivně Vám přinášíme Komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy.

Komentář se neomezuje na pouhý popis zákonných ustanovení, ale srozumitelným způsobem vykládá jednotlivá ustanovení zákona v jejich vzájemných provázanostech a s odkazy na širší kontext obecné právní úpravy.

Výklad se opírá o dlouholeté zkušenosti autorů s používáním tohoto předpisu jak při jejich běžné pracovní činnosti, tak při jejich bohaté přednáškové a publikační činnosti. Díky tomu v sobě komentář snoubí poznatky z běžné aplikační praxe s právně teoretickými úvahami nad některými výkladově spornými ustanoveními zákona. Nechybí ani reakce na soudní judikaturu, výkladové pokyny a stanoviska Finanční správy ČR a zejména závěry z koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR a Ministerstva financí ČR. Díky tomu komentář poslouží jako pomůcka jak osobám daní z příjmů neznalým, tak zkušeným daňovým odborníkům napříč jejich profesnímu zaměření a pracovnímu zařazení.

Právní stav publikace je k 1. 1. 2021.
autoři: Ondřej Dráb, Matěj Nešleha, zdeněk Morávek, Petr Beránek, Radim Bláha, Jiří Hlaváč,; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 12. 2021, 1212 stran
ISBN: 978-80-7676-054-7

Cena: 2 050 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. XIII
O autorech - str. XV
Seznam použitých zkratek - str. XXIX
Zákon o daních z příjmů fyzických osob
§ 1–16b Část první - Daň z příjmů fyzických osob - str. 6
§ 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob - str. 6
§ 2a Poplatník v paušálním režimu - str. 11
§ 3 Předmět daně z příjmů fyzických osob - str. 18
§ 4 Osvobození od daně - str. 23
§ 4a Osvobození bezúplatných příjmů - str. 49
§ 4b Bytová potřeba - str. 55
§ 5 Základ daně a daňová ztráta - str. 60
§ 6 Příjmy ze závislé činnosti - str. 69
§ 7 Příjmy ze samostatné činnosti - str. 106
§ 7a Paušální daň - str. 121
§ 7b Daňová evidence - str. 125
§ 7c zrušen - str. 128
§ 8 Příjmy z kapitálového majetku - str. 128
§ 9 Příjmy z nájmu - str. 136
§ 10 Ostatní příjmy - str. 142
§ 11 zrušen - str. 160
§ 12 Společné příjmy a výdaje - str. 161
§ 13 Příjmy a výdaje spolupracujících osob - str. 163
§ 13a zrušen - str. 169
§ 14 zrušen - str. 169
§ 15 Nezdanitelná část základu daně - str. 170
§ 16 Sazba a výpočet daně pro základ daně - str. 181
§ 16a Sazba a výpočet daně pro samostatný základ daně - str. 182
§ 16ab Výpočet daně - str. 184
§ 16b Zdaňovací období - str. 185
§ 17–21a Část druhá - Daň z příjmů právnických osob - str. 185
§ 17 Poplatníci daně z příjmů právnických osob - str. 185
§ 17a Veřejně prospěšný poplatník - str. 192
§ 17b Základní investiční fond - str. 198
§ 18 Obecná ustanovení o předmětu daně - str. 201
§ 18a Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků - str. 207
§ 18b Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků - str. 220
§ 19 Osvobození od daně - str. 222
§ 19a zrušen - str. 252
§ 19b Osvobození bezúplatných příjmů - str. 252
§ 20 Základ daně a položky snižující základ daně - str. 263
§ 20a [Zvláštní úprava základu daně základních investičních fondů] - str. 274
§ 20b Samostatný základ daně - str. 275
§ 20c Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob - str. 277
§ 21 Sazba a výpočet daně - str. 278
§ 21a Zdaňovací období - str. 281
§ 21b–38fa Část třetí - Společná ustanovení - str. 285
§ 21b Obecná společná ustanovení o věcech - str. 285
§ 21c Obecná společná ustanovení o majetkových právech - str. 289
§ 21d Obecná společná ustanovení o finančním leasingu - str. 291
§ 21e Obecná společná ustanovení o osobách - str. 295
§ 21f Použití ustanovení o vkladech u svěřenských fondů, fundací a ústavů - str. 296
§ 21g Minimální a průměrná mzda - str. 297
§ 21h Vztah k účetním předpisům - str. 299
§ 21i Zvláštní ustanovení o vymezení dividendového příjmu - str. 302
§ 22 Zdroj příjmů - str. 303
§ 23 Základ daně - str. 319
§ 23a Převod obchodního závodu na obchodní korporaci - str. 375
§ 23b Výměna podílů - str. 384
§ 23c Fúze a rozdělení obchodních korporací - str. 387
§ 23d Oznámení a podmínky uplatnění úpravy pro převod obchodního závodu, výměnu podílů a přeměny - str. 398
§ 23e Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů - str. 402
§ 23f Výjimky z režimu omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů - str. 419
§ 23g Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví - str. 422
§ 23h Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace - str. 436
§ 24 [Daňově uznatelné výdaje] - str. 448
§ 24a Závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům - str. 519
§ 24b Závazné posouzení poměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovité věci používané zčásti k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, anebo k nájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů - str. 522
§ 25 [Daňově neuznatelné výdaje] - str. 524
§ 26 Odpisy hmotného majetku - str. 557
§ 27 Majetek vyloučený z odpisování - str. 579
§ 28 Odpisovatel - str. 586
§ 29 Vstupní cena dlouhodobého majetku - str. 595
§ 30 Doba odpisování - str. 618
§ 30a Mimořádné odpisy - str. 633
§ 30b Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str. 636
§ 30c Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu - str. 640
§ 31 Rovnoměrné odpisy - str. 642
§ 32 Zrychlené odpisy - str. 650
§ 32a Odpisy nehmotného majetku - str. 655
§ 32b Pacht obchodního závodu - str. 657
§ 32c Nepeněžité vklady ze zahraničí - str. 660
§ 32d [Přemístění hmotného majetku ze zahraničí] - str. 663
§ 33 Technické zhodnocení majetku - str. 664
§ 33a Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením - str. 672
§ 34 Položky odčitatelné od základu daně - str. 675
§ 34a Výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje - str. 684
§ 34b Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu - str. 686
§ 34ba Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje - str. 693
§ 34c Projektová dokumentace - str. 695
§ 34d Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u společníků osobních obchodních společností - str. 703
§ 34e Závazné posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu - str. 705
§ 34f Obecné ustanovení o odpočtu na podporu odborného vzdělávání - str. 708
§ 34g Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání - str. 716
§ 34h Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta - str. 723
§ 35 Sleva na dani - str. 724
§ 35a [Investiční pobídky pro nově založené poplatníky] - str. 728
§ 35b [Investiční pobídky pro rozšíření provozu] - str. 755
§ 35ba Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob - str. 764
§ 35bb Sleva za umístění dítěte - str. 773
§ 35bc Sleva na evidenci tržeb - str. 777
§ 35c Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob - str. 778
§ 35ca zrušen - str. 789
§ 35d [Daňové zvýhodnění u příjmů ze závislé činnosti] - str. 789
§ 36 Zvláštní sazba daně - str. 794
§ 37 Mezinárodní smlouva - str. 808
§ 37a [Zdanění korporací založených podle práva EU] - str. 809
§ 37b [Přemístění sídla evropské společnosti a evropské družstevní společnosti] - str. 813
§ 37c [Podfond akciové společnosti s proměnným kapitálem a investiční akcie] - str. 814
§ 37d [Komanditní společnost na investiční listy a investiční list] - str. 815
§ 37e Přeměny jiných poplatníků než obchodních korporací - str. 815
§ 38 [Použití směnných kurzů] - str. 817
§ 38a Zálohy - str. 820
§ 38b Minimální výše daně - str. 830
§ 38c Plátce daně - str. 831
§ 38d Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně - str. 833
§ 38da Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí - str. 839
§ 38e Zajištění daně - str. 847
§ 38f Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí - str. 855
§ 38fa Zdanění ovládané zahraniční společnosti - str. 862
§ 38g–38zh Část čtvrtá - Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů - str. 885
 Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů fyzických osob - str. 885
§ 38g Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 885
§ 38ga Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost - str. 890
§ 38gb Daňové přiznání v insolvenčním řízení - str. 891
§ 38h Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 892
§ 38ha zrušen - str. 899
§ 38ch Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění - str. 899
§ 38i Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh - str. 902
§ 38j Povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 906
§ 38k Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění - str. 911
§ 38l Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně - str. 918
§ 38la Správa paušálních veřejných pojistných - str. 923
§ 38lb Registrační povinnost poplatníka v paušálním režimu - str. 925
§ 38lc Oznámení o vstupu do paušálního režimu - str. 927
§ 38ld Společné oznámení - str. 932
§ 38le Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu - str. 935
§ 38lf Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu - str. 937
§ 38lg Oznámení o ukončení paušálního režimu - str. 940
§ 38lh Daňové přiznání k paušální dani - str. 942
§ 38li Splatnost paušálních veřejných pojistných - str. 945
§ 38lj Vyměření paušální daně a paušálních veřejných pojistných - str. 946
§ 38lk Paušální zálohy - str. 948
§ 38ll Společný osobní daňový účet - str. 952
§ 38lm Přeplatek - str. 954
§ 38ln Nedoplatek na záloze na veřejné pojistné - str. 959
§ 38lo Převod výnosu paušálního pojistného - str. 960
§ 38lp Poskytování informací správcem daně - str. 962
§ 38lq Poskytování informací orgány sociálního zabezpečení a správcem registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění - str. 963
§ 38m Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období - str. 964
§ 38ma Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání - str. 966
§ 38mb Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 974
§ 38mc Výjimka z oznamovací povinnosti - str. 976
§ 38n Daňová ztráta - str. 976
§ 38na [Zvláštní podmínky uplatnění daňové ztráty] - str. 979
§ 38nb Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje - str. 987
§ 38nc Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami - str. 992
§ 38nd Závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny - str. 997
§ 38o Zvláštní ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně - str. 1003
§ 38p Zvláštní ustanovení o penále - str. 1005
§ 38r [Zvláštní úprava lhůty pro stanovení daně] - str. 1006
§ 38s [Nesplnění povinnosti plátce vybrat nebo srazit daň] - str. 1017
§ 38t [Oznamovací povinnost vybraných transakcí] - str. 1019
§ 38u [Lhůty při odvolání daru] - str. 1022
§ 38v Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob - str. 1024
§ 38w Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu - str. 1027
§ 38x Výzva k prokázání příjmů - str. 1030
§ 38y Povinnost prokázat příjmy - str. 1037
§ 38z Prokázání příjmů - str. 1039
§ 38za Stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem - str. 1041
§ 38zb Penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem - str. 1044
§ 38zc Výzva k podání prohlášení o majetku - str. 1047
§ 38zd Náležitosti prohlášení o majetku - str. 1060
§ 38ze Zvláštní ustanovení o náležitostech prohlášení o majetku - str. 1063
§ 38zf Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku - str. 1064
§ 38zg Rozložení úhrady daně na splátky při přemístění majetku bez změny vlastnictví - str. 1066
§ 38zh Zvláštní ustanovení o uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně - str. 1072
§ 39–39b Část pátá – Registrace - str. 1073
§ 39 Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 1073
§ 39a Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob - str. 1078
§ 39b Registrační povinnost plátce daně - str. 1082
§ 39P–39q Část šestá - Pravomoci vlády a Ministerstva financí - str. 1083
§ 39p Pravomoci vlády - str. 1083
§ 39q Pravomoci Ministerstva financí - str. 1084
§ 40–42 Část sedmá - Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 1085
§ 40 Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 1085
§ 41 - str. 1088
§ 42 Účinnost - str. 1092
Příloha č. 1 Třídění hmotného majetku do odpisových skupin - str. 1093
Příloha č. 2 Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob - str. 1103
Příloha č. 3 Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob - str. 1107
Vybraná přechodná ustanovení novel - str. 1110

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2022

Daňové zákony 2022

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2022. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny nastaly u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, zákona o evidenci tržeb, vyhlášky, pokyny a sdělení Ministerstva financí. Nově je zařazen zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Publikace obsahuje ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2022

Daňové a nedaňové náklady 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2022

Zcela legální daňové triky 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 6. vydání

Cizinci a daně, 6. vydání

Magaléna Vyškovská - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté vydání ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, ...

Cena: 675 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer, a. s.

V dnešním globalizovaném světě si zaměstnavatelé již nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly být pro zaměstnávání pracovníků překážkou, a proto stále častěji řešíme ...

Cena: 548 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí, aktualizované vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále působením ...

Cena: 570 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021. Zapracovány všechny aktuální změny Publikace reaguje na všechny ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Kniha podrobně a komplexně zpracovává poskytování zaměstnaneckých benefitů a dalších obdobných plnění mimo mzdu a jejich důsledky z hlediska daně z příjmu zaměstnance, daně z příjmu zaměstnavatele a odvodů ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.