Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu ČR. 

V publikaci jsou definovány pojmy jako přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování, jsou popsány výjimky ze zásady rovného zacházení a právní prostředky ochrany před diskriminací. Jednotlivé kapitoly pojednávají o zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích na základě pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, rasy a etnického původu, víry a náboženského přesvědčení a dále vzhledu zaměstnance. 

Publikace je určena širší právnické i neprávnické veřejnosti, zejména soudcům a advokátům, ale i zaměstnavatelům a zaměstnancům, kteří jsou nerovným zacházením a diskriminací ohroženi. 

autor: Eva Šimečková vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 2. 12. 2020, 266 stran
ISBN: 978-80-7502-470-1

Cena: 450 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek   - str. 11
Úvod   - str. 13
1  Vymezení pojmů rovnost a diskriminace   - str. 15
1.1 Rovnost  - str. 15
1.1.1 Formální rovnost   - str. 16
1.1.2 Materiální rovnost   - str. 17
1.1.3 Rovnost příležitostí a rovnost výsledků   - str. 17
1.1.4 Pozitivní opatření   - str. 18
1.2 Diskriminace   - str. 18
1.3 Diskriminační důvody   - str. 20
2  Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v mezinárodních úmluvách a právu Evropské unie   - str. 21
2.1 Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v mezinárodních úmluvách   - str. 21
2.2 Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v primárním a sekundárním právu Evropské unie   - str. 23
3  Právní úprava zásady rovnosti a zákazu diskriminace v České republice   - str. 29
3.1 Rovné zacházení a zákaz diskriminace v Listině základních práv a svobod   - str. 29
3.2 Přijetí právní úpravy rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích   - str. 30
3.3 Antidiskriminační zákon   - str. 31
3.4 Působnost veřejného ochránce práv   - str. 32
3.5 Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace jako základní zásada pracovního práva   - str. 33
3.6 Povinnost zaměstnavatele zajišťovat rovné zacházení se zaměstnanci   - str. 35
3.7 Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích  - str. 40
4 Formy diskriminace   - str. 45
4.1 Přímá diskriminace   - str. 45
4.2 Nepřímá diskriminace  - str. 46
 4.3 Komparátor   - str. 48
4.4 Obtěžování   - str. 49
4.5 Sexuální obtěžování   - str. 51
4.6 Pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci   - str. 54
4.7 Pracovněprávní následky pro obtěžovatele   - str. 55
4.8 Závěr   - str. 57
5  Diskriminace na základě pohlaví   - str. 58
5.1 Diskriminace na základě příslušnosti k pohlaví   - str. 58
5.1.1 Výjimka z práva na rovné zacházení z důvodu podstatného požadavku nezbytného pro výkon práce   - str. 59
5.1.2 Zákaz výkonu prací těhotnými zaměstnankyněmi, zaměstnankyněmi, které kojí, a zaměstnankyněmi- -matkami malých dětí   - str. 65
5.1.3 Pozitivní opatření   - str. 70
5.2 (Ne)rovné zacházení s muži a ženami v oblasti odměňování   - str. 73
5.2.1 Rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti odměňování v právu Evropské unie   - str. 74
5.2.2 Pojem stejné práce a práce stejné hodnoty v judikatuře SDEU   - str. 76
5.2.3 Odlišné zacházení s muži a ženami při odměňování za práci   - str. 80
5.2.4 Právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti odměňování v České republice   - str. 81
5.2.5 Právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti odměňování v antidiskriminačním zákoně   - str. 83
5.2.6 Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti odměňování mužů a žen v zákoníku práce   - str. 84
5.3 Závěr   - str. 88
6  Rovné postavení mužů a žen v péči o děti   - str. 91
6.1 Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v právu Evropské unie v přístupu k mateřské a rodičovské dovolené   - str. 91
6.2 Mateřská dovolená v právu Evropské unie   - str. 93
 6.3 Judikatura SDEU vztahující se k mateřské dovolené   - str. 93
6.4 Rodičovská dovolená v právu Evropské unie   - str. 95
6.5 Judikatura SDEU vztahující se k rodičovské dovolené   - str. 96
6.6 Právní úprava mateřské dovolené v České republice   - str. 98
6.7 Právní úprava rodičovské dovolené v České republice   - str. 100
6.8 Právní úprava otcovské poporodní péče v České republice   - str. 102
6.9 Závěr   - str. 102
7  Diskriminace na základě sexuální orientace   - str. 105
7.1 Zákaz diskriminace z důvodu sexuální orientace v právu Evropské unie   - str. 108
7.2 Diskriminace z důvodu sexuální orientace při přijímání do zaměstnání v judikatuře SDEU   - str. 110
7.3 Diskriminace z důvodu sexuální orientace při poskytování plnění ze strany zaměstnavatele v době trvání pracovního poměru a po jeho skončení v judikatuře SDEU   - str. 113
7.4 Diskriminace z důvodu sexuální orientace v právním řádu České republiky   - str. 117
7.4.1 Zásada rovnosti a zákazu diskriminace v zákoníku práce a v antidiskriminačním zákoně   - str. 118
7.5 Závěr   - str. 120
8  Diskriminace na základě věku   - str. 122
8.1 Zákaz diskriminace z důvodu věku v právu Evropské unie   - str. 122
8.2 Výjimky ze zákazu diskriminace z důvodu věku   - str. 125
8.2.1 Výjimky ze zákazu diskriminace z důvodu ochrany veřejné bezpečnosti (podle čl. 2 odst. 5 směrnice)   - str. 126
8.2.2 Výjimky ze zákazu diskriminace z důvodu profesních požadavků (podle čl. 4 odst. 1 směrnice)   - str. 128
8.2.3 Výjimky ze zákazu diskriminace z důvodů cílů politiky zaměstnanosti, trhu práce a odborného vzdělávání   - str. 129
8.2.4 Stanovení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu   - str. 129
8.2.5 Služební postup, odměňování zaměstnanců, zařazování zaměstnanců do platových tříd a započítávání praxe   - str. 133
 8.2.6 Neposkytnutí peněžitých plnění při skončení pracovního poměru z důvodu nároku na starobní důchod   - str. 135
8.3 Stanovení věkových hranic pro nárok na starobní důchod   - str. 137
8.4 Zásada rovnosti a zákazu diskriminace z důvodu věku v zákoníku práce a v antidiskriminačním zákoně České republiky   - str. 138
8.4.1 Podmínka minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání   - str. 139
8.4.2 Přístup k zaměstnání a potřebnost odborného vzdělávání v předdůchodovém věku   - str. 141
8.5 Výjimky ze zákazu diskriminace z důvodů cílů politiky zaměstnanosti, trhu práce a odborného vzdělávání v České republice   - str. 142
8.6 Diskriminace z důvodu věku při přijímání do zaměstnání   - str. 143
8.7 Diskriminace z důvodu věku v době trvání pracovního poměru   - str. 147
8.7.1 Pracovní podmínky   - str. 147
8.7.2 Nerovné odměňování  - str. 149
8.8 Diskriminace z důvodu věku při skončení pracovního poměru   - str. 152
8.8.1 Neposkytnutí peněžitých plnění při skončení pracovního poměru z důvodu nároku na starobní důchod   - str. 158
8.9 Závěr   - str. 161
9  Diskriminace na základě zdravotního postižení   - str. 163
9.1 Zakotvení zdravotního postižení v mezinárodním a evropském právu   - str. 164
9.2 Evropská úmluva o lidských právech a rozhodovací činnost ESLP   - str. 165
9.3 Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení v právu Evropské unie   - str. 166
9.4 Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení v právním řádu České republiky   - str. 173
9.4.1 Postavení osob zdravotně postižených a jejich ochrana před diskriminací v pracovněprávních vztazích   - str. 173
9.4.2 Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení v antidiskriminačním zákoně   - str. 176
9.5 Závěr   - str. 179
10  Diskriminace na základě rasy a etnického původu   - str. 181
10.1 Zákaz diskriminace z důvodu rasy a etnického původu v mezinárodním právu   - str. 182
10.2 Zákaz diskriminace z důvodu rasy a etnického původu v právu Evropské unie   - str. 184
10.3 Diskriminace z důvodu rasy a etnického původu při přijímání do zaměstnání v judikatuře SDEU   - str. 187
10.4 Diskriminace z důvodu rasy a etnického původu v právním řádu České republiky   - str. 189
10.5 Diskriminace z důvodu rasy a etnického původu v právním řádu Francie  - str. 191
10.6 Závěr   - str. 193
11  Diskriminace na základě víry a náboženského přesvědčení   - str. 196
11.1 Právní úprava Evropské unie v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace z důvodu náboženského vyznání nebo víry   - str. 200
11.2 Judikatura SDEU v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace z důvodu náboženského vyznání nebo víry   - str. 203
11.2.1 Zákaz nošení náboženských symbolů při výkonu práce   - str. 203
11.2.2 Rozdílné zacházení a diskriminace z důvodu víry a náboženského vyznání při přijímání do zaměstnání a při skončení pracovního poměru   - str. 206
11.3 Poskytnutí pracovního volna za účelem výkonu náboženských obřadů   - str. 210
11.4 Diskriminace na základě víry a náboženského vyznání v právním řádu České republiky   - str. 212
11.5 Závěr   - str. 220
12  Diskriminace na základě vzhledu zaměstnance   - str. 222
12.1 Je požadavek na nošení bot s vysokými podpatky diskriminací?   - str. 222
12.2 Judikatura v oblasti diskriminace na základě vzhledu ve Velké Británii   - str. 225
12.3 Judikatura v oblasti diskriminace na základě vzhledu ve Francii   - str. 228
12.4 Zakotvení rovného zacházení a zákaz diskriminace v právu Evropské unie   - str. 229
12.5 Evropská úmluva o lidských právech a rozhodovací činnost ESLP   - str. 230
12.6 Závěr   - str. 231
13  Právní prostředky ochrany zaměstnance před diskriminací   - str. 234
13.1 Právní prostředky ochrany před diskriminací vyplývající ze směrnic Evropské unie a judikatury SDEU   - str. 234
13.2 Právní prostředky ochrany před diskriminací v antidiskriminačním zákoně   - str. 236
13.3 Právní prostředky ochrany v občanském zákoníku, zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a v zákoně o vojácích z povolání   - str. 240
13.4 Judikatura ve věcech odstranění následků diskriminace   - str. 242
13.5 Dokazování v případech porušení rovného zacházení a v případech diskriminace   - str. 244
13.6 Závěr   - str. 248
14  Právní prostředky ochrany před diskriminací ve správním právu. Přestupky podle zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce   - str. 250
Závěr   - str. 253
Seznam pramenů   - str. 258
Abstrakt  - str. 265
Abstract   - str. 266

Další nabídka k tématu

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se: výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z ...

Cena: 1 969 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada aktuálních předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Proměny odměny

Proměny odměny

Jan Pichrt, Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Zákoník práce prošel jednou z největších novelizací za celou dobu své historie – část změn se odehrála již v červenci 2020, druhá část nabyla účinnosti v lednu 2021. Nyní přinášíme kompletní znění zákoníku práce, ve kterém jsou tučně zvýrazněny všechny změny podle stavu k 1. 2. 2021. ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.