Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem.

Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně

Po osmnáctileté „éře“ správy daní podle zákona o správě daní a poplatků, jehož platnost skončila rokem 2010, je správa všech daní upravena od roku 2011 daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.). Protože i v prostředí této zákonné normy se veškeré dění neustále vyvíjí, přičemž určitě nejde o zjednodušování vztahu mezi daňovými subjekty a správci daně, nabízí publikace mnoho vzorů pro takřka všechny nejčastější, ale i ojedinělé situace, které mohou vznikat v reálném životě.

Průřezový rozbor příslušných souvisejících pasáží zákona

Vzory s komentáři pomohou poplatníkům daní, účetním i daňovým poradcům využít některý z příkladů, které jsou vždy doplněny stručným odkazem na příslušný paragraf daňového zákona. Na tuto praktickou část navazuje průřezový rozbor příslušných souvisejících pasáží zákona, který objasňuje všechny pojmy daňového řízení a jeho jednotlivé fáze i s upozorněním na nejrůznější úskalí, kterým lze při komunikaci s finančním úřadem předejít.

Všechny vzory také ke stažení v editovatelné podobě

Součástí publikace je odkaz pro stažení editovatelné podoby vzorů uvedených v publikaci, které lze využít jako základ při sestavení příslušného podání a doplnit je konkrétními údaji a podrobnostmi vztahujícími se k daňovému řízení.

autor: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 24. 3. 2021, 472 stran
ISBN: 978-80-7554-312-7

Cena: 529 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
Konstrukce daňového řádu - str. 11
Část první - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu - str. 15
1. Úvodní ustanovení - str. 16
1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní - str. 16
2. Obecná část o správě daní - str. 26
2.1 Vymezení pojmu "správce daně" a "osob zúčastněných na správě daní" - str. 26
2.2 Vymezení lhůt ve správě daní - str. 45
2.3 Stanovení způsobu doručování - str. 56
2.4 Zajištění ochrany informací - str. 63
2.5 Organizace a způsob vedení dokumentace - str. 71
2.6 Vymezení obecných náležitostí při řízeních a postupech - str. 80
2.7 Vyhledávací postupy - str. 90
2.8 Kontrolní postupy - str. 93
2.9 Vymezení opravných a dozorčích prostředků - str. 119
3. Zvláštní část o správě daní - str. 130
3.1 Vymezení registračního řízení - str. 130
3.2 Stanovení náležitostí v řízení o závazném posouzení - str. 139
3.3 Vymezení daňového řízení - str. 142
3.4 Úprava nalézacího řízení - str. 144
3.5 Úprava řízení při placení daní - str. 166
3.6 Úprava daní vybíraných srážkou - str. 197
3.7 Úprava právního nástupnictví - str. 199
4. Následky porušení povinností při správě daní a náhrady - str. 205
4.1 Přestupky - str. 205
4.2 Pokuty a penále - str. 206
4.3 Úroky - str. 210
5. Společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 215
5.1 Společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 215
Část druhá - Vzory korespondence - str. 221
Žádosti - str. 223
1. Žádost o prominutí penále - str. 223
2. Žádost o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání - str. 225
3. Žádost o prominutí pokuty za opoždění tvrzení daně (od roku 2021) - str. 227
4. Žádost o informaci o úřední osobě - str. 229
5. Žádost o delegování místní příslušnosti - str. 230
6. Žádost o prodloužení lhůty k předložení dokladu - str. 231
7. Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání - str. 232
8. Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav - str. 233
9. Žádost o doručování na jinou adresu - str. 234
10. Žádost o vyloučení doručování písemností vhozením do schránky - str. 235
11. Žádost o vyslovení neúčinnosti doručení - str. 236
12. Žádost o umožnění nahlédnutí do spisu - str. 238
13. Žádost o vydání náhradního dokladu o registraci - str. 239
14. Žádost o sdělení přístupových údajů do daňové informační schránky (od roku 2021) - str. 240
15. Sdělení o pověření přístupem do daňové informační schránky (od roku 2021)  - str. 241
16. Žádost o potvrzení podání - str. 242
17. Žádost o upuštění od úředního překladu listiny - str. 243
18. Žádost o připuštění tlumočníka k ústnímu jednání - str. 244
19. Žádost o vyznačení nabytí právní moci rozhodnutí - str. 245
20. Uplatnění nároků na náhradu vynaložených výdajů a ušlého výdělku - str. 246
21. Žádost o zrušení registrace - str. 247
22. Žádost o závazné posouzení, zda zásah do majetku je technickým zhodnocením - str. 248
23. Žádost o závazné posouzení ceny sjednávané mezi spojenými osobami - str. 250
24. Žádost o závazné posouzení výměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovité věci používané zčásti k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k nájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako daňově uznatelný výdaj (náklad) - str. 252
25. Žádost o závazné posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu - str. 254
26. Žádost o závazné posouzení  splnění podmínek stanovených pro uplatnění daňové ztráty vzniklé před podstatnou změnou ve složení osob účastných na kapitálu či kontrole - str. 256
27. Žádost o závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům - str. 258
28. žádost o závazné posouzení správnosti zařazení  zdanitelného plnění z hlediska sazby DPH - str. 260
29. Žádost o prominutí odvodu, prominutí penále a zastavení dopočtu penále uložených podle zákona o rozpočtových pravidlech - str. 261
30. Žádost o vydání platebního výměru i vyměření daně - str. 263
31. Žádost o vydání dodatečného platebního výměru o doměření daně - str. 264
32. Žádost o potvrzení stavu osobního daňového účtu - str. 263
33. Žádost o převod vratitelného přeplatku na dani na jiný osobní daňový účet téhož nebo jiného správce daně - str. 266
34. Žádost o vrácení vratitelného přeplatku - str. 267
35. Žádost o posečkání se zaplacením daně - str. 268
36. Žádost o rozložení úhrady daně na splátky - str. 270
37. Žádost o vrácení platby provedené zřejmým omylem - str. 272
38. Žádost o sdělení výše ručeného nedoplatku - str. 273
39. Žádost o posečkání ručeného nedoplatku - str. 274
40. Žádost o vydání potvrzení o úhradě daně ručitelem - str. 275
41. Žádost o snížení povinnosti zálohovat daň - str. 276
42. Žádost o stanovení zálohy k úhradě nejvyššího dražebního podání - str. 278
43. Žádost o prodloužení lhůty k úhradě nejvyššího dražebního podání - str. 278
44. Žádost o vydání souhlasu s výmazem z obchodního rejstříku - str. 279
45. Žádost o potvrzení postavení daňového subjektu pro nástupnickou právnickou osobu - str. 280
46. Žádost o prominutí daně (příslušenství daně)  - str. 281
47. Žádost o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně  - str. 282
48. Žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti - str. 284
49. Žádost o přidělení vlastního identifikátoru fyzické osoby - str. 285
Opravné prostředky - str. 286
50. Odvolání proti rozhodnutí o stanovení lhůty - str. 286
51. Odvolání proti rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav - str. 287
52. Podnět k ochraně před nečinností správce daně - str. 288
53. Odvolání proti rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti doručení - str. 289
54. Stížnost proti postupu správce daně při nahlížení do spisu - str. 290
55. Námitka podjatosti úřední osoby - str. 291
56. Odvolání proti rozhodnutí a zajištění věci - str. 292
57. Stížnost na postup správce daně při místním šetření - str. 293
58. Odvolání proti rozhodnutí o propadnutí věci státu - str. 295
59. Stížnost na postup správce daně při kontrole - str. 296
60. Odvolání proti doměření daně po daňové kontrole - str. 298
61. Stížnost na postup správce daně při odstraňování pochybností o správnosti podaného daňového tvrzení - str. 300
62. Výhrada k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění - str. 301
63. Odvolání proti vyměření daně po ukončení postupu k odstranění ¨pochybností o správnosti podaného daňového tvrzení - str. 303
64. Odvolání proti rozhodnutí o ustanovení znalcem - str. 305
65. Odvolání proti rozhodnutí o uložení povinnosti součinnosti při vypracovávání znaleckého posudku - str. 306
66. Odvolání proti rozhodnutí o stanovení záznamní povinnosti - str. 307
67. Odvolání proti stanovení daně podle pomůcek - str. 309
68. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení - str. 310
69. Doplnění odvolání - str. 311
70. Vzdání se práva na odvolání - str. 312
71. Vzdání se práva odvolání spolupříjemce rozhodnutí - str. 313
72. Zpětvzetí odvolání - str. 314
73. Vyjádření ke zjištěným skutečnostem a návrh nových důkazů - str. 315
74. Odvolání proti zamítnutí žádosti o povolení obnovy řízení - str. 316
75. Odvolání proti rozhodnutí o registraci z moci úřední - str. 317
76. Odvolání proti platebnímu výměru na daň, která se odchyluje od daně vyplývající z daňového přiznání - str. 318
77. Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku - str. 319
78. Odvolání proti zajišťovacímu příkazu - str. 320
79. Odvolání ručitele proti výzvě k úhradě ručeného nedoplatku - str. 322
80. Odvolání proti dražební vyhlášce - str. 323
81. Stížnost na postup plátce daně - str. 324
82. Odvolání proti pokutě za opožděné podání tvrzení daně - str. 325
83. Stížnost proti nevhodnému chování úředních osob správce daně - str. 326
Plné moci - str. 328
84. Pověření k jednání před správcem daně - str. 328
85. Generální plná moc - str. 328
86. Plná moc k zastupování při daňové kontrole - str. 330
87. Plná moc ke zpracování a podání daňového přiznání - str. 331
88. Udělení nové plné moci - str. 332
Sdělení, oznámení, návrhy, podněty - str. 333
89. Souhlas s ustanovením zástupce - str. 333
90. Návrh na zrušení ustanoveného zástupce - str. 334
91. Sdělení o volbě společného zástupce pro daňové řízení ve věci daně z nemovitých věcí - str. 335
92. Oznámení o zpřístupnění datové schránky - str. 336
93. Podnět k prošetření porušení povinnosti mlčenlivosti - str. 337
94. Zproštění mlčenlivosti pracovníka správce daně - str. 338
95. Sdělení o poskytnutí plnění, které je předmětem daně - str. 339
96. Potvrzení podání učiněného datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu - str. 340
97. Sdělení o odstraněné vady podání - str. 341
98. Sdělení k navrženému termínu pro zahájení daňové kontroly - str. 342
99. Sdělení důvodu pro odklad zahájení daňové kontroly - str. 343
100. Vyjádření k výsledku kontrolního zjištění - str. 344
101. Vyjádření k výzvě k odstranění pochybností - str. 345
102. Návrh na pokračování v dokazování s návrhem nových důkazů - str. 346
103. Návrh na účast třetí osoby v řízení - výslech svědka - str. 347
104. Návrh na provedení důkazu - str. 348
105. Omluva z předvolání na osobní jednání - návrh nového termínu - str. 349
106. Podnět k opravě zřejmé nesprávnosti - str. 350
107. Podnět k prohlášení nicotnosti rozhodnutí - str. 351
108. Vyjádření spolupříjemce rozhodnutí k podanému odvolání - str. 352
109. Návrh na povolení obnovy řízení - str. 353
110. Podnět k nařízení přezkoumání rozhodnutí - str. 354
111. Oznámení změny registrovaných údajů - str. 355
112. Sdělení, že nevznikla daňová povinnost na registrované dani - str. 356
113. Prohlášení o majetku - str. 357
114. Návrh dlužníka na snížení srážky ze mzdy ve prospěch exekuce - str. 358
115. Podnět k přiznání úroku z nesprávně stanovené daně - str. 359
Část třetí - Aktuální normy související s daňovým řádem - str. 361
Výňatek ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (týkající se správy daní) - str. 362
Vyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní - str. 365
Pokyn č MF-5 o stanovení lhůt při správě daní - str. 368
Pokyn GFŘ-D-7 k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek - str. 372
Pokyn č. GFŘ-D-41 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů - str. 376
Pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu - str. 398
Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení - str. 402
Pokyn GFŘ-D-45 k promíjení příslušenství daně - str. 427
Pokyn GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně - str. 451
Pokyn GFŘ-D-24 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu - str. 456
Kalendář základních daňových povinností poplatníků a plátců daně - str. 464
Zevrubný přehled trestných činů, na které se vztahuje § 53 odst. 2 daňového řádu, podle § 367 trestního zákoníku - str. 469 

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání

Tomáš Rozehnal - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Jeho druhé vydání vychází v souvislosti s rozsáhlou novelou daňového řádu č. 282/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021 a ...

Cena: 955 KčKOUPIT

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Daňový systém ČR 2020

Daňový systém ČR 2020

Alena Vančurová, Lenka Láchová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již čtyřiadvacet let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a to v aktualizované verzi, reagující na stav našeho ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Daňové řízení

Daňové řízení

Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník a kol. - C. H. Beck

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.