Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány.

Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních postupech a v jejich různých stadiích. Zastoupeny jsou jak vzory úkonů, které je možné učinit a uplatnit v rámci správního řízení, tak i vzory vztahující se k postupům v rámci tzv. jiných úkonů, veřejnoprávních smluv, opatření obecné povahy a stížností.

Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, které jsou s ním spojeny.Autoři jsou odborníky z akademické sféry i aplikační praxe, kteří mají se správním řádem dlouholeté zkušenosti.

Publikace může být nápomocná jak fyzickým a právnickým osobám, které se v různých životních situacích obracejí na správní orgány s žádostí o řešení, tak i správním orgánům, které na ně musí reagovat.

Vzory v editovatelné podobě jsou dostupné ke stažení z internetu po zadání jedinečného kódu, který je ke knize přiložen. Podrobný návod naleznete uvnitř knihy.

autoři: Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates,; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 2. 11. 2020, 320 stran
ISBN: 978-80-7502-437-4

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. XI
O autorech - str. XIII
Jednotlivé vzory zpracovali - str. XV
Příslušnost správních orgánů a postoupení - str. 1
1. Vzor: Usnesení o určení místní příslušnosti správního orgánu - str. 1
2. Vzor: Usnesení o postoupení pro nepříslušnost  - str. 3
3. Vzor: Usnesení o postoupení pro nepříslušnost  - str. 4
4. Vzor: Vyrozumění účastníka řízení o postoupení věci - str. 5
5. Vzor: Usnesení o převzetí/atrakci - str. 6
6. Vzor: Postoupení z důvodu vhodnosti - str. 7
Dožádání - str. 9
7. Vzor: Usnesení o dožádání - str. 9
8. Vzor: Návrh na prodloužení lhůty k provedení dožádání - str. 10
9. Vzor: Prodloužení lhůty k provedení dožádání nadřízeným správním orgánem - str. 12
10. Vzor: Žádost o souhlas nadřízeného správního orgánu s odmítnutím provedení dožádání  - str. 13
11. Vzor: Souhlas nadřízeného správního orgánu s odmítnutím provedení dožádání - str. 14
12. Vzor: Záznam usnesení o odmítnutí provedení dožádání - str. 15
Vyloučení z projednávání a rozhodování věci, oprávněná úřední osoba - str. 19
13. Vzor: Námitka podjatosti úřední osoby - str. 19
14. Vzor: Usnesení o námitce podjatosti – zamítavé - str. 21
15. Vzor: Usnesení o námitce podjatosti – vyhovující - str. 22
16. Vzor: Usnesení o určení jiné oprávněné úřední osoby - str. 25
17. Vzor: Určení oprávněné úřední osoby - str. 26
Protokoly a námitky, doručování - str. 28
18. Vzor: Protokol - str. 28
19. Vzor: Námitky proti obsahu protokolu - str. 29
20. Vzor: Sdělení adresy pro doručování - str. 30
21. Vzor: Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti - str. 31
Účastníci řízení a jejich úkony, zastoupení - str. 34
22. Vzor: Usnesení o ustanovení tlumočníka/prostředníka  - str. 34
23. Vzor: Tvrzené účastenství - str. 35
24. Vzor: Usnesení o určení účastníka řízení - str. 36
25. Vzor: Usnesení o ustanovení opatrovníka - str. 38
26. Vzor: Usnesení o zrušení ustanovení opatrovníka - str. 40
27. Vzor: Zastupování na základě plné moci - str. 43
28. Vzor: Plná moc obecnému zmocněnci do protokolu - str. 43
29. Vzor: Plná moc k určitému úkonu - str. 45
30. Vzor: Žádost účastníka o uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem
za úkony učiněné zástupcem - str. 45
31. Vzor: Usnesení o uznání/neuznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem
za úkony učiněné zástupcem - str. 46
32. Vzor: Plná moc pro společného zmocněnce - str. 49
33. Vzor: Usnesení o ustanovení společného zástupce - str. 49
34. Vzor: Usnesení o určení lhůty pro podání návrhů na dokazování  - str. 51
35. Vzor: Výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí - str. 52
36. Vzor: Vyjádření k podkladům rozhodnutí - str. 53
37. Vzor: Výzva k odstranění vad podání - str. 54
38. Vzor: Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu - str. 55
39. Vzor: Žádost o prodloužení lhůty - str. 56
40. Vzor: Žádost o prominutí zmeškání úkonu - str. 57
41. Vzor: Usnesení o prominutí/neprominutí zmeškání úkonu  - str. 59
Nahlížení do spisu  - str. 61
42. Vzor: Žádost o nahlédnutí do spisu - str. 61
43. Vzor: Žádost o nahlédnutí do spisu - str. 61
44. Vzor: Protokol o nahlížení do spisu - str. 62
45. Vzor: Usnesení o odepření nahlédnutí do spisu - str. 65
Podnět a žádost, zahájení řízení - str. 67
46. Vzor: Podnět k zahájení řízení z moci úřední - str. 67
47. Vzor: Sdělení k podnětu k zahájení řízení z moci úřední - str. 68
48. Vzor: Usnesení o odložení věci  - str. 69
49. Vzor: Žádost - str. 71
50. Vzor: Výzva k odstranění vad žádosti  - str. 71
51. Vzor: Zpětvzetí žádosti - str. 72
52. Vzor: Oznámení zahájení řízení z moci úřední - str. 73
Ústní jednání, zajištění průběhu a účelu řízení - str. 75
53. Vzor: Návrh na nařízení veřejného ústního jednání  - str. 75
54. Vzor: Vyrozumění o provádění důkazů mimo ústní jednání - str. 76
55. Vzor: Návrh účastníka řízení na provedení důkazů - str. 77
56. Vzor: Předvolání - str. 78
57. Vzor: Usnesení o předvedení  - str. 79
58. Vzor: Návrh na nařízení předběžného opatření  - str. 81
59. Vzor: Rozhodnutí o předběžném opatření  - str. 82
60. Vzor: Zrušení rozhodnutí o nařízení předběžného opatření  - str. 84
61. Vzor: Protokol o vydání nebo odnětí věci - str. 85
62. Vzor: Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty  - str.  87
63. Vzor: Rozhodnutí o prominutí/snížení pořádkové pokuty - str. 89
64. Vzor: Vykázání - str. 90
Přerušení a zastavení řízení  - str. 93
65. Vzor: Žádost o přerušení řízení na návrh žadatele - str. 93
66. Vzor: Žádost o přerušení řízení na návrh žadatele  - str. 94
67. Vzor: Usnesení o přerušení řízení - str. 95
68. Vzor: Vyrozumění o pokračování v řízení  - str.  97
69. Vzor: Usnesení o zastavení řízení - str. 98
70. Vzor: Usnesení o zastavení řízení - str. 100
Rozhodnutí  - str. 102
71. Vzor: Rozhodnutí - str. 102
72. Vzor: Rozhodnutí o přestupku - str. 105
73. Vzor: Usnesení o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí  - str. 107
74. Vzor: Podnět k prohlášení nicotnosti - str. 108
75. Vzor: Rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí  - str. 109
Ochrana před nečinností - str. 113
76. Vzor: Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti - str. 113
77. Vzor: Žádost účastníka řízení o uplatnění opatření proti nečinnosti - str. 114
78. Vzor: Příkaz nadřízeného správního orgánu nečinnému správnímu orgánu ke zjednání nápravy či vydání rozhodnutí - str. 115
79. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o převzetí věci nadřízeným správním orgánem k rozhodnutí namísto nečinného správního orgánu - str. 116
80. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o pověření jiného (věcně příslušného) správního orgánu vedením řízení - str. 118
81. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí - str. 119
82. Vzor: Usnesení o nevyhovění žádosti účastníka řízení o opatření proti nečinnosti  - str. 121
Odvolání, odvolací řízení a rozhodnutí o odvolání - str. 125
83. Vzor: Odvolání - str. 125
84. Vzor: Odvolání - str. 127
85. Vzor: Odvolání proti usnesení o zastavení řízení - str. 128
86. Vzor: Rozhodnutí v autoremeduře - str. 130
87. Vzor: Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení rozhodnutí a zastavení řízení  - str. 132
88. Vzor: Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení rozhodnutí a vrácení věci - str. 134
89. Vzor: Usnesení o zastavení odvolacího řízení - str. 136
90. Vzor: Zpětvzetí odvolání - str. 138
91. Vzor: Vzdání se práva na odvolání - str. 139
92. Vzor: Rozhodnutí o nepřípustném nebo opožděném odvolání - str. 140
93. Vzor: Rozhodnutí o nepřípustném nebo opožděném odvolání - str. 141
Přezkumné řízení  - str. 144
94. Vzor: Podnět k provedení přezkumného řízení - str. 144
95. Vzor: Autoremedura v přezkumném řízení - str. 145
96. Vzor: Usnesení o zastavení přezkumného řízení  - str. 146
97. Vzor: Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení - str. 148
Obnova řízení  - str. 151
98. Vzor: Žádost o povolení obnovy řízení - str. 151
99. Vzor: Rozhodnutí o povolení obnovy řízení - str. 152
100. Vzor: Rozhodnutí o zamítnutí návrhu obnovy řízení - str. 155
101. Vzor: Usnesení o přiznání odkladného účinku v řízení o žádosti o obnově řízení  - str. 157
Nové řízení a nové rozhodnutí  - str. 160
102. Vzor: Nové rozhodnutí - str. 160
103. Vzor: Zastavení nového řízení - str. 162
104. Vzor: Usnesení o pozastavení vykonatelnosti  - str. 164
Exekuce - str. 166
105. Vzor: Exekuční výzva - str. 166
106. Vzor: Žádost o nařízení exekuce - str. 168
107. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – náhradní výkon v případě zastupitelného plnění - str. 169
108. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – přímé vynucení odebráním movité věci  - str. 171
109. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – exekuce ukládáním donucovacích pokut - str. 172
110. Vzor: Rozhodnutí o úhradě nákladů exekuce - str. 175
Řízení před kolegiálním orgánem - str. 177
111. Vzor: Prezenční listina - str. 178
112. Vzor: Protokol o hlasování rozkladové komise - str. 178
113. Vzor: Protokol o hlasování komise k projednávání přestupků - str. 179
Vysvětlení - str. 180
114. Vzor: Předvolání k podání vysvětlení  - str. 180
115. Vzor: Záznam o podaném vysvětlení  - str. 181
Zajištění důkazu - str. 183
116. Vzor: Žádost o zajištění důkazu - str. 183
117. Vzor: Usnesení o zajištění důkazu z moci úřední  - str. 183
118. Vzor: Vyrozumění o zajištění důkazu - str. 185
119. Vzor: Protokol o zajištění důkazu - str. 186
Společné řízení  - str. 188
120. Vzor: Žádost o spojení věcí do společného řízení - str. 188
121. Vzor: Usnesení o spojení věcí do společného řízení  - str. 188
122. Vzor: Usnesení o vyloučení ze společného řízení - str. 189
123. Vzor: Společné rozhodnutí (k odvolání je příslušný jeden správní orgán) - str. 191
Sporné řízení - str. 193
124. Vzor: Návrh na zahájení sporného řízení - str. 193
125. Vzor: Přihlášení osoby, která má zájem na výsledku řízení, jako vedlejší účastník  - str. 194
126. Vzor: Uzavření smíru mezi účastníky - str. 195
127. Vzor: Žádost o náhradu újmy vzniklé předběžným opatřením - str. 196
128. Vzor: Rozhodnutí o sporu z veřejnoprávní smlouvy  - str. 198
Řízení o určení právního vztahu - str. 201
129. Vzor: Žádost o určení právního vztahu  - str. 201
130. Vzor: Rozhodnutí o určení právního vztahu - str. 202
Řízení s velkým počtem účastníků - str. 206
131. Vzor: Oznámení zahájení řízení s velkým počtem účastníků - str. 206
132. Vzor: Koncept rozhodnutí v řízení s velkým počtem účastníků - str. 207
133. Vzor: Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí vydaném v řízení s velkým počtem účastníků - str.  209
Mezitímní a částečné rozhodnutí - str. 211
134. Vzor: Mezitímní rozhodnutí  - str. 211
135. Vzor: Rozhodnutí v části věci - str. 212
136. Vzor: Rozhodnutí o zbytku věci po vydání mezitímního rozhodnutí - str. 214
137. Vzor: Rozhodnutí o zbytku věci po vydání rozhodnutí v části věci - str. 216
138. Vzor: Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti – vydání částečného rozhodnutí - str. 218
Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem - str. 219
139. Vzor: Závazné stanovisko - str. 219
140. Vzor: Usnesení o přerušení řízení z důvodu probíhajícího řízení o vydání závazného stanoviska - str. 220
141. Vzor: Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu vydání závazného stanoviska, které znemožňuje žádosti vyhovět - str. 221
142. Vzor: Odvolání proti obsahu závazného stanoviska - str. 221
143. Vzor: Žádost odvolacího správního orgánu o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska - str. 223
Příkaz - str. 225
144. Vzor: Příkaz v řízení z moci úřední - str. 225
145. Vzor: Příkaz ve sporném řízení - str. 226
146. Vzor: Odpor proti příkazu - str. 227
147. Vzor: Vyrozumění o opožděném odporu - str. 228
148. Vzor: Příkaz na místě s odůvodněním - str. 229
149. Vzor: Příkaz na místě bez odůvodnění  - str. 230
Rozklad  - str. 232
150. Vzor: Rozklad - str. 232
151. Vzor: Rozhodnutí o rozkladu - str. 233
Tzv. jiné úkony podle části čtvrté správního řádu - str. 237
152. Vzor: Usnesení o opravě vad úkonu  - str. 237
153. Vzor: Vyrozumění o usnesení - str. 238
154. Vzor: Usnesení o zrušení úkonu podle části IV. správního řádu - str. 239
155. Vzor: Usnesení o konverzi úkonu podle části IV. správního řádu - str. 240
Veřejnoprávní smlouvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
156. Vzor: Veřejnoprávní smlouva koordinační – výkon přestupkové agendy  - str. 242
157. Vzor: Veřejnoprávní smlouva subordinační (o umístění stavby) - str. 245
158. Vzor: Veřejnoprávní smlouva mezi subjekty soukromého práva (o převodu práv a povinností z regulačního plánu) - str. 248
159. Vzor: Průvodní dopis k návrhu veřejnoprávní smlouvy  - str. 251
160. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy v přenesené působnosti - str. 252
161. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy v samostatné působnosti - str. 254
162. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy, specifická úprava - str. 256
163. Vzor: Návrh na uzavření subordinační veřejnoprávní smlouvy - str. 258
164. Vzor: Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy - str. 261
165. Vzor: Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy - str. 263
166. Vzor: Ukončení veřejnoprávní smlouvy - str. 264
167. Vzor: Ukončení veřejnoprávní smlouvy - str. 265
168. Vzor: Návrh správnímu orgánu na zrušení koordinační veřejnoprávní smlouvy při nesouhlasu účastníka smlouvy  - str. 267
169. Vzor: Usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci přezkumu souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy  - str. 268
170. Vzor: Rozhodnutí o přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy - str. 269
171. Vzor: Rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou veřejnoprávní smlouvy  - str. 271
172. Vzor: Rozhodnutí o zrušení veřejnoprávní smlouvy na základě akceptovaného návrhu smluvními stranami - str. 272
173. Vzor: Rozhodnutí o zrušení veřejnoprávní smlouvy v případě sporu smluvních stran - str. 274
Opatření obecné povahy  - str. 276
174. Vzor: Podnět k zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy  - str. 276
175. Vzor: Návrh opatření obecné povahy – veřejná vyhláška - str. 277
176. Vzor: Připomínky proti návrhu opatření obecné povahy - str. 280
177. Vzor: Námitky proti návrhu opatření obecné povahy - str. 281
178. Vzor: Opatření obecné povahy  - str. 282
Stížnosti  - str. 288
179. Vzor: Stížnost na nevhodné chování úřední osoby - str. 288
180. Vzor: Stížnost na postup správního orgánu - str. 289
181. Vzor: Úřední záznam o podané stížnosti  - str. 289
182. Vzor: Úřední záznam o vyřízení stížnosti - str. 290
183. Vzor: Vyrozumění stěžovatele o způsobu vyřízení stížnosti - str. 291
184. Vzor: Žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti - str. 292
Literatura - str. 295

Další nabídka k tématu

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili ...

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Správní právo procesní, 6. vydání

Správní právo procesní, 6. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního ...

Cena: 520 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.