Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Publikace obsahuje vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zastoupeny jsou jak vzory podání a úkonů, jež činí služební funkcionáři a účastníci řízení v rámci řízení ve věcech služebního poměru a jeho jednotlivých stadií, tak i vzory podání a úkonů, jež jsou činěny při rozhodování o právech a povinnostech příslušníků bezpečnostních sborů mimo formalizované řízení. Každý jednotlivý vzor je doplněn poznámkami, které informují o souvislostech, jež jsou s ním spojené, a některé z nich jsou opatřeny také odkazem na Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a judikaturou (ANAG, 2019).

Ideální pomocník pro praxi
Publikace je vhodnou pomůckou pro aplikační praxi a je určena především služebním funkcionářům, pracovníkům personálních útvarů bezpečnostních sborů a dalšímu odbornému personálu, jenž se bezprostředně podílí na rozhodování ve věcech služebního poměru. Současně příslušníkům bezpečnostních sborů poslouží k tomu, aby mohli řádně uplatnit svá práva a nároky plynoucí ze služebního poměru.

Bonus v podobě editovatelných vzorů podání a úkonů
Editovatelnou podobu vzorů podání a úkonů lze zdarma stáhnout prostřednictvím odkazu uvedeného v publikaci.

autoři: Zdeněk Fiala, Petr Tomek, Pavel Vetešník; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 10. 2021, 608 stran
ISBN: 978-80-7554-333-2

Cena: 599 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 11
Doporučené informační zdroje - str. 13
Seznam nejčastěji používaných právních předpisů a jejich zkratek - str. 13
Část první – Úvodní poznámky - str. 15
Část druhá – Vzory pro řízení ve věcech služebního poměru - str. 55
Založení spisu
1. Košilka spisu – řízení o žádosti - str. 56
2. Košilka spisu – řízení z moci úřední - str. 57
3. Košilka spisu – řízení o kázeňském přestupku - str. 58
4. Košilka spisu – řízení o jednání, které má znaky přestupku (běžný režim) - str. 59
5. Košilka spisu – řízení o jednání, které má znaky přestupku (režim podle § 189 odst. 2 ZSP) - str. 60
6. Sběrný arch spisu – spisový přehled - str. 61
7. Záznam o pověření osoby oprávněné provádět úkony v řízení - str. 63
Vyloučení z projednávání a rozhodování ve věci
8. Námitka podjatosti - str. 64
9. Usnesení o zamítnutí/vyhovění námitky tzv. podjatosti - str. 66
10. Usnesení o určení jiné oprávněné úřední osoby – po vyhovění námitce podjatosti - str. 68
11. Usnesení o vyloučení úřední osoby a určení jiné oprávněné úřední osoby – na podjatost upozornila sama oprávněná úřední osoba - str. 70
12. Vyrozumění účastníka řízení o určení jiné úřední osoby - str. 73
Zastupování
13. Plná moc k určitému úkonu - str. 74
14. Plná moc pro celé řízení - str. 76
15. Schválení úkonu zmocněnce podle § 172 odst. 3 ZSP - str. 78
16. Usnesení o ustanovení opatrovníka - str. 80
Postup před zahájením řízení – podání vysvětlení
17. Předvolání k podání vysvětlení - str. 83
18. Záznam o podaném vysvětlení - str. 86
19. Záznam o nedostavení se k podání vysvětlení - str. 88
20. Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty za nedostavení se k podání vysvětlení - str. 90
Postup před zahájením řízení – zajištění důkazu
21. Usnesení o zajištění důkazu - str. 93
22. Vyrozumění o zajištění důkazu - str. 95
23. Protokol o zajištění důkazu - str. 97
Postup před zahájením řízení – podnět k zahájení řízení
24. Poučení osoby postižené přestupkem a stanovení lhůty pro podání podnětu 
k zahájení řízení ve smyslu § 189 odst. 2 ZSP - str. 100
25. Podnět k zahájení řízení ve smyslu § 189 odst. 2 ZSP - str. 103
Postup před zahájením řízení – odložení věci
26. Usnesení o odložení věci – žádosti - str. 105
27. Usnesení o odložení věci – jednání, které má znaky přestupku - str. 107
28. Vyrozumění osoby přímo postižené přestupkem o odložení jednání, které má znaky přestupku - str. 109
Postup před zahájením řízení – postoupení věci
29. Usnesení o postoupení žádosti / jiného podání z důvodu nepříslušnosti - str. 112
30. Vyrozumění o postoupení věci věcně příslušnému služebnímu funkcionáři - str. 114
31. Usnesení o postoupení věci podle § 187 ZSP - str. 115
32. Usnesení o postoupení jednání, které má znaky přestupku, správnímu orgánu z důvodu, že obviněný přestal být příslušníkem - str. 118
33. Vyrozumění obviněné/ho o postoupení kázeňské věci správnímu orgánu - str. 120
34. Žádost o souhlas nadřízeného služebního funkcionáře s vrácením předané věci zpět původně příslušnému správnímu orgánu, který o přestupku příslušníka rozhodl příkazem - str. 122
35. Souhlas/Nesouhlas nadřízeného služebního funkcionáře s vrácením věci pro nepříslušnost z důvodu, že bylo o přestupku příslušníka rozhodnuto příkazem - str. 124
36. Usnesení o vrácení přestupkové věci správnímu orgánu z důvodu předchozího rozhodnutí příkazem - str. 126
37. Vyrozumění obviněné/ho o postoupení věci správnímu orgánu - str. 129
Zahájení řízení – řízení o žádosti
38. Žádost o zahájení řízení - str. 131
39. Výzva k odstranění vad žádosti - str. 133
40. Zpětvzetí žádosti / zúžení žádosti - str. 135
Zahájení řízení – řízení z moci úřední
41. Oznámení o zahájení řízení z moci úřední - str. 137
42. Oznámení o zahájení řízení o kázeňském přestupku - str. 140
43. Oznámení o zahájení řízení o jednání, které má znaky přestupku - str. 144
44. Oznámení o konání ústního jednání – vyrozumění právního zástupce - str. 148
Příkaz
45. Příkaz o uložení pokuty za jednání, které má znaky přestupku - str. 150
46. Odpor proti příkazu - str. 155
47. Vyrozumění obviněné/ho o pokračování řízení po podaném odporu a předvolání k ústnímu jednání - str. 156
48. Vyrozumění o opožděném odporu - str. 159
Lhůty k provedení úkonu
49. Žádost o prodloužení lhůty podle § 39 odst. 2 SŘ - str. 160
50. Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu podle § 39 odst. 2 SŘ - str. 162
51. Žádost o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 SŘ - str. 164
52. Usnesení o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 SŘ - str. 166
Zajišťovací a důkazní prostředky
53. Usnesení o prohlášení, do kdy mohou účastníci řízení činit své návrhy podle § 36 odst. 1 SŘ - str. 169
54. Návrh účastníka řízení na provedení důkazů podle § 174 odst. 1 písm. a) ZSP - str. 171
55. Vyrozumění účastníka řízení o provedení důkazu mimo ústní jednání - str. 173
56. Předvolání svědka k ústnímu jednání - str. 175
57. Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty za nedostavení se na předvolání ke svědecké výpovědi - str. 178
58. Usnesení o předvedení osoby k ústnímu jednání - str. 181
59. Průvodní dopis k předvedení – žádost o předvedení osoby k ústnímu jednání - str. 184
60. Usnesení o předložení listiny - str. 186
61. Usnesení o předložení věci / strpění ohledání na místě - str. 188
62. Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření - str. 190
63. Rozhodnutí o zrušení předběžného opatření - str. 193
64. Protokol o vydání/odnětí věci - str. 195
65. Žádost o podání odborného vyjádření - str. 198
66. Usnesení o ustanovení znalce - str. 202
67. Vyrozumění o ustanovení znalce - str. 205
68. Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty za narušování průběhu řízení - str. 207
69. Vykázání z místa konání úkonu - str. 209
Dožádání
70. Usnesení o dožádání - str. 211
71. Návrh na prodloužení lhůty k provedení dožádání nadřízeným služebním funkcionářem - str. 213
72. Prodloužení lhůty k provedení dožádání nadřízeným služebním funkcionářem - str. 215
73. Žádost o souhlas nadřízeného služebního funkcionáře s odmítnutím provedení dožádání - str. 217
74. Souhlas/Nesouhlas nadřízeného služebního funkcionáře s odmítnutím dožádání - str. 219
75. Usnesení o odmítnutí dožádání - str. 221
Protokolace průběhu řízení
76. Protokol o ústním jednání - str. 223
77. Protokol o provedení důkazu mimo ústní jednání - str. 240
78. Protokol o místním šetření (ohledání věci na místě) - str. 242
79. Protokol o jiných úkonech, při nichž dochází ke styku s účastníky řízení mimo ústní jednání - str. 245
80. Usnesení o opravě jiné než zřejmé nesprávnosti v protokolu - str. 247
81. Vyrozumění účastníka řízení o opravě jiné než zřejmé nesprávnosti v protokolu - str. 249
Nahlížení do spisu
82. Žádost o nahlédnutí do spisu účastníkem řízení podle § 174 odst. 1 písm. a) ZSP - str. 250
83. Žádost o nahlédnutí do spisu neúčastníkem řízení podle § 38 odst. 2 SŘ - str. 252
84. Výzva k odstranění nedostatků žádosti o nahlédnutí do spisu podle § 45 odst. 2 SŘ - str. 254
85. Protokol o nahlédnutí do spisu podle § 18 odst. 1 SŘ - str. 256
86. Usnesení o odepření práva nahlížet do spisu podle § 38 odst. 5 SŘ - str. 259
Přerušení řízení
87. Usnesení o přerušení řízení - str. 261
88. Vyrozumění o pokračování v řízení - str. 264
Zastavení řízení
89. Usnesení o zastavení řízení (obecné důvody podle § 179 ZSP) - str. 266
90. Usnesení o zastavení řízení o kázeňském přestupku - str. 269
91. Usnesení o zastavení řízení o jednání, které má znaky přestupku - str. 271
92. Vyrozumění o zastavení řízení (v řízení o jednání, které má znaky přestupku) - str. 274
Seznámení se s podklady pro rozhodnutí
93. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - str. 277
94. Vyjádření se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům podle § 174 odst. 1 písm. b) ZSP - str. 279
Rozhodnutí
95. Rozhodnutí o zrušení služebního poměru ve zkušební době - str. 281
96. Rozhodnutí o převedení na jiné služební místo - str. 284
97. Rozhodnutí o převelení - str. 287
98. Rozhodnutí o zastupování na jiném služebním místě - str. 290
99. Rozhodnutí o zproštění výkonu služby - str. 293
100. Rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru - str. 296
101. Rozhodnutí o udělení kázeňské odměny - str. 299
102. Rozhodnutí o kázeňském přestupku - str. 301
103. Rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku - str. 307
104. Rozhodnutí o udělení studijního volna při výkonu služby na vysoké škole - str. 320
105. Rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady na studium - str. 323
106. Rozhodnutí o udělení služebního volna bez služebního příjmu - str. 326
107. Rozhodnutí o náhradě škody - str. 328
108. Rozhodnutí o náhradě škody na zdraví - str. 331
109. Rozhodnutí o zproštění odpovědnosti za škodu na zdraví - str. 334
110. Rozhodnutí o odnětí osobního příplatku - str. 337
111. Rozhodnutí o přiznání náborového příspěvku - str. 340
112. Rozhodnutí o přiznání náhrad cestovních výdajů - str. 343
113. Rozhodnutí o odnětí zvýšeného základního tarifu - str. 346
114. Rozhodnutí/Usnesení o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí - str. 348
Náklady řízení
115. Výzva úspěšnému odvolateli k odstranění vad podání, kterým uplatnil nárok na náhradu nákladů - str. 350
116. Rozhodnutí o náhradě nákladů úspěšnému odvolateli - str. 353
117. Svědečné – rozhodnutí - str. 357
118. Svědečné – potvrzení zaměstnavatele - str. 362
119. Svědečné – žádost o úhradu ušlého výdělku (zaměstnanec) - str. 363
120. Svědečné – žádost o úhradu ušlého výdělku (OSVČ) - str. 364
121. Svědečné – potvrzení pro zaměstnavatele - str. 365
122. Rozhodnutí o nákladech hrazených jiným osobám - str. 366
123. Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení za zmařené jednání – vícenáklady bezpečnostního sboru - str. 368
124. Rozhodnutí o přiznání znalečného - str. 371
Společné řízení
125. Usnesení o spojení řízení – mimo řízení o jednání, které má znaky přestupku - str. 374
126. Vyrozumění o spojení řízení - str. 377
127. Usnesení o spojení řízení o jednáních, která mají znaky přestupku - str. 379
128. Usnesení o vyloučení věci ze společného řízení – mimo řízení o jednání, které má znaky přestupku - str. 382
129. Vyrozumění o vyloučení řízení ze společného řízení - str. 384
130. Usnesení o vyloučení skutku ze společného řízení – řízení o jednání, které má znaky přestupku - str. 385
131. Společné rozhodnutí – stejný účastník - str. 388
132. Společné rozhodnutí – více účastníků řízení - str. 391
Nicotnost rozhodnutí
133. Podnět k prohlášení k nicotnosti - str. 393
134. Podnět k prohlášení nicotnosti – příklad - str. 395
135. Rozhodnutí o prohlášení nicotnosti - str. 398
136. Rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí – příklad - str. 401
137. Vyrozumění o neshledání důvodů k zahájení řízení o prohlášení nicotnosti - str. 404
Odvolání
138. Protokol o vzdání se práva na odvolání - str. 406
139. Vzdání se práva na odvolání - str. 409
140. Odvolání – blanketní - str. 411
141. Výzva k odstranění nedostatků odvolání - str. 414
142. Odvolání - str. 417
143. Zpětvzetí odvolání podle § 190 odst. 3 ZSP - str. 420
144. Usnesení o zastavení řízení o odvolání z důvodu zpětvzetí - str. 422
145. Vyrozumění o zastavení řízení o odvolání z důvodu jeho zpětvzetí - str. 424
146. Rozhodnutí o odvolání – autoremedura - str. 426
147. Předání spisu odvolacímu orgánu - str. 430
148. Rozhodnutí o odvolání – opožděné odvolání - str. 433
149. Rozhodnutí o odvolání – nepřípustné odvolání - str. 436
150. Rozhodnutí o odvolání – zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí - str. 440
151. Rozhodnutí o odvolání – zrušení rozhodnutí a zastavení řízení - str. 443
152. Rozhodnutí o odvolání – zrušení rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání - str. 447
153. Rozhodnutí o odvolání – změna rozhodnutí - str. 451
Rozklad
154. Rozklad - str. 456
Přezkumné řízení
155. Podnět k provedení přezkumného řízení - str. 458
156. Sdělení o neshledání důvodů k zahájení přezkumného řízení - str. 460
157. Rozhodnutí v přezkumném řízení – autoremedura - str. 463
158. Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení - str. 468
159. Usnesení o zahájení přezkumného řízení podle § 95 odst. 1 SŘ - str. 474
160. Usnesení o zastavení přezkumného řízení - str. 477
161. Vyrozumění o zastavení přezkumného řízení - str. 480
162. Rozhodnutí v přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 SŘ - str. 482
Obnova řízení
163. Žádost o obnovu řízení - str. 487
164. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o obnovu řízení - str. 490
165. Rozhodnutí o povolení obnovy řízení - str. 494
166. Nové rozhodnutí v obnoveném řízení - str. 499
Nové rozhodnutí
167. Nové rozhodnutí podle § 101 odst. 1 písm. e) SŘ - str. 503
Poradní komise
168. Určení senátu poradní komise - str. 506
169. Zápis z jednání poradní komise - str. 508
Výkon rozhodnutí
170. Exekuční příkaz o srážkách ze služebního příjmu nebo výsluhových nároků - str. 510
171. Vyrozumění o právní moci exekučního příkazu o srážkách ze služebního příjmu / výsluhových příspěvků - str. 515
172. Návrh na soudní výkon rozhodnutí - str. 517
173. Žádost o posečkání platby / rozložení úhrady peněžitého plnění na splátky - str. 520
174. Rozhodnutí o posečkání úhrady / rozložení úhrady na splátky - str. 522
Ochrana před nečinností
175. Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti - str. 525
176. Příkaz nadřízeného služebního funkcionáře nečinnému služebnímu funkcionáři - str. 529
177. Převzetí věci nadřízeným služebním funkcionářem z důvodu nečinnosti - str. 532
178. Pověření jiného služebního funkcionáře vedením řízení - str. 536
179. Prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí - str. 539
180. Nevyhovění žádosti účastníka řízení o uplatnění opatření proti nečinnosti - str. 543
Část třetí – Vzory vybraných podání - str. 547
181. Žádost o opakování služební zkoušky - str. 548
182. Přihlášení do výběrového řízení - str. 550
183. Žádost o převedení na jiné služební místo - str. 552
184. Žádost o vynětí ze zálohy pro přechodně nezařazené a ustanovení na služební místo v nižší služební hodnosti - str. 554
185. Žádost o ustanovení na služební místo v nižší služební hodnosti po vynětí ze zálohy činné - str. 555
186. Žádost o ustanovení na služební místo v nižší služební hodnosti po vynětí ze zálohy neplacené - str. 556
187. Žádost o ustanovení na služební místo v nižší služební hodnosti po vynětí ze zálohy pro studující - str. 557
188. Zrušení služebního poměru ve zkušební době ze strany příslušníka - str. 558
189. Žádost o propuštění ze služebního poměru - str. 559
190. Žádost o vydání služebního posudku - str. 560
191. Žádost o udělení souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti - str. 561
192. Žádost o stanovení kratší doby služby - str. 562
193. Žádost o uplatnění pružné doby služby - str. 563
194. Žádost o výkon služební pohotovosti mimo místo trvalého pobytu (ubytování) - str. 565
195. Žádost o určení nástupu dovolené - str. 566
196. Žádost o provedení mimořádné lékařské prohlídky - str. 567
197. Návrh na přezkoumání posudku o zdravotní způsobilosti - str. 568
198. Žádost o stanovení náhradního termínu psychologického vyšetření - str. 570
199. Návrh na přezkoumání posudku o osobnostní způsobilosti - str. 571
200. Žádost o udělení služebního volna při důležitých osobních překážkách ve službě – ošetření a vyšetření ve zdravotnickém zařízení - str. 573
201. Žádost o udělení služebního volna – překážky ve službě z důvodů obecného zájmu - str. 578
202. Žádost o služební volno bez poskytnutí služebního příjmu - str. 582
203. Žádost o ozdravný pobyt - str. 583
204. Žádost o poskytnutí mateřské dovolené - str. 585
205. Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené - str. 586
206. Žádost o náhradu škody na věci – obecná odpovědnost bezpečnostního sboru - str. 587
207. Žádost o náhradu škody na věci – zvláštní odpovědnost bezpečnostního sboru - str. 589
208. Žádost o náhradu škody na zdraví - str. 591
209. Žádost o náhradu škody na zdraví po skončení služebního poměru - str. 593
210. Žádost o přiznání zvýšeného základního tarifu - str. 595
211. Žádost o poskytnutí náhradního volna - str. 597
212. Žádost o přiznání odměny za služební pohotovost - str. 598
213. Žádost o povolení použití služebního vozidla - str. 600
214. Žádost o přiznání náhrad cestovních výdajů - str. 601
215. Sdělení poskytovateli výsluhového příspěvku - str. 603
216. Žádost o provedení nového služebního hodnocení - str. 604
217. Námitky proti služebnímu hodnocení - str. 605
Použitá literatura - str. 606

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

Petr Tomek, Zdeněk Fiala - Anag, spol. s r. o.

V pořadí již 4. vydání komentáře zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů reaguje na novelizace zákona, které proběhly od roku 2019, zejména v souvislosti s poskytováním služebního volna při ... pokračování

Cena: 899 KčKOUPIT

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Pro všechny bezpečnostní sbory je klíčový zákon o služebním poměru, který byl od posledního vydání této publikace čtyřikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. nově upravuje ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.