Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis účetních metod, zásad, principů a postupů, ale i o vysvětlení jejich obsahu, vypovídací schopnosti účetních výkazů i celého účetního systému. Účetnictví jako celek totiž v praxi neznamená pouhé zaúčtování účetních případů na správné účty a správné strany účtů, ale především pochopení vzájemných vazeb a dopadů hospodářských operací do celého účetního systému.

Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D. působí na Katedře účetnictví a financí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Vede zde kurzy Základy účetnictví, Manažerské účetnictví a Účetnictví obchodu, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Praxi získala na pozici hlavní účetní v auditované výrobní společnosti. Je autorkou i spoluautorkou odborných a vědeckých publikací především z oblasti účetnictví. Absolvovala několik odborných zahraničních stáží v Evropě, USA i Austrálii, působila na zahraničních univerzitách a dlouhodobě spolupracuje s Armstrong State University v Savannah, USA. Je členkou České společnosti ekonomické.

autor: Miroslava Vlčková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 1. 2021, 156 stran
ISBN: 978-80-7598-928-4

Cena: 339 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VIII
Předmluva - str. IX
1 Úvod do účetnictví - str. 1
1.1 Povinnost vést účetnictví  - str. 2
1.2 Obchodní korporace - str. 3
1.3 Účetní subsystémy a uživatelé účetních informací - str. 4
1.3.1 Daňová evidence - str. 6
1.3.2 Jednoduché účetnictví - str. 8
1.3.3 Manažerské účetnictví  - str. 9
1.4 Základní účetní legislativa - str. 10
1.4.1 Zákon o účetnictví - str. 10
1.4.2 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví - str. 11
1.4.3 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.  - str. 12
1.4.4 Další právní předpisy - str. 13
1.5 Směrná účtová osnova - str. 14
1.6 Obecně uznávané účetní zásady - str. 19
1.7 Účetní knihy a účetní písemnosti - str. 20
1.8 Zjednodušený rozsah účetnictví - str. 22
2 Majetek podniku a jeho zdroje  - str. 25
2.1 Stálá aktiva  - str. 25
2.2 Oběžná aktiva - str. 26
2.3 Časové rozlišení aktiv - str. 27
2.4 Vlastní zdroje - str. 27
2.5 Cizí zdroje - str. 28
2.6 Časové rozlišení pasiv - str. 29
2.7 Základní struktura rozvahy - str. 29
2.7.1 Typické změny rozvahových stavů - str. 30
3 Dlouhodobý majetek - str. 33
3.1 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 35
3.2 Technické zhodnocení  - str. 37
3.3 Účtování při pořizování dlouhodobého majetku - str. 37
3.4 Odpisování - str. 40
3.5 Účtování při vyřazení dlouhodobého majetku - str. 45
4 Zásoby - str. 47
4.1 Oceňování zásob - str. 48
4.2 Účtování zásob - str. 49
4.2.1 Účtování zásob způsobem A  - str. 50
4.2.2 Účtování zásob způsobem B - str. 59
4.3 Manka a škody na zásobách  - str. 60
4.4 Nákup zásob ze zahraničí - str. 61
4.5 Opravné položky k zásobám - str. 61
5 Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím - str. 63
5.1 Peníze - str. 64
5.2 Peníze na cestě - str. 66
5.3 Účty v bankách - str. 68
5.4 Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci - str. 68
5.5 Krátkodobé cenné papíry a podíly  - str. 70
6 Zúčtovací vztahy - str. 71
6.1 Účtování v účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy - str. 72
6.2 Přijaté a poskytnuté provozní zálohy  - str. 78
6.3 Pohledávky a závazky v cizí měně - str. 79
6.4 Směnky  - str. 80
6.5 Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávky - str. 80
6.5.1 Opravné položky k pohledávkám - str. 80
6.5.2 Odpis pohledávky - str. 81
6.6 Zúčtování se zaměstnanci  - str. 81
6.6.1 Jednotlivé složky mzdy - str. 82
6.6.2 Zákonné srážky ze mzdy - str. 84
6.6.3 Způsob výpočtu mzdy  - str. 85
6.6.4 Účtování ve mzdové oblasti - str. 90
7 Vlastní a cizí kapitál - str. 93
7.1 Vlastní kapitál - str. 93
7.1.1 Změny vlastního kapitálu dle Českého účetního standardu č. 012 - str. 95
7.2 Cizí kapitál  - str. 96
7.2.1 Rezervy  - str. 97
7.2.2 Bankovní úvěry a výpomoci  - str. 98
8 Náklady a výnosy - str. 101
8.1 Náklady - str. 104
8.1.1 Členění nákladů  - str. 104
8.1.2 Účtování na jednotlivých skupinách nákladových účtů - str. 105
8.2 Výnosy  - str. 108
8.2.1 Členění výnosů  - str. 108
8.2.2 Účtování na jednotlivých skupinách výnosových účtů  - str. 108
9 Účetní uzávěrka - str. 111
9.1 Úkony před účetní závěrkou - str. 111
9.2. Výsledek hospodaření a daň z příjmů právnických osob - str. 115
9.3. Odložená daň - str. 118
10 Účetní závěrka - str. 121
10.1 Rozvaha - str. 124
10.2 Výkaz zisku a ztráty - str. 125
10.3 Příloha v účetní závěrce - str. 126
10.4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) - str. 127
10.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 130
10.6 Konsolidovaná účetní závěrka  - str. 130
Použitá literatura - str. 132
Příloha 1 Směrná účtová osnova - str. 133
Příloha 2 Seznam služeb a zboží podléhajících snížené sazbě daně - str. 135
Příloha 3 Uspořádání a označování položek rozvahy - str. 140
Příloha 4  Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové členění - str. 143
Příloha 5  Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztráty – účelové členění - str. 144

Další nabídka k tématu

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Karel Šteker, Milana Otrusinová - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.