Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní stav publikace je k 1. 9. 2017. Okomentovány jsou i změny zákona účinné od 1. 7. 2018.


Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele si zcela jistě najde ale také mezi soudci, notáři, státními zástupci, exekutory či jinými právními odborníky.

Publikace je výsledkem desítek let zkušeností převážně praktikujících advokátů, kteří svůj komentář k zákonnému textu obohacují o odkazy na související právní předpisy a plné texty stavovských předpisů vydaných Českou advokátní komorou, bez nichž by komentář advokátní problematiky nebyl vyčerpávající. Text je také doplněn vzory, příklady, formuláři a individuálními právními akty, s nimiž se advokát a advokátní koncipient může nejčastěji setkat.

Samozřejmostí je zařazení judikatury obecných soudů a v komentáři je možné také nalézt komentované citace rozhodnutí kárných senátů kárné komise ČAK. Pro lepší orientaci v advokátních předpisech přináší autoři také chronologický přehled stavovských i právních předpisů a doplňují komentář třemi desítkami tabulek, které přehledně srovnávají pojednanou materii, a jednapadesáti vzorovými dokumenty.

autor: Daniela Kovářová, Karel Havlíček, Robert Němec, Tomáš Sokol, Jan Syka, David Uhlíř, Michal Žižlavský vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2017, 968 stran
ISBN: 978-80-7552-631-1

Cena: 1 495 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Seznam použitých zkratek  - str. XI
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XV
Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře - str. XXII
Namísto úvodu a jako poděkování  - str. XXIII
ZÁKON O ADVOKACII A STAVOVSKÉ PŘEDPISY
§ 1–3 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Výkon advokacie  - str. 1
§ 2 Oprávnění k výkonu advokacie  - str. 7
§ 2a Svobodná volba advokáta - str. 11
§ 3 Nezávislost advokáta  - str. 14
§ 4–35e ČÁST DRUHÁ Advokát  - str. 19
§ 4–10 HLAVA I. Předpoklady pro výkon advokacie - str. 19
§ 4 Povinnost být zapsán v seznamu advokátů - str. 19
§ 5 Zápis do seznamu advokátů  - str. 21
§ 5a Zápis zahraničního advokáta - str. 43
§ 5b Zápis usazeného evropského advokáta - str. 46
§ 5c Zápis hostujícího evropského advokáta - str. 51
§ 5d Osvědčení o zápisu do seznamu advokátů a identifi kační průkaz - str. 54
§ 5e Zápis do seznamu advokátů - str. 58
§ 5f Nový zápis do seznamu advokátů  - str. 60
§ 5g Osvědčení o splnění podmínky pro zápis do seznamu advokátů - str. 66
§ 6 Jiná odborná zkouška  - str. 70
§ 7 Umožnění vykonat zkoušku - str. 75
§ 7a Vyškrtnutí ze seznamu advokátů  - str. 82
§ 7b Vyškrtnutí ze seznamu advokátů  - str. 85
§ 8 Vyškrtnutí ze seznamu advokátů ve správním řízení . . 91
§ 8a Pozastavení výkonu advokacie - str. 99 §
8b Pozastavení výkonu advokacie - str. 102
§ 9 Předpoklady pozastavení výkonu advokacie - str. 108
§ 9a Poskytování právních služeb při pozastavení výkonu advokacie - str. 117 § 9b Zánik pozastavení výkonu advokacie - str. 122
§ 10 Spolupráce se zahraničím - str. 125
§ 11–15f HLAVA II. Způsob výkonu advokacie - str. 128
§ 11 Způsob výkonu advokacie - str. 128
§ 12 Označení - str. 132
§ 13 Sídlo advokáta - str. 148
§ 14 Sdružení - str. 154
§ 15 Společnostv161
§ 15a Advokát v pracovním poměru - str. 182
§ 15b Zaměstnaný advokát a zaměstnavatel - str. 192 §
15c Škoda způsobená zaměstnaným advokátemv196
§ 15d Přechod práv a povinností zaměstnaného advokáta  - str. 197
§ 15e Trvalá spolupráce mezi advokátyv201
§ 15f Smlouva o trvalé spolupráci - str. 204
§ 16–31 HLAVA III. Práva a povinnosti advokátů  - str. 214
§ 16 Základní advokátní povinnosti - str. 214
§ 17 Povinnost dodržovat pravidla profesionální etiky a soutěže - str. 237
§ 17a Stavovský oděv - str. 257
§ 18 Odmítnutí právní pomoci a určení advokáta (znění účinné do 30. 6. 2018) - str. 262
§ 18  Odmítnutí právní pomoci a určení advokáta (znění účinné od 1. 7. 2018) - str. 286
§ 18a  Právní porada (znění účinné od 1. 7. 2018) - str. 288
§ 18b  Právní porada neurčenému počtu cizinců (znění účinné od 1. 7. 2018) - str. 291
§ 18c  Určení k poskytnutí právní služby (znění účinné od 1. 7. 2018) - str. 292
§ 18d  Seznam žadatelů (znění účinné od 1. 7. 2018) - str. 296
§ 19 Povinnost odmítnout advokátní služby - str. 297
§ 20 Výpověď smlouvy o poskytování právních služeb - str. 307
§ 21 Povinnost mlčenlivosti - str. 313
§ 22 Odměna a mzda advokáta  - str. 351
§ 23 Odměna ustanovenému advokátovi (znění účinné do 30. 6. 2018)  - str. 389
§ 23  Odměna ustanovenému advokátovi (znění účinné od 1. 7. 2018) - str. 397
§ 23a Daň z přidané hodnoty - str. 400
§ 24 Odpovědnost advokáta za újmu - str. 405
§ 24a Pojištění advokáta - str. 416
§ 24b Pojištění s. r. o. a k. s. - str. 423
§ 24c Hromadné pojištění  - str. 428 §
25 Dokumentace o poskytování právních služeb  - str. 430
§ 25a Prohlášení o pravosti podpisu - str. 436
§ 25b Zapůjčení knihy o ověření pravosti podpisuv455
§ 25c Autorizovaná konverze dokumentů - str. 457
§ 26 Substituce - str. 462
§ 27 Zástupce a nástupce advokáta  - str. 472
§ 28 Smírčí řízení - str. 479
§ 29 Oznamovací a informační povinnost - str. 492
§ 30 Povinnost platit příspěvky na činnost Komory - str. 495
§ 31 Řádná příprava advokátního koncipienta - str. 497
§ 32–35e HLAVA IV. Kárná odpovědnost a kárné řízení - str. 505
§ 32 Kárné provinění a sankce - str. 505
§ 33 Pravomoc, účastníci a zastoupení, lhůty, dokazování - str. 516
§ 33a Náklady kárného řízení - str. 538
§ 34 Kárné rozhodnutí - str. 540
§ 34a Kárný příkaz  - str. 563
§ 34b Písemné vyhotovení kárného příkazu - str. 564
§ 34c Odpor proti kárnému příkazu - str. 565
§ 34d Následky podání a nepodání odporu - str. 566
§ 34e Zpětvzetí kárné žaloby - str. 566
§ 35 Odvolání proti rozhodnutí kárného senátu - str. 568
§ 35a Den vykonání kárného opatření - str. 601
§ 35b Den částečné fi kce kárné bezúhonnosti - str. 603
§ 35c Obnova kárného řízení  - str. 604
§ 35d Informační povinnost - str. 608
§ 35e Zákonné zmocnění, subsidiarita - str. 609
§ 35f–35r ČÁST TŘETÍ Evropský advokát - str. 611
§ 35f–35k HLAVA I. Hostující evropský advokát - str. 611
§ 35f Hostující evropský advokát - str. 611
§ 35g Profesní označení hostujícího evropského advokáta - str. 612
§ 35h Omezení hostujícího advokáta - str. 614
§ 35i Práva a povinnosti hostujícího advokáta - str. 616
§ 35j Informační povinnost hostujícího advokáta - str. 619
§ 35k Průkaz oprávnění - str. 621
§ 35l–35na HLAVA II. Usazený evropský advokát - str. 623
§ 35l Usazený Evropský advokát - str. 623
§ 35m Zápis usazeného evropského advokáta - str. 634
§ 35n Použití obecných ustanovení - str. 640
§ 35na zrušen - str. 647
§ 35o–35r HLAVA III. Společná ustanovení  - str. 648
§ 35o Oprávnění evropského advokáta - str. 648
§ 35p Konzultant - str. 649
§ 35q Kárná odpovědnost evropského advokáta - str. 652
§ 35r Informační povinnosti Komory - str. 654
§ 35s–35u ČÁST ČTVRTÁ Zahraniční společnost - str. 658
§ 35s Zahraniční advokátní společnost - str. 658
§ 35t Pojištění zahraniční společnosti - str. 661
§ 35u Přemístění sídla zahraniční společnosti - str. 665
§ 36–39 ČÁST PÁTÁ Advokátní koncipient - str. 667
§ 36 Advokátní koncipient  - str. 667
§ 37 Zápis do seznamu advokátních koncipientů  - str. 668
§ 38 Výkon právní praxe advokátního koncipienta  - str. 683
§ 39 Přiměřené použití ustanovení zákona pro koncipienta - str. 696
§ 40–49 ČÁST ŠESTÁ Komora - str. 698
§ 40 Zřízení České advokátní komory - str. 698
§ 41 Orgány Komory - str. 718
§ 42 Sněm - str. 725
§ 43 Oprávnění sněmu - str. 734
§ 44 Představenstvo - str. 769
§ 45 Předseda Komory - str. 785
§ 46 Kontrolní rada  - str. 791
§ 47 Kárná komise - str. 795
§ 47a Odvolací kárná komise - str. 797
§ 48 Náhrady za výkon funkce v orgánech Komory - str. 800
§ 49 Organizace Komory a volby do orgánů Komory - str. 803
§ 49a–49b ČÁST SEDMÁ Činnost Komory v oblasti mediace  - str. 809
§ 49a Advokát a mediace - str. 809
§ 49b Kárná odpovědnost mediátora  - str. 814
§ 50–52c ČÁST OSMÁ Působnost Ministerstva spravedlnosti - str. .821
§ 50 Soulad stavovských předpisů se zákonem - str. 821
§ 51 Oprávnění ministra spravedlnosti v kárném řízení - str. 823
§ 52 Advokátní zkušební řád a zkušební komise - str. 835
§ 52a Profesní označení - str. 844
§ 52b  Dohled Ministerstva spravedlnosti (znění účinné do 30. 6. 2018) - str. 845
§ 52b Dohled Ministerstva spravedlnosti (znění účinné od 1. 7. 2018)  - str. 846
§ 52c Prováděcí předpisy - str. 848
§ 52d ČÁST DEVÁTÁ Přestupky  - str. 849
§ 52d Přestupek vinklářství - str. 849
§ 53–72 ČÁST DESÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - str. 851
§ 53 Stavovské předpisy - str. 851
§ 54 Advokátní zkouška, zkouška způsobilosti a uznávací zkouška - str. 862
§ 55 Základní zásady řízení - str. 873
§ 55a Odkaz na správní řád - str. 881
§ 55b Soudní přezkum rozhodnutí - str. 883
§ 55c Záznam v seznamu advokátů, advokátních koncipientů nebo evropských advokátů - str. 884
§ 55d Seznam advokátů, seznam advokátních koncipientů a seznam evropských advokátů - str. 885
§ 55e Doručování - str. 887
§ 56 Správa cizího majetku - str. 889
§ 56a Úschova majetku - str. 904
§ 56b  Předběžné pozastavení výkonu správy majetku - str. 915
§ 57 Změna stavu dosavadních advokátů a komerčních právníků - str. 917
§ 58 Advokátní koncipienti a právní čekatelé komerčního právníka  - str. 918
§ 59 Advokátní zkouška a zkouška komerčního právníka - str. 920
§ 60 zrušen - str. 920
§ 61 Vzdělání na právnických fakultách ČSFR - str. 920
§ 62 Kárná a disciplinární opatření - str. 921
§ 63 Stávající seznamy - str. 923
§ 64 Lhůty - str. 924
§ 65 Prozatímní představenstvo - str. 924
§ 66 Prozatímní kontrolní rada  - str. 925
§ 67 Prozatímní kárná komise  - str. 926
§ 68 Svolání prvního sněmu - str. 927
§ 69 Přechod práv na Komoru  - str. 929
§ 70 Závěrečná  - str. 931
§ 71 Zrušované zákony - str. 933
§ 72 Účinnost zákona - str. 933
Přehled citované vnitrostátní soudní judikatury - str. 941
Přehled citované zahraniční judikaturyv945
Přehled citované kárné judikatury ČAK - str. 946
Seznam použité literatury - str. 949
Přehled vzorových dokumentů  - str. 953
Přehled tabulek - str. 955
Věcný rejstřík - str. 956

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní psaní

Právní psaní

Jan Vučka - C. H. Beck

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. První ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Oldřich Solanský - C. H. Beck

Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při jednání s lidmi odstranit. Kniha obsahuje spoustu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Jana Šustová - C. H. Beck

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních služeb a mnohých dalších. Jedná se o téma ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.