Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty /Wolters/

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty /Wolters/

Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často diskutovaným otázkám z oblasti trestního práva, není tomuto tématu přes jeho závažnost věnována v odborné literatuře dostatečná pozornost. Proto vznikla tato publikace, která se podrobněji věnuje jedné z jeho částí, a to zajišťování nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a zajišťování náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu.

Publikace je logicky rozdělena do deseti částí, které na sebe postupně navazují, od obecného ke konkrétnímu. Výklad je doplněn o četné příklady z praxe a rovněž o judikaturu vztahující se k danému tématu. Knihu doplňují autorkou vypracované vzory.

Kniha je ideální studijní i praktickou pomůckou zejména pro právní čekatele u státních zastupitelství, justiční čekatele a advokátní koncipienty, ale i pro policejní orgány, státní zástupce a soudce a ostatní právnickou veřejnost. Je vhodná i pro studenty právnických fakult.

Právní stav publikace je k 1. 9. 2019.

autor: Petra Vítková; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 10. 2019, 228 stran
ISBN: 978-80-7598-551-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Poděkování - str. IX
Slovo o autorce - str. X
Seznam použitých zkratek - str. XI
Úvod - str. XV
Část první  Začleňování majetkových zajišťovacích institutů  do trestního řízení - str. 1
Část druhá  Právní rámec zajišťování majetkových hodnot v českém trestním řízení - str. 5
Část třetí  Základní Pojmy v oblasti zajišťování  majetkových hodnot  - str. 13
Část čtvrtá  Výběr konkrétních majetkových zajišťovacích  institutů - str. 23
Část pátá  Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů  z trestné činnosti, zajištění náhradní hodnoty  podle § 79a až 79g tr. řádu  - str. 29
I. Předmět zajištění  - str. 30
1. Předmět zajištění v obecné podobě - str. 30
2. Finanční šetření - str. 35
3. Hodnota zajišťované věci, kritérium přiměřenosti  - str. 38
II. Okolnosti zajištění  - str. 43
1. Stadia a fáze trestního řízení - str. 43
2. Požadovaný stupeň pravděpodobnosti - str. 45
III. Rozhodující orgány - str. 48
IV. Zúčastněná osoba  - str. 51
V. Forma a náležitosti rozhodnutí - str. 53
1. Výrok - str. 54
2. Odůvodnění  - str.  64
3. Poučení - str. 68
VI. Oznámení rozhodnutí o zajištění - str. 72
1. Doručení usnesení - str. 73
2. Vyrozumění o zajištění - str. 79
VII. Rozhodování o opravném prostředku - str. 83
VIII. Účinky zajištění  - str. 87
1. Jednání osoby, jíž je věc zajištěna  - str. 87
2. Výkon rozhodnutí, veřejná dražba, exekuce nebo  insolvenční řízení - str. 88
3. Evidence vedená podle jiných právních předpisů - str. 90
4. Katastr nemovitostí - str. 91
5. Pohledávka na účtu  - str. 92
6. Možnost uplatnění práv třetích osob k zajištěné věci - str. 93
IX. Zrušení nebo omezení zajištění  - str. 96
1. Charakter a způsob rozhodování - str. 96
2. Náležitosti rozhodnutí - str. 97
3. Doručování a vyrozumívání - str. 100
4. Další osud věci již nepotřebné v trestním řízení  - str. 100
X. Specifikum zajištění náhradní hodnoty – povolení  provedení úkonu - str. 101
Část šestá  Změna důvodu zajištění majetkové hodnoty  - str. 105
Část sedmá  Realizace zajištění vybraných předmětů  podle § 79a až 79g tr. řádu  - str. 111 I. Zajištění movité věci - str. 111
1. Vydání či odnětí movité věci po vydání předchozího rozhodnutí  o jejím zajištění podle § 79a odst. 1 tr. řádu - str. 111
2. Vydání či odnětí movité věci bez předchozího rozhodnutí  o jejím zajištění podle § 79a odst. 1 tr. řádu - str. 113
3. Ponechání movité věci na místě, kde se nachází - str. 116
4. Další specifika zajištění movité věci - str. 117
II. Zajištění nemovitosti  - str. 118
III. Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky či jiného subjektu, který vede účet pro jiného  - str. 124
Část osmá  Správa zajištěných majetkových hodnot  - str. 129 I. Správa zajištěných majetkových hodnot obecně - str. 129
II. Prodej zajištěného majetku  - str. 136
Část devátá  Vztah zajištění a odčerpání zajištěných  majetkových hodnot  - str. 141
Část desátá  Vzory  - str. 147
Seznam vzorů - str. 147
Vzor č. 1 – Usnesení o zajištění výnosu z trestné činnosti - str. 148
Vzor č. 2 – Usnesení o zajištění nástroje trestné činnosti - str. 154
Vzor č. 3 –  Usnesení o zajištění náhradní hodnoty za výnos  z trestné činnosti  - str. 158
Vzor č. 4 –  Usnesení o zajištění náhradní hodnoty –movité věci nalezené během domovní prohlídky v 96hodinové lhůtě - str. 164
Vzor č. 5 –  Usnesení o změně důvodu zajištění – z důkazu na náhradní hodnotu - str. 170
Vzor č. 6 –  Usnesení o změně důvodu zajištění – z výnosu na nárok poškozeného na náhradu škody - str. 177
Vzor č. 7 –  Usnesení o zajištění nároku poškozeného na majetku  obviněného  - str. 184
Vzor č. 8 – Usnesení o zajištění výkonu peněžitého trestu - str. 190
Vzor č. 9 – Usnesení o zajištění výkonu trestu propadnutí majetku - str. 195
Závěr - str. 201
Seznam použitých zdrojů - str. 202
Věcný rejstřík - str. 209

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 6. vydání

Trestní právo procesní, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již šesté aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.