Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány.

Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních postupech a v jejich různých stadiích. Zastoupeny jsou jak vzory úkonů, které je možné učinit a uplatnit v rámci správního řízení, tak i vzory vztahující se k postupům v rámci tzv. jiných úkonů, veřejnoprávních smluv, opatření obecné povahy a stížností.

Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, které jsou s ním spojeny.Autoři jsou odborníky z akademické sféry i aplikační praxe, kteří mají se správním řádem dlouholeté zkušenosti.

Publikace může být nápomocná jak fyzickým a právnickým osobám, které se v různých životních situacích obracejí na správní orgány s žádostí o řešení, tak i správním orgánům, které na ně musí reagovat.

Vzory v editovatelné podobě jsou dostupné ke stažení z internetu po zadání jedinečného kódu, který je ke knize přiložen. Podrobný návod naleznete uvnitř knihy.

autor: Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Graser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 1. 2018, 320 stran
ISBN: 978-80-7502-213-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

ÚVOD - str. XI
O AUTORECH - str. XIII
JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI - str. XV
Příslušnost správních orgánů a postoupení  - str. 1
1. Vzor: Usnesení o určení místní příslušnosti  správního orgánu - str. 1
2. Vzor: Usnesení o postoupení pro nepříslušnost - str. 3
3. Vzor: Usnesení o postoupení pro nepříslušnost - str. 4
4. Vzor: Vyrozumění účastníka řízení o postoupení věci  - str. 5
5. Vzor: Usnesení o převzetí/atrakci - str. 6
6. Vzor: Postoupení z důvodu vhodnosti - str. 7
Dožádání - str. 9
7. Vzor: Usnesení o dožádání - str. 9
8. Vzor: Návrh na prodloužení lhůty k provedení dožádání - str. 10
9. Vzor: Prodloužení lhůty k provedení dožádání nadřízeným správním orgánem - str. 12
10. Vzor: Žádost o souhlas nadřízeného správního orgánu s odmítnutím provedení dožádání - str. 13
11. Vzor: Souhlas nadřízeného správního orgánu s odmítnutím provedení dožádání - str. 14
12. Vzor: Záznam usnesení o odmítnutí provedení dožádání - str. 15
Vyloučení z projednávání a rozhodování věci,  oprávněná úřední osoba - str. 19
13. Vzor: Námitka podjatosti úřední osoby - str. 19
14. Vzor: Usnesení o námitce podjatosti – zamítavé - str. 21
15. Vzor: Usnesení o námitce podjatosti – vyhovující - str. 22
16. Vzor: Usnesení o určení jiné oprávněné úřední osoby - str. 24
17. Vzor: Určení oprávněné úřední osobyv26
Protokoly a námitky, doručování - str. 27
18. Vzor: Protokol - str. 27
19. Vzor: Námitky proti obsahu protokolu - str. 28
20. Vzor: Sdělení adresy pro doručování - str. 29
21. Vzor: Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti - str. 30
Účastníci řízení a jejich úkony, zastoupení - str. 33
22. Vzor: Usnesení o ustanovení tlumočníka/prostředníka - str. 33
23. Vzor: Tvrzené účastenství - str. 34
24. Vzor: Usnesení o určení účastníka řízení - str. 35
25. Vzor: Usnesení o ustanovení opatrovníka - str. 37
26. Vzor: Usnesení o zrušení ustanovení opatrovníka  - str. 39
27. Vzor: Zastupování na základě plné moci - str. 42
28. Vzor: Plná moc obecnému zmocněnci do protokolu - str. 42
29. Vzor: Plná moc k určitému úkonu  - str.  44
30. Vzor: Žádost účastníka o uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem - str. 44
31. Vzor: Usnesení o uznání/neuznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem  - str. 45
32. Vzor: Plná moc pro společného zmocněnce - str. 48
33. Vzor: Usnesení o ustanovení společného zástupce - str. 48
34. Vzor: Usnesení o určení lhůty  pro podání návrhů na dokazování - str. 50
35. Vzor: Výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí - str. 51
36. Vzor: Vyjádření k podkladům rozhodnutí - str. 52
37. Vzor: Výzva k odstranění vad podání - str. 53
38. Vzor: Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu - str. 54
39. Vzor: Žádost o prodloužení lhůty - str. 55
40. Vzor: Žádost o prominutí zmeškání úkonu  - str. 56
41. Vzor: Usnesení o prominutí/neprominutí zmeškání úkonu - str. 58
Nahlížení do spisu  - str. 60
42. Vzor: Žádost o nahlédnutí do spisu - str. 60
43. Vzor: Žádost o nahlédnutí do spisu - str. 60
44. Vzor: Protokol o nahlížení do spisu - str. 61
45. Vzor: Usnesení o odepření nahlédnutí do spisu  - str. 63
Podnět a žádost, zahájení řízení - str. 65
46. Vzor: Podnět k zahájení řízení z moci úřední - str.  65
47. Vzor: Sdělení k podnětu k zahájení řízení z moci úřední  - str. 66
48. Vzor: Usnesení o odložení věci - str. 67
49. Vzor: Žádost  - str. 69
50. Vzor: Výzva k odstranění vad žádosti - str. 69
51. Vzor: Zpětvzetí žádosti - str. 70
52. Vzor: Oznámení zahájení řízení z moci úřední - str. 71
Ústní jednání, zajištění průběhu a účelu řízení - str. 73
53. Vzor: Návrh na nařízení veřejného ústního jednání - str. 73
54. Vzor: Vyrozumění o provádění důkazů mimo ústní jednání - str. 74
55. Vzor: Návrh účastníka řízení na provedení důkazů - str. 75
56. Vzor: Předvolánív76
57. Vzor: Usnesení o předvedení - str. 77
58. Vzor: Návrh na nařízení předběžného opatření - str. 79
59. Vzor: Rozhodnutí o předběžném opatření  - str. 80
60. Vzor: Zrušení rozhodnutí o nařízení předběžného opatření - str. 82
61. Vzor: Protokol o vydání nebo odnětí věci - str. 83
62. Vzor: Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty  - str. 85
63. Vzor: Rozhodnutí o prominutí/snížení pořádkové pokuty - str. 87
64. Vzor: Vykázání   - str. 88
Přerušení a zastavení řízení - str.  91
65. Vzor: Žádost o přerušení řízení na návrh žadatele - str.  91
66. Vzor: Žádost o přerušení řízení na návrh žadatele - str.  92
67. Vzor: Usnesení o přerušení řízení - str. 93
68. Vzor: Vyrozumění o pokračování v řízení - str. 95
69. Vzor: Usnesení o zastavení řízení  - str.  96
70. Vzor: Usnesení o zastavení řízení  - str. 98
Rozhodnutí   - str.  100
71. Vzor: Rozhodnutí  - str. 100
72. Vzor: Rozhodnutí o přestupku  - str. 103
73. Vzor: Usnesení o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí - str. 105
74. Vzor: Podnět k prohlášení nicotnosti - str. 106
75. Vzor: Rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí - str. 107
Ochrana před nečinností - str. 111
76. Vzor: Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti  - str. 111
77. Vzor: Žádost účastníka řízení  o uplatnění opatření proti nečinnosti - str. 112
78. Vzor: Příkaz nadřízeného správního orgánu nečinnému správnímu orgánu ke zjednání nápravy či vydání rozhodnutí - str. 113
79. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o převzetí věci nadřízeným správním orgánem k rozhodnutí namísto nečinného správního orgánu - str. 114
80. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o pověření jiného (věcně příslušného) správního orgánu vedením řízení - str. 116
81. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí - str. 117
82. Vzor: Usnesení o nevyhovění žádosti účastníka řízení o opatření proti nečinnosti  - str. 119
Odvolání, odvolací řízení a rozhodnutí o odvolání - str. 123
83. Vzor: Odvolání  - str. 123
84. Vzor: Odvolání  - str. 125
85. Vzor: Odvolání proti usnesení o zastavení řízení - str. 126
86. Vzor: Rozhodnutí v autoremeduře  - str. 128
87. Vzor: Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení rozhodnutí a zastavení řízení - str. 130
88. Vzor: Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení rozhodnutí a vrácení věci - str. 132
89. Vzor: Usnesení o zastavení odvolacího řízení  - str. 134
90. Vzor: Zpětvzetí odvolání  - str. 136
91. Vzor: Vzdání se práva na odvolání - str. 137
92. Vzor: Rozhodnutí o nepřípustném nebo opožděném odvolání  - str. 138
93. Vzor: Rozhodnutí o nepřípustném nebo opožděném odvolání  - str. 139
Přezkumné řízení  - str. 142
94. Vzor: Podnět k provedení přezkumného řízení  - str. 142
95. Vzor: Autoremedura v přezkumném řízení - str. 143
96. Vzor: Usnesení o zastavení přezkumného řízení  - str. 144
97. Vzor: Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení  - str. 146
Obnova řízení  - str. 150
98. Vzor: Žádost o povolení obnovy řízení - str. 150
99. Vzor: Rozhodnutí o povolení obnovy řízení - str.  151
100. Vzor: Rozhodnutí o zamítnutí návrhu obnovy řízení  - str. 154
101. Vzor: Usnesení o přiznání odkladného účinku v řízení o žádosti o obnově řízení  - str. 157
Nové řízení a nové rozhodnutí  - str. 160
102. Vzor: Nové rozhodnutí - str. 160
103. Vzor: Zastavení nového řízení  - str. 162
104. Vzor: Usnesení o pozastavení vykonatelnosti - str. 164
Exekuce - str. 166
105. Vzor: Exekuční výzva - str. 166
106. Vzor: Žádost o nařízení exekuce - str. 168
107. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – náhradní výkon v případě zastupitelného plnění  - str. 169
108. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – přímé vynucení odebráním movité věci - str. 171
109. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – exekuce ukládáním donucovacích pokut - str. 172
110. Vzor: Rozhodnutí o úhradě nákladů exekuce - str. 175
Řízení před kolegiálním orgánem - str. 178
111. Vzor: Prezenční listina - str. 179
112. Vzor: Protokol o hlasování rozkladové komise - str. 179
113. Vzor: Protokol o hlasování komise k projednávání přestupků - str. 180
Vysvětlení - str. 181
114. Vzor: Předvolání k podání vysvětlení - str. 181
115. Vzor: Záznam o podaném vysvětlení - str.  182
Zajištění důkazu - str. 184
116. Vzor: Žádost o zajištění důkazu  - str. 184
117. Vzor: Usnesení o zajištění důkazu z moci úřední - str. 184
118. Vzor: Vyrozumění o zajištění důkazu  - str. 186
119. Vzor: Protokol o zajištění důkazu  - str. 187
Společné řízení  - str. 189
120. Vzor: Žádost o spojení věcí do společného řízení - str. 189
121. Vzor: Usnesení o spojení věcí do společného řízení  - str. 189
122. Vzor: Usnesení o vyloučení ze společného řízení  - str. 190
123. Vzor: Společné rozhodnutí (k odvolání je příslušný jeden správní orgán) - str. 192
Sporné řízení  - str. 195
124. Vzor: Návrh na zahájení sporného řízení - str. 195
125. Vzor: Přihlášení osoby, která má zájem na výsledku řízení, jako vedlejší účastník - str. 196
126. Vzor: Uzavření smíru mezi účastníky - str. 197
127. Vzor: Žádost o náhradu újmy vzniklé předběžným opatřením - str. 198
128. Vzor: Rozhodnutí o sporu z veřejnoprávní smlouvy - str. 200
Řízení o určení právního vztahu  - str. 203
129. Vzor: Žádost o určení právního vztahu  - str. 203
130. Vzor: Rozhodnutí o určení právního vztahu  - str. 204
Řízení s velkým počtem účastníků - str. 208
131. Vzor: Oznámení zahájení řízení s velkým počtem účastníků  - str. 208
132. Vzor: Koncept rozhodnutí v řízení s velkým počtem účastníků - str. 209
133. Vzor: Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí vydaném v řízení s velkým počtem účastníků - str. 211
Mezitímní a částečné rozhodnutí - str. 213
134. Vzor: Mezitímní rozhodnutí - str. 213
135. Vzor: Rozhodnutí v části věci  - str.  214
136. Vzor: Rozhodnutí o zbytku věci po vydání mezitímního  rozhodnutí - str. 216
137. Vzor: Rozhodnutí o zbytku věci po vydání rozhodnutí  v části věci - str. 218
138. Vzor: Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti – vydání částečného rozhodnutí  - str. 220 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem - str. 221
139. Vzor: Závazné stanovisko - str.  221
140. Vzor: Usnesení o přerušení řízení z důvodu probíhajícího řízení o vydání závazného stanoviska  - str. 222
141. Vzor: Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu vydání závazného stanoviska, které znemožňuje žádosti vyhovět - str.  223
142. Vzor: Odvolání proti obsahu závazného stanoviska - str. 224
143. Vzor: Žádost odvolacího správního orgánu o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska  - str. 225 Příkaz - str. 227
144. Vzor: Příkaz v řízení z moci úřední - str. 227
145. Vzor: Příkaz ve sporném řízení - str. 228
146. Vzor: Odpor proti příkazu - str. 229
147. Vzor: Vyrozumění o opožděném odporu - str. 230
148. Vzor: Příkaz na místě s odůvodněním - str.  231
149. Vzor: Příkaz na místě bez odůvodnění - str. 232
Rozklad  - str.  234
150. Vzor: Rozklad - str. 234
151. Vzor: Rozhodnutí o rozkladu - str. 235
Tzv. jiné úkony podle části čtvrté správního řádu - str. 239
152. Vzor: Usnesení o opravě vad úkonu  - str. 239
153. Vzor: Vyrozumění o usnesení  - str.  240
154. Vzor: Usnesení o zrušení úkonu podle části IV. správního řádu - str. 241
155. Vzor: Usnesení o konverzi úkonu podle části IV. správního řádu - str. 242
Veřejnoprávní smlouvy - str. 244
156. Vzor: Veřejnoprávní smlouva koordinační – výkon přestupkové agendy - str. 244
157. Vzor: Veřejnoprávní smlouva subordinační (o umístění stavby) - str. 247
158. Vzor: Veřejnoprávní smlouva mezi subjekty soukromého práva (o převodu práv a povinností z regulačního plánu) - str. 250
159. Vzor: Průvodní dopis k návrhu veřejnoprávní smlouvy - str. 253
160. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy v přenesené působnosti  - str.  254
161. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy v samostatné působnosti - str. 256
162. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy, specifická úprava  - str.  258
163. Vzor: Návrh na uzavření subordinační veřejnoprávní smlouvy - str. 260
164. Vzor: Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy - str. 263
165. Vzor: Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy - str. 265
166. Vzor: Ukončení veřejnoprávní smlouvy - str. 266
167. Vzor: Ukončení veřejnoprávní smlouvy - str. 267
168. Vzor: Návrh správnímu orgánu na zrušení koordinační veřejnoprávní smlouvy při nesouhlasu účastníka smlouvy - str. 269
169. Vzor: Usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci přezkumu souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy - str. 270
170. Vzor: Rozhodnutí o přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy - str. 271
171. Vzor: Rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou veřejnoprávní smlouvy - str. 273
172. Vzor: Rozhodnutí o zrušení veřejnoprávní smlouvy na základě akceptovaného návrhu smluvními stranami  - str. 274
173. Vzor: Rozhodnutí o zrušení veřejnoprávní smlouvy v případě sporu smluvních stran - str. 276
Opatření obecné povahy - str. 278
174. Vzor: Podnět k zahájení řízení  o vydání opatření obecné povahy - str. 278
175. Vzor: Návrh opatření obecné povahy – veřejná vyhláška  - str. 279
176. Vzor: Připomínky proti návrhu opatření obecné povahy - str. 282
177. Vzor: Námitky proti návrhu opatření obecné povahy - str. 283
178. Vzor: Opatření obecné povahy  - str. 284
Stížnosti - str.  290
179. Vzor: Stížnost na nevhodné chování úřední osoby  - str. 290
180. Vzor: Stížnost na postup správního orgánu  - str. 291
181. Vzor: Úřední záznam o podané stížnosti  - str.  291
182. Vzor: Úřední záznam o vyřízení stížnosti   - str. 292
183. Vzor: Vyrozumění stěžovatele o způsobu vyřízení stížnosti  - str. 293
184. Vzor: Žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti - str. 294
LITERATURA - str. 297

Další nabídka k tématu

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Správní právo procesní, 6. vydání

Správní právo procesní, 6. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Správní řád -  Komentář, 6. vydání

Správní řád - Komentář, 6. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, novelizovaný soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku. Ve druhé kapitole najdete aktuální text zákona o některých přestupcích, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále text vyhlášky ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Petr Průcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory. Jednotlivá ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část

Správní právo. Obecná část

Martin Kopecký - C. H. Beck

Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5. vydání

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5. vydání

Jan Hrabák - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. Vysvětlena je mimo jiné ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.