Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí aktuální a pro praxi významná.

Přidanou hodnotou publikace je komentář, o nějž je každý judikát doplněn – tento komentář zasazuje otázky řešené v jednotlivých rozhodnutích do širšího kontextu, rozvíjí myšlenky v nich obsažené a případně je i podrobuje kritické polemice. Jedná se tak o prakticky zaměřený text, zhusta opřený o další insolvenční judikaturu.

Za komentářem následuje stručná citace dalších rozhodnutí, která se dotýkají rozebírané problematiky a na závěr je u každého komentovaného judikátu doplněna související literatura.

Právní stav publikace je k 1. 9. 2020.


autoři: Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 14. 10. 2020, 288 stran
ISBN: 978-80-7598-767-9

Cena: 665 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Přehled autorů a lektorů komentované judikatury - str. VII
O autorech - str. IX
Předmluva - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
I. Přihlašované pohledávky - str. 1
1. Pohledávky (ne)uspokojované v insolvenčním řízení - str. 1
2. Pohledávka zajištěná I - str. 9
3. pohledávka zajištěná II - str. 15
4. Pohledávka nesplatná - str. 21
5. Pohledávka podmíněná - str. 25
6. Pohledávka vykonatelná - str. 30
7. Pohledávka podřízená - str. 34
II. Přihlášení pohledávky - str. 39
8. Přihlašovací lhůta I - str. 39
9. Přihlašovací lhůta II - str. 45
10. Přihláška pohledávky - str. 51
11. Důvod vzniku pohledávky - str. 56
12. Právo na uspokojení ze zajištění I - str. 62
13. Právo na uspokojení ze zajištění II - str. 66
14. Doložení vykonatelnosti pohledávky - str. 71
III. Účinky přihlášení pohledávky - str. 75
15. Běh promlčecí a prekluzivní lhůty - str. 75
16. Právo započítat pohledávky - str. 80
17. Právo na náhradu škody při porušení povinnosti zahájit insolvenční řízení - str. 88
IV. Dispozice s přihlášenou pohledávkou - str.  95
18. Dodatečné změny výše přihlášené pohledávky - str.  95
19. Dodatečné uplatnění práva na uspokojení ze zajištění - str. 100
20. Zpětvzetí práva na uspokojení ze zajištění - str. 105
21. Zpětvzetí přihlášky pohledávky - str. 112
22. Procesní nástupnictví v případě převodu či přechodu pohledávky - str. 115
23. Procesní nástupnictví v případě uspokojení pohledávky třetí osobou - str. 119
V. Vady přihlášky pohledávky - str. 125
24. Kontrola přihlášky pohledávky insolvenčním soudem - str. 125
25. Oprava vad přihlášky pohledávky - str. 129
26. Rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pro vady - str. 135
27. Dodatečné zjištění vady přihlášky v incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky - str. 140
VI. Přezkum přihlášené pohledávky - str. 145
28. Formální posouzení přihlášky a materiální přezkum pohledávky. Popěrný úkon (určitost, vázanost důvody) - str. 145
29. Popěrné právo insolvenčního správce - str. 150
30. Popěrné právo dlužníka - str. 153
31. Popěrné právo přihlášeného věřitele - str. 160
32. Popření pravosti přihlášené pohledávky - str. 167
33. Popření výše pohledávky - str. 173
34. Popření pořadí přihlášené pohledávky - str. 176
35. Popření pohledávky z důvodu neúčinnosti právního jednání - str. 180
36. Popření vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu - str. 184
37. Zpětvzetí popření přihlášené pohledávky - str. 190
38. Posouzení vykonatelnosti přihlášené pohledávky - str. 195
39. Vyrozumění o popření přihlášené pohledávky - str. 200
VII. Odporové spory - str. 205
40. Odporový spor při popření pravosti a výše nevykonatelné pohledávky - str. 205
41. Odporový spor při popření pravosti a výše vykonatelné pohledávky - str. 214
42. Odporový spor popření pořadí pohledávky - str. 219
43. Odporový spor při popření pohledávky věřitelem - str. 223
44. Vedlejší účastenství v odporovém sporu - str. 230
45. Náhrada nákladů řízení - str. 233
VIII. Sankce při neoprávněném přihlášení pohledávky - str. 239
46. Nepřihlížení k přihlášené pohledávce - str. 239
47. Sankční peněžité plnění - str. 243
IX. Zánik účasti v insolvenčním řízení - str. 249
48. Odmítnutí přihlášky pohledávky a účast věřitele v insolvenčním řízení - str. 249
49. Odmítnutí přihlášky pohledávky co do práva na uspokojení pohledávky ze zajištění - str. 253
X. Uplatnění přednostních pohledávek - str. 257
50. Lhůta pro uplatnění přednostních pohledávek - str. 257
1. Spor o přednostní povahu pohledávky - str. 262
Seznam literatury - str. 267

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nový zákon o preventivní restrukturalizaci, jehož klíčovým posláním je předcházení úpadku obchodních společností a družstev; zákon řeší také roli notářů při přijímaní restrukturalizačního plánu. Na tento zákon navazuje novela insolvenčního zákona a zákona o ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Michal Horák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace podává ucelený výklad tématu přihlášek pohledávek, jejich uplatňování v rámci insolvenčního řízení, pohledávek, které se nepřihlašují a jednotlivých „specifických“ druhů pohledávek, taktéž i pohledávek vzniklých v průběhu insolvenčního řízení. Dále se věnuje uspokojování ... pokračování

Cena: 365 KčKOUPIT

Evropské insolvenční právo

Evropské insolvenční právo

Tomáš Moravec - C. H. Beck

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Radek Vojtek - C. H. Beck

Monografie pojednává o ochraně vlastnického práva věřitelů, majitelů akcií či dluhopisů při řešení selhání – (před)úpadkové situace finančních institucí (především bank) a je na českém trhu první publikací tohoto zaměření. Autor se uceleně a podrobně zabývá jak praktickými, tak ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ ... pokračování

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ... pokračování

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.