Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a bankovní problematika.

Po úvodním popisu historických souvislostí procesu evropské integrace a přehledu jednotlivých základních a revizních smluv, na nichž je Evropská unie založena, se autor postupně zabývá pravomocemi a organizační strukturou Evropské unie, jejím právním systémem včetně aplikace unijního práva v jednotlivých členských státech, soudním systémem a interpretací práva EU. V dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé aspekty fungování Evropské unie, tedy právní úprava jednotlivých oblastí integrace: jednotný vnitřní trh (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu), prostor svobody, bezpečnosti a práva včetně azylové politiky a hraničního režimu, ochrana hospodářské soutěže, daňová harmonizace, evropské soukromé právo, ale např. i otázky obchodních vztahů EU navenek nebo aktuální úprava finančních (měnových) a rozpočtových problémů, ochrana lidských práv aj.

Publikace je koncipována především jako učební pomůcka pro posluchače vysokých škol, a to nejen právnického, ale zejména ekonomického zaměření.

autor: Vladimír Týč; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2017, 352 stran
ISBN: 978-80-7502-243-1

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Upozornění - str. 14
Seznam zkratek - str. 15
 I.  EVROPSKÁ INTEGRACE A VZNIK EVROPSKÝCH  SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ UNIE. SOUČASNÝ STAV - str. 17
1.  Základ evropské integrace po druhé světové válce - str. 17
2.  Nová metoda integrace: nadstátnost - str. 18
3.  Integrační organizace: Evropská společenství a Evropská unie - str. 19
a) Vznik a počáteční vývoj Evropských společenství - str. 19
b)  Vznik Evropské unie - str. 22
4.  Nadstátní charakter a právní povaha Společenství (dnes Unie) - str. 26
5.  Poslední stadium vývoje – Lisabonská smlouva - str. 28
6.  Rekapitulace systému EHS–ES–EU  od počátku do současnosti - str. 29
7.  Současné pojetí Evropské unie po Lisabonské smlouvě - str. 30
a) Zásada loajality členských států  - str. 30
b)  Hodnoty, na nichž je EU založena, a její cíle - str. 30
c)  Následky nerespektování hodnot Unie ze strany členského státu - str. 31
d)  Demokratické zásady Unie - str. 33
e)  Změny Smluv - str. 34
f)  Právní subjektivita EU - str. 35
g)  Členství v EU - str. 36
h)  Sídlo EU a její výsady a imunity - str. 39
i)  Přehled struktury Smluv - str. 41
8.  Další evropské ekonomické organizace - str. 45
a)  Evropská organizace pro hospodářskou spolupráci,  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  - str. 45
b)  Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) - str. 45
c)  Evropský hospodářský prostor (EHP)  - str. 46
d)  Evropská banka pro obnovu a rozvoj - str. 47
II.  PRAVOMOCI EVROPSKÉ UNIE - str. 48
1.  Obecná úprava pravomocí EU a jejich kategorie - str. 48
2.  Jednotlivé oblasti pravomocí EU - str. 51
3.  Stanovení pravomocí v jednotlivých konkrétních případech  - str. 53
4.  Principy subsidiarity a proporcionality - str. 53
5.  Posílená spolupráce (flexibilita)  - str. 56
a)  Úvodní poznámka - str. 57
b)  „Flexibilita“ před Amsterodamem - str. 57
c)  Posílená spolupráce od Amsterodamské smlouvy po současnost - str. 58
d)  Odchylná úprava pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku - str. 59
e)  Dosavadní rozhodnutí o posílené spolupráci - str. 59
III.  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EVROPSKÉ UNIE - str. 60
1.  Úvodní přehled organizační (institucionální) struktury EU - str. 60
2.  Evropská komise - str. 61
a)  Pravomoci Komise - str. 61
b)  Složení a fungování Komise - str. 63
3.  Rada Evropské unie - str. 66
a)  Složení - str. 66
b)  Pravomoci - str. 68
c)  Hlasování v Radě - str. 68
d)  Výbor stálých zástupců (COREPER) - str. 70
4.  Evropský parlament - str. 71
a)  Vývoj - str. 71
b)  Pravomoci - str. 72
c)  Složení - str. 73
5.  Evropská rada - str. 74
6.  Soudní dvůr EU - str. 75
7.  Účetní dvůr (čl. 285–287 SFEU)  - str. 76
8.  Evropská centrální banka (čl. 282–284 SFEU) - str. 76
9.  Další pomocné orgány - str. 77
a)  Hospodářský a sociální výbor - str. 77
b)  Výbor regionů - str. 78
10.  Evropská investiční banka (čl. 308–309 SFEU) - str. 78
11.  Tzv. demokratický deficit v EU - str. 79
IV.  PRÁVNÍ SYSTÉM UNIE. PRAMENY A NORMOTVORBA - str. 80
1.  Pojem práva Evropské unie - str. 80
2.  Právní akty tvořené členskými státy (právo primární – primary law, droit primaire) - str. 82
a)  Zřizovací smlouvy a přehled primárního práva - str. 82
b)  Akty zástupců členských států - str. 84
c)  Bývalé subsidiární smlouvy  - str. 85
3.  Akty orgánů Unie (právo sekundární – secondary law, droit dérivé) - str. 85
a)  Druhy aktů Unie - str. 85
b)  Legislativní a nelegislativní akty - str. 88
c)  Přetrvávající akty bývalého třetího pilíře EU - str. 89
d)  Legislativní pravomoci Unie - str. 89
e)  Formální náležitosti aktů Unie - str. 91
4.  Postup při přijímání aktů Unie - str. 93
a)  Úvodní poznámky - str. 93
b)  Řádný legislativní postup - str. 94
c)  Zvláštní legislativní postup - str. 95
d)  Interinstitucionální dohody - str. 95
5.  Mezinárodní smlouvy uzavírané EU - str. 96
a)  Úvodní poznámky - str. 96
b)  Výslovně stanovená pravomoc obecně - str. 97
c)  Obecný postup sjednávání mezinárodních dohod EU - str. 98
d)  „Předběžná kontrola ústavnosti“ mezinárodních smluv v EU - str. 99
e)  Mezinárodní smlouvy uzavřené členskými státy před vstupem  do EU (ES) - str. 99
f)  Závaznost mezinárodních smluv uzavřených EU pro členské státy - str. 100
6.  Obecné zásady unijního práva - str. 101
a)  Pojem obecných zásad a jejich existence - str. 101
b)  Výčet obecných zásad unijního práva - str. 102
c)  Postavení obecných zásad unijního práva v systému práva EU - str. 103
7.  Evropský soudní dvůr jako „tvůrce“ práva –  právní povaha jeho rozhodnutí - str. 104
a)  Úvodní poznámky  - str. 104
b)  Od interpretace k „dotváření“ práva - str. 105
c)  Závěry - str. 107
V.  APLIKACE PRÁVA UNIE V ČLENSKÝCH STÁTECH - str. 109
1.  Zásada přímého účinku - str. 109
a)  Pojem - str. 109
b)  Přímý účinek z hlediska obsahu (konstrukce) normy - str. 111
c)  Přímý účinek z hlediska platnosti, resp. účinnosti - str. 112
d)  Jednotlivé prameny práva z hlediska přímého účinku - str. 113
e)  Tzv. nepřímý účinek směrnic - str. 118
2.  Princip přednosti (nadřazenosti, primátu) práva Unie - str. 119
a)  Podstata problému - str. 119
b)  Povaha přednosti unijního práva - str. 121
c)  Rozsah zásady přednosti práva EU - str. 124
d)  Celkové závěry - str. 125
VI.  SOUDNÍ SYSTÉM EVROPSKÉ UNIE - str. 126
1.  Úvodní poznámky. Soudní dvůr EU - str. 126
2.  Soudní dvůr (býv. Soudní dvůr ES,  první složka Soudního dvora EU, dále SD) - str. 127
3.  Tribunál (bývalý Soud prvního stupně,  druhá složka Soudního dvora EU)  - str. 128
4.  Bývalý Soud pro veřejnou službu - str. 128
5.  Nejdůležitější typy žalob k Soudnímu dvoru EU - str. 129
a)  Žaloba na porušení práva (čl. 258, 259, 260 SFEU) - str. 129
b)  Žaloba na neplatnost aktu orgánu EU (čl. 263 SFEU) - str. 129
c)  Přezkoumání sankcí uložených Komisí jednotlivcům (podnikům)  (čl. 261 SFEU) - str. 131
d) Žaloba (stížnost) na nečinnost orgánu EU (čl. 265 SFEU - str. 132
e)  Žaloba na náhradu škody proti Unii (čl. 268 SFEU) - str. 132
f)  Žaloby týkající se práv k duševnímu vlastnictví  - str. 133
g)  Legalita aktů podle čl. 7 SEU (čl. 269) - str. 134
h)  Smluvní odpovědnost Evropské unie (čl. 272, 273 SFEU) - str. 134
i)  Žaloba na neaplikovatelnost (čl. 277 SFEU) - str. 134
j)  Pravomoci Soudního dvora ve sporech týkajících se Evropské  investiční banky a Evropské ústřední banky (čl. 271 SFEU) - str. 135
k)  Zaměstnanecké spory v EU (čl. 270 SFEU) - str. 136
l)  Řízení o předběžné otázce (čl. 267) - str. 136
m) Ostatní případy (mimo uvedené typy řízení)  - str. 136
6.  Dělba věcné a funkční příslušnosti mezi Soudní dvůr a Tribunál - str. 137
7.  Procesní předpisy a senátní struktura soudů  - str. 138
8.  Řízení před Soudním dvorem EU - str. 139
9.  Soudní dvůr – EU povaha a funkce  z hlediska jeho právotvorné činnosti  - str. 141
10. Shrnutí možností jednotlivce, který je postižen porušením povinnosti členského státu podle unijního práva - str. 143
11. Řízení před vnitrostátními soudy členských států - str. 143
VII.  VYNUCOVÁNÍ UNIJNÍHO PRÁVA  - str. 144
1.  Vynucování práva orgány EU ve vztahu k členským státům.  Řízení proti členskému státu, který porušil povinnost  stanovenou unijním právem - str. 144
a)  Řízení před Komisí v rámci její kontrolní pravomoci - str. 144
b)  Fáze soudního řízení (před Soudním dvorem) - str. .146
c)  Postih státu, který nerespektuje rozsudek ESD (čl. 260 SFEU) - str. 147
d)  Zvláštní sankční systém pro oblast hospodářské politiky  (nadměrný schodek veřejných financí) - str. 149 2.  Vynucování práva orgány EU ve vztahu k jednotlivcům.  Řízení proti jednotlivci, který porušil povinnost  stanovenou unijním právem - str. 150
3.  Vynucování práva EU orgány členských států  - str. 152
a)  Porušení práva EU jen ve vztahu ke konkrétnímu jednotlivci - str. 152
b)  Nepřímé vynucování. Zvláštní odpovědnost státu za porušení  unijního práva vůči jednotlivci („Francovich“)  - str. 153
 VIII.  INTERPRETACE PRÁVA UNIE - str. 157
1.  Interpretace práva soudy EU  - str. 157
2.  Zajištění jednotného výkladu práva EU – řízení o předběžné otázce  (prejudiciální řízení) - str. 159
a)  Pojem řízení o předběžné otázce - str. 159
b)  Předmět řízení o předběžné otázce - str. 161
c)  Vymezení soudu ve smyslu článku 267 SFEU - str. 163
d)  Povinnost podat návrh na prejudiciální řízení (odst. 3 článku 267) - str. 163
e)  Otázky týkající se platnosti předpisu unijního práva - str. 165
f)  Řízení o naléhavé předběžné otázce (přednostní zpracování  Soudem, mimo běžné pořadí projednávaných věcí) - str. 166
g)  Zrychlené řízení o předběžné otázce - str. 167
h)  Právní význam rozhodnutí ESD - str. 167
IX.  EKONOMICKÁ INTEGRACE V RÁMCI UNIE.  JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH - str. 168
1.  Od celní unie k jednotnému vnitřnímu trhu - str. 168
2.  Volný pohyb zboží - str. 170
a)  Základní pojmy - str. 170
b)  Zákaz ukládání cel a jiných dávek s obdobným účinkem  uvnitř Unie  - str. 171
c)  Zrušení kvantitativních omezení a opatření s rovnocenným  účinkem v intraunijním obchodu (článek 34 SFEU) - str. 173
d)  Výjimky ze zákazu uplatnění kvantitativních omezení  a opatření s obdobným účinkem (článek 36 SFEU) - str. 180
e)  Vztah článků 34 a 36 – metodický postup při jejich aplikaci - str. 184
f)  Zákaz daňové diskriminace  - str. 184
g)  Státní monopoly komerční povahy  - str. 186
h)  Regulace státních podpor - str. 186
3.  Volný pohyb fyzických osob (pracovníků) jako  ekonomická svoboda - str. 186
a)  Pojem volného pohybu osob - str. 186
b)  Volný pohyb fyzických osob – občanů členských států. Občanství EU - str. 187
c)  Obecná úprava podmínek volného pohybu osob –  občanů členských států - str. 189
d)  Kategorie ekonomicky činných osob a volný pohyb pracovníků - str. 192
4.  Svoboda usazování fyzických a právnických osob,  volný pohyb služeb a vysílání pracovníků - str. 196 a)  Svoboda usazování fyzických osob vykonávajících  tzv. nezávislou činnost a osob právnických (společností) - str. 196
b)  Volný pohyb služeb - str. 198
c)  Vysílání pracovníků zaměstnavatelem k plnění pracovních úkolů  v jiném členském státě - str. 205
5.  Volný pohyb kapitálu - str. 207
a)  Pojem volného pohybu kapitálu - str. 208
b)  Omezení volného pohybu kapitálu - str. 209
6.  Sbližování (harmonizace) vnitrostátního zákonodárství  členských států - str. 210
X.  PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA - str. 212
1.  Úvodní poznámky - str. 212
2.  Schengenské dohody - str. 213
a)  Východiska a první Schengenská dohoda - str. 213
b)  Schengenská prováděcí úmluva – původní právní úprava - str. 214
c)  Stav po Amsterodamu – začlenění schengenského práva  do práva ES a EU - str. 216
3.  Svoboda: kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví - str. 217
a)  Pohyb zboží přes vnitřní hranice - str. 217
b)  Volný pohyb osob uvnitř EU - str. 217
c)  Vnější hranice EU - str. 218
d)  Schengenský informační systém - str. 224
e)  Vízová politika EU - str. 224
4.  Bezpečnost: Justiční spolupráce v trestních věcech  a policejní spolupráce  - str. 225
a)  Obecné zásady a sbližování práva - str. 225
b)  EUROJUST - str. 227
c)  Úřad evropského veřejného žalobce  - str. 227
d)  Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) - str. 228
e)  Policejní spolupráce (čl. 87 SFEU) - str. 228
f)  EUROPOL (čl. 88 SFEU) - str. 228
g)  Vývoj pramenů v oblasti trestní a policejní spolupráce - str. 229
h)  Intenzivnější spolupráce mezi členskými státy –  smluvní nástroje EU z dřívější doby - str. 229
i)  Evropský zatýkací rozkaz - str. 229
5.  Právo: Justiční spolupráce v civilních věcech - str. 230
 XI.  IMIGRAČNÍ A AZYLOVÁ POLITIKA EU - str. 232
1.  Legální imigrace - str. 232
2.  Ilegální imigrace - str. 234
3.  Azylová politika EU (čl. 78 SFEU)  - str. 234
 XII.   ÚPRAVA SOUKROMOPRÁVNÍCH VZTAHŮ V RÁMCI  VNITŘNÍHO TRHU EU. EVROPSKÉ SOUKROMÉ PRÁVO - str. 242
1.  Prostor svobody, bezpečnosti a práva v civilních věcech - str. 242
2.  Překážky vnitřního trhu v oblasti soukromého práva - str. 243
3.  Úprava soukromoprávních vztahů  v rámci právního systému Unie - str. 244
a)  Metody a prameny úpravy soukromoprávních vztahů v právu Unie - str. 244
b)  Prostředky Unie k vytváření právní úpravy soukromého práva.  Subsidiární smlouvy - str. 244
4.  Jednotlivé oblasti úpravy soukromého práva, spadající  do pravomoci Unie - str. 245
a)  Přehled oblastí - str. 245
b)  Právní úprava soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem  vznikajících v rámci jednotného vnitřního trhu. Římská nařízení  o právu rozhodném pro závazkové vztahy ze smluv  a pro mimosmluvní odpovědnost („Řím I a II - str. 246
5.  Překonání teritoriálního omezení justice - str. 248
 XIII.  O CHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE  NA VNITŘNÍM TRHU  - str. 252
1.  Úvod - str. 252
2.  Zákaz určitých dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení  podniků a jednání ve shodě (kartelové právo) - str. 253
a)  Základní ustanovení - str. 253
b)  Výjimky z hlavní zásady zákazu kartelových dohod - str. 256
3.  Zákaz zneužívání dominantního postavení - str. 257
4.  Aplikace (vynucování) pravidel hospodářské soutěže  - str. 259
5.  Právo koncentrací (kontrola fúzí podniků) - str. 262
a)  Úvodní poznámky - str. 262
b)  Právní úprava slučování podniků (nařízení č. 139/2004)  - str. 263
XIV.  REGULACE STÁTNÍCH (VEŘEJNÝCH) PODPOR - str. 266
1.  Úvodní poznámky - str. 266
2.  Hmotně právní úprava  - str. 267
a)  Pojem státní podpory - str. 267
b)  Státní podpory slučitelné s jednotným vnitřním trhem - str. 268
3.  Procesní úprava (řízení o podporách před Komisí) - str. 270
a)  Nové (plánované) podpory - str. 270
b)  Posuzování existujících podpor - str. 270
c)  Podpory neoznámené Komisi - str. 271
d)  Možnost soudního přezkoumání rozhodnutí Komise o podpoře - str. 271
XV.  UNIJNÍ PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - str. 272
XVI.  DAŇOVÁ POLITIKA UNIE. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA  VE FISKÁLNÍ OBLASTI - str. 275
1.  Ekonomický a právní rámec - str. 275
2.  Nepřímé daně - str. 278
a)  Změny v daňovém systému. Daň z přidané hodnoty - str. 278
b)  Jednotný vnitřní trh a zrušení hraničních kontrol - str. 279
c)  Zvláštní spotřební daně (akcízy) - str. 281
3.  Přímé daně - str. 284
4.  Závěry - str. 285
XVII.  OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V EU - str. 286
1.  Úvodní poznámky - str. 286
2.  Oblasti, v nichž došlo k harmonizaci vnitrostátních úprav  prostřednictvím zásad ochrany obsažené ve směrnicích - str. 286
a)  autorská a související práva - str. 286
b)  průmyslová práva - str. 287
c)  obojí - str. 287
3.  Vlastní průmyslová práva chráněná na úrovni Unie - str. 288
a)  Úvodní poznámky - str. 288
b)  Ochranná známka EU - str. 288
c)  Patentová ochrana na unijní úrovni - str. 291
4.  Uplatňování práv k duševnímu vlastnictví  v obchodě mezi členskými státy - str. 294
5. Specifická ochrana zeměpisných označení v EU - str. 298
XVIII.  SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA  (VNĚJŠÍ OBCHODNÍ VZTAHY EU) - str. 300
1.  Charakteristika společné obchodní politiky Unie - str. 300
2.  Výlučnost pravomoci EU  - str. 300
3.  Vztah EU ke Světové obchodní organizaci (WTO) - str. 301
a)  Právo WTO - str. 301 b
)  Členství EU ve WTO - str. 302
4.  Autonomní nástroje společné obchodní politiky - str. 303
a)  Cla - str. 303
b)  Regulace dovozu zboží do EU – jednotná dovozní pravidla  pro členské státy EU - str. 306
c)  Regulace vývozu zboží z EU – jednotná vývozní pravidla  pro členské státy EU - str. 308
5.  Smluvní nástroje společné obchodní politiky - str. 309
a)  Úvodní poznámky - str. 309
b)  Evropský hospodářský prostor - str. 309
c)  Dvoustranné dohody - str. 311
d)  Mnohostranné vztahy k rozvojovým zemím – ACP - str. 312
XIX.  HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE. MĚNOVÉ A FINANČNÍ    OTÁZKY EU - str.  314
1.  Hospodářská a měnová unie – pojem - str. 314
2.  Měnová unie - str. 314
a)  Nezbytnost měnové unie pro další postup ekonomické integrace - str. 314
b)  Cesta k měnové unii před Maastrichtem - str. 316
c)  Cesta k měnové unii po Maastrichtu - str. 318
d)  Institucionální zajištění měnové unie (eurozóny – EZ) - str. 319
e)  Státy používající měnu euro - str. 320
3.  Pakt stability a růstu a tzv. Fiskální kompakt - str. 320
4.  Evropský stabilizační mechanismus pro eurozónu - str. 323
5.  Tzv. bankovní unie - str. 324
XX.  PRACOVNÍ PRÁVO A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - str. 326
1.  Zákaz diskriminace podle pohlaví  - str. 326
a) Úvodní poznámky - str. 326
b)  Odměňování za práci - str. 327
c)  Postavení v zaměstnání  - str. 328
d)  Nepřímá diskriminace - str. 329
2.  Pracovní právo - str. 330
a)  Přehled právní úpravy - str. 330
b)  Směrnice č. 75/129 o řešení problému nadbytečnosti - str. 331
c)  Směrnice č. 2001/23 o právech pracovníků při změně zaměstnavatele (směrnice o „nabytých právech“) - str. 332
d)  Směrnice č. 2008/94 o ochraně práv pracovníků při insolventnosti  zaměstnavatele - str. .333
3. Sociální zabezpečení - str.  333
XXI.  OCHRANA SPOTŘEBITELE - str. 335
1.  Úvodní poznámky - str. 335
2.  Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - str. 336
a)  Směrnice o odpovědnosti za výrobek - str. 336
b)  Směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků - str. 337
c)  Směrnice o bezpečnosti spotřebitele ve zvláštních případech - str. 338
d)  Směrnice týkající se potravin - str. 338
3.  Ochrana ekonomických zájmů spotřebitele.  Zvláštní problémy spotřebitelských smluv - str. 338
a)  Prekonsensuální stadium (před uzavřením spotřebitelské smlouvy) - str. 338
b)  Stadium uzavření smlouvy a distribuční praktiky - str. 339
c)  Zvláštní případy  - str. 341
d)  Řešení spotřebitelských sporů - str. 342
XXII. OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV V EU - str. 343
1.  Geneze ochrany - str. 343 2.  Listina základních práv EU - str. 344 3. Zákaz diskriminace - str. 346
XXIII. SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ    POLITIKA EU - str. 348
1.  Společná zahraniční a bezpečnostní politika obecně - str. 348
2.  Institucionální zajištění a formy rozhodování  - str. 348
3.  Evropská služba pro vnější činnost (EEAS)  - str. 349
4.  Společná zahraniční a bezpečnostní politika v praxi.  Společná bezpečnostní a obranná politika - str. 350
5.  Shrnutí. - str. 351

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právo Evropské unie, 3. vydání

Právo Evropské unie, 3. vydání

Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík, Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Střety legitimit v Evropské unii

Střety legitimit v Evropské unii

Jan Venclík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií. V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

David Sehnálek - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Evropská unie po brexitu

Evropská unie po brexitu

Václav Šmejkal (ed), Olga Francová, Michael Kohajda, Richard Král, Tereza Kunertová - Wolters Kluwer, a. s.

Cena: 395 KčKOUPIT

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Praktikum práva Evropské unie

Praktikum práva Evropské unie

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže. V úvodu každé kapitoly je připravena ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.