Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci.
Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám vedení účetnictví a sestavovaní účetních výkazů. Tyto kapitoly zahrnují problematiku od bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií, ale i dalším vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice.

Kniha je určena nejen studentům, kteří studují účetnictví či jiné ekonomické disciplíny (ať již na vysokých nebo vyšších odborných školách), je adresována všem, kteří mají zájem pochopit účetnictví jako systém a porozumět informacím, které účetnictví přináší.
autor: Dana Dvořáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 7. 2021, 276 stran
ISBN: 978-80-7676-158-2

Cena: 459 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva  – str. XI
1 Úvod  – str. 1
1.1 Účetnictví – základní pojmy a uživatelé účetních informací  – str. 1
1.1.1 Základní pojmy  – str. 1
1.1.1.1 Definice účetnictví, cíle účetnictví, předmět účetnictví  – str. 1
1.1.1.2 Účetní období  – str. 4
1.1.1.3 Účetní cyklus a účetní závěrka  – str. 4
1.1.1.4 Účetní forma  – str. 4
1.1.2 Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na obsah a zaměření účetního systému  – str. 5
1.2 Metodické prvky účetnictví – str. 8
1.3 Všeobecně uznávané předpoklady a zásady  – str. 10
1.3.1 Předpoklady  – str. 11
1.3.1.1 Předpoklad vymezení účetní jednotky – str. 11
1.3.1.2 Předpoklad měřitelnosti hodnoty peněžní jednotkou  – str. 12
1.3.1.3 Předpoklad trvání podniku (going concern) – str. 12
1.3.1.4 Předpoklad periodického zjišťování výsledku hospodaření  – str. 13
1.3.1.5 Akruální koncept  – str. 13
1.3.2 Zásady  – str.13
1.3.2.1 Zásada přednosti obsahu před formou  – str. 13
1.3.2.2 Zásada konzistence a kontinuity účetních informací  – str. 14
1.3.2.3 Zásada historických nákladů (cen)  – str. 14
1.3.2.4 Zásada opatrnosti  – str. 14
1.3.2.5 Okamžik uznání (realizace) výnosů  – str. 15
1.3.2.6 Zásada přiřazování nákladů výnosům  – str. 15
1.3.2.7 Zásada významnosti  – str. 16
1.3.2.8 Zásada rovnováhy nákladů a užitku  – str. 16
2 Bilancování, rozvaha  – str. 17
2.1 Bilancování  – str. 17
2.2 Rozvaha  – str. 20
2.3 Definice aktiva  – str. 21
2.3.1 Budoucí ekonomický prospěch z aktiva  – str. 22
2.3.2 Výsledek minulých událostí  – str. 24
2.3.3 Spolehlivá ocenitelnost  – str. 24
2.4 Definice závazku  – str. 25
2.5 Definice vlastního kapitálu  – str. 25
2.6 Klasifikace aktiv v rozvaze  – str. 26
2.6.1 Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých aktiv  – str. 27
2.6.2 Klasifikace krátkodobých aktiv  – str. 28
2.6.3 Klasifikace dlouhodobých aktiv  – str. 30
2.7 Klasifikace pasiv v rozvaze  – str. 32
2.7.1 Vlastní zdroje  – str. 32
2.7.2 Závazky  – str. 37
2.7.2.1 Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů  – str. 37
2.7.2.2 Klasifikace krátkodobých závazků  – str. 37
2.7.2.3 Klasifikace dlouhodobých závazků  – str. 38
2.8 Řazení aktiv a pasiv v rozvaze, formáty rozvahy  – str. 38
2.8.1 Horizontální forma rozvahy  – str. 38
2.8.1.1 Horizontální forma rozvahy s řazením aktiv se stoupající likvidností  – str. 39
2.8.1.2 Horizontální forma rozvahy s řazením aktiv s klesající likvidností  – str. 42
2.8.2 Vertikální forma rozvahy  – str. 43
2.9 Změny rozvahových stavů  – str. 45
2.9.1 Zvýšení aktiv a pasiv  – str. 45
2.9.2 Změna v rámci aktiv  – str. 46
2.9.3 Snížení aktiv a pasiv  – str. 46
2.9.4 Změna v rámci pasiv  – str. 47
2.9.5 Změny ovlivňující výsledek hospodaření  – str. 48
3 Cyklus účetní práce – str. 55
3.1 Účetní doklady  – str. 56
3.1.1 Oběh účetních dokladů  – str. 56
3.1.2 Klasifikace účetních dokladů  – str. 58
3.2 Účetní zápisy a účetní knihy – str. 59
3.3 Syntetické účty hlavní knihy  – str. 61
3.3.1 Podvojnost a souvztažnost, účet aktivní a účet pasivní  – str. 63
3.3.2 Účty nákladů a účty výnosů  – str. 66
3.3.3 Účtová osnova, účtový rozvrh, třídění, označení a číslování syntetických účtů  – str. 69
3.4 Analytická evidence  – str. 71
3.5 Inventarizace  – str. 74
3.5.1 Cíl a funkce inventarizace  – str. 74
3.5.2 Fáze inventarizace  – str. 75
3.5.2.1 Zjištění skutečného stavu aktiv a závazků  – str. 75
3.5.2.2 Porovnání skutečného stavu se stavem účetním  – str. 75
3.5.2.3 Zjištění příčin vzniku inventarizačních rozdílů a jejich zaúčtování  – str. 76
3.5.2.4 Opatření k prevenci vzniků inventarizačních rozdílů  – str. 77
3.6 Předvaha  – str. 77
4 Náklady a výnosy, systémy účtů, výsledovka  – str. 79
4.1 Pojetí výsledku hospodaření  – str. 79
4.1.1 Okamžik vzniku výnosů (realizační princip)  – str. 83
4.1.2 Princip přiřazení nákladů výnosům, věcná a časová souměřitelnost výnosů a nákladů  – str. 86
4.1.3 Časové rozlišování  – str. 91
4.1.4 Dohadné položky  – str. 100
4.1.5 Rezervy  – str. 105
4.1.6 Shrnutí problematiky zabezpečení časového souladu výnosů a nákladů  – str. 108
4.2 Klasifikace nákladů a výnosů ve finančním účetnictví  – str. 109
4.2.1 Účelové členění nákladů (členění nákladů podle funkce)  – str. 111
4.2.1.1 Náklady výkonů (cost)  – str. 112
4.2.1.2 Náklady výsledku (expenses)  – str. 113
4.2.1.3 Vypovídací schopnost účelového členění nákladů  – str. 114
4.2.2 Druhové členění nákladů  – str. 116
4.2.2.1 Vypovídací schopnost druhového členění nákladů  – str. 116
4.2.3 Další přístupy k členění nákladů v účetnictví  – str. 118
4.2.3.1 Členění nákladů podle místa vzniku  – str. 119
4.2.3.2 Členění nákladů podle odpovědnosti  – str. 120
4.2.3.3 Členění nákladů podle vztahu k objemu vyráběných výkonů  – str. 120
4.3 Členění výnosů  – str. 121
4.4 Systémy účtů  – str. 121
4.4.1 Systém účtů s účelovým členěním nákladů  – str. 122
4.4.2 Systém účtů s druhovým členěním nákladů  – str. 125
4.4.2.1 Změna stavu vyráběných zásob, aktivace  – str. 128
4.4.2.2 Aktivace  – str. 129
4.4.3 Kombinace účelového a druhového členění nákladů  – str. 132
4.4.3.1 Jednookruhový systém účtů  – str. 132
4.4.3.2 Dvouokruhový systém účtů  – str. 134
4.4.4 Systémy účtů užívané v České republice  – str. 138
4.5 Výsledovka  – str. 140
4.5.1 Formáty výsledovky  – str. 140
4.5.2 Struktura výsledovky podle US GAAP  – str. 142
4.5.3 Struktura výsledovky podle IFRS  – str. 143
4.5.4 Struktura výsledovky v České republice  – str. 145
5 Výkaz o peněžních tocích  – str. 155
5.1 Peněžní toky z provozních činností  – str. 158
5.1.1. Přímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků  – str. 158
5.1.2 Nepřímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků  – str. 161
5.2 Peněžní toky z investiční činnosti  – str. 165
5.3 Peněžní toky z financování  – str. 166
6 Oceňování  – str. 175
6.1 Oceňování při pořízení aktiva, při vzniku závazku  – str. 177
6.1.1 Ocenění a účetní zachycení nakupovaných aktiv  – str. 177
6.1.1.1 Účetní zachycení nakupovaných zásob  – str. 179
6.1.1.2 Účetní zachycení pořizování dlouhodobých aktiv  – str. 184
6.1.2 Ocenění aktiv pořízených směnou  – str. 186
6.1.3 Ocenění bezúplatně nabytých aktiv  – str. 186
6.1.4 Ocenění a účetní zachycení vyráběných aktiv  – str. 186
6.1.5 Specifika ocenění pohledávek a závazků  – str. 189
6.2 Oceňování aktiv po prvotním rozpoznání  – str. 193
6.2.1 Odpisování dlouhodobých aktiv  – str. 194
6.2.1.1 Odpisy závislé na výkonu  – str. 196
6.2.1.2 Odpisy závislé na času  – str. 196
6.2.2 Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky na bázi historických nákladů (cen)  – str. 200
6.2.2.1 Snížení hodnoty aktiv  – str. 200
6.2.3 Oceňování položek účetní závěrky ve fair value  – str. 212
6.2.3.1 Zjištění fair value  – str. 212
6.2.3.2 Vypořádání rozdílů z přecenění na fair value  – str. 213
6.2.4 Uchování podnikové podstaty  – str. 217
6.2.4.1 Finanční pojetí uchování podnikové podstaty  – str. 217
6.2.4.2 Produkční pojetí uchování podnikové podstaty  – str. 218
6.2.5 Přehled oceňovacích bází užívaných pro ocenění jednotlivých segmentů aktiv a závazků  – str. 222
6.3 Výkaz o úplném výsledku hospodaření  – str. 225
7 Účetnictví – historie a budoucnost  – str. 227
7.1 Malé ohlédnutí do historie účetnictví  – str. 227
7.1.1 Počátky účetnictví  – str. 227
7.1.1.1 Babylon  – str. 228
7.1.1.2 Egypt  – str. 229
7.1.1.3 Řecko  – str. 229
7.1.1.4 Řím  – str. 230
7.1.1.5 Itálie na rozhraní středověku a novověku  – str. 231
7.1.2 Vývoj účetních forem  – str. 232
7.1.2.1 Přepisovací účetní formy  – str. 232
7.1.2.2 Tabelární forma (tabelární deník, americký deník)  – str. 234
7.1.2.3 Propisovací účetní formy  – str. 234
7.1.2.4 Účetnictví vedené prostřednictvím výpočetní techniky  – str. 234
7.2 Regulace účetnictví  – str. 236
7.2.1 Základní přístupy k regulaci  – str. 236
7.2.1.1 Přímá regulace účtových systémů a postupů účtování  – str. 237
7.2.1.2 Regulace orientovaná na účetní výkaznictví  – str. 238
7.2.2 Regulace účetnictví v České republice  – str. 239
7.2.2.1 Zákon o účetnictví  – str. 239
7.2.2.2 Vyhláška č. 500/2002 Sb.  – str. 241
7.2.2.3 České účetní standardy pro podnikatele  – str.242
7.3 Mezinárodní harmonizace účetnictví  – str. 242
7.3.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví  – str. 243
7.3.2 Evropská unie  – str.245
7.3.3 US GAAP  – str. 245
Přílohy  – str. 247
Literatura  – str. 270
Rejstřík  – str. 27

Další nabídka k tématu

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Karel Šteker, Milana Otrusinová - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.