Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Whistlebowing a (nejen) transpoziční legislativa

Whistlebowing a (nejen) transpoziční legislativa

Publikace po roce navazuje na knihu Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost. Obsahuje především příspěvky přednesené na konferenci Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa, která se konala dne 20. září 2021 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Druhá část knihy obsahuje texty slovenských odborníků, které shrnují první zkušenosti s fungováním národní transpoziční legislativy.

Ačkoli český transpoziční zákon dosud nebyl přijat, kniha přináší řadu podnětných zamyšlení nad nejrůznějšími otázkami problematiky whistleblowingu, postřehy k poslednímu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a poznatky slovenských kolegů zejména k právní úpravě chráněného oznamování na Slovensku. Může tak mimo jiné přispět k formulaci racionální a efektivní transpoziční legislativy na ochranu oznamovatelů v České republice.

autoři: Jan Pichrt, Jakub Morávek (eds.); vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 2. 2022, 154 stran
ISBN: 978-80-7676-259-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Předmluva - str. XI
ČÁST I. Transpoziční legislativa v České republice
Zřídíme i Ministerstvo lásky?
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - str. 3
1. Radši svobodu, nebo bezpečnost? - str. 4
2. K návrhu zákona na ochranu oznamovatelů - str. 7
3. Závěr - str. 8
Aktuální situace transpozice směrnice s výhledem do budoucna
JUDr. Jiří Kapras - str. 11
Dopady netranspozice směrnice o ochraně oznamovatelů
JUDr. Matěj Benda - str. 17
1. Úvod - str. 17
2. Aktuální stav transpozice směrnice v České republice - str. 17
3. Důsledky netranspozice směrnice - str. 18
3.1 Řízení o porušení Smlouvy - str. 18
3.2 Přímý účinek směrnice - str. 20
3.3 Odpovědnost státu za škodu způsobenou jednotlivci v důsledku porušení unijního práva - str. 22
4. Závěr - str. 23
Specifika ochrany oznamovatelů v oblasti státní služby
Mgr. Pavel Kopecký - str. 25
1. Úvod - str. 25
2. Ochrana oznamovatelů z řad státních zaměstnanců de lege lata - str. 26
3. Ochrana oznamovatelů z řad státních zaměstnanců ve světle navrhované právní úpravy - str. 28
3.1 Působnost návrhu zákona - str. 28
3.2 Zákaz odvetných opatření - str. 28
3.3 Specifika odvetných opatření ve státní službě - str. 30
3.4 Obrana před odvetnými opatřeními ve státní službě - str. 32
4. Závěr - str. 34
Nad institutem příslušné osoby podle vládního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů
Mgr. Kateřina Štěpánková - str.37
1. Úvod - str. 37
2. Vymezení příslušné osoby podle směrnice a vládního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů - str. 38
3. Kdo může být příslušnou osobou - str. 39
3.1 Koho chleba jíš, toho píseň zpívej - str. 40
3.2 Chytrá horákyně aneb loajální, neloajální, příslušná, nepříslušná? - str. 41
3.3 Advokát - str. 43
4. Závěr - str. 45
Podněty k inspekci práce na porušení pracovněprávních předpisů jakožto chráněná oznámení dle návrhu zákona o ochraně 
oznamovatelů 

JUDr. Tereza Erényi, LL.M. - str. 47
1. Úvod - str. 47
2. Definice chráněného oznámení dle návrhu zákona - str. 48
3. Podnět na inspekci práce bez využití oznamovacích systémů - str. 49
4. Důsledky podnětů na inspekci práce v režimu návrhu zákona - str. 50
4.1 Zneužití práva vs. neplatnost odvetného opatření - str. 50
4.2 Pokuty - str. 52
4.3 Přiměřené zadostiučinění - str. 53
5. Srovnání s tzv. pirátským návrhem - str. 53
6. Závěr - str. 55
Oznámení nelegálního zaměstnávání cizinců – „odvetná opatření“  ze strany státu?
JUDr. Štěpán Pastorek - str. 57
1. Úvod - str. 57
2. Dopady rozhodnutí o nelegální práci - str. 58
3. Duální zaměstnanecké karty a nelegální práce - str. 60
4. Závěr - str. 65
Ochrana oznamovatelů, nebo šikana nejen zaměstnavatelů?
Ing. Mgr. Patrik Stonjek - str. 67
1. Úvod - str. 67
2. Administrativní zátěž - str. 68
2.1 Povinný subjekt - str. 68
2.2 Vnitřní oznamovací systém - str. 68
2.3 Příslušná osoba - str. 69
2.4 Evidence údajů o podaných oznámeních - str. 70
2.5 Finanční náročnost zavedení vnitřního oznamovacího systému - str. 70
2.6 Nápad oznámení - str. 71
2.7 Obecné poznámky k administrativní zátěži - str. 72
3. Zneužití ochrany oznamovatelů - str. 73
4. Limity ochrany oznamovatelů - str. 74
5. Závěr - str. 74
Problematika směrnice č. 1937/2019 v českém právním řádu a v kontextu se současnou dobou
Mgr. et Mgr., Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS, MBA, LL.M., Ph.D. - str. 75
1. Whistleblowing a nová evropská směrnice - str. 75
2. Působnost a hlavní principy právní úpravy směrnice - str. 76
3. Implementace požadavků směrnice v České republice - str.78
ČÁST II. Transpoziční legislativa na Slovensku
Ochrana oznamovateľov v Európskej únii, právo na slobodu prejavu a právna úprava Slovenskej republiky
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. - str. 85
1. Predhovor - str. 85
2. Právna charakteristika smernice vo vzťahu k zák. č. 54/2019 Z. z. - str. 86
2.1 Vecná pôsobnosť smernice - str. 86
2.2 Osobná pôsobnosť smernice - str. 87
2.3 Porušenie práva ako právny pojem - str. 89
2.4 Nahlasujúca osoba (oznamovateľ) - str. 89
2.5 Oznámenia a kvalifikované oznámenie – anonýmne oznámenia - str. 89
2.6 Odvetné opatrenia - str. 90
2.7 Obrátené dôkazné bremeno - str. 90
2.8 Zákaz vzdania sa práva - str. 91
2.9 Trojstupňový systém podávania oznámení o protiprávnej činnosti použitím interných oznamovacích kanálov - str. 91
2.10 Povinnosti zamestnávateľa - str. 92
3. Právo na slobodu prejavu a oznamovanie protiprávnej činnosti v judikatúre ESĽP - str. 93
3.1 Právo na slobodu prejavu - str. 93
3.2 Pracovnoprávne súvislosti práva na slobodu prejavu a informácii - str. 94
3.3 Povinnosť lojality voči zamestnávateľovi v rámci pracovnoprávneho vzťahu - str. 102
4. Aplikačné problémy ochrany oznamovateľov podľa zák. č. 54/2019 Z. z. - str. 102
4.1 Predchádzajúci súhlas s pracovnoprávnym úkonom zamestnávateľa - str. 103
4.2 Pozastavenie účinnosti právneho úkonu - str. 104
5. Záver - str. 105
Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti na Slovensku: 
Výzvy spojené s transpozíciou európskej legislatívy a najmä jej budúcou aplikáciou

Mgr. Ján Ivančík - str. 107
1. Úvod - str. 107
2. Od právnej úpravy k aplikačnej praxi - str. 108
3. Európska výzva pre slovenskú úpravu - str. 111
4. Záver - str. 114
Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu voči whistleblowerovi podľa slovenskej právnej úpravy
JUDr. Vladimír Minčič, Ph.D., a JUDr. Andrej Poruban, Ph.D. - str. 115
1. Úvod - str. 115
2. Potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu - str. 116
3. Neodkladné opatrenie - str. 119
4. Neplatnosť právneho úkonu podľa antidiskriminačného zákona - str. 120
5. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru - str. 121
6. Záver - str. 122
Pracovnoprávna ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike 
JUDr. Jozef Greguš, Ph.D., LL.M., a JUDr. Martin Adamička, Ph.D. - str. 123
1. Úvod - str. 123
2. Pojem whistleblowing - str. 124
3. Právna úprava whistleblowingu - str. 124
4. Protispoločenská činnosť v pracovnoprávnych vzťahoch - str. 126
5. Pracovnoprávna ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti - str. 128
5.1 Udelenie súhlasu s pracovnoprávnym úkonom - str. 129
5.2 Pozastavenie účinnosti právneho úkonu - str. 131
6. Záver - str. 137
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 137

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 1 085 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 415 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.