Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou.

Kniha je rozdělena do pěti částí a začíná základním vymezením veřejné správy, pokračuje k pojmu veřejnoprávních smluv a jejich procesních aspektů. Čtvrtá kapitola je věnována samostatné a přenesené působnosti obce a poslední kapitola se již zabývá zajišťováním výkonu působnosti obce veřejnoprávními smlouvami podle jednotlivých zákonů.

autor: Hynek Pečínka; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 9. 2023, 164 stran
ISBN: 978-80-7676-720-1

Cena: 352 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Předmluva - str. XII
Část první Veřejná správa a formy její činnosti - str. 1
1. Pojem veřejné správy a její základní členění - str. 1
2. Formy činnosti veřejné správy - str. 2
3. Veřejná subjektivní práva a veřejné subjektivní povinnosti - str. 4
Část druhá Pojem a charakteristika veřejnoprávní smlouvy - str. 7
1. Vymezení pojmu a podstatných znaků veřejnoprávní smlouvy - str. 7
2. Druhy veřejnoprávních smluv - str. 9
2.1 Koordinační smlouva (§ 160 spr. řádu) - str. 9
2.2 Kvazikoordinační smlouvy – dohody mezi organizačními složkami státu - str. 11
2.3 Subordinační smlouva (§ 161 spr. řádu) - str. 12
2.4 Smlouva mezi adresáty veřejné správy (§ 162 spr. řádu) - str. 13
Část třetí Procesní aspekty veřejnoprávní smlouvy - str. 17
1. Vznik, změna a zánik veřejnoprávní smlouvy - str. 17
1.1 Uzavírání veřejnoprávní smlouvy - str. 17
1.2 Změna obsahu, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy - str. 18
2. Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy - str. 21
2.1 Kontrola veřejnoprávních smluv - str. 21
2.2 Spory z veřejnoprávních smluv - str. 22
2.3 Soudní přezkum veřejnoprávních smluv - str. 24
3. Nicotnost veřejnoprávní smlouvy - str. 26
Část čtvrtá Samostatná a přenesená působnost obce - str. 31
1. Postavení obcí v systému veřejné správy České republiky - str. 31
2. Působnost obce - str. 33
2.1 Samostatná působnost obce - str. 35
2.2 Přenesená působnost obce - str. 37
3. Obec jako strana veřejnoprávní smlouvy - str. 43
Část pátá Zajišťování výkonu působnosti obce veřejnoprávními smlouvami podle jednotlivých zákonů - str. 49
1. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění výkonu přenesené působnosti v základním rozsahu - str. 50
2. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění výkonu přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností - str. 56
3. Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti úřadu územního plánování pro jinou obec - str. 62
4. Veřejnoprávní smlouvy na úseku samostatné působnosti obcí - str. 65
4.1 Dohody o sloučení obcí a připojení obce k jiné obci - str. 66
4.2 Dohoda o změně hranic obcí  - str. 69
4.3 Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - str. 71
5. Veřejnoprávní smlouvy o zveřejňování obsahu úřední desky a o provozování elektronické podatelny - str. 75
6. Veřejnoprávní smlouva o zajištění doručování – tzv. „Konverzní pošta“ - str. 80
7. Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů obecní policie - str. 82
7.1 Smlouva o trvalém zajištění plnění úkolů obecní policie - str. 82
7.2 Smlouva o plnění úkolů obecní policie ve vyhrazených situacích - str. 83
8. Veřejnoprávní smlouva o společném postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku - str. 86
9. Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu operačního programu - str. 94
10. Veřejnoprávní smlouva o účasti na zpracování a naplňování udržitelné městské strategie - str. 96
11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - str. 98
12. Dohoda o výkonu pěstounské péče - str. 106
13. Veřejnoprávní smlouva o smluvně chráněném památném stromu - str. 112
14. Veřejnoprávní smlouvy uzavírané s žadateli podle stavebního zákona - str. 117
14.1 Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území - str. 117
14.2 Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby (§ 116 stavebního zákona) - str. 120
14.2 Veřejnoprávní smlouvy v novém stavebním zákoně - str. 126
15. Veřejnoprávní smlouvy podle zákona o pohřebnictví - str. 129
15.1 Smlouva o přenosu příslušnosti k zajištění pohřbení - str. 129
15.2 Smlouva o zajištění provozování veřejného pohřebiště - str. 133
16. Využití možnosti uzavírat veřejnoprávní smlouvy obcemi - str. 134
Závěr - str. 138
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 142
Věcný rejstřík - str. 145

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Jan Vašat - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize: „V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace ... pokračování

Cena: 435 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

Jaroslav Svejkovský, Stanislav Polčák, Luboš Průša a kolektiv - C. H. Beck

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Andrea Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová - C. H. Beck

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Pavel Bachura - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je praktickým průvodcem běžnými problémy, se kterými se úředníci na obcích obvykle setkávají v souvislosti s nemovitým majetkem s dopadem do katastru nemovistostí. Autor popisuje praktické problémy při ... pokračování

Cena: 370 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček, Jana Balounová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn komentářem k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ... pokračování

Cena: 315 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.