Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní změny právní úpravy.

První část publikace se věnuje věcným právům. Po úvodu do pojetí a systému věcných práv vykládá jednotlivá věcná práva, a to vlastnické právo jako věcné právo k věci vlastní (na což navazují kapitoly o spoluvlastnictví, držbě a detenci) a věcná práva k věcem cizím (právo stavby, práva odpovídající věcným břemenům, právo zástavní, právo zadržovací, jakož i „zvěcnělá“ práva). Tuto část uzavírá výklad o katastru nemovitostí.

Druhá část je věnována dědickému právu. Po vysvětlení pojetí a systému dědického práva vymezuje jeho základní instituty (pozůstalost a dědictví, dědění a odkaz, pořízení pro případ smrti a právní jednání pro případ smrti, substituce v dědickém právu, povinný díl). Dále se zabývá děděním a odkazem jako dvěma hlavními instituty řešení majetkových poměrů zůstavitele po jeho smrti. Zvláštní kapitoly jsou věnovány zaopatření některých osob, odúmrti, správě pozůstalosti a zcizení dědictví.

Do třetí části byly vyčleněny obecnější instituty majetkového práva, v jehož rámci bývají často řazeny do věcných práv, nicméně mohou zahrnovat i práva závazková či dědická. Výklad obsahuje společenství jmění, správu cizího majetku, svěřenský fond a majetkové vypořádání.

Učebnice zpracovává látku čtivě a srozumitelně, aby poskytla studentům pevný základ k ovládnutí nelehké materie občanského práva i pochopení fungování práva obecně.

autoři: Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 10. 2023, 300 stran
ISBN: 978-80-7502-676-7

Cena: 580 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Jednotlivé kapitoly zpracovali - str. 15
Seznam zkratek - str. 17
Část I Věcná práva - str. 19
Kapitola 1 Úvod do věcných práv - str. 21
1.1 Pojem věcných práv - str. 21
1.2 Právní úprava věcných práv - str. 22
1.3 Systém věcných práv - str.  23
Kapitola 2 Vlastnické právo - str. 27
2.1 Pojem a právní úprava vlastnického práva - str.  27
2.2 Vlastník jako subjekt vlastnického práva - str. 30
2.2.1 Obecně - str. 30
2.2.2 Zvláštnost: svěřenský fond - str. 31
2.3 Předmět vlastnického práva - str. 31
2.3.1 Obecně - str. 31
2.3.2 Zvláštnost: věci vyloučené z právního obchodu - str. 32
2.4 Obsah vlastnického práva - str. 32
2.4.1 Obecně - str. 32
2.4.1.1 Celkové vymezení - str. 32
2.4.1.2 Odpovědnost jako součást obsahu vlastnického práva - str.  33
2.4.2 Zvláštnosti: omezení vlastnického práva a povinnost ochrany majetku a řádného hospodaření s ním - str. 33
2.5 Vznik vlastnického práva - str. 34
2.5.1 Obecně - str. 34
2.5.2 Jednotlivé způsoby nabytí vlastnického práva - str. 35
2.5.2.1 Originární způsoby - str. 35
2.5.2.1.1 Přivlastnění - str. 35
2.5.2.1.2 Nález - str. 36
2.5.2.1.3 Přírůstek - str. 37
2.5.2.1.4 Vydržení - str. 38
2.5.2.1.5 Jiné originární způsoby - str. 39
2.5.2.2 Derivativní způsoby - str. 39
2.5.2.2.1 Převod - str. 39
2.5.2.2.2 Jiné derivativní způsoby - str. 42
2.5.3 Problémové situace nabývání vlastnického práva - str. 42
2.5.3.1 Vícečetný převod vlastnického práva - str. 43
2.5.3.2 Přechod závad na věci - str. 43
2.5.3.3 Nabytí vlastnického práva od neoprávněného - str. 44
2.6 Omezení vlastnického práva; vyvlastnění - str. 45
2.6.1 Pojem a právní úprava omezení vlastnického práva - str. 45
2.6.2 Třídění omezení vlastnického práva - str. 46
2.6.3 Vybrané instituty omezení vlastnického práva - str. 47
2.6.3.1 Sousedská práva - str. 47
2.6.3.1.1 Imise - str. 48
2.6.3.1.2 Povinnost umožnit vlastníku movité věci vstup na pozemek - str. 48
2.6.3.1.3 Zadržovací právo k movité věci, která způsobila na pozemku zadržovatele škodu - str. 49
2.6.3.1.4 Vstup sousedovi na pozemek za účelem údržby - str. 49
2.6.3.1.5 Další sousedská práva - str. 49
2.6.3.2 Věcná břemena - str. 49
2.6.3.3 Přenechání věci k užití jinému - str. 50
2.6.3.4 Zákaz zcizení a/nebo zatížení věci - str. 50
2.6.3.5 Nezbytná cesta - str. 50
2.6.3.6 Omezení vlastnického práva a vyvlastnění - str. 51
2.7 Nepromlčitelnost vlastnického práva; jeho zánik - str. 52
2.8 Ochrana vlastnického práva - str. 52
2.8.1 Pojem a systém ochrany vlastnického práva - str. 52
2.8.2 Vlastnické žaloby - str. 53
2.8.2.1 Žaloba na vydání věci (reivindikace) - str. 54
2.8.2.2 Negatorní žaloba - str. 55
2.8.2.3 Žaloba z domnělého vlastnického práva - str. 56
2.8.2.4 Další žaloby - str. 57
Kapitola 3 Spoluvlastnictví - str. 61
3.1 Pojem a právní úprava spoluvlastnictví - str. 61
3.2 Obecná úprava spoluvlastnictví - str. 63
3.2.1 Pojem podílového spoluvlastnictví - str. 63
3.2.2 Struktura vztahů při spoluvlastnictví - str. 64
3.2.2.1 Spoluvlastníci navzájem - str. 64
3.2.2.2 Spoluvlastník a třetí osoba, pokud jde o společnou věc - str. 68
3.2.2.3 Spoluvlastník a třetí osoba, pokud jde o spoluvlastnický podíl - str. 69
3.2.3 Vznik podílového spoluvlastnictví - str. 71
3.2.4 Oddělení ze spoluvlastnictví; zrušení, zánik a vypořádání spoluvlastnictví - str. 71
3.3 Bytové spoluvlastnictví - str. 73
3.3.1 Pojem a právní úprava bytového spoluvlastnictví - str. 73
3.3.2 Jednotka - str. 75
3.3.2.1 „Nové“ jednotky - str. 75
3.3.2.2 „Staré“ jednotky - str. 75
3.3.3 Práva a povinnosti vlastníků jednotek - str. 76
3.3.4 Ochrana nájemce při prvním převodu jednotky vymezené podle občanského zákoníku - str. . 78
3.3.5 Správa domu a pozemku - str. 79
3.3.6 Vznik bytového spoluvlastnictví - str. 80
3.3.7 Zánik bytového spoluvlastnictví - str. 81
3.4 Přídatné spoluvlastnictví - str. 81
3.4.1 Pojem a právní úprava přídatného spoluvlastnictví - str. 81
3.4.2 Specifika přídatného spoluvlastnictví - str. 82
3.4.2.1 Pravidla k ochraně účelu a trvání přídatného spoluvlastnictví - str. 82
3.4.2.2 Pravidlo o stanovení velikosti spoluvlastnického podílu v přídatném spoluvlastnictví - str. 83
3.4.2.3 Pravidla o správě věci v přídatném spoluvlastnictví - str. 83
3.4.3 Trvání přídatného spoluvlastnictví - str. 84
Kapitola 4 Držba - str. 87
4.1 Pojem a právní úprava držby - str. 87
4.1.1 Úvod - str. 87
4.1.2 Vývoj institutu držby a její právní úpravy na našem území - str. 87
4.1.2.1 Římskoprávní základy držby - str. 87
4.1.2.2 Rakouské pojetí držby a její další vývoj na našem území - str. 88
4.1.3 Pojem a právní úprava držby v současném občanském zákoníku - str. . 91
4.2 Třídění držby - str. 91
4.3 Držitel jako subjekt držby - str. 92
4.4 Předmět držby - str. 93
4.5 Obsah držby - str. 94
4.6 Nabytí držby - str. 94
4.7 Zánik držby a její vypořádání - str. 95
4.8 Ochrana držby - str. 96
Kapitola 5 Detence - str. 99
5.1 Pojem a právní úprava detence - str. 99
5.2 Povaha detence; její nabývání a zánik - str. 99
5.3 Ochrana detence - str. 100
Kapitola 6 Právo stavby - str. 103
6.1 Pojem a právní úprava práva stavby - str. 103
6.2 Subjekty při právu stavby - str. 104
6.3 Předmět práva stavby - str. 105
6.4 Obsah práva stavby - str. 106
6.4.1 Práva stavebníka - str. 106
6.4.2 Povinnosti stavebníka - str. 107
6.4.3 Práva vlastníka pozemku - str. 107
6.4.4 Povinnosti vlastníka pozemku - str. 107
6.5 Vznik práva stavby - str. 108
6.5.1 Vznik práva stavby smlouvou - str. 108
6.5.2 Vznik práva stavby vydržením - str. 109
6.5.3 Vznik práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci - str. 109
6.6 Zánik práva stavby a jeho vypořádání - str. 110
6.6.1 Zánik práva stavby uplynutím doby - str. 110
6.6.2 Zánik práva stavby dohodou - str. 110
6.6.3 Další způsoby zániku práva stavby - str. 111
6.6.4 Důsledky zániku práva stavby - str. 111
6.6.5 Zřeknutí se práva stavby - str. 112
6.7 Ochrana práva stavby - str. 112
6.8 Ochrana třetích osob - str. 112
Kapitola 7 Práva odpovídající věcným břemenům - str.  115
7.1 Pojem a právní úprava práv odpovídajících věcným břemenům - str. 115
7.2 Třídění práv odpovídajících věcným břemenům - str. 116
7.3 Služebnosti - str. 117
7.3.1 Podstata služebností a řešení jejich právní úpravy v občanském zákoníku - str. 117
7.3.2 Subjekty při služebnostech - str. 119
7.3.3 Předmět služebnosti - str. 120
7.3.4 Obsah, rozsah a míra služebností - str. 120
7.3.4.1 Obsah a rozsah služebnosti - str. 120
7.3.4.2 Míra služebnosti - str. 121
7.3.5 Vznik služebnosti - str. 121
7.3.5.1 Způsoby nabytí služebnosti - str. 121
7.3.5.2 Smlouva o zřízení služebnosti - str. 122
7.3.5.3 Pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva, dovětek) - str. 123
7.3.5.4 Nabytí vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena - str. 123
7.3.5.5 Nabytí služebnosti ze zákona - str. 124
7.3.5.6 Nabytí služebnosti rozhodnutím soudů a orgánů veřejné moci v případech stanovených zákonem - str. 124
7.3.5.7 Speciální právní úprava nabytí lesní služebnosti - str. 125
7.3.6 Promlčení služebnosti a zánik služebnosti - str. 125
7.3.6.1 Promlčení - str. 125
7.3.6.2 Zánik služebnosti - str. 126
7.3.7 Ochrana služebnosti - str. 128
7.3.8 Pojmenované osobní a pozemkové služebnosti podle občanského zákoníku; nepravidelná služebnost; nepojmenované služebnosti - str. 128
7.3.8.1 Pojmenované osobní služebnosti podle občanského zákoníku - str. 128
7.3.8.1.1 Užívací právo - str. 129
7.3.8.1.2 Požívací právo - str. 130
7.3.8.1.3 Služebnost bytu - str. 131
7.3.8.2 Pojmenované pozemkové služebnosti podle občanského zákoníku - str. 131
7.3.8.2.1 Služebnost inženýrské sítě - str. 131
7.3.8.2.2 Opora cizí stavby - str. 132
7.3.8.2.3 Služebnost okapu - str. 132
7.3.8.2.4 Právo na svod dešťové vody - str. 132
7.3.8.2.5 Právo na vodu - str. 133
7.3.8.2.6 Služebnost rozlivu - str. 133
7.3.8.2.7 Služebnost stezky, cesty a průhonu - str. 133
7.3.8.2.8 Právo pastvy - str. 134
7.3.8.3 Nepravidelná služebnost - str. 134
7.3.8.4 Nepojmenované služebnosti - str. 135
7.4 Reálná břemena - str. 135
7.4.1 Podstata reálných břemen a řešení jejich právní úpravy v občanském zákoníku - str. 135
7.4.2 Subjekty při reálných břemenech - str. 136
7.4.3 Předmět reálného břemene - str. 136
7.4.4 Obsah, rozsah a míra reálného břemene - str. 137
7.4.5 Vznik reálného břemene - str. 138
7.4.6 Promlčení a zánik reálného břemene - str. 138
7.4.6.1 Promlčení - str. 138
7.4.6.2 Zánik reálného břemene - str. 139
7.4.7 Ochrana reálného břemene - str. 139
7.4.8 Příklady reálných břemen - str. 140
Kapitola 8 Zástavní právo - str. 143
8.1 Pojem a právní úprava zástavního práva - str. 143
8.2 Subjekty při zástavním právu - str. 144
8.3 Předmět zástavního práva - str. 145
8.4 Obsah zástavního práva - str. 147
8.4.1 Obsah odpovídající funkci zajišťovací - str. 147
8.4.2 Obsah odpovídající funkci uhrazovací - str. 148
8.5 Vznik zástavního práva - str. 149
8.5.1 Předpoklady a důvody vzniku zástavního práva - str. 149
8.5.2 Zástavní právo zřízené právním jednáním - str. 149
8.5.2.1 Zástavní právo zřízené smlouvou - str. 149
8.5.2.2 Zástavní právo zřízené jednostranným právním jednáním - str. 150
8.5.2.3 Zástavní právo zřízené rozhodnutím orgánu veřejné moci - str. 151
8.5.2.4 Zástavní právo zřízené zákonem - str. 151
8.6 Realizace zástavního práva - str. 151
8.6.1 Způsoby uspokojení pohledávky zástavního věřitele - str. 151
8.6.2 Výkon zástavního práva - str. 152
8.6.3 Žaloba o zaplacení dluhu - str. 154
8.7 Promlčení a zánik zástavního práva - str. 154
8.7.1 Promlčení - str. 154
8.7.2 Zánik zástavního práva - str. 155
8.8 Uvolnění zástavního práva a záměna zástavního práva - str. 157
8.8.1 Uvolnění zástavního práva - str. 157
8.8.1.1 Vymezení uvolnění zástavního práva - str. 157
8.8.1.2 Charakteristické rysy uvolnění zástavního práva - str. 157
8.8.1.3 Účel právní úpravy uvolnění zástavního práva - str. 157
8.8.2 Záměna zástavního práva - str. 157
8.8.2.1 Vymezení záměny zástavního práva - str. 157
8.8.2.2 Charakteristické rysy záměny zástavního práva - str. 158
8.8.2.3 Účel právní úpravy záměny zástavního práva - str. 158
8.9 Ochrana zástavního práva - str. 158
8.10 Zvláštnosti zastavení některých předmětů - str. 159
8.10.1 Zastavení podílu v korporaci - str. 160
8.10.1.1 Podmínky zastavení - str. 160
8.10.1.2 Vznik zástavního práva - str. 160
8.10.1.3 Realizace zástavního práva - str. 161
8.10.2 Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru - str. 161
8.10.2.1 Vznik zástavního práva - str. 161
8.10.3 Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů - str. 162
8.10.3.1 Vznik zástavního práva - str. 162
8.10.3.2 Rozsah zástavního práva - str. 162
8.10.4 Zastavení pohledávky - str. 163
8.10.4.1 Podmínky zastavení - str. 163
8.10.4.2 Vznik zástavního práva - str. 163
8.10.4.3 Realizace zástavního práva - str. 163
8.11 Podzástavní právo - str. 164
Kapitola 9 Zadržovací právo - str. 167
9.1 Pojem a právní úprava zadržovacího práva - str. 167
9.2 Subjekty při zadržovacím právu - str. 168
9.3 Předmět zadržovacího práva - str. 169
9.4 Obsah zadržovacího práva - str. 169
9.4.1 Fáze zajišťovací - str. 170
9.4.2 Fáze uhrazovací - str. 170
9.5 Vznik zadržovacího práva - str. 171
9.5.1 Předpoklady zadržovacího práva - str. 171
9.5.2 Vznik zadržovacího práva - str. 171
9.6 Promlčení a zánik zadržovacího práva - str. 172
9.6.1 Promlčení zadržovacího práva - str. 172
9.6.2 Zánik zadržovacího práva - str. 172
9.7 Ochrana zadržovacího práva - str. 173
Kapitola 10 Tzv. zvěcnělá práva - str. 175
10.1 Pojem a právní úprava tzv. zvěcnělých práv - str. 175
10.2 Přehled tzv. zvěcnělých práv - str. 176
10.2.1 Výhrada vlastnického práva - str. 176
10.2.2 Výhrada zpětné koupě a zpětného prodeje - str. 177
10.2.3 Předkupní právo - str. 177
10.2.4 Koupě na zkoušku - str. 179
10.2.5 Výhrada lepšího kupce - str. 180
10.2.6 Zákaz zatížení a zcizení - str. 180
Kapitola 11 Katastr nemovitostí - str. 183
11.1 Pojem a právní úprava katastru nemovitostí - str. 183
11.2 Základní pojmy katastru nemovitostí - str. 184
11.3 Principy katastru nemovitostí - str. 86
11.4 Zápisy do katastru nemovitostí - str. 189
Část II Dědické právo - str. 193
Kapitola 1 Úvod do soukromoprávního nástupnictví - str. 195
 1.1 Pojem soukromoprávního nástupnictví - str. 195
 1.2 Právní úprava soukromoprávního nástupnictví - str. 196
 1.3 Systém soukromoprávního nástupnictví po zemřelém člověku - str. 197
Kapitola 2 Úvod do dědického práva - str. 199
2.1 Pojem dědického práva - str. 199
2.2 Právní úprava dědického práva - str. 200
2.3 Systém dědického práva - str. 202
Kapitola 3 Základní instituty dědického práva - str. 205
3.1 Pozůstalost a dědictví - str. 205
3.2 Dědění a odkaz - str. 206
3.2.1 Dědění - str. 206
3.2.2 Odkaz - str. 208
3.3 Pořízení pro případ smrti - str. 209
3.4 Substituce v dědickém právu - str. 210
3.4.1 Úvod - str. 210
3.4.2 Náhradnictví (obecná substituce, vulgární substituce) - str. 210
3.4.3 Svěřenské nástupnictví (fideikomisární substituce) - str. 211
3.5 Povinný díl - str. 212
Kapitola 4 Dědění - str. 215
4.1 Pojem a právní úprava dědění - str. 215
4.1.1 Pojem dědění - str. 215
4.1.2 Právní úprava dědění - str. 216
4.2 Předpoklady dědění - str. 216
4.2.1 Smrt fyzické osoby - str. 216
4.2.2 Existence pozůstalosti - str. 217
4.2.3 Existence způsobilého dědice - str. 218
4.2.4 Neexistence nařízení likvidace pozůstalosti - str. 218
4.3 Dědická nezpůsobilost, vydědění a tzv. negativní závěť - str. 219
4.3.1 Dědická nezpůsobilosti - str. 219
4.3.2 Vydědění - str. 220
4.3.3 Negativní závěť - str. 222
4.3.4 Nesplnění příkazu jako rozvazovací podmínky - str. 222
4.4 Zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví - str. 222
4.4.1 Zřeknutí se dědického práva - str. 222
4.4.2 Odmítnutí dědictví - str. 224
4.4.3 Vzdání se dědictví - str. 225
4.5 Dědění z dědické smlouvy - str. 225
4.6 Dědění ze závěti - str. 227
4.6.1 Závěť pořízená ve formě veřejné listiny - str. 228
4.6.2 Holografní závěť - str. 229
4.6.3 Alografní závěť - str. 229
4.6.4 Závěť pořízená s úlevami - str. 230
4.6.5 Obecné náhradnictví, svěřenské nástupnictví - str. 231
4.6.6 Změna a zrušení závěti; tzv. obživnutí závěti - str. 231
4.7 Dědění ze zákona - str. 232
4.7.1 První dědická třída - str. 232
4.7.2 Druhá dědická třída - str. 232
4.7.3 Třetí dědická třída - str. 232
4.7.4 Čtvrtá dědická třída - str. 233
4.7.5 Pátá dědická třída - str. 233
4.7.6 Šestá dědická třída - str. 233
4.8 Vznik dědického práva a nabytí dědictví - str. 234
4.9 Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele - str. 234
Kapitola 5 Odkaz - str. 237
5.1 Pojem a právní úprava odkazu - str. 237
5.2 Předpoklady nabytí odkazu a odkazovnická nezpůsobilost - str. 237
5.3 Odmítnutí odkazu - str. 238
5.4 Odkaz smluvní, ze závěti a z dovětku - str. 239
5.5 Vznik práva na odkaz, nabytí odkazu a zvláštnosti některých druhů odkazů - str. 240
5.5.1 Odkaz věcí určitého druhu - str. 240
5.5.2 Odkaz určité věci - str. 241
5.5.3 Odkaz pohledávky - str. 241
5.5.4 Prominutí dluhu - str. 241
5.6 Odvolání odkazu - str. 242
5.7 Zánik odkazu - str. 242
Kapitola 6 Právo některých osob na zaopatření - str. 243
6.1 Pojem a právní úprava práva některých osob na zaopatření - str. 243
6.2 Jednotlivé případy práva na zaopatření - str. 243
6.2.1 Přehled - str. 243
6.2.2 Ten, kdo by jinak byl nepominutelným dědicem - str. 244
6.2.3 Pozůstalý manžel - str. 245
6.2.4 Pozůstalý rodič - str. 245
6.2.5 Pozůstalý poživatel zaopatření v domácnosti zůstavitele - str. 246
Kapitola 7 Odúmrť - str. 249
Kapitola 8 Správa pozůstalosti - str. 253
8.1 Pojem a právní úprava správy pozůstalosti - str. 253
8.2 Osoba spravující pozůstalost - str. 253
8.3 Výkon správy pozůstalosti a její hlavní obsah - str. 255
Kapitola 9 Zcizení dědictví - str. 259
Část III Obecnější instituty majetkového práva - str. 263
Kapitola 1 Úvod do obecnějších institutů majetkového práva - str. 265
1.1 Pojem obecnějších institutů majetkového práva - str. 265
1.2 Právní úprava obecnějších institutů majetkového práva - str. 265
1.3 Okruh obecnějších institutů majetkového práva - str. 266
Kapitola 2 Společenství jmění - str. 267
2.1 Pojem a právní úprava společenství jmění - str. 267
2.2 Subjekty společenství jmění - str. 268
2.3 Obecná pravidla o společenství jmění - str. 268
2.4 Vznik společenství jmění - str. 269
2.5 Zánik společenství jmění - str. 269
Kapitola 3 Správa cizího majetku - str. 271
3.1 Pojem a právní úprava správy cizího majetku - str. 271
3.2 Subjekty správy cizího majetku - str. 271
3.3 Obecná pravidla o správě cizího majetku - str. 272
3.3.1 Práva a povinnosti správce - str. 272
3.3.2 Práva a povinnosti beneficienta - str. 274
3.4 Správa cizího majetku prostá a plná - str. 274
3.4.1 Prostá správa cizího majetku - str. 275
3.4.2 Plná správa cizího majetku - str. 275
3.5 Vznik správy cizího majetku - str. 276
3.6 Zánik správy cizího majetku - str. 276
Kapitola 4 Svěřenský fond - str. 279
4.1 Pojem a právní úprava svěřenského fondu - str. 279
4.2 Subjekty v rámci svěřenského fondu - str. 283
4.2.1 Zakladatel - str. 283
4.2.2 Svěřenský správce - str. 283
4.2.3 Obmyšlený - str. 284
4.2.4 Osoba s právem dohledu - str. 285
4.3 Některá obecná pravidla o svěřenském fondu - str. 285
4.3.1 Změna svěřenského fondu - str. 285
4.3.2 Soudní ingerence do svěřenského fondu - str. 286
4.4 Vznik svěřenského fondu - str. 287
4.4.1 Předpoklady vzniku svěřenského fondu - str. 287
4.4.2 Vznik svěřenského fondu - str. 287
4.5 Zánik svěřenského fondu; jeho vypořádání - str. 288
4.5.1 Zánik svěřenského fondu - str. 288
4.5.2 Vypořádání při zániku svěřenského fondu - str. 288
Kapitola 5 Majetkové vypořádání - str. 291
5.1 Pojem a právní úprava majetkového vypořádání - str. 291
5.2 Uplatnění institutu majetkového vypořádání - str. 291
5.3 Společné zásady vypořádání - str. 292
5.4 Vybrané právní režimy majetkového vypořádání - str. 293

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.