Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní moci v nových podmínkách.

První část knihy představuje nahlédnutí do moderního vývoje myšlení o soudní moci v teorii práva, právní sociologii, právní psychologii i politologii. V jejich vzájemném potkávání totiž můžeme najít situace, kdy soudy sice vynesou rozhodnutí v rámci zákonem stanovené pravomoci a působnosti a představující jeden z možných interpretačních závěrů, přesto je dané rozhodnutí z hlediska dalších společenských věd vnímáno jako problematické.

Reakci na tento problém představují nové konstitucionalistické teorie, jejichž rozbor je předmětem druhé části knihy: nový konstitucionalismus a nový commonwealthský model konstitucionalismu, ale též právní konstitucionalismus, politický konstitucionalismus a plurální konstitucionalismus.

Třetí část knihy nahlíží na otázku vnějších limitů soudcovské interpretace a argumentace prizmatem politických aktérů (např. vládnoucí většiny, opozice, zájmových skupin). Problematizuje případnou snahu soudců o prosazování představ o žádoucí podobě politik a uvádí argumenty pro tzv. minimalismus při formulaci soudních rozhodnutí.

autor: Jana Ondřejková vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 23. 2. 2018, 176 stran
ISBN: 978-80-7502-258-5

Cena: 260 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace


OBSAH
Jak mocná je soudní moc? - str. 7
Právní a kontextuální limity soudní moci v demokracii str. 11
1. POJETÍ SOUDNÍ MOCI A JEJICH VÝZNAM PRO VNĚJŠÍ LIMITY SOUDCOVSKÉ INTEPRETACE A ARGUMENTACE - str. 15
1.1. Moc jako diskurzivní pojem a aktuálnost jejího zkoumání ve vztahu k soudům - str. 16
1.1.1. Soudní moc jako moc - str. 18
1.2. Mocenský potenciál soudů jako předmět doktrinárních výzkumů - str.  20
1.3. Proměny v očekáváních spojených se soudní mocí - str. 26
1.4. Posun od zaměření na roli soudů v konstitucionalismu na roli v ústavních demokraciích - str. 32
1.5. Vliv změny vnímání soudní moci na nové způsoby jejího zkoumání - str. 37
1.5.1. Soudní moc jako funkce a kapacita (schopnost) k jejímu vykonávání - str. 39
1.5.2. Soudní moc jako podílení se na tvorbě politik - str. 42
1.5.3. Soudní moc jako ochrana práv, anebo prosazování individuálních a skupinových zájmů? - str. 46
1.5.4. Soudní moc jako prosazení konkrétních řešení v konkrétní době prostřednictvím justifikace - str. 51
1.6. Přínosy komplexního pojetí soudní moci pro zamýšlení se nad vnějšími limity soudcovské interpretace a argumentace - str. 56
2. SOUDNÍ MOC A STÁT - str. 59
2.1. Tři nejznámější tradice omezení státní moci, dva modely vzájemného postavení soudní moci alegislativy, jeden konstitucionalismus? - str. 60
2.1.1. Soudní moc a materiální jádro ústavy, nezměnitelné části ústavy či identita ústavy - str. 62
2.1.2. Soudy a vláda práva, Rechtsstaat nebo l’État de droit jako tři nejznámější moderní tradice omezení státní moci - str.  64
2.1.3. „Nový“ konstitucionalismus a „nový“ commonwealthský model konstitucionalismu jako dva přístupy k postavení soudní moci a poznámka ke skandinávským příspěvkům - str.  78
2.1.4. Soudy a plurální konstitucionalismus - str. 98
2.2. Argumenty, jejichž použití staví soudy do autonomní pozice vůči státu - str. 102
2.2.1. Lidská práva, přirozená práva a nadpozitivní právo - str. 103
2.2.2. Zákaz odepření spravedlnosti (denegatio iustitiae) - str. 105
2.2.3. Ochrana demokracie a korigování jejích nedostatků - str. 107
2.3. Soudy jako autonomní orgány nezávislé na státu? - str. 109
3. SOUDNÍ MOC A DALŠÍ AKTÉŘI OVLIVŇUJÍCÍ PRÁVNÍ DISKURZ - str. 112
3.1. Soudcovský aktivismus, pasivismus a prosazování představ o žádoucí podobě politik - str. 113
3.2. Soudy a hlavní interagující aktéři - str. 116
3.2.1. Soudy a hlava státu - str. 118
3.2.2. Soudy a parlament - str. 122
3.2.3. Soudy a vládnoucí většina - str. 128
3.2.4. Soudy a parlamentní menšiny - str. 131
3.2.5. Soudy a opozice - str. 132
3.2.6. Soudy a jednotliví členové parlamentu - str. 134
3.2.7. Soudy a vláda, státní správa, územní samospráva - str. 135
3.2.8. Soudy a politické strany - str. 138
3.2.9. Soudy a (vnitrostátní) soudnictví - str. 139
3.2.10. Soudy a zájmové skupiny, resp. jednotlivci prosazující skupinové zájmy – strategická litigace - str. 141
3.2.11. Soudy a advokáti - str. 144
3.2.12. Soudy a právní nauka (doktrína) - str. 145
3.3. Aktéři ovlivňující právní diskurz a vnější limity soudní moci - str. 146
Hledání vnějších limitů soudcovské interpretace a argumentace jako důsledek nového vnímání soudní moci - str. 148
External limits of judicial interpretation and argumentation (summary) - str. 150
Seznam literatury - str. 152
Rejstřík - str. 174

Další nabídka k tématu

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také aktuální znění zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, antidiskriminačního zákona, kompetenčního zákona, jednacího řádu Poslanecké sněmovny a jednacího řádu Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Lidská práva v praxi obecných soudů

Lidská práva v praxi obecných soudů

Jan Kratochvíl - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Existuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1345 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1345 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Do publikace jsou již také promítnuty menší ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Soudní dohled

Soudní dohled

Radek Visinger - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie Soudní dohled je na českém trhu první komplexní prací věnovanou dohledu podle zákona o soudech a soudcích. Spojuje mnohdy unikátní a málo dostupné poznatky o skutečné praxi soudní správy s podrobným výkladem stěžejních témat dohledu: průtahy v řízení a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích (zejména ...

Cena: 123 KčKOUPIT

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.