Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své soudní praxe mám dar pregnantního, a přitom koncizního vyjadřování, kdy řádně argumentuji a logicky odůvodňuji své závěry. Dílem tak srozumitelně a samozřejmě vedu čtenáře k opatrnosti při vyjadřování právního jednání a poskytuji mu oporu při zkoumání a identifikaci případných vad takového jednání.

Vnímavý čtenář pochopí, co je to právní jednání a čeho se má při jeho uskutečňování vyvarovat. Odborníka kniha povede k zamyšlení nad rozličnými vadami právního jednání a nad důsledky těchto vad. Dílem chci přispět jak k lepší základní orientaci v dané problematice, tak i k hlubšímu zkoumání aspektů právního jednání v rozličných souvislostech. Tím vším významně prospívám rozvoji práva a právní vědy.

autor: Pavla Buriánová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 12. 10. 2023, 152 stran
ISBN: 978-80-7676-750-8

Cena: 358 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. VII
Seznam použitých zkratek - str.  VIII
Úvod - str.  X
Předmluva - str.  XI
1 Obecně o právním jednání - str.  1
2 Význam zásad soukromého práva ve vztahu k právnímu jednání - str.  7
2.1 Zásada autonomie vůle a zásada dispozitivnosti - str.  7
2.2 Další zásady soukromého práva významné pro právní jednání - str.  8
2.2 Zásady soukromého práva a jejich vliv na právní jednání v praxi - str.  9
3 Náležitosti právního jednání - str.  13
3.1 Náležitosti subjektu - str. 13
3.2 Náležitosti vůle - str.  14
3.3 Náležitosti projevu vůle - str. 17
3.4 Náležitosti předmětu právního jednání - str. 18
4 Vady právního jednání - str. 21
4.1 Vady subjektu právního jednání - str. 22
4.1.1 Právní jednání osob plně svéprávných - str. 23
4.1.2 Právní jednání činěné osobou nezletilou, která nenabyla plné svéprávnosti - str. 28
4.1.3 Právní jednání činěné osobou nezletilou, která nenabyla plné svéprávnosti, bez souhlasu zákonného zástupce - str. 51
4.1.4 Neplatnost právního jednání nezletilých, kteří nenabyli plné svéprávnosti - str. 58
4.1.5 Právní jednání osob, jejichž svéprávnost byla omezena - str. 61
4.1.5.2 Samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti - str. 73
4.1.5.3 Samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti v praxi - str. 79
4.2 Vady vůle právního jednání - str. 90
4.2.1 Svoboda vůle - str. 93
4.2.2 Vážnost vůle - str. 98
4.2.3 Vůle prostá omylu - str. 101
4.2.4 Následky vad vůle - str. 107
4.3 Vady projevu vůle - str. 108
4.3.1 Výslovný projev vůle - str. 110
4.3.2 Konkludentní projev vůle - str. 110
4.3.3 Mlčení jako projev vůle - str. 113
4.3.4 Určitost a srozumitelnost projevu vůle - str. 114
4.3.5 Omyl v projevu vůle - str. 117
4.4 Vady formy právního jednání - str. 118
4.4.1 Následky nedodržení formy právního jednání - str. 119
4.4.2 Písemná forma právního jednání - str. 122
Z recenzních posudků - str.  125
Závěr - str. 128
Summary - str. 129
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 130
Věcný rejstřík - str. 137

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.