Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu ČR. 

V publikaci jsou definovány pojmy jako přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování, jsou popsány výjimky ze zásady rovného zacházení a právní prostředky ochrany před diskriminací. Jednotlivé kapitoly pojednávají o zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích na základě pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, rasy a etnického původu, víry a náboženského přesvědčení a dále vzhledu zaměstnance. 

Publikace je určena širší právnické i neprávnické veřejnosti, zejména soudcům a advokátům, ale i zaměstnavatelům a zaměstnancům, kteří jsou nerovným zacházením a diskriminací ohroženi. 

autor: Eva Šimečková; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 2. 12. 2020, 266 stran
ISBN: 978-80-7502-470-1

Cena: 450 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek   - str. 11
Úvod   - str. 13
1  Vymezení pojmů rovnost a diskriminace   - str. 15
1.1 Rovnost  - str. 15
1.1.1 Formální rovnost   - str. 16
1.1.2 Materiální rovnost   - str. 17
1.1.3 Rovnost příležitostí a rovnost výsledků   - str. 17
1.1.4 Pozitivní opatření   - str. 18
1.2 Diskriminace   - str. 18
1.3 Diskriminační důvody   - str. 20
2  Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v mezinárodních úmluvách a právu Evropské unie   - str. 21
2.1 Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v mezinárodních úmluvách   - str. 21
2.2 Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v primárním a sekundárním právu Evropské unie   - str. 23
3  Právní úprava zásady rovnosti a zákazu diskriminace v České republice   - str. 29
3.1 Rovné zacházení a zákaz diskriminace v Listině základních práv a svobod   - str. 29
3.2 Přijetí právní úpravy rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích   - str. 30
3.3 Antidiskriminační zákon   - str. 31
3.4 Působnost veřejného ochránce práv   - str. 32
3.5 Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace jako základní zásada pracovního práva   - str. 33
3.6 Povinnost zaměstnavatele zajišťovat rovné zacházení se zaměstnanci   - str. 35
3.7 Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích  - str. 40
4 Formy diskriminace   - str. 45
4.1 Přímá diskriminace   - str. 45
4.2 Nepřímá diskriminace  - str. 46
 4.3 Komparátor   - str. 48
4.4 Obtěžování   - str. 49
4.5 Sexuální obtěžování   - str. 51
4.6 Pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci   - str. 54
4.7 Pracovněprávní následky pro obtěžovatele   - str. 55
4.8 Závěr   - str. 57
5  Diskriminace na základě pohlaví   - str. 58
5.1 Diskriminace na základě příslušnosti k pohlaví   - str. 58
5.1.1 Výjimka z práva na rovné zacházení z důvodu podstatného požadavku nezbytného pro výkon práce   - str. 59
5.1.2 Zákaz výkonu prací těhotnými zaměstnankyněmi, zaměstnankyněmi, které kojí, a zaměstnankyněmi- -matkami malých dětí   - str. 65
5.1.3 Pozitivní opatření   - str. 70
5.2 (Ne)rovné zacházení s muži a ženami v oblasti odměňování   - str. 73
5.2.1 Rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti odměňování v právu Evropské unie   - str. 74
5.2.2 Pojem stejné práce a práce stejné hodnoty v judikatuře SDEU   - str. 76
5.2.3 Odlišné zacházení s muži a ženami při odměňování za práci   - str. 80
5.2.4 Právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti odměňování v České republice   - str. 81
5.2.5 Právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti odměňování v antidiskriminačním zákoně   - str. 83
5.2.6 Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti odměňování mužů a žen v zákoníku práce   - str. 84
5.3 Závěr   - str. 88
6  Rovné postavení mužů a žen v péči o děti   - str. 91
6.1 Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v právu Evropské unie v přístupu k mateřské a rodičovské dovolené   - str. 91
6.2 Mateřská dovolená v právu Evropské unie   - str. 93
 6.3 Judikatura SDEU vztahující se k mateřské dovolené   - str. 93
6.4 Rodičovská dovolená v právu Evropské unie   - str. 95
6.5 Judikatura SDEU vztahující se k rodičovské dovolené   - str. 96
6.6 Právní úprava mateřské dovolené v České republice   - str. 98
6.7 Právní úprava rodičovské dovolené v České republice   - str. 100
6.8 Právní úprava otcovské poporodní péče v České republice   - str. 102
6.9 Závěr   - str. 102
7  Diskriminace na základě sexuální orientace   - str. 105
7.1 Zákaz diskriminace z důvodu sexuální orientace v právu Evropské unie   - str. 108
7.2 Diskriminace z důvodu sexuální orientace při přijímání do zaměstnání v judikatuře SDEU   - str. 110
7.3 Diskriminace z důvodu sexuální orientace při poskytování plnění ze strany zaměstnavatele v době trvání pracovního poměru a po jeho skončení v judikatuře SDEU   - str. 113
7.4 Diskriminace z důvodu sexuální orientace v právním řádu České republiky   - str. 117
7.4.1 Zásada rovnosti a zákazu diskriminace v zákoníku práce a v antidiskriminačním zákoně   - str. 118
7.5 Závěr   - str. 120
8  Diskriminace na základě věku   - str. 122
8.1 Zákaz diskriminace z důvodu věku v právu Evropské unie   - str. 122
8.2 Výjimky ze zákazu diskriminace z důvodu věku   - str. 125
8.2.1 Výjimky ze zákazu diskriminace z důvodu ochrany veřejné bezpečnosti (podle čl. 2 odst. 5 směrnice)   - str. 126
8.2.2 Výjimky ze zákazu diskriminace z důvodu profesních požadavků (podle čl. 4 odst. 1 směrnice)   - str. 128
8.2.3 Výjimky ze zákazu diskriminace z důvodů cílů politiky zaměstnanosti, trhu práce a odborného vzdělávání   - str. 129
8.2.4 Stanovení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu   - str. 129
8.2.5 Služební postup, odměňování zaměstnanců, zařazování zaměstnanců do platových tříd a započítávání praxe   - str. 133
 8.2.6 Neposkytnutí peněžitých plnění při skončení pracovního poměru z důvodu nároku na starobní důchod   - str. 135
8.3 Stanovení věkových hranic pro nárok na starobní důchod   - str. 137
8.4 Zásada rovnosti a zákazu diskriminace z důvodu věku v zákoníku práce a v antidiskriminačním zákoně České republiky   - str. 138
8.4.1 Podmínka minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání   - str. 139
8.4.2 Přístup k zaměstnání a potřebnost odborného vzdělávání v předdůchodovém věku   - str. 141
8.5 Výjimky ze zákazu diskriminace z důvodů cílů politiky zaměstnanosti, trhu práce a odborného vzdělávání v České republice   - str. 142
8.6 Diskriminace z důvodu věku při přijímání do zaměstnání   - str. 143
8.7 Diskriminace z důvodu věku v době trvání pracovního poměru   - str. 147
8.7.1 Pracovní podmínky   - str. 147
8.7.2 Nerovné odměňování  - str. 149
8.8 Diskriminace z důvodu věku při skončení pracovního poměru   - str. 152
8.8.1 Neposkytnutí peněžitých plnění při skončení pracovního poměru z důvodu nároku na starobní důchod   - str. 158
8.9 Závěr   - str. 161
9  Diskriminace na základě zdravotního postižení   - str. 163
9.1 Zakotvení zdravotního postižení v mezinárodním a evropském právu   - str. 164
9.2 Evropská úmluva o lidských právech a rozhodovací činnost ESLP   - str. 165
9.3 Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení v právu Evropské unie   - str. 166
9.4 Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení v právním řádu České republiky   - str. 173
9.4.1 Postavení osob zdravotně postižených a jejich ochrana před diskriminací v pracovněprávních vztazích   - str. 173
9.4.2 Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení v antidiskriminačním zákoně   - str. 176
9.5 Závěr   - str. 179
10  Diskriminace na základě rasy a etnického původu   - str. 181
10.1 Zákaz diskriminace z důvodu rasy a etnického původu v mezinárodním právu   - str. 182
10.2 Zákaz diskriminace z důvodu rasy a etnického původu v právu Evropské unie   - str. 184
10.3 Diskriminace z důvodu rasy a etnického původu při přijímání do zaměstnání v judikatuře SDEU   - str. 187
10.4 Diskriminace z důvodu rasy a etnického původu v právním řádu České republiky   - str. 189
10.5 Diskriminace z důvodu rasy a etnického původu v právním řádu Francie  - str. 191
10.6 Závěr   - str. 193
11  Diskriminace na základě víry a náboženského přesvědčení   - str. 196
11.1 Právní úprava Evropské unie v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace z důvodu náboženského vyznání nebo víry   - str. 200
11.2 Judikatura SDEU v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace z důvodu náboženského vyznání nebo víry   - str. 203
11.2.1 Zákaz nošení náboženských symbolů při výkonu práce   - str. 203
11.2.2 Rozdílné zacházení a diskriminace z důvodu víry a náboženského vyznání při přijímání do zaměstnání a při skončení pracovního poměru   - str. 206
11.3 Poskytnutí pracovního volna za účelem výkonu náboženských obřadů   - str. 210
11.4 Diskriminace na základě víry a náboženského vyznání v právním řádu České republiky   - str. 212
11.5 Závěr   - str. 220
12  Diskriminace na základě vzhledu zaměstnance   - str. 222
12.1 Je požadavek na nošení bot s vysokými podpatky diskriminací?   - str. 222
12.2 Judikatura v oblasti diskriminace na základě vzhledu ve Velké Británii   - str. 225
12.3 Judikatura v oblasti diskriminace na základě vzhledu ve Francii   - str. 228
12.4 Zakotvení rovného zacházení a zákaz diskriminace v právu Evropské unie   - str. 229
12.5 Evropská úmluva o lidských právech a rozhodovací činnost ESLP   - str. 230
12.6 Závěr   - str. 231
13  Právní prostředky ochrany zaměstnance před diskriminací   - str. 234
13.1 Právní prostředky ochrany před diskriminací vyplývající ze směrnic Evropské unie a judikatury SDEU   - str. 234
13.2 Právní prostředky ochrany před diskriminací v antidiskriminačním zákoně   - str. 236
13.3 Právní prostředky ochrany v občanském zákoníku, zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a v zákoně o vojácích z povolání   - str. 240
13.4 Judikatura ve věcech odstranění následků diskriminace   - str. 242
13.5 Dokazování v případech porušení rovného zacházení a v případech diskriminace   - str. 244
13.6 Závěr   - str. 248
14  Právní prostředky ochrany před diskriminací ve správním právu. Přestupky podle zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce   - str. 250
Závěr   - str. 253
Seznam pramenů   - str. 258
Abstrakt  - str. 265
Abstract   - str. 266

Další nabídka k tématu

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Praktikum pracovního práva, 2. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Druhé podstatně přepracované vydání reaguje na aktuální změny právní úpravy, vývoj soudní judikatury i problémy aplikační praxe. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2022

Abeceda personalisty 2022

Ing. Jana Bršťáková, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2022

Zákoník práce s komentářem 2022

JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Petr Schweiner, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 14 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 999 KčKOUPIT

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.