Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základní práva

Základní práva

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv.
Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a standardy přezkumu případných omezení.
Prostor je pak věnován i samotnému právnímu zakotvení v pozitivním právu a s tím související vymahatelnosti základních práv, jakož i vnitrostátnímu, mezinárodnímu a evropskému mechanismu právní ochrany. Speciální prostor je věnován ústavní stížnosti a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.
V dalších částech se práce podrobně a strukturovaně věnuje jednotlivým základním právům, počínaje obecným zákazem diskriminace a právem národnostních menšin, přes jednotlivá osobní, politická a hospodářská a sociální práva, až po právo na právní ochranu (spravedlivý proces).
Kniha bude sloužit jednak jako učební pomůcka, jednak jako praktický průvodce pro každého, kdo se s problematikou základních práv setkává, zejména ve své profesní praxi.

autoři: Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 4. 2016, 608 stran
ISBN: 978-80-7502-128-1

Cena: 750 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Úvod do teorie základních práv - str. 25
1. Terminologické vymezení - str. 25
2. Původ, ideové zdroje a historický vývoj - str. 30
3. Univerzalita práv versus kulturní diversita - str. 38
4. Obsahové klasifikace základních práv - str. 41
5. Formy působení základních práv - str. 47
6. Negativní a pozitivní závazky - str. 59
7. Nositelé a adresáti základních práv - str. 62
8. Základní povinnosti - str. 72
II. Interpretace a aplikace základních práv. Omezování základních práv - str. 75
1. Pravidla a principy - základní práva absolutní a relativní - str. 75
2. Specifika interpretace základních práv - str. 78
3. Omezování základních práv a soudní přezkum omezení - str. 86
4. Zákaz derogace některých práv - limity při odstoupení od mezinárodních závazků - str. 114
5. Lidskoprávní aspekty výkladu podústavního práva - str. 115
III. Právní zakotvení základních práv a systémy jejich ochrany - str. 119
1. Vnitrostátní systém ochrany základních práv - str. 119
2. Mezinárodní systémy ochrany lidských práv - str. 136
3. Kontrolní mechanismus Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod - str. 146
4. Ochrana základních práv na úrovni Evropské unie - str. 165
IV. Zákaz diskriminace. Práva příslušníků národnostních menšin - str. 171
1. Rovnost - str. 171
2. Zákaz diskriminace - str. 185
3. Práva příslušníků národnostních menšin - str. 207
V. Osobní práva - str. 217
1. Úvod - str. 217
2. Právo na život - str. 223
3. Zákaz otroctví a nevolnictví, způsobilost k právům, zákaz nucených prací a služeb - str. 241
4. Právo na nedotknutelnost osoby a zákaz mučení, nelidského a ponižujícího zacházení - str. 251
5. Osobní svoboda a bezpečnost - str. 266
6. Právo na ochranu soukromí - str. 283
7. Vlastnictví - str. 310
8. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby - str. 327
9. Svoboda pohybu a pobytu - str. 360
VI. Politická práva - str. 367
1. Význam politických práv a jejich ochrany pro demokracii - str. 367
2. Svoboda projevu a právo na informace - str. 376
3. Právo shromažďovací - str. 405
4. Právo sdružovací - str. 418
5. právo podílet se na správě veřejných věcí - str. 435
6. Právo petiční - str. 458
7. Právo na odpor - str. 463
VII. Hospodářská, sociální a kulturní práva - str. 467
1. Úvod - str. 467
2. Důležitost sociálních práv - str. 469
3. Charakteristika sociálních práv - str. 471
4. Údajná jiná podstata sociálních práv - str. 474
5. Soudní přezkum - str. 477
6. Právo na práci a související práva hospodářská - str. 481
7. Právo na sociální zabezpečení - str. 492
8. Právo na zdraví - str. 496
9. Právo na přiměřenou životní úroveň - str. 500
10. Právo na vzdělání - str. 502
11. Právo na přístup ke kulturnímu bohatství - str. 505
12. Právo na příznivé životní prostředí - str. 507
VIII. Procesní práva - právo na právní ochranu - str. 509
1. Pojem práva na spravedlivý proces a jeho význam - str. 509
2. Působnost práva na spravedlivý proces v Listině a Úmluvě - str. 511
3. Soudy a soudci - str. 519
4. Řízení - str. 532

Další nabídka k tématu

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langáček, Ivo Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního ...

Cena: 2 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Lidská práva starších lidí

Lidská práva starších lidí

Veronika Bílková, Kateřina Šimáčková, Alla Tymofeyeva - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více ...

Cena: 585 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař, Marek Antoš, Daniel Askari, Lenka Bahýľová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci. Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, ...

Cena: 3 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Změny nastaly u ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Naděžda Šišková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Evropská unie na začátku nového tisíciletí uskutečnila na poli lidských práv pozoruhodný pokrok, včetně přijetí prvního závazného katalogu lidských práv evropského unijního standardu. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost lze mluvit o ochraně lidských práv v rámci několika ...

Cena: 845 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Filip Horák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Lidská důstojnost je hodnotou mnoha tváří vystupující na povrch v takřka neomezeném počtu různorodých situací počínaje obyčejnou pomluvou a konče umučením lidských bytostí ve vyhlazovacích táborech. To však ve ...

Cena: 260 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.