Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

Pouze ustanovení změněná k 22. 12. 2006

Znění účinné od 22. 12. 2006 do 31.3.2016.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 569/2006 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 65 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, (dále jen "zákon"):

* * * * *

§ 18

(1) Nakládá-li příslušná organizační složka (§ 11 odst. 1 až 4 zákona) s majetkem uvedeným v ustanovení § 10 zákona ve prospěch jiné organizační složky, popřípadě státní organizace, protože to vyžaduje zvláštní povaha tohoto majetku (§ 15 odst. 2 zákona), peněžité plnění ani věcné plnění podle ustanovení § 16 odst. 1 a 4 se neposkytuje a příslušná organizační složka postupuje podle odstavců 2 až 10 tohoto ustanovení. Tím nejsou dotčeny podmínky a postupy pro nakládání s majetkem organizačními složkami příslušnými podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona, pokud jsou upraveny zvláštními právními předpisy.

(2) Umělecká díla, rukopisy, staré a vzácné tisky, sbírkové předměty a jiné movité věci muzejní a galerijní nebo archivní hodnoty, jakož i movité a nemovité věci prohlášené za kulturní památku se předají organizační složce, popřípadě státní organizaci, kterou určí Ministerstvo kultury, nebo v případě archiválií3) Ministerstvo vnitra.

(3) Movité věci muzejní a galerijní hodnoty vojenského charakteru se předají Ministerstvu obrany nebo organizační složce, popřípadě státní organizaci, kterou Ministerstvo obrany určí. Poštovní známky a jiné poštovní ceniny včetně jejich sbírek, pokud mají muzejní, galerijní nebo archivní hodnotu, předá příslušná organizační složka Ministerstvu dopravy a spojů. O předání věcí podle prvé i druhé věty je současně třeba vyrozumět Ministerstvo kultury a v případě archiválií3) Ministerstvo vnitra.

(4) Movité věci archivní hodnoty, na které se nevztahuje postup podle odstavců 2 a 3, se předají Ministerstvu vnitra.

(5) Zdravotnické prostředky,7) léčiva,8) návykové látky, přípravky obsahující návykové látky a prekursory9) a jiné látky ohrožující lidské zdraví se předají organizační složce nebo státní organizaci, kterou určí Ministerstvo zdravotnictví, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu10) jiný postup. Návykové látky a prekursory včetně zařízení k jejich výrobě, jakož i jiné nebezpečné látky, jejichž vlastníkem se stát stal v průběhu trestního řízení, se ponechají v držení Policie České republiky; přejímající organizační složkou pro účely pořízení zápisu je Ministerstvo vnitra.

(6) Zbraně, střelivo a výbušniny podle zvláštních právních předpisů11) se předají Ministerstvu vnitra. Ostatní zbraně, střelivo a výbušniny se předají Ministerstvu obrany.

(7) Neznačené cigarety se předají České zemědělské a potravinářské inspekci nebo České obchodní inspekci.

(8) Lesy a pozemky určené k plnění funkcí lesa12) se předají státní organizaci, které je svěřeno nakládání s tímto majetkem.13)

(9) Souvisí-li s majetkem předávaným podle odstavců 2 až 8 ještě další majetek, s nímž nelze anebo není účelné naložit samostatně jinak, předá se i takový majetek podle odstavců 2 až 8.

(10) K určení, zda se jedná o devizovou hodnotu,14) si příslušná organizační složka vyžádá stanovisko České národní banky.

* * * * *

§ 19

(1) Organizační složka nebo státní organizace stanovená, popřípadě určená k přijetí majetku podle ustanovení § 18 odst. 2 až 9 je povinna jej přijmout; ustanovení § 14 se použije obdobně.

(2) Spory mezi organizačními složkami při úpravě vzájemných vztahů týkajících se majetku, které nemají povahu pochybností o příslušnosti hospodařit s určitým majetkem odstraňovaných podle ustanovení § 9 odst. 2, § 11 odst. 5 a § 20 zákona, řeší jejich zřizovatelé, popřípadě věcně příslušné ústřední správní úřady. Není-li jich anebo nedohodnou-li se mezi sebou navzájem, rozhodne na návrh anebo z vlastního podnětu ministerstvo. Pro formu, obsah a povahu tohoto rozhodování zřizovatelů, věcně příslušných ústředních správních úřadů a ministerstva platí přiměřeně ustanovení § 20 zákona.

* * * * *


 Účinnost novely:

předpis účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 569/2006 Sb.22. prosince 2006.

* * * * *

3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb.
Text odkazu o_062-01.htm#3) (idc: 673132) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb.
Text odkazu o_062-01.htm#3) (idc: 673132) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb.
Text odkazu o_062-01.htm#3) (idc: 673132) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.
Text odkazu o_062-01.htm#7) (idc: 673132) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
8) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
Text odkazu o_062-01.htm#8) (idc: 673132) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
Text odkazu o_062-01.htm#9) (idc: 673132) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
Text odkazu o_062-01.htm#10) (idc: 673132) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
11) Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb.
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.
Text odkazu o_062-01.htm#11) (idc: 673132) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
Text odkazu o_062-01.htm#12) (idc: 673132) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Například Lesy České republiky, státní podnik, Vojenské lesy a statky, státní podnik, správy národních parků.
Text odkazu o_062-01.htm#13) (idc: 673132) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) § 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
Text odkazu o_062-01.htm#14) (idc: 673132) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.