Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Výživné

Výživné

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního.

Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české právní úpravě: co vyživovací povinností rozumíme, kdy vzniká a kdy zaniká, jaký je její rozsah, kdy se promlčuje právo na výživné a jeho jednotlivé splátky.

Největší prostor je věnován vyživovací povinnosti k dětem, a to i k dětem umístěným v ústavní výchově. U dalších typů vyživovací povinností jsou vymezeny okruh oprávněných a povinných osob a rozsah vyživovací povinnosti.

Autoři upozorňují na úskalí právní úpravy a praktické problémy, které jsou řešeny obecnými soudy i soudem Ústavním.

Zdařilé je pojednání o řešení problémů vzniklých ve vztazích s mezinárodním prvkem.

Autoři se věnují i legislativě Evropské unie, zejména nařízení o výživném. Dále pojednávají o uznání a výkonu rozhodnutí vydaných členskými státy EU ve věcech vyživovacích povinností. Zde se čtenář může seznámit zejména s aktuální judikaturou Soudního dvora Evropské unie či Evropského soudu pro lidská práva.

autor: Ondřej Šmíd, Radka Vacová a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 7. 2. 2019, 284 stran
ISBN: 978-80-7502-196-0

Cena: 420 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Kolektiv autorů - str. 10
Autoři jednotlivých částí monografie - str. 14
Seznam použitých zkratek - str. 15
1. Úvod - str. 19
2. Obecně k vyživovací povinnosti - str. 23
2.1 Pojem a obsah výživného - str. 24
2.2 Vznik, trvání a zánik výživného - str. 29
2.2.1 Vznik výživného - str. 29
2.2.2 Pozitivní podmínky vzniku výživného - str. 30
2.2.3 Negativní podmínka vzniku výživného - str. 33
2.2.4 Trvání výživného - str. 35
2.2.5 Elasticita - str. 36
2.2.6 Zánik výživného - str. 36
2.3 Rozsah výživného a určení výše jeho dávek - str. 37
2.3.1 Objektivizace výživného - str. 42
2.4 Placení, započtení a promlčení výživného - str. 46
2.4.1 Placení výživného - str. 46
2.4.2 Promlčení práva na výživné - str. 47
2.4.3 Započtení na výživné - str. 48
2.5 Změna výše výživného a jeho vracení - str. 49
3. Vyživovací povinnost rodičů k dětem - str. 51
3.1 Rozsah vyživovací povinnosti rodičů k dětem - str. 53
3.2 Spoření výživného a jeho tezaurace - str. 55
3.2.1 Tvorba úspor - str. 56
3.2.2 Tezaurace výživného - str. 57
4. Výživné rodičů k dítěti v ústavní výchově (správněprávní aspekty) - str. 60
4.1 Příspěvek na úhradu péče poskytované nezletilému dítěti v ústavní výchově a rozhodování o něm ve správním řízení - str. 60
4.2 Zahájení správního řízení a jeho průběh - str. 61
4.3 Správní rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované nezletilému dítěti v ústavní výchově a obrana proti němu - str. 64
4.4 Rozhodování soudu o výživném. Možnost, či povinnost zohlednit výši příspěvku na úhradu péče? - str. 67
5. Výživné ostatních příbuzných k dětem - str. 72
6. Nároky neprovdané matky a těhotné ženy - str. 77
6.1 Práva neprovdané matky - str. 78
6.1.1 Právo na výživu vůči otci dítěte - str. 78
6.1.2 Právo na příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem - str. 80
6.1.3 Právo uplatnit nároky vůči otci dítěte zpětně - str. 81
6.2 Procesní aspekty uplatňování nároků neprovdané matky - str. 81
6.3 Práva těhotné ženy - str. 82
6.3.1 Právo na výživu pro těhotnou ženu - str. 82
6.3.2 Právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem - str. 84
6.3.3 Výživné pro dítě, které se má narodit - str. 85
6.4 Procesní aspekty uplatňování práv těhotné ženy - str. 86
7. Vyživovací povinnost mezi manžely - str. 88
7.1 Předpoklady pro vznik vyživovací povinnosti mezi manžely - str. 89
Právní existence manželství - str. 89
Zásadně stejná kulturní a životní úroveň manželů - str. 89
Dobré mravy - str. 91
7.2 Vztah vyživovací povinnosti mezi manžely k povinnosti hradit náklady společné domácnosti - str. 91
7.3 Vztah vyživovací povinnosti mezi manžely ke společnému jmění - str. 92
7.4 Konkurence vyživovacích povinností - str. 94
7.5 Určení výživného soudem - str. 94
8. Výživné mezi rozvedenými manžely - str. 96
8.1 Předpoklady pro vznik nároku na výživné mezi rozvedenými manžely - str. 96
8.2 Rozsah a způsob poskytování výživného - str. 98
8.3 Přiměřený rozsah výživného - str. 100
8.4 Sankční výživné - str. 100
8.5 Zánik vyživovací povinnosti rozvedeného manžela - str. 102
9. Vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery - str. 103
9.1 Vyživovací povinnost mezi partnery - str. 104
10. Vyživovací povinnost po zrušení registrovaného partnerství - str. 111
11. Právo některých osob na zaopatření - str. 114
11.1 Obecně o právu na zaopatření - str. 114
11.2 Oprávněné osoby a druhy zaopatření - str. 115
11.3 Povaha zaopatření - str. 117
11.4 Jednotlivé druhy zaopatření - str. 117
11.4.1 Právo nepominutelného dědice na zaopatření - str. 117
11.4.2 Právo pozůstalého manžela, těhotné vdovy a neprovdané matky zůstavitelova dítěte na zaopatření - str. 119
11.4.3 Právo pozůstalého manžela na movité věci - str. 121
11.4.4 Právo rodičů zůstavitele na zaopatření - str. 122
11.4.5 Právo jiných osob na bezplatné zaopatření - str. 122
11.5 Společný výklad - str. 123
11.5.1 Podmínky vzniku práva na zaopatření - str. 123
11.5.2 Poskytování zaopatření - str. 125
11.5.3 Doba uplatnění práva na zaopatření - str. 126
11.5.4 Včasnost poskytnutí zaopatření a osoba poskytující zaopatření - str. 126
11.5.5 Praktická využitelnost práva některých osob na zaopatření - str. 127
12. Procesní úprava řízení o výživném - str. 129
12.1 Řízení o výživě nezletilého dítěte - str. 129
12.2 Řízení o vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti podle § 477 ZŘS - str. 138
12.3 Řízení o ostatních druzích vyživovacích povinností - str. 139
12.4 Výkon rozhodnutí a exekuce rozhodnutí o výživném - str. 142
12.4.1 Exekuce podle exekučního řádu obecně – osoba soudního exekutora - str. 143
12.4.2 Předpoklady pro nařízení exekuce a její průběh (obecně) v143
12.4.3 Specifika exekuce na výživné - str. 145
12.4.4 Způsoby provedení exekuce na výživné - str. 145
12.4.5 Zastavení exekuce na výživné - str. 148
12.4.6 Specifika exekuce na výživné pro nezletilé dítě - str. 150
12.4.7 Způsoby provedení exekuce na výživné pro nezletilé dítě - str. 151
13. Výživné ve vztahu k insolvenčnímu řízení - str. 154
13.1 Obecný výklad - str. 154
13.2 Účinky insolvenčního řízení - str. 156
13.3 Výživné jako pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou - str. 157
13.4 Zamlčení existence zákonných vyživovacích povinností - str. 159
13.5 Uplatnění pohledávek - str. 160
14. Trestněprávní aspekty zanedbání povinné výživy - str. 164
14.1 Zákonné vymezení a podmínky trestní odpovědnosti - str. 164
14.2 Sankcionování zanedbání povinné výživy - str. 170
14.3 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti - str. 172
14.4 Zanedbání povinné výživy v praxi - str. 173
15. Výživné s mezinárodním prvkem - str. 176
15.1 Výživné v mezinárodním právu soukromém a mezinárodních smlouvách - str. 177
15.2 Výživné mezi manžely a bývalými manžely s mezinárodním prvkem - str. 178
15.2.1 Procesní otázky - str. 187
15.3 Výživné mezi rodiči a dětmi s mezinárodním prvkem - str. 188
15.3.1 Rozhodné právo - str. 188
15.3.2 Procesní aspekty - str. 191
16. Výživné v rámci úpravy EU - str. 198
16.1 Nařízení Rady č. 4/2009 o výživném - str. 198
16.2 Časová působnost nařízení o výživném - str. 200
16.3 Místní působnost nařízení o výživném - str. 200
16.4 Vztah nařízení o výživném k jiným právním úpravám - str. 202
16.5 Struktura nařízení o výživném - str. 203
16.6 Mezinárodní příslušnost dle nařízení o výživném - str. 204
16.7 Uznání a výkon rozhodnutí - str. 207
16.7.1 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných členskými státy EU ve věcech vyživovacích povinností - str. 207
16.7.2 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných ve členském státě vázaném Protokolem - str. 208
16.7.3 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných mimo signatářské státy Protokolu - str. 210
16.8 Spolupráce ústředních orgánů při vymáhání výživného - str. 212
16.9 Výživné v judikatuře SDEU - str. 213
16.10 Judikatura Soudního dvora Evropské unie k Bruselské úmluvě a nařízení Brusel I - str. 214
16.11 Judikatura týkající se výživného v nařízení Brusel II bis - str. 219
16.12 Judikatura Soudního dvora k nařízení o výživném - str. 222
16.13 Judikatura k výživnému v jiných oblastech práva Evropské unie - str. 224
16.14 Plánovaná rozhodnutí k nařízení o výživném - str. 231
17. Hmotněprávní úprava výživného na Slovensku - str. 233
17.1 Výživné - str. 233
17.2 Všeobecná východiska výživného - str. 233
17.3 Vyživovací povinnost rodičů k dětem - str. 238
17.4 Vyživovací povinnost dětí k rodičům - str. 240
17.5 Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými - str. 241
17.6 Vyživovací povinnost mezi manžely - str. 242
17.7 Příspěvek na výživu rozvedeného manžela - str. 242
17.8 Příspěvek na úhradu některých nákladů neprovdané matce - str. 243
18. Procesní úprava řízení ve věcech výživného na Slovensku - str. 245
18.1 Procesní aspekty řízení o určení výživného - str. 245
18.1.1 Neodkladné opatření ve věcech určení výživného - str. 245
18.1.2 Průběh řízení o určení výživného - str. 248
18.1.3 Pravomoc a příslušnost - str. 248
18.1.4 Účastníci řízení - str. 250
18.1.5 Návrh na zahájení řízení - str. 251
18.1.6 Průběh řízení u soudu prvního stupně - str. 252
18.1.7 Zvláštnosti odvolacího řízení v řízení o určení výživného - str. 256
18.1.8 Řízení o určení výživného a mimořádné opravné prostředky - str. 258
18.2 Zvláštnosti exekučního řízení ve věcech výživného - str. 259
19. Závěr - str. 266
20. Summary - str. 268
21. Literatura - str. 271
21.1 Monografi e a komentáře - str. 271
21.2 Časopisy a sborníky - str. 274
21.3 Judikatura - str. 277
21.4 Ostatní - str. 282

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2020 došlo k další novele občanského zákoníku, která změnila nebo zcela nově upravila řadu ustanovení v oblasti bytového spoluvlastnictví (vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa domu a pozemku). Dále se změnila obecná úprava spoluvlastnictví ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Ondřej Mocek - C. H. Beck

Předkládaná monografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část monografie se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv -

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního ...

Cena: 3 200 KčKOUPIT

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol. - C. H. Beck

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura ...

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. První díl přináší shrnutí a ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Dana Ondrejová -

Publikace se i ve třetím vydání snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 825 KčKOUPIT

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Ondřej Pavelek - C. H. Beck

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní ...

Cena: 3 500 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.