Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Kniha představuje první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém právu.

Náležitá pozornost je věnována všem relevantním otázkám tohoto institutu – od jeho teoretického vymezení a právněhistorických aspektů, přes ústavní podmínky vyvlastnění až po platnou a účinnou právní úpravu obsaženou v zákoně o vyvlastnění, jakož i zvláštních zákonech. Vymezeny jsou tak zákonné podmínky vyvlastnění, otázka náhrady za vyvlastnění, zrušení vyvlastnění či problematika vyvlastnění a práv třetích osob. V samostatné kapitole je dále pojednáno o jednotlivých expropriačních titulech obsažených v řadě zvláštních zákonů. Stranou nezůstaly ani procesní aspekty věci v podobě kapitol věnovaných vyvlastňovacímu řízení, jakož i soudní ochraně proti rozhodnutí správního orgánu o vyvlastnění a náhradě za něj.

Autoři monografie poukazují na zásadní právně-teoretické i praktické problémy právní úpravy vyvlastnění a vyvlastňovacího řízení, na antinomie mezi jednotlivými ustanoveními právních předpisů, které tuto problematiku regulují (zejména Listiny základních práv a svobod, zákona o vyvlastnění a zvláštních zákonů obsahujících jednotlivé expropriační tituly) a v návaznosti na to předkládají řadu návrhů de lege ferenda.

Publikace je primárně určena odborníkům z řad správněprávní teorie a praxe, zejména akademikům, advokátům a pracovníkům vyvlastňovacích úřadů nebo soudů. Zároveň však přestavuje podrobný studijní zdroj pro posluchače právnických fakult, jakož i širokou veřejnost.


autoři: Tomáš Grygar, Kateřina Frumaorvá, Ondřej Horák, Marek Masarik; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 6. 2021, 316 stran
ISBN: 978-80-7598-968-0

Cena: 705 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Oautorech - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Předmluva - str. XV
Úvod - str. XVII
1 Vlastnictví a vyvlastnění – z právněhistorické perspektivy - str. 1
1.1 Úvodem - str. 1
1.2 K proměnám koncepce vlastnického práva - str. 1
1.2.1 Mezi vědou a ideologií - str. 1
1.2.2 Mezi pojmy a významy - str. 2
1.2.3 Mezi individualistickým a sociálním pojetím - str. 4
1.2.4 Mezi uživatelským a mocenským pojetím - str. 4
1.3 K zásahům do vlastnictví a socializačním projektům - str. 6
1.3.1 Revoluce a vlastnictví - str. 6
1.3.2 Terminologie a ústavní úprava - str. 7
1.3.3 Socializační reformy a mezinárodní rozměr - str. 8
1.3.4 Pozemkové reformy v Československu - str. 9
1.3.5 Právní věda a socializační projekty - str. 10
1.4 První republika o vlastnictví a vyvlastnění - str. 13
1.5 K vývoji vyvlastnění - str. 19
1.5.1 Základní charakteristika - str. 19
1.5.2 Právní úprava od 19. století do poloviny 20. století - str. 22
1.5.3 Právní úprava od poloviny 20. století do současnosti - str. 25
1.5.4 Využitelnost právněhistorického přístupu - str. 26
1.6 Shrnutí - str. 27
2 Vyvlastnění a jeho ústavní limity - str. 29
2.1 Úvodem - str. 29
2.2 Pojem vyvlastnění v ústavním pořádku - str. 29
2.2.1 K vymezení vyvlastnění v Listině - str. 29
2.2.2 Skryté vyvlastnění a omezení vlastnického práva - str. 31
2.3 Ústavní podmínky vyvlastnění - str. 36
2.3.1 Veřejný zájem - str. 36
2.3.2 Zákonný podklad - str. 39
2.3.3 Náhrada - str. 41
2.4 Shrnutí - str. 43
3 Úprava v zákoně o vyvlastnění - str. 45
3.1 Úvodem - str. 45
3.2 Zákon o vyvlastnění: předmět právní úpravy a vymezení základních pojmů - str. 45
3.2.1 Předmět a systematika právní úpravy - str. 45
3.2.2 Legální definice vyvlastnění podle § 2 písm. a) zák. o vyvlastnění - str. 46
3.2.3 Vymezení dalších základních pojmů - str. 48
3.3 Zákonné podmínky vyvlastnění - str. 49
3.3.1 Úvodem - str. 49
3.3.2 Proporcionalita vyvlastnění - str. 50
3.3.3 Subsidiarita vyvlastnění - str. 55
3.3.4 Soulad s cíli a úkoly územního plánování - str. 62
3.3.5 Shrnutí - str. 65
3.4 Vyvlastnění a práva třetích osob - str. 66
3.4.1 Úvodem - str. 66
3.4.2 Meritorní působnost § 6 zák. o vyvlastnění - str. 66
3.4.3 Třetí osoby a účastenství ve vyvlastňovacím řízení - str. 78
3.4.4 Náhrada za zánik práv třetích osob - str. 82
3.4.5 Shrnutí - str. 86
3.5 Náhrada za vyvlastnění - str. 86
3.5.1 Úvodem - str. 86
3.5.2 Náhrada za vyvlastnění: základní východiska - str. 87
3.5.3 Výše náhrady za vyvlastnění – cena obvyklá a cena zjištěná - str. 92
3.5.4 Kategorie náhrad za vyvlastnění - str. 96
3.5.5 Rozhodnutí o náhradě v rámci vyvlastňovacího řízení a jeho přezkum - str. 100
3.5.6 Specifika rozhodnutí o náhradě dle zákona o urychlení výstavby - str. 105
3.5.7 Vyplacení náhrad za vyvlastnění - str. 107
3.5.8 Shrnutí - str. 108
3.6 Vyvlastňovací řízení - str. 110
3.6.1 Úvodem - str. 110
3.6.2 Vyvlastňovací úřady ajejich příslušnost křízení o vyvlastnění - str. 111
3.6.3 Zahájení a průběh vyvlastňovacího řízení - str. 119
3.6.4 Rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení - str. 134
3.6.5 Opravné a dozorčí prostředky - str. 144
3.6.6 Vyvlastňovací řízení podle zvláštních procesních úprav - str. 151
3.6.7 Shrnutí - str. 156
3.7 Zrušení vyvlastnění a náhrada škody - str. 160
3.7.1 Úvodem - str. 160
3.7.2 Povaha zrušení vyvlastnění dle části šesté - str. 160
3.7.3 Důvody pro zrušení vyvlastnění - str. 161
3.7.4 Řízení o zrušení vyvlastnění - str. 163
3.7.5 Důsledky zrušení vyvlastnění - str. 167
3.7.6 Zrušení vyvlastnění dle části šesté a náhrada škody - str. 169
3.7.7 Shrnutí - str. 170
4 Vyvlastnění a soudní ochrana - str. 171
4.1 Úvodem - str. 171
4.2 Exkurz do historického vývoje soudní ochrany ve věcech vyvlastnění - str. 172
4.3 Současná úprava soudní ochrany ve věcech vyvlastnění - str. 180
4.3.1 Obecně - str. 180
4.3.2 Žaloba proti výroku o vyvlastnění - str. 182
4.3.3 Žaloba proti výroku o náhradě za vyvlastnění - str. 192
4.4 Shrnutí - str. 196
5 Jednotlivé expropriační tituly (účely vyvlastnění) - str. 201
5.1 Úvodem - str. 201
5.2 Obecně k účelu vyvlastnění - str. 202
5.3 Stavební zákon - str. 209
5.4 Zákon o pozemních komunikacích - str. 212
5.5 Zákon o dráhách - str. 216
5.6 Zákon o státní památkové péči - str. 220
5.7 Lázeňský zákon - str. 224
5.8 Vodní zákon - str. 227
5.9 Zákon o ochraně přírody a krajiny - str. 230
5.10 Zákon o nouzových zásobách ropy - str. 233
5.11 Energetický zákon - str. 234
5.12 Zákon o elektronických komunikacích - str. 236
5.13 Zákon o zajišťování obrany ČR - str. 239
5.14 Shrnutí - str. 241
6 Vyvlastnění pohledem německé a rakouské právní úpravy - str. 245
6.1 Úvodem - str. 245
6.2 Německo - str. 246
6.2.1 Vymezení pojmu v ústavním rámci - str. 246
6.2.2 Materiální ústavní předpoklady vyvlastnění - str. 248
6.2.3 Ústavní zakotvení procesní obrany proti vyvlastňovacím zásahům - str. 251
6.2.4 Zákonná úprava vyvlastnění - str. 251
6.3 Rakousko - str. 256
6.3.1 Ústavní zakotvení institutu vyvlastnění a jiné zásahy do vlastnického práva - str. 256
6.3.2 Jednotlivé ústavní a zákonné předpoklady vyvlastnění - str. 257
6.3.3 Zákonná úprava vyvlastnění - str. 259
6.4 Shrnutí - str. 263
Závěr - str. 265
Summary - str. 271
Seznam judikatury - str. 273
Seznam literatury - str. 279
Věcný rejstřík - str. 291


Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář, 2. vydání

Jakub Hanák, Dominik Žídek, Robert Černocký - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o vyvlastnění se od prvního vydání tohoto komentáře změnil na první pohled málo. Daleko podstatnější byly změny souvisejících předpisů, zejména zákona o urychlení výstavby (liniového zákona), zákona o oceňování majetku a také přijetí nového stavebního zákona, jehož současné ... pokračování

Cena: 545 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Komentář k zákonu o vyvlastnění ve vztahu k prvnímu vydání podstatně rozšiřuje výklad právní úpravy, reaguje na průběžné novelizace a zároveň doplňuje aktuální judikaturu a poznatky z praxe. Publikace zároveň nově zahrnuje vůbec první komentář k liniovému zákonu. Lze ji doporučit k ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.