Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2006

Znění účinné od 1. 1. 2006 do 30.6.2006.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 243/2001 Sb.,
o registraci vozidel,

jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 496/2001 Sb., č. 368/2002 Sb., č. 98/2003 Sb., č. 401/2003 Sb., č. 291/2004 Sb., č. 244/2005 Sb. a s přihlédnutím k redakčnímu sdělení Sbírky zákonů o opravě chyb uveřejněnému v částce 125/2004 Sb.

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona:

* * * * *

§ 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely této vyhlášky

a)tabulka registrační značky je deska rozměrů stanovených jednotlivými ustanoveními vyhlášky, která je vyrobena, pokud není v jednotlivých ustanoveních stanoveno jinak, z lehké slitiny, na níž je vyznačena registrační značka, a v případech stanovených jednotlivými ustanoveními vyhlášky i  nálepka o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla a o provedeném pravidelném měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla, pokud pravidelné technické prohlídce a měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla registrované vozidlo podléhá,
b)registrační značka je zápis písmenných a číselných znaků vyznačených na tabulce registrační značky. Registrační značku tvoří zápis nejméně pěti a nejvýše sedmi znaků, přičemž první písmeno v registrační značce je vždy kódem kraje, do jehož územního obvodu náleží registrační místo, které registrační značku přiděluje. Toto neplatí u diplomatických, cizineckých a zvláštních registračních značek,
c)provedením tabulky registrační značky se rozumí rozměrové a barevné provedení tabulky registrační značky, dále způsob a velikost zápisu jednotlivých znaků registrační značky. Provedení registrační značky určuje jednotlivé skupiny vozidel nebo zvláštní skupiny jejich vlastníků a provozovatelů, pro něž je určena,
d)rozlišovací značka státu je oválná tabulka z lehké slitiny nebo ze samolepícího materiálu předepsaných rozměrů a provedení, na které je zapsán kód příslušného státu a kterou musí být vybaveno vozidlo provozované na území cizího státu,
e)technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je doklad, kterým se osvědčují schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích, údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla, údaje o provedených technických změnách na vozidle a změnách v registru silničních vozidel, údaje o provedených pravidelných technických prohlídkách vozidla, pokud této technické prohlídce podléhá. Tento průkaz je veřejnou listinou,
f)technický průkaz zvláštního motorového vozidla je doklad, kterým se osvědčují schválení technické způsobilosti zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích, údaje o vlastníkovi a provozovateli zvláštního vozidla, údaje o provedených technických změnách na vozidle a změnách v registru silničních vozidel. Tento průkaz je veřejnou listinou,
g)osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinný doklad, kterým řidič při provozu vozidla na pozemních komunikacích prokazuje identitu vozidla, základní technické údaje vozidla, údaje o zaregistrování vozidla a registrační značku přidělenou na vozidlo,
h)osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla je povinný doklad, kterým řidič při provozu zvláštního vozidla na pozemních komunikacích prokazuje identitu zvláštního vozidla, základní technické údaje zvláštního vozidla, údaje o zaregistrování zvláštního vozidla a registrační značku přidělenou na zvláštní vozidlo,
i)znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky je součástí tabulky registrační značky a tvoří ho dvanáct žlutých pěticípých hvězd umístěných v kruhu a bílá písmena "CZ" na modrém pruhu.

* * * * *

Forma, provedení a obsah registrační značky
(K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona)

§ 16

(1) Registrační značka je vyznačena na tabulce registrační značky formou prolisování, vyjma zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností, která je vyznačena na tabulce formou vytištění.

(2) Jednotlivé znaky registrační značky jsou provedeny nejméně pěti a nejvíce sedmi velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. V registrační tabulce musí být vždy umístěno nejméně jedno písmeno a nejméně jedna číslice. První písmeno ve standardní registrační značce vyjadřuje kód kraje, do jehož obvodu náleží registrační místo, které registrační značku přiděluje, vyjma registrační značky diplomatické, registrační značky cizinecké a registrační značky pro historická vozidla.

(3) Diplomatická registrační značka je složena z velkých písmen latinské abecedy  "CD", "XX", "XS" nebo "HC" a arabských číslic.

(4) Registrační značka pro vývoz je doplněna o červené pole sloužící k vyznačení její platnosti.

(5) Zvláštní registrační značka pro historická vozidla začíná vždy znakem vyjadřujícím písmeno „V”, za nímž se umísťují čtyři arabské číslice.

(6) Zvláštní registrační značka trvale manipulační se skládá nejméně z pěti znaků a nejvíce z šesti znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou složeny z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic.

(7) Zvláštní registrační značka pro jednorázové použití s omezenou platností se skládá ze sedmi znaků a začíná vždy písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi.

(8) Zvláštní registrační značka pro zkušební účely se skládá z pěti znaků a začíná vždy písmenem „F”, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi.

* * * * *

§ 26

zrušen

* * * * *

Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpisúčinnosti
nabyl dnem
  přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 496/2001 Sb. 1. ledna 2002,
Vyhláška č. 368/2002 Sb. 1. září 2002,
Vyhláška č. 98/2003 Sb.1. května 2003,
Vyhláška č. 401/2003 Sb.1. prosince 2003,
Vyhláška č. 291/2004 Sb.1. června 2004
(s výjimkou bodů č. 1, 4 a 9,
které nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2006),
Vyhláška č. 244/2005 Sb.1. července 2005
(s výjimkou bodu 4 čl. I,
který nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2006).

* * * * *

(Přílohy nejsou zpracovány v elektronické podobě)

* * * * *

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.