Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Výživné

Výživné

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního.

Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české právní úpravě: co vyživovací povinností rozumíme, kdy vzniká a kdy zaniká, jaký je její rozsah, kdy se promlčuje právo na výživné a jeho jednotlivé splátky.

Největší prostor je věnován vyživovací povinnosti k dětem, a to i k dětem umístěným v ústavní výchově. U dalších typů vyživovací povinností jsou vymezeny okruh oprávněných a povinných osob a rozsah vyživovací povinnosti.

Autoři upozorňují na úskalí právní úpravy a praktické problémy, které jsou řešeny obecnými soudy i soudem Ústavním.

Zdařilé je pojednání o řešení problémů vzniklých ve vztazích s mezinárodním prvkem.

Autoři se věnují i legislativě Evropské unie, zejména nařízení o výživném. Dále pojednávají o uznání a výkonu rozhodnutí vydaných členskými státy EU ve věcech vyživovacích povinností. Zde se čtenář může seznámit zejména s aktuální judikaturou Soudního dvora Evropské unie či Evropského soudu pro lidská práva.

autoři: Ondřej Šmíd, Radka Vacová a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 7. 2. 2019, 284 stran
ISBN: 978-80-7502-196-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Kolektiv autorů - str. 10
Autoři jednotlivých částí monografie - str. 14
Seznam použitých zkratek - str. 15
1. Úvod - str. 19
2. Obecně k vyživovací povinnosti - str. 23
2.1 Pojem a obsah výživného - str. 24
2.2 Vznik, trvání a zánik výživného - str. 29
2.2.1 Vznik výživného - str. 29
2.2.2 Pozitivní podmínky vzniku výživného - str. 30
2.2.3 Negativní podmínka vzniku výživného - str. 33
2.2.4 Trvání výživného - str. 35
2.2.5 Elasticita - str. 36
2.2.6 Zánik výživného - str. 36
2.3 Rozsah výživného a určení výše jeho dávek - str. 37
2.3.1 Objektivizace výživného - str. 42
2.4 Placení, započtení a promlčení výživného - str. 46
2.4.1 Placení výživného - str. 46
2.4.2 Promlčení práva na výživné - str. 47
2.4.3 Započtení na výživné - str. 48
2.5 Změna výše výživného a jeho vracení - str. 49
3. Vyživovací povinnost rodičů k dětem - str. 51
3.1 Rozsah vyživovací povinnosti rodičů k dětem - str. 53
3.2 Spoření výživného a jeho tezaurace - str. 55
3.2.1 Tvorba úspor - str. 56
3.2.2 Tezaurace výživného - str. 57
4. Výživné rodičů k dítěti v ústavní výchově (správněprávní aspekty) - str. 60
4.1 Příspěvek na úhradu péče poskytované nezletilému dítěti v ústavní výchově a rozhodování o něm ve správním řízení - str. 60
4.2 Zahájení správního řízení a jeho průběh - str. 61
4.3 Správní rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované nezletilému dítěti v ústavní výchově a obrana proti němu - str. 64
4.4 Rozhodování soudu o výživném. Možnost, či povinnost zohlednit výši příspěvku na úhradu péče? - str. 67
5. Výživné ostatních příbuzných k dětem - str. 72
6. Nároky neprovdané matky a těhotné ženy - str. 77
6.1 Práva neprovdané matky - str. 78
6.1.1 Právo na výživu vůči otci dítěte - str. 78
6.1.2 Právo na příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem - str. 80
6.1.3 Právo uplatnit nároky vůči otci dítěte zpětně - str. 81
6.2 Procesní aspekty uplatňování nároků neprovdané matky - str. 81
6.3 Práva těhotné ženy - str. 82
6.3.1 Právo na výživu pro těhotnou ženu - str. 82
6.3.2 Právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem - str. 84
6.3.3 Výživné pro dítě, které se má narodit - str. 85
6.4 Procesní aspekty uplatňování práv těhotné ženy - str. 86
7. Vyživovací povinnost mezi manžely - str. 88
7.1 Předpoklady pro vznik vyživovací povinnosti mezi manžely - str. 89
Právní existence manželství - str. 89
Zásadně stejná kulturní a životní úroveň manželů - str. 89
Dobré mravy - str. 91
7.2 Vztah vyživovací povinnosti mezi manžely k povinnosti hradit náklady společné domácnosti - str. 91
7.3 Vztah vyživovací povinnosti mezi manžely ke společnému jmění - str. 92
7.4 Konkurence vyživovacích povinností - str. 94
7.5 Určení výživného soudem - str. 94
8. Výživné mezi rozvedenými manžely - str. 96
8.1 Předpoklady pro vznik nároku na výživné mezi rozvedenými manžely - str. 96
8.2 Rozsah a způsob poskytování výživného - str. 98
8.3 Přiměřený rozsah výživného - str. 100
8.4 Sankční výživné - str. 100
8.5 Zánik vyživovací povinnosti rozvedeného manžela - str. 102
9. Vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery - str. 103
9.1 Vyživovací povinnost mezi partnery - str. 104
10. Vyživovací povinnost po zrušení registrovaného partnerství - str. 111
11. Právo některých osob na zaopatření - str. 114
11.1 Obecně o právu na zaopatření - str. 114
11.2 Oprávněné osoby a druhy zaopatření - str. 115
11.3 Povaha zaopatření - str. 117
11.4 Jednotlivé druhy zaopatření - str. 117
11.4.1 Právo nepominutelného dědice na zaopatření - str. 117
11.4.2 Právo pozůstalého manžela, těhotné vdovy a neprovdané matky zůstavitelova dítěte na zaopatření - str. 119
11.4.3 Právo pozůstalého manžela na movité věci - str. 121
11.4.4 Právo rodičů zůstavitele na zaopatření - str. 122
11.4.5 Právo jiných osob na bezplatné zaopatření - str. 122
11.5 Společný výklad - str. 123
11.5.1 Podmínky vzniku práva na zaopatření - str. 123
11.5.2 Poskytování zaopatření - str. 125
11.5.3 Doba uplatnění práva na zaopatření - str. 126
11.5.4 Včasnost poskytnutí zaopatření a osoba poskytující zaopatření - str. 126
11.5.5 Praktická využitelnost práva některých osob na zaopatření - str. 127
12. Procesní úprava řízení o výživném - str. 129
12.1 Řízení o výživě nezletilého dítěte - str. 129
12.2 Řízení o vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti podle § 477 ZŘS - str. 138
12.3 Řízení o ostatních druzích vyživovacích povinností - str. 139
12.4 Výkon rozhodnutí a exekuce rozhodnutí o výživném - str. 142
12.4.1 Exekuce podle exekučního řádu obecně – osoba soudního exekutora - str. 143
12.4.2 Předpoklady pro nařízení exekuce a její průběh (obecně) v143
12.4.3 Specifika exekuce na výživné - str. 145
12.4.4 Způsoby provedení exekuce na výživné - str. 145
12.4.5 Zastavení exekuce na výživné - str. 148
12.4.6 Specifika exekuce na výživné pro nezletilé dítě - str. 150
12.4.7 Způsoby provedení exekuce na výživné pro nezletilé dítě - str. 151
13. Výživné ve vztahu k insolvenčnímu řízení - str. 154
13.1 Obecný výklad - str. 154
13.2 Účinky insolvenčního řízení - str. 156
13.3 Výživné jako pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou - str. 157
13.4 Zamlčení existence zákonných vyživovacích povinností - str. 159
13.5 Uplatnění pohledávek - str. 160
14. Trestněprávní aspekty zanedbání povinné výživy - str. 164
14.1 Zákonné vymezení a podmínky trestní odpovědnosti - str. 164
14.2 Sankcionování zanedbání povinné výživy - str. 170
14.3 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti - str. 172
14.4 Zanedbání povinné výživy v praxi - str. 173
15. Výživné s mezinárodním prvkem - str. 176
15.1 Výživné v mezinárodním právu soukromém a mezinárodních smlouvách - str. 177
15.2 Výživné mezi manžely a bývalými manžely s mezinárodním prvkem - str. 178
15.2.1 Procesní otázky - str. 187
15.3 Výživné mezi rodiči a dětmi s mezinárodním prvkem - str. 188
15.3.1 Rozhodné právo - str. 188
15.3.2 Procesní aspekty - str. 191
16. Výživné v rámci úpravy EU - str. 198
16.1 Nařízení Rady č. 4/2009 o výživném - str. 198
16.2 Časová působnost nařízení o výživném - str. 200
16.3 Místní působnost nařízení o výživném - str. 200
16.4 Vztah nařízení o výživném k jiným právním úpravám - str. 202
16.5 Struktura nařízení o výživném - str. 203
16.6 Mezinárodní příslušnost dle nařízení o výživném - str. 204
16.7 Uznání a výkon rozhodnutí - str. 207
16.7.1 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných členskými státy EU ve věcech vyživovacích povinností - str. 207
16.7.2 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných ve členském státě vázaném Protokolem - str. 208
16.7.3 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných mimo signatářské státy Protokolu - str. 210
16.8 Spolupráce ústředních orgánů při vymáhání výživného - str. 212
16.9 Výživné v judikatuře SDEU - str. 213
16.10 Judikatura Soudního dvora Evropské unie k Bruselské úmluvě a nařízení Brusel I - str. 214
16.11 Judikatura týkající se výživného v nařízení Brusel II bis - str. 219
16.12 Judikatura Soudního dvora k nařízení o výživném - str. 222
16.13 Judikatura k výživnému v jiných oblastech práva Evropské unie - str. 224
16.14 Plánovaná rozhodnutí k nařízení o výživném - str. 231
17. Hmotněprávní úprava výživného na Slovensku - str. 233
17.1 Výživné - str. 233
17.2 Všeobecná východiska výživného - str. 233
17.3 Vyživovací povinnost rodičů k dětem - str. 238
17.4 Vyživovací povinnost dětí k rodičům - str. 240
17.5 Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými - str. 241
17.6 Vyživovací povinnost mezi manžely - str. 242
17.7 Příspěvek na výživu rozvedeného manžela - str. 242
17.8 Příspěvek na úhradu některých nákladů neprovdané matce - str. 243
18. Procesní úprava řízení ve věcech výživného na Slovensku - str. 245
18.1 Procesní aspekty řízení o určení výživného - str. 245
18.1.1 Neodkladné opatření ve věcech určení výživného - str. 245
18.1.2 Průběh řízení o určení výživného - str. 248
18.1.3 Pravomoc a příslušnost - str. 248
18.1.4 Účastníci řízení - str. 250
18.1.5 Návrh na zahájení řízení - str. 251
18.1.6 Průběh řízení u soudu prvního stupně - str. 252
18.1.7 Zvláštnosti odvolacího řízení v řízení o určení výživného - str. 256
18.1.8 Řízení o určení výživného a mimořádné opravné prostředky - str. 258
18.2 Zvláštnosti exekučního řízení ve věcech výživného - str. 259
19. Závěr - str. 266
20. Summary - str. 268
21. Literatura - str. 271
21.1 Monografi e a komentáře - str. 271
21.2 Časopisy a sborníky - str. 274
21.3 Judikatura - str. 277
21.4 Ostatní - str. 282

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.