Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci.
Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám vedení účetnictví a sestavovaní účetních výkazů. Tyto kapitoly zahrnují problematiku od bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií, ale i dalším vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice.

Kniha je určena nejen studentům, kteří studují účetnictví či jiné ekonomické disciplíny (ať již na vysokých nebo vyšších odborných školách), je adresována všem, kteří mají zájem pochopit účetnictví jako systém a porozumět informacím, které účetnictví přináší.
autor: Dana Dvořáková; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 7. 2021, 276 stran
ISBN: 978-80-7676-158-2

Cena: 495 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva  – str. XI
1 Úvod  – str. 1
1.1 Účetnictví – základní pojmy a uživatelé účetních informací  – str. 1
1.1.1 Základní pojmy  – str. 1
1.1.1.1 Definice účetnictví, cíle účetnictví, předmět účetnictví  – str. 1
1.1.1.2 Účetní období  – str. 4
1.1.1.3 Účetní cyklus a účetní závěrka  – str. 4
1.1.1.4 Účetní forma  – str. 4
1.1.2 Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na obsah a zaměření účetního systému  – str. 5
1.2 Metodické prvky účetnictví – str. 8
1.3 Všeobecně uznávané předpoklady a zásady  – str. 10
1.3.1 Předpoklady  – str. 11
1.3.1.1 Předpoklad vymezení účetní jednotky – str. 11
1.3.1.2 Předpoklad měřitelnosti hodnoty peněžní jednotkou  – str. 12
1.3.1.3 Předpoklad trvání podniku (going concern) – str. 12
1.3.1.4 Předpoklad periodického zjišťování výsledku hospodaření  – str. 13
1.3.1.5 Akruální koncept  – str. 13
1.3.2 Zásady  – str.13
1.3.2.1 Zásada přednosti obsahu před formou  – str. 13
1.3.2.2 Zásada konzistence a kontinuity účetních informací  – str. 14
1.3.2.3 Zásada historických nákladů (cen)  – str. 14
1.3.2.4 Zásada opatrnosti  – str. 14
1.3.2.5 Okamžik uznání (realizace) výnosů  – str. 15
1.3.2.6 Zásada přiřazování nákladů výnosům  – str. 15
1.3.2.7 Zásada významnosti  – str. 16
1.3.2.8 Zásada rovnováhy nákladů a užitku  – str. 16
2 Bilancování, rozvaha  – str. 17
2.1 Bilancování  – str. 17
2.2 Rozvaha  – str. 20
2.3 Definice aktiva  – str. 21
2.3.1 Budoucí ekonomický prospěch z aktiva  – str. 22
2.3.2 Výsledek minulých událostí  – str. 24
2.3.3 Spolehlivá ocenitelnost  – str. 24
2.4 Definice závazku  – str. 25
2.5 Definice vlastního kapitálu  – str. 25
2.6 Klasifikace aktiv v rozvaze  – str. 26
2.6.1 Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých aktiv  – str. 27
2.6.2 Klasifikace krátkodobých aktiv  – str. 28
2.6.3 Klasifikace dlouhodobých aktiv  – str. 30
2.7 Klasifikace pasiv v rozvaze  – str. 32
2.7.1 Vlastní zdroje  – str. 32
2.7.2 Závazky  – str. 37
2.7.2.1 Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů  – str. 37
2.7.2.2 Klasifikace krátkodobých závazků  – str. 37
2.7.2.3 Klasifikace dlouhodobých závazků  – str. 38
2.8 Řazení aktiv a pasiv v rozvaze, formáty rozvahy  – str. 38
2.8.1 Horizontální forma rozvahy  – str. 38
2.8.1.1 Horizontální forma rozvahy s řazením aktiv se stoupající likvidností  – str. 39
2.8.1.2 Horizontální forma rozvahy s řazením aktiv s klesající likvidností  – str. 42
2.8.2 Vertikální forma rozvahy  – str. 43
2.9 Změny rozvahových stavů  – str. 45
2.9.1 Zvýšení aktiv a pasiv  – str. 45
2.9.2 Změna v rámci aktiv  – str. 46
2.9.3 Snížení aktiv a pasiv  – str. 46
2.9.4 Změna v rámci pasiv  – str. 47
2.9.5 Změny ovlivňující výsledek hospodaření  – str. 48
3 Cyklus účetní práce – str. 55
3.1 Účetní doklady  – str. 56
3.1.1 Oběh účetních dokladů  – str. 56
3.1.2 Klasifikace účetních dokladů  – str. 58
3.2 Účetní zápisy a účetní knihy – str. 59
3.3 Syntetické účty hlavní knihy  – str. 61
3.3.1 Podvojnost a souvztažnost, účet aktivní a účet pasivní  – str. 63
3.3.2 Účty nákladů a účty výnosů  – str. 66
3.3.3 Účtová osnova, účtový rozvrh, třídění, označení a číslování syntetických účtů  – str. 69
3.4 Analytická evidence  – str. 71
3.5 Inventarizace  – str. 74
3.5.1 Cíl a funkce inventarizace  – str. 74
3.5.2 Fáze inventarizace  – str. 75
3.5.2.1 Zjištění skutečného stavu aktiv a závazků  – str. 75
3.5.2.2 Porovnání skutečného stavu se stavem účetním  – str. 75
3.5.2.3 Zjištění příčin vzniku inventarizačních rozdílů a jejich zaúčtování  – str. 76
3.5.2.4 Opatření k prevenci vzniků inventarizačních rozdílů  – str. 77
3.6 Předvaha  – str. 77
4 Náklady a výnosy, systémy účtů, výsledovka  – str. 79
4.1 Pojetí výsledku hospodaření  – str. 79
4.1.1 Okamžik vzniku výnosů (realizační princip)  – str. 83
4.1.2 Princip přiřazení nákladů výnosům, věcná a časová souměřitelnost výnosů a nákladů  – str. 86
4.1.3 Časové rozlišování  – str. 91
4.1.4 Dohadné položky  – str. 100
4.1.5 Rezervy  – str. 105
4.1.6 Shrnutí problematiky zabezpečení časového souladu výnosů a nákladů  – str. 108
4.2 Klasifikace nákladů a výnosů ve finančním účetnictví  – str. 109
4.2.1 Účelové členění nákladů (členění nákladů podle funkce)  – str. 111
4.2.1.1 Náklady výkonů (cost)  – str. 112
4.2.1.2 Náklady výsledku (expenses)  – str. 113
4.2.1.3 Vypovídací schopnost účelového členění nákladů  – str. 114
4.2.2 Druhové členění nákladů  – str. 116
4.2.2.1 Vypovídací schopnost druhového členění nákladů  – str. 116
4.2.3 Další přístupy k členění nákladů v účetnictví  – str. 118
4.2.3.1 Členění nákladů podle místa vzniku  – str. 119
4.2.3.2 Členění nákladů podle odpovědnosti  – str. 120
4.2.3.3 Členění nákladů podle vztahu k objemu vyráběných výkonů  – str. 120
4.3 Členění výnosů  – str. 121
4.4 Systémy účtů  – str. 121
4.4.1 Systém účtů s účelovým členěním nákladů  – str. 122
4.4.2 Systém účtů s druhovým členěním nákladů  – str. 125
4.4.2.1 Změna stavu vyráběných zásob, aktivace  – str. 128
4.4.2.2 Aktivace  – str. 129
4.4.3 Kombinace účelového a druhového členění nákladů  – str. 132
4.4.3.1 Jednookruhový systém účtů  – str. 132
4.4.3.2 Dvouokruhový systém účtů  – str. 134
4.4.4 Systémy účtů užívané v České republice  – str. 138
4.5 Výsledovka  – str. 140
4.5.1 Formáty výsledovky  – str. 140
4.5.2 Struktura výsledovky podle US GAAP  – str. 142
4.5.3 Struktura výsledovky podle IFRS  – str. 143
4.5.4 Struktura výsledovky v České republice  – str. 145
5 Výkaz o peněžních tocích  – str. 155
5.1 Peněžní toky z provozních činností  – str. 158
5.1.1. Přímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků  – str. 158
5.1.2 Nepřímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků  – str. 161
5.2 Peněžní toky z investiční činnosti  – str. 165
5.3 Peněžní toky z financování  – str. 166
6 Oceňování  – str. 175
6.1 Oceňování při pořízení aktiva, při vzniku závazku  – str. 177
6.1.1 Ocenění a účetní zachycení nakupovaných aktiv  – str. 177
6.1.1.1 Účetní zachycení nakupovaných zásob  – str. 179
6.1.1.2 Účetní zachycení pořizování dlouhodobých aktiv  – str. 184
6.1.2 Ocenění aktiv pořízených směnou  – str. 186
6.1.3 Ocenění bezúplatně nabytých aktiv  – str. 186
6.1.4 Ocenění a účetní zachycení vyráběných aktiv  – str. 186
6.1.5 Specifika ocenění pohledávek a závazků  – str. 189
6.2 Oceňování aktiv po prvotním rozpoznání  – str. 193
6.2.1 Odpisování dlouhodobých aktiv  – str. 194
6.2.1.1 Odpisy závislé na výkonu  – str. 196
6.2.1.2 Odpisy závislé na času  – str. 196
6.2.2 Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky na bázi historických nákladů (cen)  – str. 200
6.2.2.1 Snížení hodnoty aktiv  – str. 200
6.2.3 Oceňování položek účetní závěrky ve fair value  – str. 212
6.2.3.1 Zjištění fair value  – str. 212
6.2.3.2 Vypořádání rozdílů z přecenění na fair value  – str. 213
6.2.4 Uchování podnikové podstaty  – str. 217
6.2.4.1 Finanční pojetí uchování podnikové podstaty  – str. 217
6.2.4.2 Produkční pojetí uchování podnikové podstaty  – str. 218
6.2.5 Přehled oceňovacích bází užívaných pro ocenění jednotlivých segmentů aktiv a závazků  – str. 222
6.3 Výkaz o úplném výsledku hospodaření  – str. 225
7 Účetnictví – historie a budoucnost  – str. 227
7.1 Malé ohlédnutí do historie účetnictví  – str. 227
7.1.1 Počátky účetnictví  – str. 227
7.1.1.1 Babylon  – str. 228
7.1.1.2 Egypt  – str. 229
7.1.1.3 Řecko  – str. 229
7.1.1.4 Řím  – str. 230
7.1.1.5 Itálie na rozhraní středověku a novověku  – str. 231
7.1.2 Vývoj účetních forem  – str. 232
7.1.2.1 Přepisovací účetní formy  – str. 232
7.1.2.2 Tabelární forma (tabelární deník, americký deník)  – str. 234
7.1.2.3 Propisovací účetní formy  – str. 234
7.1.2.4 Účetnictví vedené prostřednictvím výpočetní techniky  – str. 234
7.2 Regulace účetnictví  – str. 236
7.2.1 Základní přístupy k regulaci  – str. 236
7.2.1.1 Přímá regulace účtových systémů a postupů účtování  – str. 237
7.2.1.2 Regulace orientovaná na účetní výkaznictví  – str. 238
7.2.2 Regulace účetnictví v České republice  – str. 239
7.2.2.1 Zákon o účetnictví  – str. 239
7.2.2.2 Vyhláška č. 500/2002 Sb.  – str. 241
7.2.2.3 České účetní standardy pro podnikatele  – str.242
7.3 Mezinárodní harmonizace účetnictví  – str. 242
7.3.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví  – str. 243
7.3.2 Evropská unie  – str.245
7.3.3 US GAAP  – str. 245
Přílohy  – str. 247
Literatura  – str. 270
Rejstřík  – str. 27

Další nabídka k tématu

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2022

Účetní případy pro praxi 2022

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.