Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány.

Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních postupech a v jejich různých stadiích. Zastoupeny jsou jak vzory úkonů, které je možné učinit a uplatnit v rámci správního řízení, tak i vzory vztahující se k postupům v rámci tzv. jiných úkonů, veřejnoprávních smluv, opatření obecné povahy a stížností.

Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, které jsou s ním spojeny.Autoři jsou odborníky z akademické sféry i aplikační praxe, kteří mají se správním řádem dlouholeté zkušenosti.

Publikace může být nápomocná jak fyzickým a právnickým osobám, které se v různých životních situacích obracejí na správní orgány s žádostí o řešení, tak i správním orgánům, které na ně musí reagovat.

Vzory v editovatelné podobě jsou dostupné ke stažení z internetu po zadání jedinečného kódu, který je ke knize přiložen. Podrobný návod naleznete uvnitř knihy.


autoři: Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates,; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 2. 11. 2020, 320 stran
ISBN: 978-80-7502-437-4

Cena: 590 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. XI
O autorech - str. XIII
Jednotlivé vzory zpracovali - str. XV
Příslušnost správních orgánů a postoupení - str. 1
1. Vzor: Usnesení o určení místní příslušnosti správního orgánu - str. 1
2. Vzor: Usnesení o postoupení pro nepříslušnost  - str. 3
3. Vzor: Usnesení o postoupení pro nepříslušnost  - str. 4
4. Vzor: Vyrozumění účastníka řízení o postoupení věci - str. 5
5. Vzor: Usnesení o převzetí/atrakci - str. 6
6. Vzor: Postoupení z důvodu vhodnosti - str. 7
Dožádání - str. 9
7. Vzor: Usnesení o dožádání - str. 9
8. Vzor: Návrh na prodloužení lhůty k provedení dožádání - str. 10
9. Vzor: Prodloužení lhůty k provedení dožádání nadřízeným správním orgánem - str. 12
10. Vzor: Žádost o souhlas nadřízeného správního orgánu s odmítnutím provedení dožádání  - str. 13
11. Vzor: Souhlas nadřízeného správního orgánu s odmítnutím provedení dožádání - str. 14
12. Vzor: Záznam usnesení o odmítnutí provedení dožádání - str. 15
Vyloučení z projednávání a rozhodování věci, oprávněná úřední osoba - str. 19
13. Vzor: Námitka podjatosti úřední osoby - str. 19
14. Vzor: Usnesení o námitce podjatosti – zamítavé - str. 21
15. Vzor: Usnesení o námitce podjatosti – vyhovující - str. 22
16. Vzor: Usnesení o určení jiné oprávněné úřední osoby - str. 25
17. Vzor: Určení oprávněné úřední osoby - str. 26
Protokoly a námitky, doručování - str. 28
18. Vzor: Protokol - str. 28
19. Vzor: Námitky proti obsahu protokolu - str. 29
20. Vzor: Sdělení adresy pro doručování - str. 30
21. Vzor: Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti - str. 31
Účastníci řízení a jejich úkony, zastoupení - str. 34
22. Vzor: Usnesení o ustanovení tlumočníka/prostředníka  - str. 34
23. Vzor: Tvrzené účastenství - str. 35
24. Vzor: Usnesení o určení účastníka řízení - str. 36
25. Vzor: Usnesení o ustanovení opatrovníka - str. 38
26. Vzor: Usnesení o zrušení ustanovení opatrovníka - str. 40
27. Vzor: Zastupování na základě plné moci - str. 43
28. Vzor: Plná moc obecnému zmocněnci do protokolu - str. 43
29. Vzor: Plná moc k určitému úkonu - str. 45
30. Vzor: Žádost účastníka o uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem
za úkony učiněné zástupcem - str. 45
31. Vzor: Usnesení o uznání/neuznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem
za úkony učiněné zástupcem - str. 46
32. Vzor: Plná moc pro společného zmocněnce - str. 49
33. Vzor: Usnesení o ustanovení společného zástupce - str. 49
34. Vzor: Usnesení o určení lhůty pro podání návrhů na dokazování  - str. 51
35. Vzor: Výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí - str. 52
36. Vzor: Vyjádření k podkladům rozhodnutí - str. 53
37. Vzor: Výzva k odstranění vad podání - str. 54
38. Vzor: Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu - str. 55
39. Vzor: Žádost o prodloužení lhůty - str. 56
40. Vzor: Žádost o prominutí zmeškání úkonu - str. 57
41. Vzor: Usnesení o prominutí/neprominutí zmeškání úkonu  - str. 59
Nahlížení do spisu  - str. 61
42. Vzor: Žádost o nahlédnutí do spisu - str. 61
43. Vzor: Žádost o nahlédnutí do spisu - str. 61
44. Vzor: Protokol o nahlížení do spisu - str. 62
45. Vzor: Usnesení o odepření nahlédnutí do spisu - str. 65
Podnět a žádost, zahájení řízení - str. 67
46. Vzor: Podnět k zahájení řízení z moci úřední - str. 67
47. Vzor: Sdělení k podnětu k zahájení řízení z moci úřední - str. 68
48. Vzor: Usnesení o odložení věci  - str. 69
49. Vzor: Žádost - str. 71
50. Vzor: Výzva k odstranění vad žádosti  - str. 71
51. Vzor: Zpětvzetí žádosti - str. 72
52. Vzor: Oznámení zahájení řízení z moci úřední - str. 73
Ústní jednání, zajištění průběhu a účelu řízení - str. 75
53. Vzor: Návrh na nařízení veřejného ústního jednání  - str. 75
54. Vzor: Vyrozumění o provádění důkazů mimo ústní jednání - str. 76
55. Vzor: Návrh účastníka řízení na provedení důkazů - str. 77
56. Vzor: Předvolání - str. 78
57. Vzor: Usnesení o předvedení  - str. 79
58. Vzor: Návrh na nařízení předběžného opatření  - str. 81
59. Vzor: Rozhodnutí o předběžném opatření  - str. 82
60. Vzor: Zrušení rozhodnutí o nařízení předběžného opatření  - str. 84
61. Vzor: Protokol o vydání nebo odnětí věci - str. 85
62. Vzor: Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty  - str.  87
63. Vzor: Rozhodnutí o prominutí/snížení pořádkové pokuty - str. 89
64. Vzor: Vykázání - str. 90
Přerušení a zastavení řízení  - str. 93
65. Vzor: Žádost o přerušení řízení na návrh žadatele - str. 93
66. Vzor: Žádost o přerušení řízení na návrh žadatele  - str. 94
67. Vzor: Usnesení o přerušení řízení - str. 95
68. Vzor: Vyrozumění o pokračování v řízení  - str.  97
69. Vzor: Usnesení o zastavení řízení - str. 98
70. Vzor: Usnesení o zastavení řízení - str. 100
Rozhodnutí  - str. 102
71. Vzor: Rozhodnutí - str. 102
72. Vzor: Rozhodnutí o přestupku - str. 105
73. Vzor: Usnesení o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí  - str. 107
74. Vzor: Podnět k prohlášení nicotnosti - str. 108
75. Vzor: Rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí  - str. 109
Ochrana před nečinností - str. 113
76. Vzor: Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti - str. 113
77. Vzor: Žádost účastníka řízení o uplatnění opatření proti nečinnosti - str. 114
78. Vzor: Příkaz nadřízeného správního orgánu nečinnému správnímu orgánu ke zjednání nápravy či vydání rozhodnutí - str. 115
79. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o převzetí věci nadřízeným správním orgánem k rozhodnutí namísto nečinného správního orgánu - str. 116
80. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o pověření jiného (věcně příslušného) správního orgánu vedením řízení - str. 118
81. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí - str. 119
82. Vzor: Usnesení o nevyhovění žádosti účastníka řízení o opatření proti nečinnosti  - str. 121
Odvolání, odvolací řízení a rozhodnutí o odvolání - str. 125
83. Vzor: Odvolání - str. 125
84. Vzor: Odvolání - str. 127
85. Vzor: Odvolání proti usnesení o zastavení řízení - str. 128
86. Vzor: Rozhodnutí v autoremeduře - str. 130
87. Vzor: Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení rozhodnutí a zastavení řízení  - str. 132
88. Vzor: Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení rozhodnutí a vrácení věci - str. 134
89. Vzor: Usnesení o zastavení odvolacího řízení - str. 136
90. Vzor: Zpětvzetí odvolání - str. 138
91. Vzor: Vzdání se práva na odvolání - str. 139
92. Vzor: Rozhodnutí o nepřípustném nebo opožděném odvolání - str. 140
93. Vzor: Rozhodnutí o nepřípustném nebo opožděném odvolání - str. 141
Přezkumné řízení  - str. 144
94. Vzor: Podnět k provedení přezkumného řízení - str. 144
95. Vzor: Autoremedura v přezkumném řízení - str. 145
96. Vzor: Usnesení o zastavení přezkumného řízení  - str. 146
97. Vzor: Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení - str. 148
Obnova řízení  - str. 151
98. Vzor: Žádost o povolení obnovy řízení - str. 151
99. Vzor: Rozhodnutí o povolení obnovy řízení - str. 152
100. Vzor: Rozhodnutí o zamítnutí návrhu obnovy řízení - str. 155
101. Vzor: Usnesení o přiznání odkladného účinku v řízení o žádosti o obnově řízení  - str. 157
Nové řízení a nové rozhodnutí  - str. 160
102. Vzor: Nové rozhodnutí - str. 160
103. Vzor: Zastavení nového řízení - str. 162
104. Vzor: Usnesení o pozastavení vykonatelnosti  - str. 164
Exekuce - str. 166
105. Vzor: Exekuční výzva - str. 166
106. Vzor: Žádost o nařízení exekuce - str. 168
107. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – náhradní výkon v případě zastupitelného plnění - str. 169
108. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – přímé vynucení odebráním movité věci  - str. 171
109. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – exekuce ukládáním donucovacích pokut - str. 172
110. Vzor: Rozhodnutí o úhradě nákladů exekuce - str. 175
Řízení před kolegiálním orgánem - str. 177
111. Vzor: Prezenční listina - str. 178
112. Vzor: Protokol o hlasování rozkladové komise - str. 178
113. Vzor: Protokol o hlasování komise k projednávání přestupků - str. 179
Vysvětlení - str. 180
114. Vzor: Předvolání k podání vysvětlení  - str. 180
115. Vzor: Záznam o podaném vysvětlení  - str. 181
Zajištění důkazu - str. 183
116. Vzor: Žádost o zajištění důkazu - str. 183
117. Vzor: Usnesení o zajištění důkazu z moci úřední  - str. 183
118. Vzor: Vyrozumění o zajištění důkazu - str. 185
119. Vzor: Protokol o zajištění důkazu - str. 186
Společné řízení  - str. 188
120. Vzor: Žádost o spojení věcí do společného řízení - str. 188
121. Vzor: Usnesení o spojení věcí do společného řízení  - str. 188
122. Vzor: Usnesení o vyloučení ze společného řízení - str. 189
123. Vzor: Společné rozhodnutí (k odvolání je příslušný jeden správní orgán) - str. 191
Sporné řízení - str. 193
124. Vzor: Návrh na zahájení sporného řízení - str. 193
125. Vzor: Přihlášení osoby, která má zájem na výsledku řízení, jako vedlejší účastník  - str. 194
126. Vzor: Uzavření smíru mezi účastníky - str. 195
127. Vzor: Žádost o náhradu újmy vzniklé předběžným opatřením - str. 196
128. Vzor: Rozhodnutí o sporu z veřejnoprávní smlouvy  - str. 198
Řízení o určení právního vztahu - str. 201
129. Vzor: Žádost o určení právního vztahu  - str. 201
130. Vzor: Rozhodnutí o určení právního vztahu - str. 202
Řízení s velkým počtem účastníků - str. 206
131. Vzor: Oznámení zahájení řízení s velkým počtem účastníků - str. 206
132. Vzor: Koncept rozhodnutí v řízení s velkým počtem účastníků - str. 207
133. Vzor: Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí vydaném v řízení s velkým počtem účastníků - str.  209
Mezitímní a částečné rozhodnutí - str. 211
134. Vzor: Mezitímní rozhodnutí  - str. 211
135. Vzor: Rozhodnutí v části věci - str. 212
136. Vzor: Rozhodnutí o zbytku věci po vydání mezitímního rozhodnutí - str. 214
137. Vzor: Rozhodnutí o zbytku věci po vydání rozhodnutí v části věci - str. 216
138. Vzor: Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti – vydání částečného rozhodnutí - str. 218
Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem - str. 219
139. Vzor: Závazné stanovisko - str. 219
140. Vzor: Usnesení o přerušení řízení z důvodu probíhajícího řízení o vydání závazného stanoviska - str. 220
141. Vzor: Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu vydání závazného stanoviska, které znemožňuje žádosti vyhovět - str. 221
142. Vzor: Odvolání proti obsahu závazného stanoviska - str. 221
143. Vzor: Žádost odvolacího správního orgánu o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska - str. 223
Příkaz - str. 225
144. Vzor: Příkaz v řízení z moci úřední - str. 225
145. Vzor: Příkaz ve sporném řízení - str. 226
146. Vzor: Odpor proti příkazu - str. 227
147. Vzor: Vyrozumění o opožděném odporu - str. 228
148. Vzor: Příkaz na místě s odůvodněním - str. 229
149. Vzor: Příkaz na místě bez odůvodnění  - str. 230
Rozklad  - str. 232
150. Vzor: Rozklad - str. 232
151. Vzor: Rozhodnutí o rozkladu - str. 233
Tzv. jiné úkony podle části čtvrté správního řádu - str. 237
152. Vzor: Usnesení o opravě vad úkonu  - str. 237
153. Vzor: Vyrozumění o usnesení - str. 238
154. Vzor: Usnesení o zrušení úkonu podle části IV. správního řádu - str. 239
155. Vzor: Usnesení o konverzi úkonu podle části IV. správního řádu - str. 240
Veřejnoprávní smlouvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
156. Vzor: Veřejnoprávní smlouva koordinační – výkon přestupkové agendy  - str. 242
157. Vzor: Veřejnoprávní smlouva subordinační (o umístění stavby) - str. 245
158. Vzor: Veřejnoprávní smlouva mezi subjekty soukromého práva (o převodu práv a povinností z regulačního plánu) - str. 248
159. Vzor: Průvodní dopis k návrhu veřejnoprávní smlouvy  - str. 251
160. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy v přenesené působnosti - str. 252
161. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy v samostatné působnosti - str. 254
162. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy, specifická úprava - str. 256
163. Vzor: Návrh na uzavření subordinační veřejnoprávní smlouvy - str. 258
164. Vzor: Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy - str. 261
165. Vzor: Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy - str. 263
166. Vzor: Ukončení veřejnoprávní smlouvy - str. 264
167. Vzor: Ukončení veřejnoprávní smlouvy - str. 265
168. Vzor: Návrh správnímu orgánu na zrušení koordinační veřejnoprávní smlouvy při nesouhlasu účastníka smlouvy  - str. 267
169. Vzor: Usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci přezkumu souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy  - str. 268
170. Vzor: Rozhodnutí o přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy - str. 269
171. Vzor: Rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou veřejnoprávní smlouvy  - str. 271
172. Vzor: Rozhodnutí o zrušení veřejnoprávní smlouvy na základě akceptovaného návrhu smluvními stranami - str. 272
173. Vzor: Rozhodnutí o zrušení veřejnoprávní smlouvy v případě sporu smluvních stran - str. 274
Opatření obecné povahy  - str. 276
174. Vzor: Podnět k zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy  - str. 276
175. Vzor: Návrh opatření obecné povahy – veřejná vyhláška - str. 277
176. Vzor: Připomínky proti návrhu opatření obecné povahy - str. 280
177. Vzor: Námitky proti návrhu opatření obecné povahy - str. 281
178. Vzor: Opatření obecné povahy  - str. 282
Stížnosti  - str. 288
179. Vzor: Stížnost na nevhodné chování úřední osoby - str. 288
180. Vzor: Stížnost na postup správního orgánu - str. 289
181. Vzor: Úřední záznam o podané stížnosti  - str. 289
182. Vzor: Úřední záznam o vyřízení stížnosti - str. 290
183. Vzor: Vyrozumění stěžovatele o způsobu vyřízení stížnosti - str. 291
184. Vzor: Žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti - str. 292
Literatura - str. 295

Další nabídka k tématu

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté vydání učebnice reaguje na změny právní úpravy a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Nové vydání tohoto komentáře reaguje ...

Cena: 2 290 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Kniha profesora Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část je moderně pojatou komplexní učebnicí obecné části správního práva. Po úspěšném přijetí čtenářskou obcí vychází již ve svém třetím vydání. Je určena nejen studentům, ale i odborníkům z oblasti veřejné správy, úředníkům ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Daniel Codl - C. H. Beck

Monografie se zabývá základní triádou správních žalob (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) s důrazem na zodpovězení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.