Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Pouze ustanovení změněná k 1. 7. 2020

Znění účinné od 1. 7. 2020 do 30.9.2020.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 478/2000 Sb.,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě,

jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 55/2003 Sb., č. 281/2007 Sb., č. 269/2012 Sb., č. 106/2013 Sb., č. 307/2017 Sb. a č. 304/2020 Sb.

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb., (dále jen „zákon”):

* * * * *

§ 4 až 7 

(zrušeny)

* * * * *

Taxislužba
(K § 21 odst. 8 a k § 21c odst. 2 zákona)

§ 11

Evidenční nálepka vozidla taxislužby
(K § 21a odst. 8 zákona)

(1) Evidenční nálepka vozidla taxislužby (dále jen „evidenční nálepka“) má tvar kruhu o průměru 90 mm žluté barvy s černým ohraničením. Nálepka je opatřena celoplošným ochranným násekem.

(2) Na přední straně evidenční nálepky viditelné z vnější strany vozidla jsou tyto prvky

a)logo Ministerstva dopravy (dále jen „ministerstvo“) tištěné opticky variabilní barvou,
b)symbol vozidla taxislužby,
c)sériové číslo evidenční nálepky v čirém obdélníkovém poli,
d)ohraničený dvouřadý šachovnicový pruh tvořený černými čtverci o velikosti 8 x 8 mm,
e)nápis „VOZIDLO TAXISLUŽBY“.

(3) Na zadní straně evidenční nálepky viditelné z vnitřní strany vozidla jsou tyto prvky

a)symbol vozidla taxislužby,
b)sériové číslo evidenční nálepky viditelné zrcadlové obráceně,
c)ohraničený dvouřadý šachovnicový pruh tvořený černými čtverci o velikosti 8 x 8 mm,
d)rámeček pro zápis státní poznávací značky vozidla dopravním úřadem,
e)rámeček pro zápis identifikačního čísla osoby dopravce dopravním úřadem.

(4) Evidenční nálepka se nalepuje přímo na vnitřní stranu čirého skla předního okna vozidla na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a evidenční nálepka byla dobře viditelná z vnější strany vozidla. 

(5) V případě, že vozidlo není vybaveno předním sklem, se evidenční nálepka nalepuje přímo na pravou přední část vozidla pevně spojenou s jeho nosnými částmi. Evidenční nálepka musí být umístěna tak, aby byla kontrolovatelná a aby byla chráněna před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.

(6) Vzor evidenční nálepky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

* * * * *

§ 12

Náležitosti záznamu o přepravě,
dokladu o přepravě a potvrzení o přepravě

(1) Záznam o přepravě obsahuje

a)pořadové číslo záznamu o přepravě,
b)typ a výrobní číslo taxametru,
c)jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,
d)státní poznávací značku vozidla, jímž je poskytována přeprava,
e)datum přepravy,
f)čas zahájení a čas ukončení přepravy,
g)výchozí a cílové místo přepravy,
h)počet kilometrů ujetých při přepravě,
i)čísla použitých sazeb včetně všech dílčích položek, z nichž jsou sazby složeny,
j)cenu účtovanou za poskytnutou přepravu včetně uvedení všech složek, z nichž se tato cena sestává,
k)jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče a
l)podpis řidiče.

(2) Doklad o přepravě obsahuje náležitosti podle odstavce 1. V případě provozování taxislužby vozidlem cestujícího doklad o přepravě obsahuje pořadové číslo dokladu a náležitosti podle odstavce 1 písm. c) až g) a j) až l).

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. g), pokud nebyly vytištěny tiskárnou taxametru, doplní řidič na záznam o přepravě a doklad o přepravě ručně.

(4) Potvrzení o přepravě obsahuje

a)evidenční číslo potvrzení o přepravě,
b)jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby zprostředkovatele taxislužby a označení, že jde o zprostředkovatele, je-li přeprava zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby,
c)jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,
d)státní poznávací značku vozidla, jímž je poskytována přeprava,
e)datum přepravy,
f)čas zahájení a ukončení přepravy,
g)výchozí a cílové místo přepravy,
h)konečnou cenu za přepravu,
i)jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče.

* * * * *

§ 13

Náležitosti knihy taxametru

Kniha taxametru obsahuje

a)jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,
b)státní poznávací značku vozidla taxislužby,
c)typ a výrobní číslo taxametru,
d)záznamy o nastavených sazbách a konstantách,
e)záznamy o vstupech do taxametru,
f)záznamy o stavech odečtu registru taxametru subjektem registrovaným podle zvláštního zákona6), který provedl opravu nebo montáž taxametru,
g)záznamy o ověření taxametru podle zvláštního zákona6) a
h)záznamy o stavech odečtu registru taxametru při jeho ověření podle zvláštního zákona6).

* * * * *

§ 14

Způsob řádné obsluhy taxametru

(1) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k provozování taxislužby, nejedná-li se o taxislužbu podle § 21 odst. 5 a 6 zákona, řidič zajistí, aby taxametr byl zapnutý v pracovní poloze „VOLNÝ“. Při zahájení přepravy řidič přepne taxametr z pracovní polohy „VOLNÝ“ do pracovní polohy „OBSAZENO“ a při ukončení přepravy přepne taxametr z pracovní polohy „OBSAZENO“ do pracovní polohy „JÍZDNÉ“ a neprodleně vytiskne záznam o přepravě. Po vytištění záznamu o přepravě a dokladu o přepravě, pokud o něj cestující požádal, řidič přepne taxametr z pracovní polohy „JÍZDNÉ“ do pracovní polohy „VOLNÝ“.

(2) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k jinému účelu než k provozování taxislužby, dopravce zajistí, aby taxametr nebyl v pracovní poloze „VOLNÝ“, „OBSAZENO“ ani „JÍZDNÉ“.

* * * * *

§ 15

Průkaz řidiče taxislužby

(1) Průkaz řidiče taxislužby má žlutou barvu, rozměry 68 x 99 mm a je zataven do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm.

(2) V průkazu řidiče taxislužby se údaje vyplňují strojově, tučně zvýrazněným bezpatkovým písmem (v textovém editoru písmo Arial). Jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče se vyplňují velkými písmeny (verzálkami) o výšce 4,5 mm (v textovém editoru velikost písma 18 bodů). Datum konce platnosti oprávnění a název dopravního úřadu se vyplňují písmeny o výšce 2,5 mm (v textovém editoru velikost písma 10 bodů). Číslo průkazu řidiče taxislužby je šestimístné a je předtištěno číslicemi o velikosti 5 mm (v textovém editoru velikost písma 20 bodů). Na průkaz se nalepí ochranný prvek (hologram) přes pravý dolní roh fotografie řidiče tak, aby nezakrýval část obličeje řidiče nebo část textu vytištěného na průkazu. Otisk úředního razítka (průměr 25 mm) má červenou barvu a otiskne se tak, aby část otisku razítka byla otištěna přes spodní část fotografie řidiče taxislužby; otisk úředního razítka může být otištěn i přes ochranný prvek.

(3) Vzor průkazu řidiče taxislužby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

* * * * *

Přeprava nebezpečných věcí
(K § 22 odst. 5 zákona)

§ 16

(1) Pověření právnickým nebo fyzickým osobám k činnostem souvisejícím s prováděním Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)8) (dále jen "dohoda"), uděluje ministerstvo na základě žádosti, jejíž součástí je doklad o splnění podmínek pro danou činnost určených dohodou a též podmínek určených ministerstvem.

(2) Pověření se vydává na dobu určitou, nejdéle však na dobu 5 let a stanoví se v něm podmínky pro výkon činnosti. Před uplynutím platnosti pověření je lze prodloužit, nejvýše však na dobu 5 let.

(3) Ministerstvo vykonává nad činnostmi, kterými pověřilo osoby, dohled. Tento dohled vykonává vůči osobám pověřeným stejnou činností jednotně, a to formou, kterou v pověření určí.

(4) Ministerstvo může pověření odebrat, pokud pověřená osoba nedodržuje podmínky v pověření nebo dohodě stanovené.

* * * * *

§ 17

Bezpečnostní poradci pro přepravu
nebezpečných věcí

(1) Povinnosti právnických a fyzických osob týkající se bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou (dále jen "bezpečnostní poradci"), jak jsou uvedeny v dohodě, se nevztahují na osoby, jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, která jsou v každé dopravní jednotce menší než limity uvedené v dohodě, příloze A, části 1 kapitole 1.1 pododdílu 1.1.3.6, kapitole 1.7 pododdílu 1.7.1.4, části 3 kapitolách 3.3, 3.4 a 3.5.

(2) Činnost bezpečnostního poradce může v souladu s dohodou vykonávat pouze fyzická osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce vydané v České republice nebo některém ze států Evropské unie. Podmínkou získání tohoto osvědčení je absolvování školení podle § 17a a úspěšné složení zkoušky podle § 17b.

* * * * *

§ 17a

Školení bezpečnostních poradců

Školení bezpečnostních poradců musí splňovat obsah daný přílohou A, částí 1 kapitolou 1.8 pododdílem 1.8.3.9 dohody. Toto školení musí zahrnovat všeobecnou část, která obsahuje znalosti nutné pro všechny bezpečnostní poradce, a jednu nebo více zvláštních částí podle druhů nebezpečných věcí, pro které bude bezpečnostní poradce ustanoven. Těmito zvláštními částmi jsou:

a) třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 nebezpečných věcí,
b) třída 1 nebezpečných věcí,
c) třída 7 nebezpečných věcí.

* * * * *

§ 17b

Zkoušky bezpečnostních poradců

(1) Zkoušky bezpečnostních poradců, a to jak pro získání osvědčení, tak i pro prodloužení jeho platnosti, organizuje v souladu s přílohou A, částí 1 kapitolou 1.8 pododdíly 1.8.3.10, 1.8.3.11, 1.8.3.12 a 1.8.3.16 dohody ministerstvo nebo jím pověřená osoba. Ministerstvo jmenuje a odvolává tříčlennou zkušební komisi, která se usnáší většinou hlasů, dále ministerstvo schvaluje zkušební řád, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zkušební řád stanoví zejména případy, kdy písemná zkouška musí být doplněna ústní zkouškou, a způsob hodnocení celé zkoušky.

(2) Uchazeč podá přihlášku ke zkoušce bezpečnostních poradců ministerstvu nebo osobě pověřené ministerstvem, jejíž jméno a příjmení, obchodní firmu, nebo název právnické osoby ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo zároveň zveřejní též adresu, na které budou přihlášky přijímány.

(3) Po obdržení přihlášky ministerstvo nebo osoba pověřená ministerstvem vyrozumí uchazeče o termínu a místě konání zkoušky a určí způsob úhrady nákladů za zkoušky bezpečnostních poradců.

(4) Náklady spojené s organizací zkoušek hradí uchazeč o získání osvědčení bezpečnostního poradce. Úhrada nákladů za zkoušku bezpečnostních poradců bude stanovena podle účelně vynaložených nákladů spojených s organizací těchto zkoušek.

(5) Podmínkou připuštění ke zkoušce bezpečnostních poradců je absolvování školení podle § 17a a prokázání totožnosti uchazeče.

(6) V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, může celou zkoušku nebo část, ve které neuspěl, opakovat pouze jednou, bez absolvování nového školení. Další opakování zkoušky je možné až po absolvování nového školení. V případě, že uchazeč neuspěl u zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení, může ji opakovat pouze jednou, nejpozději však do data skončení platnosti osvědčení.

* * * * *

§ 17c

Osvědčení o odborné způsobilosti
bezpečnostního poradce

(1) Na základě úspěšného složení zkoušky vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce, jehož platnost je 5 let ode dne vydání. V tomto osvědčení, vydaném podle vzoru v příloze A, části 1 kapitole 1.8 pododdílu 1.8.3.18 dohody, se vyznačí druh dopravy a druhy nebezpečných věcí, pro které je bezpečnostní poradce odborně způsobilý.

(2) Ministerstvo na základě žádosti prodlouží platnost osvědčení o 5 let, pokud jeho držitel během posledního roku před uplynutím jeho platnosti složil zkoušku podle § 17b.

* * * * *

§ 17d

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci

Řidičem vozidla přepravujícího nebezpečné věci může být pouze držitel platného osvědčení o školení řidiče vozidla přepravujícího nebezpečné věci. Podmínkou získání tohoto osvědčení je absolvování školení podle § 17e a úspěšné složení zkoušky podle § 17f.

* * * * *

§ 17e

Školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci

Školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci musí splňovat požadavky uvedené v příloze B, části 8 kapitole 8.2 dohody. Toto školení musí zahrnovat základní část, která obsahuje znalosti nutné pro všechny řidiče vozidel přepravujících nebezpečné věci, a může obsahovat jednu nebo více specializačních částí podle druhů nebezpečných věcí, které bude řidič přepravovat. Těmito specializačními částmi jsou:

a)přeprava nebezpečných věcí v cisternách,
b)přeprava látek a předmětů třídy 1 nebezpečných věcí,
c)přeprava radioaktivních látek třídy 7 nebezpečných věcí.

* * * * *

§ 17f

Zkoušky řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci

(1) Zkoušky řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci, a to jak pro získání osvědčení, tak i pro prodloužení jeho platnosti, organizuje v souladu s přílohou B, částí 8 kapitolou 8.2 pododdílem 8.2.2.7 dohody ministerstvo nebo jím pověřená osoba. Ministerstvo jmenuje zkušební komisaře a schvaluje zkušební řád, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Uchazeč podá přihlášku ke zkoušce řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci ministerstvu nebo osobě pověřené ministerstvem, jejíž jméno a příjmení, obchodní firmu, nebo název ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup též adresu, na které budou přihlášky přijímány.

(3) Po obdržení přihlášky ministerstvo nebo osoba pověřená ministerstvem vyrozumí uchazeče o termínu a místě konání zkoušky.

(4) Podmínkou připuštění ke zkoušce řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci je absolvování školení podle § 17e a prokázání totožnosti uchazeče.

(5) V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, může celou zkoušku nebo specializační část, ve které neuspěl, opakovat pouze jednou, bez absolvování nového školení. Další opakování zkoušky je možné až po absolvování nového školení. V případě, že uchazeč neuspěl u zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení, může ji opakovat pouze jednou, nejpozději do data skončení platnosti osvědčení.

* * * * *

§ 17g

Osvědčení o školení řidiče vozidel
přepravujících nebezpečné věci

(1) Na základě úspěšného složení zkoušky vydá ministerstvo osvědčení o školení řidiče vozidla přepravujícího nebezpečné věci, jehož platnost je 5 let ode dne vydání. V tomto osvědčení, vydaném podle vzoru v příloze B, části 8 kapitole 8.2 pododdílu 8.2.2.8 odstavce 8.2.2.8.5 dohody, se uvede druh a způsob přepravy nebezpečných věcí, pro které je řidič vozidla přepravujícího nebezpečné věci odborně způsobilý.

(2) Ministerstvo prodlouží platnost osvědčení o 5 let od konce jeho platnosti, pokud jeho držitel během posledního roku před uplynutím jeho platnosti složil zkoušku podle § 17f.

* * * * *

§ 18

(zrušen)

* * * * *


Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 55/2003 Sb. 28. února 2003,
Vyhláška č. 281/2007 Sb.1. ledna 2008,
část 1. dubna 2008,
Vyhláška č. 269/2012 Sb.23. srpna 2012,
část 1. října 2012,
Vyhláška č. 106/2013 Sb.1. května 2013,
Vyhláška č. 307/2017 Sb.4. října 2017,
Vyhláška č. 304/2020 Sb.1. července 2020.

* * * * *

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 478/2000 Sb.

* * * * *

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 478/2000 Sb.

* * * * *

* * * * *

6) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
8) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů, a aktuální znění příloh uveřejňovaných ve Sbírce mezinárodních smluv.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.