Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Veterinární zákon - Praktický komentář

Veterinární zákon - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) se věnuje
•zdraví zvířat a jeho ochraně včetně souvisejících povinností chovatelů, dopravců, obchodníků a veterinárních lékařů, zdravotní nezávadnosti živočišných produktů,
•veterinárním podmínkám obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s jejich dovozu a tranzitu z třetích zemí a jejich vývozu,
•odborné veterinární činnosti a jejímu výkonu,
•veterinárním přípravkům a veterinárním technickým prostředkům,
•náhradě nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami
•přestupkům na tomto úseku.

Výklad k jednotlivým ustanovením je provázán se souvisejícími národními i evropskými předpisy.

autoři: marcela Skřivánková, Jiřina Vebrová, Michal Morkus, Alena Jáklová, Jan Váňa a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 6. 2019, 452 stran
ISBN: 978-80-7598-398-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam autorů a zpracovaných ustanovení - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XII
ZÁKON O VETERINÁRNÍ PÉČI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (veterinární zákon)
Část první Veterinární péče
- str. 1
Hlava I Základní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Veterinární péče  - str. 7
§ 3 Základní pojmy - str. 15
Hlava II Zdraví zvířat a jeho ochrana - str. 24
§ 4 Základní povinnosti chovatelů - str. 24
§ 4a Přemísťování zvířat v rámci neobchodního přesunu  - str. 29
§ 4b Registrace a povinnosti výrobce a distributora pasů - str. 33
§ 5 Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat - str. 36
§ 5a Povinnosti chovatelů živočichů pocházejících z akvakultury - str. 49
§ 6 Veterinární osvědčení - str. 51
§ 7 Obecné požadavky pro přepravu zvířat - str. 55
§ 8 Povinnosti dopravců zvířat a dalších osob - str. 58
§ 9 Svod zvířat - str. 62
§ 9a Shromažďovací středisko - str. 65
§ 9b Obchodník - str. 71
§ 10 Nákazy a jejich zdolávání - str. 74
§ 11 Ohlašovací povinnost při podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka - str. 82
§ 12 Opatření při podezření z výskytu nebezpečné nákazy přijímaná chovatelem nebo soukromým veterinárním lékařem - str. 84
§ 13 Předběžná mimořádná veterinární opatření - str. 85
§ 14 Podezření z výskytu nebezpečné nákazy u zvířat, která se účastní svodu  - str. 89
§ 15 Ochranná a zdolávací opatření - str. 90
§ 16 Opatření v kontaktním hospodářství; povinnosti třetích osob při plnění ochranných a zdolávacích  - str. 92
§ 17 Ukončování, zmírnění a výjimka z ochranných a zdolávacích opatření - str. 93
§ 17a Síť epizootologického sledování - str. 96
§ 17b Ostatní nákazy a jejich zdolávání - str. 99
Hlava III Zdravotní nezávadnost živočišných produktů - str. 101
§ 18 Živočišné produkty - str. 101
§ 19 Doplňkové látky, léčivé přípravky a další přípravky - str. 113
Veterinární vyšetření živočišných produktů  - str. 118
§ 20 Veterinární vyšetření živočišných produktů - str. 118
§ 21 Domácí porážka a prohlídka jatečných zvířat - str. 120
§ 21a Prohlídka jatečných zvířat zaměstnanci jatek - str. 126
§ 22 Povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají a uvádějí na trh živočišné výrobky - str. 128
§ 23 Povinnosti provozovatele jatek - str. 135
§ 24 Požadavky na prostory určené pro zacházení se živočišnými produkty - str. 138
§ 24a Schválení a registrace provozovny maloobchodu - str. 141
§ 25 Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích, prodej živočišných produktů určených
ke krmení zvířat  - str. 142
§ 26 Vnitrostátní přeprava živočišných produktů  - str. 144
§ 27 Veterinární osvědčení k přepravě živočišných produktů - str. 145
§ 27a Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby - str. 147
§ 27b Dodávání a prodej ulovené volně žijící zvěře - str. 155
Hlava IV Veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy, jejich dovozu a tranzitu z třetích zemí a jejich vývozu do těchto zemí - str.  162
§ 28 Obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy - str. 162
§ 29 Veterinární kontrola v místě původu - str. 166
§ 30 Veterinární kontrola při příchodu na místo určení - str. 166
§ 31 Prováděcí ustanovení k obchodování - str. 169
§ 31a Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu - str. 172
§ 32 Dovoz z třetích zemí - str. 174
§ 33 Pohraniční veterinární kontrola - str. 180
§ 34 Požadavky na dovoz zvířat  - str. 183
§ 35 Kontrola dovozu zvířat  - str. 185
Dovoz živočišných produktů - str. 188
§ 36 Podmínky dovozu živočišných produktů - str. 188
§ 37 Kontrola zásilek produktů živočišného původu - str. 190
§ 38 Tranzit zvířat a živočišných produktů z třetích zemí - str. 193
§ 38a Kontrola zásilek pro osobní spotřebu a neobchodních přesunů - str. 197
§ 38b Vývoz zvířat a živočišných a rostlinných produktů do třetích zemí - str. 200
§ 38c Přeprava živočišných produktů a zvířat - str. 203
§ 38d Výjimky z pohraniční veterinární kontroly - str. 206
Hlava V Veterinární asanace  - str.  208
§ 39 Veterinární asanace - str. 208
§ 39a Zásady klasifikace vedlejších živočišných produktů a podniky, závody, popřípadě jiná zařízení schválená dle nařízení (ES) č. 1069/2009 - str. 211
§ 40 Povinnosti chovatelů a osob zacházejících se živočišnými produkty při odstraňování vedlejších živočišných produktů - str. 214
§ 41 Asanační podnik, požadavky na sběr a svoz vedlejších živočišných produktů a zahraboviště  - str. 221
§ 42 Odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat a útulky pro zvířata  - str. 225
Hlava VI Státní správa ve věcech veterinární péče - str. 230
§ 43 Orgány státní správy ve věcech veterinární péče - str. 230
§ 44 Působnost Ministerstva zemědělství - str. 230
§ 45 Působnost Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra - str. 235
§ 46 Působnost obce - str. 238
§ 47 Orgány veterinární správy - str. 240
§ 48 Působnost Ústřední veterinární správy - str. 242
§ 48a Informování veřejnosti - str. 251
§ 49 Krajská veterinární správa - str. 253
§ 49a Mezinárodní spolupráce v rámci EU - str. 261
§ 50 Povolení k výkonu některých odborných veterinárních činností  - str. 264
§ 51 Povolení k výkonu jen některých veterinárních asanačních činností  - str. 271
§ 51a Národní referenční laboratoře a referenční laboratoře - str. 274
§ 52 Státní veterinární dozor - str. 277
§ 53 Zvláštní ustanovení vztahující se k výkonu státního veterinárního dozoru  - str. 283
§ 53a Státní dozor nad klasifikací těl jatečných zvířat - str. 294
§ 54 Mimořádná veterinární opatření - str. 296
§ 55 Uzávěra obce - str. 304
§ 56 Závazný posudek - str. 306
§ 56a Veterinární osvědčení - str. 310
§ 56b Veterinární podmínky pokusu - str. 312
§ 57 Spolupráce a základní registry - str. 317
Hlava VII Odborná veterinární činnost a její výkon  - str. 320
§ 58 Odborná veterinární činnost - str. 320
§ 59 Odborná způsobilost - str. 322
§ 59a Typy, druhy a forma studia  - str. 327
§ 59b Způsobilost k výkonu povolání veterinárního lékaře pro osoby z třetích zemí - str. 329
Soukromí veterinární lékaři - str. 332
§ 60 Soukromý veterinární lékař - str. 332
§ 61 Povinnosti soukromých veterinárních lékařů - str. 333
§ 62 Práva a povinnosti soukromých veterinárních lékařů - str. 337
§ 63 Obsah žádosti o schválení - str. 338
§ 64 Soukromí veterinární technici  - str. 339
§ 64a Odborná způsobilost k označování hospodářských zvířat - str. 344
§ 64b Chovatel hospodářských zvířat  - str. 346
§ 64c Prohlížitel včelstev - str. 349
Hlava VIII Veterinární přípravky a veterinární technické prostředky - str. 351
§ 65 Působnost Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv - str. 351
§ 66 Veterinární přípravky a veterinární technické prostředky - str. 356
§ 66a Povinnosti osob - str. 359
§ 66b Označení veterinárního přípravku - str. 363
§ 66c Povinnosti subjektů - str. 364
Hlava IX Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami  - str. 367
§ 67 Náhrady chovatelům - str. 367
§ 68 Výše náhrady nákladů a ztrát - str. 374
§ 69 Náhrady jiným osobám než chovatelům - str. 376
§ 70 Postup při uplatňování náhrady - str. 377
Hlava X Přestupky  - str.  381
§ 71 Přestupky fyzických osob - str. 381
§ 72 Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob  - str. 387
§ 72a zrušen - str. 397
§ 73 zrušen - str. 397
§ 74 Společná ustanovení k přestupkům - str. 397
Hlava XI Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - str. 399
§ 75 Náhrada nákladů a ztrát - str. 399
§ 76 Zvláštní procesní postupy - str. 404
§ 76a Uznávání regulované činnosti - str. 413
§ 77 Původní přechodné ustanovení  - str. 414
§ 77a Nahrazení závazného posudku integrovaným povolením - str. 416
§ 77b Působnost obce - str. 419
§ 77c Vztah k právu EU - str. 420
§ 78 Zmocňovací ustanovení - str.  422
§ 78a Legislativně-technická ustanovení  - str.  422
Část druhá zrušena - str. 423
§ 79 zrušen - str.  423
Část třetí zrušena - str. 423
§ 80 zrušen - str. 423
Část čtvrtá Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  - str. 423
§ 81 Správní poplatky - str. 423
Část pátá Zrušovací ustanovení - str. 426
§ 82 Zrušovací ustanovení  - str. 426
Část šestá Účinnost  - str. 427
§ 83 Účinnost - str. 427
Příloha 1 zrušena - str. 428
Příloha 2 Nákazy a nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které jsou považovány za nebezpečné, a jejich původci - str. 428
Příloha 3 zrušena - str. 430
Příloha 4 zrušena - str. 431
Příloha 5 zrušena - str. 431
Příloha 6 zrušena - str. 431
Věcný rejstřík - str. 432

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ...

Cena: 323 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.