Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností

Pouze ustanovení změněná k 1. 4. 2005

Znění účinné od 1. 4. 2005 do 30.6.2006.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
NAŘĺZENĺ VLÁDY
č. 469/2000 Sb.,
kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností,
jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 491/2004 Sb. a č. 100/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:

* * * * *


Účinnost novel:

předpis účinnosti nabyl dnem
Nařízení vlády č. 491/2004 Sb.1. listopadu 2004,
Nařízení vlády č. 100/2005 Sb.1. dubna 2005.

* * * * *

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VÁZANÝCH ŽIVNOSTÍ

Dále uvedené vázané živnosti obsahují též poradenskou činnost, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

SKUPINA 201: Kovy a kovové výrobky

Výroba slitin drahých kovů
pro klenotnické a dentální účely

Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentální účely zahrnuje přípravu výchozích surovin, tavení a rafinaci, výrobu slitin, výrobu polotovarů ručním nebo strojním odléváním do forem a následné mechanické a tepelné zpracování, výrobu forem a kokil, provozní a laboratorní diagnostiku včetně stanovování ryzosti slitin.

SKUPINA 202: Výroba strojů a přístrojů všeobecná
a pro určitá hospodářská odvětví

Montáž, opravy, rekonstrukce, revize
a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
a periodické zkoušky nádob na plyny

Činnosti spojené s montáží, opravami, rekonstrukcemi a revizemi parních a kapalinových kotlů nebo jejich částí, jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku, tlakových nádob stabilních, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa, kovových tlakových nádob na plyny, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C, nebo na plyny, u nichž při teplotě +50 °C je absolutní tlak (tenze par) vyšší než 0,3 MPa (například hasicích přístrojů).

Zkoušky uvedených zařízení, provádění periodických zkoušek nádob na plyny, řízení montáží a oprav uvedených zařízení.

Montáž, opravy, revize
a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, jimiž jsou zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky a podobně), jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg, pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m, stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby, výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Montáž, opravy, revize
a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
a plnění nádob plyny

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, jimiž jsou zařízení pro výrobu a úpravu plynů, skladování a přepravu plynů, plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic, zkapalňování a odpařování plynů, zvyšování a snižování tlaku plynů, rozvod plynů, spotřebu plynů spalováním (za plyny pro účely tohoto nařízení se považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C, nebo látky, u nichž je při teplotě +50 °C absolutní tlak (tense) par vyšší než 0,3 MPa). Plnění nádob plyny, provozování čerpacích stanic na propan-butan a stlačené plyny. Provádění veškerých plynoinstalatérských prací, zhotovení přípojek pro plynové spotřebiče, montáž domovních plynovodů s příslušenstvím, montáž spotřebičů trvale připojených na rozvod plynu a veškeré plnící stanice na propan-butan, zemní plyn a podobně.

SKUPINA 203: Motorové a ostatní dopravní prostředky

Revize, prohlídky
a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení, tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích, dopravních, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, kontejnerů a výměnných nástaveb, která jsou konstruována a vyráběna pro provozování dráhy nebo drážní dopravy, a slouží-li pro provozování dráhy nebo drážní dopravy.

Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky určených pro použití v civilním letectví podle zvláštního právního předpisu [přílohy č. 1 vyhlášky č. 108/ /1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů], zejména přístroje pro kontrolu a řízení letu, přístroje pro kontrolu chodu motorů, přístroje pro kontrolu draku letadla, přístroje pro navigaci, přístroje palivových, protipožárních, klimatizačních, odmrazovacích, elektrických, pneumatických a hydraulických soustav, přístroje radiotechnického vybavení, součásti podvozku, jeho řízení a zatahování, záchranný padák, letecká pozemní světelná, radiokomunikační, radionavigační a radiolokační zařízení a jejich napájecí zdroje, pozemní počítačová zařízení pro kontrolu a řízení pohybů letadel na zemi a pro řízení letů.

SKUPINA 204: Zdravotnické výrobky, přesné a optické přístroje

Výroba, opravy a montáž měřidel

Výroba, opravy a montáž měřidel, etalonů a pracovních měřidel stanovených (Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) k povinnému ověření, certifikovaných referenčních materiálů a ostatních referenčních materiálů, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla.

V rámci této živnosti lze dále provádět výrobu, opravy a montáž pracovních měřidel nestanovených.

Úřední měření

Metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaná organizace doklad, který je veřejnou listinou.

SKUPINA 205: Elektrické stroje a přístroje

Montáž, opravy, revize
a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Montáž, opravy, zkoušky a veškeré revize elektrických zařízení (provozovaných na napětí od 50 V) občanské, průmyslové a zemědělské výstavby, elektráren, transformačních stanic, rozvoden, montáže a rekonstrukce trakčního vedení, rozvodů elektrické energie, zařízení napájecích a spínacích stanic a pevných zařízení elektrické trakce. Provádění elektroinstalací, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených soustav, sítí, obvodů a instalací. Údržba veřejného osvětlení.

Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Montáž, údržba a servis zařízení pro vysílání, přenos a příjem informací jakéhokoli druhu po vedení radiovými, optickými či jinými prostředky využívajícími elektromagnetických vln.

Základními skupinami telekomunikačních zařízení jsou zejména drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně kabelových souborů, drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně kabelových souborů, kabelová vedení s optickými vlákny v místních a dálkových sítích včetně kabelových souborů, telefonní ústředny včetně příslušných kabelových rozvodů (telefonní ústředny veřejné, pobočkové, zařízení pro datovou síť integrovaných služeb), radioreléová zařízení (analogová, digitální), přenosové systémy (analogové a digitální včetně linkového traktu, výstavba linkového traktu), koncová telekomunikační zaízení (telefonní přístroje, záznamníky, dálnopisné stroje, telefaxy, karty faxové, modemové), kabelové rozvody pro jednosměrné šíření televizního a rozhlasového signálu (společné televizní antény včetně domovních rozvodů, telekomunikační kabelové rozvody), rádiová zařízení pro rozhlasové a televizní vysílání (rozhlasové vysílače s frekvenční modulací a s amplitudovou modulací, TV vysílače a převaděče, distribuční rozhlasová zařízení, anténní systémy, vysílače systému mnohabodového, mnohakanálového distribučního systému), speciální telekomunikační zařízení (klasické signálové rozvody a zařízení, pulty centralizované ochrany, elektronická zabezpečovací signalizace včetně komunikátorů, elektrická požární signalizace včetně komunikátorů, sirény, automatické telefonní hlásiče), vysílací a přijímací rádiová zařízení (stanice a sítě pozemní pohyblivé služby, občanské radiostanice, telemetrické stanice, rádiové zabezpečovací systémy, systémy pro předávání zpráv, rádiové vysílače pro přenos dat, pohyblivé vysílací rádiové stanice digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému, základnové stanice a zařízení digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému). Opravy mobilních telefonních přístrojů, odblokování mobilních telefonních přístrojů.

Poskytování telekomunikačních služeb

Poskytování služeb spočívající zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací (přenos dat, obrazových a zvukově-obrazových relací a záznamů, přeprava mluvené řeči nebo audiovizuálních pořadů a podobně) telekomunikačními sítěmi třetím osobám.

Telekomunikačními službami jsou zejména služby, založené na přenosu hlasu, přenosu dat (například služby veřejné datové sítě, služby prostřednictvím sítě Internet), přenosu obrazu, pronájem telekomunikačních okruhů, přenos rozhlasových a televizních programů pro potřebu oprávněných provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání. Poskytování služeb přístupu k síti Internet.

SKUPINA 207: Chemická výroba

Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé,
vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní,
mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí,
zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
a prodej chemických látek a chemických přípravků
klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Výroba a dovoz chemických látek (to je chemických prvků a jejich sloučenin v přírodním stavu nebo získaných výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění jejich stability) a chemických přípravků (to je směsí nebo roztoků složených ze dvou nebo více chemických látek), které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány zvláštním právním předpisem jako výbušné (pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují), oxidující (látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými), extremně hořlavé (kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku), vysoce hořlavé (1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, 3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, 4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích), hořlavé (kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí), vysoce toxické (látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví), toxické (látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví), karcinogenní (látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt), mutagenní (látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt), toxické pro reprodukci (látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností), nebezpečné pro životní prostředí (látky nebo přípravky, které při vstupu do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí), zdraví škodlivé (látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví), žíravé (látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi), dráždivé (látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky), senzibilizující (látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici danou látkou nebo přípravkem vzniknou charakteristické nepříznivé účinky). Prodej chemických látek a chemických přípravků, které jsou klasifikovány podle zvláštního právního předpisu jako vysoce toxické nebo toxické. V rámci této živnosti lze provádět nákup a prodej chemických látek a chemických přípravků za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti.

Výroba a zpracování paliv a maziv

Řízení a obsluha technologických procesů za účelem výroby ropy a ropných produktů (paliv a maziv) s využitím velkokapacitních jednotek nebo jednotlivých částí technologických komplexů s prvky běžné automatizace, měření a regulace, včetně kontroly technologického režimu výroby. Ovládání procesů chemicko-fyzikálních přeměn ve všech skupenstvích ručním nebo mechanickým ovládáním prvků řízení. Obsluha čerpacích zařízení s potrubními rozvody, skladovací a manipulační práce. Používání chemických činidel a sloučenin pro zušlechťování polotovarů a hotových výrobků. Shromažďování, zpracování a přenos informací o průběhu výroby i o změnách chemických a fyzikálně-chemických vlastností meziproduktů a hotových výrobků při realizaci technologických úkolů a integrované řízení výrobního procesu.

Výroba biopaliv mícháním směsí komponentů uhlovodíkového a neuhlovodíkového (rostlinného) původu (například směsné nafty).

Výroba mazacích olejů a plastických maziv. Výroba kapalných uhlovodíkových paliv ze surovin neropného původu. Přepracování odpadních uhlovodíkových produktů (například použitých a odpadních minerálních olejů) na kapalná paliva (topné oleje) a znovupoužitelné mazací oleje (motorové a převodové).

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv
včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic
a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv
ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Nákup uhlovodíkových paliv a maziv za účelem prodeje a jejich následný prodej s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení. Stáčení a skladování uhlovodíkových paliv a maziv (provozování tak zvaného olejového hospodářství), servisní služby v této oblasti.

Nákup, prodej a skladování zkapalněných
uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách

a)nad 1000 kg skladovací kapacity,
b)nad 40 kg náplně tlakové nádoby,
c)do 40 kg náplně tlakové nádoby
a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, to je nádobách k dopravě plynů (nádoby na plyny), s výjimkou tlakových nádob do 10 litrů včetně, u nichž bezpečnostní součin nepřevyšuje 10, a dále nádoby na plyny o tlakovém objemu do 0,22 litru včetně. Živnost nezahrnuje obchodování s plynem, pokud tato činnost podléhá státnímu souhlasu (licenci).

SKUPINA 213: Stavebnictví

Projektová činnost ve výstavbě

Zpracování územně plánovací dokumentace a dále zpracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně statických a dynamických výpočtů konstrukcí staveb.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonány i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, případně vázaných nebo volných souvisejících s realizací staveb.

Provádění jednoduchých a drobných staveb,
jejich změn a odstraňování

Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržby a odstraňování takových staveb podle stavebního zákona. Při provádění jednoduchých a drobných staveb mohou být vykonávány i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, případně vázaných nebo volných souvisejících s realizací staveb.

Projektování jednoduchých a drobných staveb,
jejich změn a odstraňování

Zpracování dokumentace jednoduchých staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně statických a dynamických výpočtů konstrukcí staveb, a stavebních výkresů drobných staveb.

SKUPINA 214: Ostatní

Provozování autoškoly

Poskytování výuky předpisů o provozu vozidel, ovládání a údržbě vozidla, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a výuky zdravotnické přípravy, výcviku v řízení vozidla, v praktické údržbě vozidla a zdravotnické přípravě k získání řidičského oprávnění. Základní školení žadatelů o profesní osvědčení ve smyslu zvláštního právního předpisu.

V rámci živnosti lze provádět kondiční a zdokonalovací výcvik držitelů řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Oční optika

Zhotovení, prodej a opravy korekčních očních pomůcek, zjištění polohy zornic uživatele v očnicích brýlí, měření a vyhodnocení parametrů hlavy ke zhotovení brýlí, přepočet lékařem udané hodnoty astigmatické korekce a výpočet změny korekce vzhledem k její konečné poloze před okem, přizpůsobení zhotovené pomůcky rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňovaly funkční, hygienické i estetické požadavky, podávání odborných informací o způsobu používání pomůcek a jejich údržbě, poradenství při výběru brýlových obrub, doporučení vhodných druhů a úprav brýlových čoček. Individuální prodej a opravy brýlových obrub a prodej pomůcek a prostředků k údržbě oční optiky.

Výkon zeměměřických činností

Činnosti při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření hranic územněsprávních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví, včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností a technologií na životní prostředí, tzn. zpracování posudku dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí. Posuzování zahrnuje zejména zjištění, popis a hodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo technologie na klimatické poměry, ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, způsob využívání krajiny, chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystémů, obyvatelstvo, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, životní prostředí v obcích a městech, porovnání navržených variant řešení a výběr nejvhodnější varianty, navržení opatření a podmínek, které vyloučí nebo sníží předpokládané nepříznivé vlivy, popřípadě zvýší pozitivní vlivy stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení důsledků případného neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. Vlivy stavební činnosti nebo technologie se posuzují pro období jejich přípravy, provádění a užívání (provozu), odstraňování, popřípadě i po jejich odstranění s přihlédnutím k podmínkám v daném území a hodnocení vlivu, jak při běžném provozu, tak při případných haváriích.

Technicko-organizační činnost
v oblasti požární ochrany

Technicko-organizační činnosti, kterými jsou zajišťovány některé povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob stanovené podle zvláštního právního předpisu, například zpracování některé dokumentace požární ochrany, provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně, stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, kontrola dodržování předpisů o požární ochraně.

Průvodcovská činnost

a)horská,
b)tělovýchovná a sportovní,
c)v oblasti cestovního ruchu

Průvodcovskou činností horskou je činnost průvodce po horách, která spočívá v organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském prostředí, s výjimkou oblastí ledovců, skal, kaňoningu a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu (zejména stoupacích želez, cepínů, lan, jistících prostředků), kdy v zasněžených horských terénech je provádění možné pouze ve zvlněných terénech severského typu, kromě terénních zlomů a je vyloučena realizace jakýchkoli lyžařských, skialpinistických a obdobných činností s výjimkou chůze na sněžnicích, a činnost horského vůdce, kterou je organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském a vysokohorském prostředí, včetně ledovců, při skalním lezení a horolezectví na zajištěných cestách, umělých lezeckých stěnách, při skialpinistických túrách, vedení a organizování vysokohorských expedic, včetně zajišťování bezpečnosti. V rámci živnosti je možno uskutečňovat činnost informační, poskytování poradenských služeb při výrobě lezecké, horolezecké, skialpinistické a obdobné výzbroje a výstroje, včetně půjčování takové výzbroje a výstroje.

Průvodcovskou činností tělovýchovnou a sportovní je realizace programů pohybově rekreačních, programů na redukci tělesné váhy či extrémně sportovních (například rafting), včetně nezbytné instruktáže dovedností příslušného sportovního odvětví. Průvodcovskou činností v oblasti cestovního ruchu je doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku dle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně) a s tím spojené zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám.

Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí
podle zákona o veřejných dražbách

Provádění veřejných dražeb movitých věcí prováděných na návrh vlastníka věci, přičemž dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu vlastníka tohoto předmětu, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví předmětu dražby, nebo totéž jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání. Dále činnosti směřující k zabezpečení organizace dražby (zejména zajištění uveřejnění dražby dražební vyhláškou, zajištění odhadu ceny předmětu dražby, vedení evidence o dražbách a zajištění uložení písemností podniku, jestliže je předmětem dražby).

Psychologické poradenství a diagnostika

Činnost zaměřená na překonání psychologických problémů jedince a rozvoj jeho osobnosti. Pomoc dětem a mládeži s poruchami chování, zdravotně postiženým, při volbě povolání, dále pak poradenství manželské, sportovní, sociální a jiné. Využívání relaxační techniky při pedagogicko-psychologickém poradenství, jako doplňkové služby, nikoliv však s terapeutickým cílem či efektem.

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin

Detekce a diagnostika škodlivých organismů, rostlinných produktů a poruch způsobených na rostlinách v důsledku fyzikálních a chemických faktorů, sledování výskytu a vývoje škodlivých organismů rostlin, včetně prognostické činnosti a určování optimálních termínů ochranných opatření, koncepce integrované ochrany rostlin pro zemědělské podniky. Poradenská činnost týkající se metod boje proti škodlivým organismům včetně poskytování údajů o ekonomické účelnosti ošetření rostlin.

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů
a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Ošetřování rostlin (porostů) proti škodlivým organismům a poruchám abiotického původu (postřik pozemků přípravky za pomoci traktorových nebo samojízdných postřikovačů, letecké ošetření, postřik zádovými postřikovači, moření osiv v mořičkách, zálivka rostlin roztokem přípravku a podobně), ošetřování rostlinných produktů proti chorobám a poruchám abiotického původu (postřik dřeva proti škůdcům, ošetření obilí přípravky proti škůdcům při naskladňování nebo zjištění jejich výskytu, ošetření brambor proti klíčení a podobně), ošetření objektů proti škodlivým organismům rostlin a rostlinných produktů (ošetření prázdných bramboráren před sklizní brambor, ošetření obilních sil po vyčištění, ošetření skladů osiv a podobně) a ošetření půdy (zapravení granulovaných přípravků do půdy proti půdním škůdcům a chorobám a podobně).

Provozování cestovní agentury

Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení, prodej a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Jednotlivými službami cestovního ruchu se rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodeje a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice - například jízda na koni, půjčování kol a dalších sportovních potřeb, pobyt ve fitcentrech, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. V rámci této živnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Geologické práce v oblasti ...

Geologickými pracemi, s výjimkou geologických prací, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem, jsou činnosti spojené se zkoumáním, hodnocením, dokumentováním a zobrazováním vývoje a složení geologické stavby území a jejich zákonitostí, vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů (kromě ložisek vyhrazených nerostů), ověřováním jejich zásob a zpracováním geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu, vyhledáváním a průzkumem zdrojů podzemních vod, včetně přírodních vod léčivých, stolních, minerálních a termálních, ověřováním jejich využitelných zásob, zkoumáním negativních vlivů na jejich jakost a množství, jakož i zpracováváním geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu (kromě činností prováděných hornickým způsobem), zajišťováním a ověřováním inženýrskogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace prováděných staveb včetně stabilizace sesuvných území (kromě činností prováděných hornickým způsobem), zajišťováním a ověřováním geologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování plynů, kapalin a odpadů v přírodních horninových strukturách a podzemních prostorech, pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry a pro zajišťování a likvidaci starých důlních děl (kromě činností prováděných hornickým způsobem), zjišťováním a hodnocením geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí, uváděním použitých pozemků do předešlého stavu.

Poskytování tělovýchovných
a sportovních služeb v oblasti ...

Výuka dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny, včetně půjčování sportovního nářadí, náčiní a technických prostředků. Vedení veřejných tělovýchovných a sportovních škol.

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Zabezpečování provozu tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici (například atletických a zimních stadionů, tělocvičen, plaveckých bazénů, koupališť, fit-center) a jejich pronajímání k bezprostřednímu použití spotřebiteli k provozování sportovní a tělovýchovné činnosti a k regeneraci a rekondici. Při provozování tělovýchovných zařízení a zařízení pro regeneraci a rekondici kromě výše uvedených činností i činnosti spojené s poradenstvím a metodikou nabízené služby.

Vodní záchranářská služba

Služby spojené s poskytováním pomoci a zajištěním prevence při nehodách a tonutí v bazénech, umělých a přírodních koupalištích při rekreaci, sportu a soutěžích na velkých vodních plochách a na turisticko-sportovních akcích a vodáckých soutěžích na tekoucí („divoké") vodě.

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence

Poskytování rad v otázkách vedení účetnictví a daňové evidence v rámci právních předpisů, zejména v otázkách používání účetních metod, vyhotovování účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, sestavování účetní uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví. Provádění účetních operací dle zvláštního právního předpisu. Vedení daňové evidence.

Zastupování v celním řízení

Zastupování osob v řízení o přidělení celně schváleného určení na základě zmocnění ve formě zastoupení přímého, kdy zástupce jedná jménem a ve prospěch zastoupené osoby. Zástupce vyplňuje, potvrzuje a celnímu úřadu předkládá celní prohlášení na propuštění zboží do příslušného celního režimu, nebo žádost o přidělení jiného celně schváleného určení spolu s potřebnými doklady a poskytuje celnímu úřadu potřebnou součinnost v souvislosti s předložením celního prohlášení nebo žádosti a po jejich přijetí.

Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

Dekorativní výkony na zdravé lidské kůži s cílem estetické úpravy jejího vzhledu, při kterých je porušována celistvost kůže. Vpravování schválených zdravotně nezávadných cizorodých látek jako pigmentů, kovových předmětů a obdobných materiálů do kůže pomocí sterilních nástrojů a speciálních přístrojů nebo pomůcek na jednorázové použití. Provádění permanentního make-upu, tetováže, piercingu, nastřelování náušnic a podobně.

Obsahem živnosti není vpravování dalších látek používaných při zdravotním ošetření pleti, jako je například kyselina hyaluronová, botulotoxin a další chemické přípravky.

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Individuální výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže, a poskytování regeneračních služeb.

Provozování solárií

Provozování a údržba zařízení solária k bezprostřednímu použití spotřebiteli tak, aby při jeho použití nedošlo k překročení povolených dávek záření, a tím k poškození zdraví člověka.

Aplikace, výroba a opravy

a)protéz,
b)trupových ortéz,
c)končetinových ortéz,
d)měkkých bandáží

V rámci jednotlivých zaměření (protézy, končetinové ortézy, trupové ortézy, měkké bandáže) se provádí odběr měrných podkladů, zhotovování negativů a pozitivů jednotlivých výrobků, popřípadě zhotovování šablon a střihů, včetně jejich korekce, stavba a výroba jednotlivých protéz, ortéz a měkkých bandáží po stránce druhové, konstrukční a materiálové a jejich zkoušky. Úpravy a veškeré opravy protéz, ortéz a měkkých bandáží a kontrola jejich funkčnosti, včetně aplikace, a jejich výdej.

Restaurování děl z oboru výtvarných umění,
která nejsou kulturními památkami,
ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií
nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Provádění nedestruktivního průzkumu děl za účelem zjištění jejich stavu, struktury a materiálu a rozsahu poškození s využitím historických pramenů i současných informací a stanovení způsobu konzervace nebo restaurování. Konzervace děl takovým způsobem, který zabezpečí zpomalení úpadku hmotné podstaty díla a zachová je co nejblíže dochovanému stavu. Restaurování děl v rozsahu, který je nutný pro jejich uchování, nebo pro obnovu jejich původního vzhledu, vycházející z komplexního poznání jejich původního stavu, s použitím ověřených technologií materiálu a po dohodě se zadavatelem restaurování. Zpracování dokumentace celého postupu konzervace nebo restaurování děl zhotovením fotodokumentace děl před a po konzervaci nebo restaurování i během těchto procesů, popisem použitých technických a technologických postupů a všech použitých materiálů a zpracování pokynů pro následnou péči o konzervovaná nebo restaurovaná díla.

Nákup a prodej kulturních památek
nebo předmětů kulturní hodnoty

Nákup za účelem dalšího prodeje a prodej kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty, na základě jejich posouzení z hlediska stáří, původu, autorského určení, materiálu, techniky zhotovení a stavu zachování, a v souvislosti s tím určování ceny odpovídající charakteru, kvalitě a stavu zachování kulturní památky nebo předmětu kulturní hodnoty, zpracování dokumentace pro realizaci jejich nákupu nebo prodeje a sledování cen předmětů kulturní hodnoty na vnitřním i mezinárodním trhu. Dodržování klimatických a dalších podmínek, nutných pro zachování stavu předmětů před jejich prodejem, a znalost a dodržování zvláštních právních předpisů upravujících nákup a prodej kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty. Zprostředkování nákupu a prodeje kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty.

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci

Služby spojené se zabezpečením úkolů vyplývajících z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví, předpisů stanovujících pracovní podmínky a základní požadavky na pracovní prostředí a ochranu zdraví při práci, zejména činnosti spojené s prevencí rizik, včetně navrhování opatření na minimalizaci a odstraňování rizik u jejich zdrojů, podávání odborných stanovisek k bezpečnostně technické úrovni strojů a technických zařízení při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách a údržbě. Činnosti spojené se zaváděním a realizací prvků v systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v daném objektu. Provádění školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ověřování znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poradenská a organizační činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomoc při šetření pracovních úrazů.

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Nákup za účelem dalšího prodeje a prodej zvíat určených pro zájmové chovy (akvarijních ryb, malých hlodavců a zajíců, psů, koček, exotických zvířat, zejména ptáků, plazů, obojživelníků a bezobratlých a podobně) a v souvislosti s tím i prodej zvířat z vlastního chovu a nákup, nabídka a prodej krmiv, chovatelských zařízení a pomůcek pro zvířata v zájmovém chovu.

Drezúra zvířat

Výcvik zvířat, jehož cílem je jejich vystupování před veřejností (například v cirkusech, varieté) a v obrazových mediích.

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek
a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce
prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech,
speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v potravinářských a zemědělských provozech
a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Odborná činnost, cílená na likvidaci původců nákaz a přenašečů infekčních onemocnění, epidemiologicky významných a škodlivých členovců, hlodavců a dalších živočichů, k ochraně zdraví fyzických osob a ochraně životních a pracovních podmínek. Činnost spočívá v hubení původců a přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů s použitím chemických látek a přípravků, které nejsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče.

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v potravinářských nebo zemědělských provozech,
včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin

Odborná činnost cílená na likvidaci původců nákaz a přenašečů infekčních onemocnění, epidemiologicky významných a škodlivých členovců, hlodavců a dalších živočichů, k ochraně zdraví fyzických osob a ochraně životních a pracovních podmínek. Činnost spočívá v hubení původců a přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů v potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin.

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami
nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce
a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Odborná činnost cílená na likvidaci původců nákaz a přenašečů infekčních onemocnění, epidemiologicky významných a škodlivých členovců, hlodavců a dalších živočichů, k ochraně zdraví fyzických osob a ochraně životních a pracovních podmínek. Činnost spočívá v hubení původců a přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů s použitím chemických látek a přípravků, klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče.

Zpracování návrhu katalogizačních dat

Soubor činností spočívajících ve zpracovávání charakteristických údajů o výrobku, výrobci a dodavateli podle jednotného systému katalogizace ve smyslu zvláštního právního předpisu.

Odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod - balneotechnik

Ochrana a využívání přirozeně se vyskytujících minerálních vod, plynů nebo peloidů, které mají vlastnosti pro léčebné využití, a to zejména k účelům lázeňské péče a k výrobě balených minerálních vod. Jedná se zejména o vyhledání zdrojů, zajištění hydrologického dohledu nad zdrojem, sledování chemických, fyzikálních, mikrobiologických a radiologických vlastností zdroje a výtěžku a jejich zdravotní nezávadnosti a kontrolu dodržování dalších povinností stanovených povolením k využívání zdroje.

Provozování vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu

Provozování vodovodů nebo kanalizací pro veejnou potřebu je souhrn činností, jimiž se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod pro veřejnou potřebu podle zvláštního právního předpisu.

Obsahem živnosti není správa majetku ani rozvoj v oblasti vodovodů a kanalizací.

Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků

Technologické postupy a pracovní operace, kterými se z tabákových listů získává surový tabák vhodný pro výrobu tabákových výrobků (kromě zemědělské prvovýroby). Technologické postupy a pracovní operace, při kterých se ze zpracovaného tabáku vyrábějí finální výrobky určené ke kouření, žvýkání nebo šňupání.

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Shromažďování, přeprava, skladování a zneškodňování nebezpečných odpadů (přičemž zneškodňováním nebezpečných odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které vede k trvalému zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí; jde zejména o termickou a chemickou úpravu, fyzikální a biologickou stabilizaci, jakož i ukládání na skládku a do podzemních prostor), včetně péče o místo zneškodňování. Sběr, výkup, úprava, třídění a využívání nebezpečných odpadů (přičemž využíváním nebezpečných odpadů se rozumí činnost vedoucí k získání druhotných surovin, k recyklaci odpadů, případně jiné využití fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností odpadů). Provozování zařízení na úpravu, využívání, zneškodňování nebezpečných odpadů a provozování zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů. Dovoz a vývoz nebezpečných odpadů.

Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků,
které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Nákup za účelem prodeje, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků, přičemž zdravotnickým prostředkem se rozumí zejména nástroj, přístroj, pomůcka, zařízení, materiál nebo jiný předmět anebo výrobek používaný samostatně nebo v kombinaci, včetně potřebného programového vybavení, který je výrobcem nebo dovozcem určen pro použití u člověka pro účely diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění nemoci, diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, vyšetřování, náhrady anebo modifikace anatomické struktury či fyziologického procesu, kontroly početí a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském organismu nebo na jeho povrchu farmakologickým nebo imunologickým účinkem nebo ovlivněním metabolismu, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena.

Měření znečišťujících a pachových látek,
zpracování rozptylových studií

Autorizované měření a vyhodnocování emisí, tj. metrologický výkon, uskutečňovaný prostřednictvím měřidel odpovídajících požadavkům státní metrologické kontroly, o jehož výsledku se vydává odborný posudek, který je veřejnou listinou. Měření a vyhodnocování emisních koncentrací u zdrojů znečišťování, včetně kontroly tmavosti kouře. Měření a vyhodnocování dodržování emisních limitů jednotlivými zdroji znečišťování. Plošná měření zátěže životního prostředí emisemi škodlivin. Zpracování rozptylových studií. Obsahem živnosti není měření emisí motorových vozidel.

Měření účinnosti spalovacího zdroje,
měření množství vypouštěných látek
a kontrola stavu spalinových cest

Měření účinností spalování malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, kontrola stavu a zkoušení komínů, kouřovodů a spotřebičů, včetně technologických, na plynná, kapalná a tuhá paliva. Revize a zkoušení spalinové cesty, vypracování odborných posudků.

* * * * *

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

      OBSAHOVÉ NÁPLNĚ KONCESOVANÝCH ŽIVNOSTÍ

Dále uvedené koncesované živnosti obsahují též poradenskou činnost, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

SKUPINA 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná
a pro určitá hospodářská odvětví

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava,
nákup, prodej, půjčování, uschovávání,
znehodnocování a ničení zbraní

Vývoj a výroba zbraní, opravy a úpravy zbraní, zejména odstraňování závad zbraní a měnění jejich vlastností podle objednávky. Provádění údržby, montáže a seřizování zbraní, přeprava zbraní do určeného místa. Nákup a prodej zbraní, půjčování zbraní, skladování, uchovávání a řádné opatrování zbraní převzatých do úschovy. Znehodnocování a ničení zbraní.

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup,
prodej, půjčování, uschovávání, přeprava,
znehodnocování a ničení střeliva

Vývoj a výroba střeliva, opravy, úpravy, nákup, prodej a půjčování střeliva, přeprava střeliva do určeného místa a vydávání určitému příjemci, skladování, uschovávání a řádné opatrování do úschovy převzatého střeliva, ničení a znehodnocování střeliva.

Provozování střelnic

Poskytování prostorů střelnice k výuce a nácviku střelby a provádění ostrých střeleb ze střelných zbraní.

Provádění pyrotechnického průzkumu

Cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin pomocí detekční techniky a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo výbušnin. Identifikace nalezené munice nebo výbušnin.

SKUPINA 307: Výroba chemických výrobků

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování,
zpracování, nákup a prodej výbušnin

Výzkum, vývoj a výroba výbušnin a výbušných předmětů, zpracování výbušnin a výbušných předmětů, zneškodňování výbušnin a ničení výbušných předmětů (jen v rámci procesu výzkumu, vývoje a výroby), nákup a prodej výbušnin a výbušných předmětů.

Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných
léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí
o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny

Nákup za účelem dalšího prodeje přímému spotřebiteli, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny.

SKUPINA 314: Ostatní

Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Odborná manipulace s výbušnými předměty a výbušninami a jejich používání pro provádění trhacích prací pro průmyslové účely, s výjimkou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Odborná manipulace s pyrotechnickými předměty a jejich používání pro účely vyvolání světelných a zvukových účinků.

Směnárenská činnost

Směnárenská činnost - nákup cizí měny, to je bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně, za bankovky, mince nebo šeky v české měně.

Silniční motorová doprava osobní

Souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. Může být provozována jako vnitrostátní nebo mezinárodní doprava a je dále členěna na příležitostnou osobní silniční dopravu, mezinárodní kyvadlovou dopravu, veřejnou linkovou dopravu, zvláštní linkovou dopravu, přičemž definice těchto doprav stanoví zvláštní právní předpis.

Silniční motorová doprava nákladní

Souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, jakož i přemísťování silničních motorových vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. Může být provozována jako vnitrostátní nebo mezinárodní doprava, která se dále člení na dopravu provozovanou vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti nebo provozovanou vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti.

Taxislužba

Veřejná silniční doprava, kterou se zajišťuje bezprostřední přeprava osob a jejich zavazadel osobními vozidly s obsaditelností nejvýše devíti osob včetně řidiče; přepravní služby se nabízejí a objednávky k přepravě se přijímají prostřednictvím řidiče na stanovištích taxislužby, na veřejně přístupných pozemních komunikacích a jiných veřejných prostranstvích nebo prostřednictvím dispečinku taxislužby.

Vnitrozemská vodní doprava

Souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí, případně zvířat, jakož i přemísťování plavidel samých po vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s výjimkou plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných plovoucích těles podle zvláštního právního předpisu.

Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Výuka teorie střelby včetně vyučování souvisejících právních předpisů, bezpečnostního a zdravotnického minima, vedení nácviku a provádění střelby ze zbraní a svěření zbraně za dohledu.

Poskytování technických služeb
k ochraně majetku a osob

Projektování, montáž, údržba, revize a opravy elektronických zabezpečovacích systémů k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy včetně zabezpečovacích systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. Montáž, údržba, revize a správa mechanických zabezpečovacích systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.

Provozování pohřební služby

Poskytování služeb spojených se sjednáváním smlouvy o pohřbení, přepravou lidských pozůstatků, jejich uložením do rakve, úpravou, přechodným uložením v prostorách k tomu určených a pohřebním obřadem (pietním aktem) a další činnosti spojené s pohřbením, s výjimkou provozování pohřebiště, provozování balzamací a konzervací a zpopelňování lidských pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků, úpravy popela a jeho ukládání do uren. Převozy lidských pozůstatků pro potřebu zdravotnického zařízení, policejních orgánů nebo jiných orgánů činných v trestním řízení.

Provádění balzamace a konzervace

Činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků zamezující rozvoji posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem. Napuštění antiseptickými látkami, aby se zabránilo rozkladu (balzamace). Činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků zpomalující rozvoj posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem (konzervace), které nespočívají v pouhém chlazení lidských pozůstatků v chladících zařízeních.

Provozování krematoria

Provozování krematorií zahrnuje poskytování služeb spojených se zpopelňováním lidských pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků a souvisejícím nakládáním s nimi, úpravou popela, jeho ukládání do uren a předání objednateli pohřbu, evidencí provozu krematoria, jakož i dalšími souvisejícími činnostmi (například zabezpečení hudebního doprovodu, úschova uren a podobně).

Služby soukromých detektivů

Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohroujících obchodní tajemství.

Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz, cenností či jiného majetku, ochranou osob a vymezených zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a zpracováním plánů ochrany, provozováním centrálních pultů ochrany.

Kontrolní testování mechanizačních prostředků
na ochranu rostlin

Přezkoušení funkční způsobilosti mechanizačních prostředků, s výjimkou prostředků stanovených zákonem o rostlinolékařské péči, pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin podle technologických požadavků stanovených zvláštním právním předpisem a vydání dokladu o funkční způsobilosti mechanizačních prostředků.

Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu,
lihovin a ostatních alkoholických nápojů
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín
a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Výroba lihu destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukernatých roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukernatých surovin, nebo z jiných surovin obsahujících kvasný líh, úprava lihu takto získaného jeho zušlechťováním nebo denaturací a výroba alkoholických nápojů, při jejichž výrobě přímo vzniká destilací výše uvedených surovin alespoň část etanolu obsaženého v těchto nápojích (destilátů pravých, destilátů řezaných a destilátů vyrobených zvláštním tradičním způsobem), s výjimkou výroby ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením. Výroba konzumního lihu a lihovin studenou cestou (mícháním) a výroba ostatních alkoholických nápojů, s výjimkou výroby piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny.

Výroba a úprava lihu sulfitového
nebo lihu syntetického

Výroba lihu destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených roztoků pocházejících z celulózy, výroba lihu synteticky a úprava lihu takto získaného jeho zušlechťováním nebo denaturací.

Provozování cestovní kanceláře

Nabízení a prodej zájezdů. Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení, prodej a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých slueb cestovního ruchu. Jednotlivými službami cestovního ruchu se rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodej a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice - například jízda na koni, půjčování kol a dalších sportovních potřeb, pobyt ve fit-centrech, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. V rámci této živnosti lze dále prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Oceňování majetku pro:

a)věci movité,
b)věci nemovité,
c)nehmotný majetek,
d)finanční majetek,
e)podnik

Činnosti spojené s oceňováním věcí movitých a nemovitých (stavby, byty a nebytové prostory, pozemky, trvalé porosty včetně lesů), nehmotného a finančního majetku a podniku (například oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, oceňování práv odpovídajících věcným břemenům) pro fyzické a právnické osoby. Podle požadavku zadavatele zjištění ceny podle zákona o oceňování majetku nebo cenou tržní či jiným způsobem.

Provádění veřejných dražeb

Činnosti spojené s prováděním veřejných dražeb, přičemž dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví předmětu dražby, nebo totéž jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání, přičemž předmětem dražby může být věc nemovitá, podnik nebo jeho organizační složka, převoditelná majetková práva a dále věc nebo soubor věcí movitých, pokud navrhovatelem dražby není vlastník těchto věcí. Dále činnosti směřující k zabezpečení organizace dražby (zejména zajištění uveřejnění dražby dražební vyhláškou, zajištění odhadu ceny předmětu dražby, vedení evidence o dražbách, zabezpečení uložení písemností podniku, jestliže je tento předmětem dražby). Dále lze provádět i dobrovolné dražby věcí movitých.

Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu
speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Pořádání odborných kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, zejména organizační zajištění těchto kurzů, zajištění obsahu a rozsahu kurzu v souladu se zvláštním právním předpisem, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost. Vydání dokladu o absolvování kurzu.

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie,
nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie
s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Výroba a rozvod tepelné energie, na kterou se neuděluje licence podle zvláštního právního předpisu, přičemž rozvodem tepelné energie je doprava, akumulace, přeměna parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením. Instalovaným výkonem jednoho zdroje u této živnosti se rozumí celkový výkon kotelny, ve které může být instalován jeden zdroj s výkonem nad 50 kW, nebo více zdrojů o nižším výkonu, které ve svém součtu překročí hodnotu 50 kW.

Obsahem živnosti není dodávka tepla, kterou zajišťují vlastníci domů (pronajímatelé) pro své vlastní nájemníky jako základní službu spojenou s pronájmem.

Vedení spisovny

Zajištění odborné správy dokumentů původce, popřípadě jeho právních předchůdců, zahrnující jejich příjem od původce, úschovu a řádnou péči o ně, evidenci, výkon nahledací agendy a vyřazování ve skartačním řízení.

* * * * *

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VOLNÝCH ŽIVNOSTÍ

1. Poskytování služeb
pro zemědělství a zahradnictví

Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou, zejména při sezonních pracích a provádění posklizňové úpravy rostlinných komodit. Provozování závlahových systémů a melioračních zařízení. Provádění zahradních a parkových úprav (zejména úpravy korun stromů a jiných porostů, vysazování květin, úpravy trávníků, kácení stromů v parcích a sadech), s výjimkou architektonických úprav. Vazba věnců a kytic. Sběr hub, sběr rostlin. Stříhání ovcí, ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců a kování koní. Další obdobné činnosti. Poskytování slueb při chovu a lovu ryb.

2. Poskytování služeb
pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Služby spojené s pěstební činností v lese, zejména se zpracováním lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Těžba dřeva a lesní doprava, zejména přibližování dřeva, uskladnění dřeva a jeho odvoz po lesních cestách a ostatních komunikacích na sklady nebo místa spotřeby, pokud je tento spojen s těžbou, přibližováním a uskladněním dřeva v lese. Poskytování služeb v myslivosti, čímž se rozumí zejména poskytování odchytových zařízení pro přemísťování odchycené nebo usmrcené zvěře, služby při produkci (stažení, očištění, vypnutí a podobně) kůží a kožešin z usmrcené zvěře a úpravy loveckých trofejí, umělé chovy drobné zvěře, pokud nejsou realizovány v rámci výkonu práva myslivosti a nejsou farmovým chovem zvěře. Další obdobné činnosti.

3. Chov domácích a zoologických zvířat
a poskytování souvisejících služeb

Chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat, zoologických a laboratorních zvířat. Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných domácích a jiných zvířat. Další činnosti související s chovem domácích a zoologických zvířat.

Obsahem živnosti není prodej zvířat určených pro zájmové chovy, drezúra zvířat, veterinární činnost a provozování zoologických zahrad.

4. Úprava nerostů a dobývání rašeliny
a bahna a jejich úprava

Další úprava již zušlechtěných a vytěžených nerostů, například zpracování cihlářských a keramických jílů, výroba živičných směsí z již dříve nadrceného kameniva. Zpracování soli kamenné pro potravinářské a nepotravinářské účely, zejména příprava solanky, drcení, čištění a rafinace soli. Zpracování hmot pro výrobu porcelánu. Dobývání a úprava rašeliny a výroba rašelinových briket. Odstraňování bahna z vodního dna rybníků a další obdobní činnosti.

Obsahem živnosti není dobývání nerostných surovin (vyjma rašeliny) a úprava těchto surovin prováděná subjekty, které tyto dobývají.

5. Výroba potravinářských výrobků

Výroba potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a živočišných surovin a potravních doplňků, přídatných a pomocných látek na potraviny určené k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování ryb a vodních živočichů, zpracování vajec, zpracování medu, zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby čistých šťáv a koncentrátů z ovoce a zeleniny, zpracování brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, výroba cukru a přírodních sladidel, výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, výroba cukrovinek, čokolády a čokoládových bonbónů, úprava rýže a luštěnin, úprava kávy, čaje, koření, výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek, potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, pro bezlepkové, redukční, nízkoproteinové diety a podobně), kvasného octa a droždí, výroba škrobu a potravin na bázi škrobu, výroba těstovin, musli a směsí obilovin, výroba konzervovaných a dehydratovaných výrobků. Výroba pokrmů bez možnosti přímé konzumace v hostinské provozovně.

Obsahem živnosti není výroba nápojů, zpracování masa velkých a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování masa na polotovary a masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další mlýnské výrobky a zpracování mléka na mléčné výrobky, výroba pekařských a cukrářských výrobků, výroba zmrzliny.

6. Výroba nápojů

Výroba vína, ovocných vín a medoviny. Výroba nealkoholických nápojů, stáčení a úprava balených vod a výroba dalších nápojů.

Obsahem živnosti není výroba kvasného lihu, destilátů, lihových nápojů vyrobených studenou cestou, piva, mléka a mléčných nápojů, instantních nealkoholických nápojů.

7. Výroba krmiv, krmných směsí,
doplňkových látek a premixů

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů pro hospodářská zvířata. Výroba krmiv, doplňkových látek a premixů (granulí, směsí, konzerv a podobně) pro domácí zvířata a krmení pro ptactvo, akvarijní rybičky a další živočichy.

Obsahem živnosti není výroba průmyslově nezpracovaných krmiv pro hospodářská zvířata produkovaná zemědělskými prvovýrobci (pícniny, seno, krmné obilí a podobně).

8. Pěstitelské pálení

Výroba ovocných destilátů pro pěstitele ovoce v pěstitelských pálenicích.

9. Výroba škrobárenských výrobků
pro nepotravinářské účely

Výroba škrobu a škrobárenských výrobků, zejména dextrinových a škrobových lepidel, hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací a jiné nepotravinářské účely.

10. Výroba textilních vláken a tkanin

Výroba textilních přízí úpravou a spřádáním bavlněných vláken, vlněných vláken, chemických vláken a ostatních textilních vláken (lněných, jutových, konopných, vigoňových, papírových a podobně), soukáním a úpravou hedvábí, soukáním a tvarováním syntetických a umělých přízí, výroba nití. Výroba tkanin bavlnářských, vlnařských, hedvábnických, lnářských, jutařských, tkanin z chemických vláken a ostatních tkanin.

Obsahem živnosti není konečná úprava textilií spočívající v barvení a chemické úpravě textilií, výroba textilních podlahových krytin, výroba pletených a háčkovaných materiálů, spřádání a tkaní azbestových vláken a výroba skleněných vláken.

11. Výroba textilního zboží
(kromě oděvů, oděvních doplňků
a prostředků ortopedické povahy)

Výroba ložního prádla z různých plošných textilií, dětských zavinovaček, bytových a stolních konfekčních textilních výrobků, zejména prošívaných přikrývek, polštářů a spacích pytlů, bytových kusových textilií (pokrývek, záclon, závěsů, nástěnek, rohožek a podobně), textilních výrobků (ubrusů, ručníků, prachovek, plachet, stanů, pytlů, sáčků z textilního materiálu, padáků, praporů, vlajek a podobně) a textilní galanterie, koberců a podlahových krytin z textilního materiálu, lan, provazů, síťovaných výrobků (rybářských sítí, provazů, kotevních lan a podobně), netkaných textilních materiálů včetně impregnovaných, pletených a háčkovaných materiálů, potažených a ostatních textilií (kordových tkanin pro pneumatiky, dopravníkových pásů, vaty a podobně).

Obsahem živnosti není výroba oděvů a oděvních doplňků a výroba textilního zboží ortopedické povahy.

12. Výroba oděvů a oděvních doplňků
(kromě kožešinových)

Výroba svrchního ošacení (včetně společenských oděvů) vyráběného z tkaných, pletených a háčkovaných textilií a materiálů, a to jak průmyslově, tak formou zakázkové výroby. Výroba pracovního a ochranného ošacení, spodního prádla, punčochového zboží, kožených oděvů a oděvních doplňků (z usně i z imitace), kloboučnických výrobků a oděvních doplňků, klobouků, čepic a ošacení pro sport a volný čas (teplákových souprav, lyžařského oblečení a dalších sportovních oděvů). Aplikace zdobných prvků na oděvy a oděvní doplňky. Střihová služba.

Obsahem živnosti není výroba kožešinových obleků a doplňků, výroba umělých kožešin a výrobků z nich a výroba oděvních doplňků ortopedické povahy.

13. Výroba a opravy kožešinových výrobků

Výroba a opravy kožešinových obleků, doplňků, pokrývek, předložek a různého zboží z kožešin, umělých kožešin a výrobků z nich.

Obsahem živnosti není zpracování kůží a kožešin.

14. Výroba pletených a háčkovaných výrobků,
řemeslné zpracování textilií

Výroba pletených oděvů, oděvních doplňků a dalšího zboží ručním nebo strojním pletením, výroba háčkovaných oděvů, doplňků, pokrývek, záclon a dalšího zboží. Vyšívání, paličkování, drhání a další rukodělné zpracování textilních materiálů. Malba na textilie, batikování a jiné uměleckořemeslné zpracování textilií a navazující výroba oděvů a dalších výrobků z těchto materiálů.

Obsahem živnosti není průmyslová výroba pletených materiálů.

15. Výroba brašnářského a sedlářského zboží
(kromě prostředků ortopedické povahy)

Výroba brašen, aktovek, kabelek a podobných zavazadel z usně, náhražky nebo jiných materiálů, pokud byla použita stejná technologie jako u výrobků z usní, nekovových pásků k hodinkám a dalších výrobků z usní nebo jejich náhražek (hnacích řemenů, těsnění a podobně) a sedlářských výrobků. Barvení těchto výrobků z kůže.

Obsahem živnosti není výroba prostředků ortopedické povahy, obuvi, oděvů z usně, vyčiňování kůží.

16. Výroba obuvi
(kromě ortopedické)

Výroba obuvi a částí obuvi.

Obsahem živnosti není výroba ortopedické obuvi, obuvi z azbestových vláken a obuvi se svrškem z textilních materiálů bez podešví.

17. Výroba pilařská a impregnace dřeva

Pilařská výroba (řezáním a obráběním dřeva a obdobných materiálů na pilách), výroba dřevěných železničních pražců, nepoložené podlahové krytiny, dřevité vlny, briket z dřevní suroviny, šindelů a podobně. Sušení, impregnace nebo chemická úprava dřeva konzervačními a podobnými prostředky. Provozování sušiček dřeva.

18. Výroba dřevěných výrobků
(kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků, dřevěných obalových beden, krabic, palet nebo nákladových podložek ze dřeva, barelů, sudů, kádí, rour a jiných bednářských výrobků, kolářských výrobků, dřevěných cívek na kabely a ostatních drobných výrobků ze dřeva (dřevěných držáků a násad pro nástroje, obuvnických kopyt, kuchyňských výrobků ze dřeva, vřeten a podobně). Zpracování přírodního korku a výroba zboží z přírodního aglomerovaného korku. Výroba slaměného pletiva a výrobků z něho (rohoží, rohožek a podobně). Výroba košíkářského zboží a košatin.

Obsahem živnosti není výroba stavebně truhlářská, výroba nábytku, uměleckořemeslné zpracování dřeva, výroba dřevěných hraček, bižuterie a zápalek.

19. Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Činnosti spojené s uměleckořemeslným zpracováním dřeva vytvářením dřevěných výrobků (sošek, ozdob, marketerie, pouzder, skříněk a podobně). Zhotovování dřevěných architektonických modelů pro různé účely.

Obsahem živnosti není zhotovování nábytku na zakázku.

20. Výroba vlákniny, papíru a lepenky
a zboží z těchto materiálů

Výroba bělené, nebělené a polobělené papírové vlákniny, výroba vlákniny z odpadového papíru, výroba papíru a lepenky (včetně potahování, natírání a impregnace papíru a lepenky), buničité vaty, vlnitého papíru a balicího materiálu z papíru a lepenky, domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru, kancelářských a školních potřeb z papíru, tapet (včetně tapet potahovaných plasty a textilních tapet), nábytku a dalšího zboží z papíru a lepenky (filtračních papírů, papírových a lepenkových cívek a podobně).

Obsahem živnosti není výroba her, hraček, hracích karet z papíru a lepenky.

21. Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Činnosti spojené s vydáváním novin, časopisů a ostatních periodik, knih a brožur, hudebnin a hudebních rukopisů, fotografií, pohlednic, slovníků, telefonních seznamů, map, atlasů, plakátů, inzertních katalogů, prospektů a jiných tištěných náborových materiálů, diářů, kalendářů, formulářů a jiných tištěných materiálů. Vydavatelská činnost na Internetu. Provádění korektur a technická redakce.

Obsahem živnosti není vydávání a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů, polygrafická výroba ani rozmnožování tištěných podkladů počítačovými tiskárnami a rozmnožovacími stroji.

22. Výroba, rozmnožování, nahrávání
a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů

Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů, zejména činnosti spojené s pořizováním originálních fonogramů a záznamů audiovizuálních děl za účelem komerčního využívání jejich rozmnoženin, činnost vydavatelů zvukových záznamů a výrobců audiovizuálních děl a jiných filmů.

Obsahem živnosti není výroba nenahraných nosičů zvukových a zvukově-obrazových záznamů a poskytování počítačového software.

23. Vázání a konečné zpracování knih
a dalších tiskovin

Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin dokončováním tiskových archů (do knih, brožur, katalogů a podobně), skládáním, sesazováním, šitím, lepením, porovnáváním, vázáním provazem, zdobením zlatým tiskem a dokončování tisku papíru nebo kartonu pro obchodní dopisy a formuláře nebo děrování, slepování, laminování a jiné práce směřující ke kompletaci knih a tiskovin.

Obsahem živnosti nejsou práce spojené s tiskem knih, periodických a neperiodických tiskovin, sazba tisku a zhotovování tiskařských předloh.

24. Grafické práce a kresličské práce

Zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů, projekčních folií, náčrtků, návrhů, příprava digitálních vstupů, přenos digitalizovaných údajů z databáze na procesory a další grafické práce. Zhotovování technických výkresů, náčrtků a webových stránek. Písmomalířství.

Obsahem živnosti není projektová činnost v investiční výstavbě a příprava a vypracovávání technických návrhů a projektů.

25. Výroba koksu, surového dehtu
a jiných pevných paliv

Činnosti spojené s výrobou koksu, surového dehtu z černého a hnědého uhlí a jiných pevných paliv (například dřevěného uhlí).

Obsahem živnosti není výroba chemických látek a chemických přípravků.

26. Výroba chemických látek
a chemických přípravků

Výroba chemických látek a přípravků (plastů, syntetického kaučuku, nátěrových hmot, barviv a pigmentů, mýdla, saponátů, pracích, čistících a leštících přípravků, destilované vody a dalších chemických látek pro výrobní a laboratorní účely a podobně).

Obsahem živnosti není výroba chemických látek a přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující, paliv a maziv, syntetického a kvasného lihu, léčiv, kosmetických prostředků (včetně toaletních a dezodoračních mýdel), chemických vláken a hnojiv.

27. Výroba nenahraných nosičů údajů

Výroba nenahraných nosičů, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, disket a pásků pro počítače, osobních magnetických karet a dalších nenahraných nosičů údajů.

Obsahem živnosti není výroba papíru.

28. Výroba chemických vláken

Výroba syntetického nekonečného vlákna, spřádacích kabelů, jednoduchých vláken, včetně vysoce houževnatých a tvarovaných přízí, monofilů, vláken, střiže, kabelů, vložek a pásků z celulózy a přírodních polymerů obsahujících dusík a dalších chemických umělých vláken.

29. Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Výroba polotovarů a hotových výrobků z plastů (plastové desky, bloky, fólie, profily, filmy, hadice, trubky, potravinářská umělá střeva a podobně), obalů z plastů, plastových výrobků pro stavebnictví (dveře, okna, rolety, obložení, podlahy, sanitární zboží a podobně), plastového nádobí a jiného zboží pro domácnost a obdobné užití, plastových toaletních, kancelářských a školních potřeb, součástí ošacení, strojních dílů tvářených z plastů a nábytkového kování z plastů a podobně. Výroba plastového nábytku. Výroba gumárenských výrobků vyráběných studenou cestou.

Obsahem živnosti není výroba plastů v základní formě, zpracování gumárenských směsí vulkanizací. Výroba plastových hraček, sportovních potřeb, zdravotnických a dentálních přístrojů a pomůcek, výroba plastové obuvi.

30. Výroba a zpracování skla

Výroba tvrzeného nebo laminovaného plochého skla, skleněných zrcadel, vrstvených izolačních elementů ze skla, dutého, obalového, užitkového, osvětlovacího a ozdobného skla, skleněných vláken včetně skleněné vaty a skleněné příze, skleněných výrobků pro laboratorní, technické a hygienické účely, hodinových skel, optického skla, skleněných izolátorů, tyčí, trubic a podobně. Malování užitkových skel sodnodraselných či olovnatých, zabarvování povrchů skel listry a lazurami, nanášení vysokého smaltu na povrchy skel včetně navazujícího vypalování ve vypalovacích pecích.

Obsahem živnosti není broušení, leptání a rytí skla.

31. Výroba porcelánových, keramických
a sádrových výrobků
(kromě pro stavebnictví)

Výroba užitkového a ozdobného porcelánu, keramiky, hrnčířských a sádrových výrobků, elektrických izolátorů a součástí k nim, laboratorních, chemických a průmyslových výrobků z keramiky, keramických nádob používaných k přepravě a balení tekutin a jiných keramických výrobků pro technické účely, žáruvzdorných cementů a žáruvzdorného keramického zboží (tepelně izolačního keramického zboží z křemenných zemin, žáruvzdorných cihel, tvarovek, keramických retort, kelímků, muflí, trubic a podobně). Dekorace porcelánu a keramiky.

Obsahem živnosti není výroba keramických a sádrových výrobků pro stavebnictví, s výjimkou žáruvzdorných, keramické bižuterie a hraček.

32. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Výroba keramických výrobků pro sanitární účely, nežáruvzdorných keramických kachlí, obkladaček, mozaikových kostek, dlaždic, nežáruvzdorných konstrukčních stavebních materiálů z pálené hlíny (cihel, střešní krytiny, trubkových komínových nástavců, rour, podlahových tvarovek), kameniny pro stavebnictví, cementu (slínku, hydraulického cementu, struskového cementu, fosfátového, aluminozního a podobně), nehašeného vápna, sádry, práškové malty, stavebních prvků z betonu, výrobků z cementu nebo umělých kamenů, sádrových výrobků pro stavební účely, transportního betonu, stavebních materiálů z osinku nebo z rostlinných substancí spojovaných cementem nebo sádrou nebo jinými minerálními pojivy, předmětů z celulózo-vláknitých cementů a podobně.

Obsahem živnosti není zpracování přírodního kamene a výroba žáruvzdorných keramických výrobků pro stavebnictví.

33. Výroba brusiv a ostatních minerálních
nekovových výrobků

Výroba mlýnských kamenů, ostřících a lešticích kamenů z přírodních nebo umělých brusiv (včetně brusných výrobků na měkkém základě) a výroba vláken, tkanin, oděvů, ochranných přileb, obuvi, šňůr, provazů, lan, plsti z minerálních materiálů, minerálních izolačních materiálů vyráběných ze struskové vlny, skalní vlny a podobných minerálních vln, vermikulitové vlny, rozpínavé hlíny a podobných tepelně izolačních hmot, zvukově izolačních nebo zvuk absorbujících materiálů a předmětů z různých minerálních substancí (přepracované slídy, výrobků ze slídy, rašeliny a grafitu pro jiné než elektrotechnické účely).

Obsahem živnosti není výroba skleněné vlny, práce spojené s ručním a strojním zpracováním přírodního a umělého kamene (pro stavebnictví, hřbitovy, cesty a obdobné účely).

34. Broušení technického a šperkového kamene

Broušení technického a šperkového kamene, zejména štípání, řezání, broušení a leštění přírodních a syntetických šperkových a technických kamenů. Broušení speciálních výbrusů podle výkresu nebo prototypu.

Obsahem živnosti nejsou práce spojené se zpracováním přírodního kamene (pro stavebnictví a podobně) a klenotnické práce spojené s osazováním šperkového kamene.

35. Výroba a hutní zpracování železa a oceli

Výroba surového železa, slévárenského surového železa, surového železa pro výrobu ocele, houbovitého železa (v kusech, granulích a podobně). Výroba ocele v konvertorech, elektrických a martinských pecích a jinými metodami, vysokouhlíkového feromanganu, vysokopecní zrcadloviny v základních tvarech a litin. Výroba za tepla a za studena válcovaných ocelových výrobků z ingotů, zejména širokých i úzkých pásů, desek, plechů, folií, drátů, tyčí, profilů a štětovnic, kolejnic a jiných výrobků pro železnici. Výroba litinových a ocelových trub a trubek všemi druhy hutních technologií, výroba fitinků, svařovaných ocelových trubek a ocelových trubkových spojek. Výroba tyčí a profilů kováním. Výroba ocelového drátu tažením nebo protahováním za studena. Jiné hutní zpracování materiálu, zejména výroba feroslitin, železného prášku a granulovaného železa, materiálu pro železniční svršky, kovových písků pro pískování.

Obsahem živnosti není odlévání hotových výrobků a polotovarů ze surového železa a ocele, odlitků ze šedých litin, tvarovaných odlitků do grafitových forem.

36. Výroba a hutní zpracování neželezných kovů
a jejich slitin

Výroba hliníku a hliníkových slitin a hutních výrobků a polotovarů z hliníku a jeho slitin a oxidu hlinitého. Výroba olova, zinku, cínu, mědi z rudy a elektrolyticky čištěného odpadu a šrotu, výroba slitin těchto kovů a výrobků a polotovarů z těchto kovů a jejich slitin. Výroba chrómu, manganu, niklu a dalších neželezných kovů z rud, oxidů nebo elektrolyticky a aluminotermicky čištěného odpadu a šrotu, slitin těchto kovů a hutních výrobků a polotovarů z těchto kovů a jejich slitin. Výroba drahých kovů (výroba a rafinace zlata, stříbra, platiny a podobně, nikoli ve slitcích), výroba slitin drahých kovů pro technické účely, výroba hutních výrobků a polotovarů z drahých kovů, plátování obecných kovů stříbrem, plátování obecných kovů nebo stříbra zlatem, plátování zlata, stříbra nebo obecného kovu platinou (nebo kovy její skupiny). Výroba niklových kamínků.

Obsahem živnosti není výroba slitin drahých kovů pro klenotnictví a dentální účely.

37. Výroba kovových konstrukcí,
kotlů, těles a kontejnerů

Výroba kovových dílů a konstrukcí pro průmyslové účely (pro vysoké pece, zvedací a manipulační zařízení), výroba kovových dílů a konstrukcí pro stavebnictví a prefabrikovaných stavebních částí převážně vyrobených z kovu, kovových dveří, oken a jejich rámů, okenic, rolet, vrat a podobně. Výroba tlakových nádob, nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů, včetně kovových kontejnerů na stlačený nebo tekutý plyn, topných těles a kotlů ústředního topení, generátorů vodní páry a jiných par, pomocných zařízení parním generátorům (kondenzátory, přehřívače, parní kolektory a akumulátory), reaktorů.

Obsahem živnosti nejsou činnosti spojené s montáží, opravami a rekonstrukcí vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob a vyhrazených zdvihacích zařízení a výroba drobných kovových obalů.

38. Výroba kovového spotřebního zboží

Výroba nožířského zboží (kuchyňských příborů, břitev, žiletek, nůžek, pracovních a kapesních nožů a podobně), sériově vyráběných ručních nástrojů (kleští, šroubováků, pil a podobně), kovářského nářadí (kladiv, palic, kovadlin a podobně), zemědělského ručního nářadí a ručního nářadí pro stavebnictví, sériově vyráběných klíčů a zámků, drobných kovových obalů (plechovek, konví, tub a podobně, kovových uzávěrů), výrobků z drátu (kovových kabelů, pásků, ostnatého drátu, drátěného pletiva, roštů, síťoviny, pleteniny, hřebíků, a podobně), spojovacích součástek (nýtů, podložek, svorníků, šroubů s maticí, matic), pružin, řetězů. Výroba kovového zboží pro domácnost (pánví, pekáčů, stolního kovového náčiní, kuchyňských kovových strojků, drobných kovových pomůcek, a drobných kovových doplňků a podobně), kovových výrobků sanitárních (van, výlevek, dřezů a podobně), drobného kovového zboží pro kancelářské použití, dekoračních předmětů z kovu, sériově vyráběných trezorů, bezpečnostních skříní, pancéřových dveří, kovových spojek, přezek, háků, patentů, tabulek s orientačními nápisy, žebříků, schodů, klecí, košíků, nákupních vozíků a podobně. Výroba kovového nábytku.

Obsahem živnosti není zhotovování nástrojů a přípravků pro strojírenskou výrobu.

39. Uměleckořemeslné zpracování kovů

Uměleckořemeslná činnost, při níž jsou tradičními, speciálními převážně rukodělnými technologiemi (kovolijectví, kovotepectví, umělecké kovářství a zámečnictví, cizelérství, zvonařství, pasířství, platnéřství, medailérství a rytí kovů, cínařství atd.) zpracovávány kovy za účelem vytvoření kusových kovových předmětů, například zvonů, plastik, liturgických předmětů, přileb, štítů, rektorských řetězů, medailí a odznaků, svícnů a konvic historizujícího charakteru. Obsahem živnosti není výroba šperků, klenotů, ozdob a ručně tepaných výrobků z drahých kovů a jejich kombinací s obecnými kovy.

40. Povrchové úpravy a svařování kovů
a dalších materiálů

Provádění jednotlivých způsobů tepelného zpracování kovů (kalení, žíhání a podobně) a dalších způsobů povrchové úpravy výrobků, zejména pískování, otryskávání, provádění základní povrchové ochrany výrobků nátěrovými hmotami (tmely, laky, emaily), potahování kovových předmětů nekovovými materiály. Jednotlivé technologie tavného a tlakového svařování kovů a dalších materiálů.

Obsahem živnosti není chemická a elektrochemická úprava povrchu kovů pokovováním v kovových lázních a žárovými a plazmovými nástřiky kovových i nekovových materiálů a technologie spojené s přípravou a nanášením smaltovacích suspensí a vypalováním skelného nebo keramického povlaku ve smaltérské peci.

41. Výroba strojů a zařízení
pro využití mechanické energie

Výroba spalovacích motorů a jejich dílů (vyjma leteckých, automobilových a motocyklových), lodních motorů, motorů pro lokomotivy a motorů stacionárních a jejich dílů, parních, plynových a vodních turbín, vodních kol a jejich regulátorů, dmychadel a exhaustorů, kompresorů, čerpadel, zařízení s hydraulickým nebo pneumatickým pohonem nebo motorů na větrný pohon, uzavíracích a regulačních částí potrubí (kohouty, ventily, šoupátka), výtokových armatur a armatur k topení. Výroba valivých ložisek a jejich dílů, zařízení pro převod otáčivého pohybu (hřídelů, čepů, kluzných ložisek), převodových skříní a jiných druhů zařízení pro převod rychlosti, spojek a spojovacích hřídelů, setrvačníků, kloubových spojení, řetězů, zařízení pro hydraulickou transmisi a podobně.

Obsahem živnosti není výroba klimatizačních a chladírenských zařízení a tepelných čerpadel.

42. Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Činnosti spojené s výrobou pecí, sušáren průmyslových i laboratorních, hořáků, spaloven, mechanických překládacích zařízení, roštů, vykladačů popela. Výroba ručních, motorových zvedacích, manipulačních, nakládacích a vykládacích zařízení, kladkostrojů, zdviží, jeřábů, pojízdných zvedacích rámů, pracovních vozíků vybavených nebo nevybavených zvedacím nebo jiným manipulačním zařízením s vlastním nebo bez vlastního pohonu používaných pro dílenskou přepravu, mechanických manipulátorů nebo průmyslových robotů speciálně konstruovaných pro zvedání, manipulaci nakládání a vykládání dopravníků, kapalinových zdviží, výtahů, eskalátorů nebo pohyblivých schodišť. Výroba chladírenského a mrazírenského průmyslového zařízení, klimatizačních zařízení, výměníků tepla, ventilátorů, zařízení na rozptylování a rozprašování tekutin nebo prášků (vodních děl, hasicích přístrojů, strojů na pískování a čištění vodní parou). Výroba filtračních a čistících zařízení, balicích a obalových strojů (plnicích, zavíracích, tvarovacích, těsnicích, kapslovacích, značkovacích a podobných zařízení), strojů pro čištění a sušení lahví a pro sycení nápojů oxidem uhličitým, zařízení pro destilaci nebo rektifikaci v rafinériích ropy, v chemickém nebo nápojovém průmyslu, plynových generátorů, kalandrovacích a jiných válcovacích strojů a válců pro ně, odstředivek, prodejních automatů a podobných zařízení. Výroba zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy (kolotočů, houpaček, střelnic a podobně).

Obsahem živnosti není výroba tlakových zařízení, výroba zařízení pro domácnost a strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví.

43. Výroba strojů a zařízení
pro určitá hospodářská odvětví

Výroba traktorů a malotraktorů používaných v zemědělství, zahradnictví a lesnictví a ostatních strojů pro zemědělství a lesnictví (zejména žacích strojů, samonakladačů a samovykladačů, přívěsů a návěsů, zemědělských strojů na úpravu půdy, pěstování rostlin nebo zúrodňování, sklizňových strojů a mlátiček, dojicích přístrojů, rozprašovačů pro zemědělské použití, strojního vybavení pro drůbežárny, včelařství, míchání krmiv, čištění, třídění a značkování vajec, plodů, semen a podobných zařízení). Výroba obráběcích strojů (zejména obráběcích strojů pro třísková obrábění včetně strojů pracujících s laserem, ultrazvukem, elektrickým výbojem, obráběcích strojů, které neodebírají materiál, obráběcích strojů pro osazování hřebíků, šití drátem, lepení, strojů pro sváření, tvrdé a měkké pájení, výroba upínadel, držáků nástrojů a speciálního vybavení pro obráběcí stroje, mechanických nástrojů s vlastním motorovým nebo pneumatickým pohonem), strojů a zařízení pro metalurgii (zejména strojů a zařízení pro manipulaci s roztavenými kovy a válcovacích stolic a válců pro ně), strojů a zařízení pro chemický průmysl, stavebních a důlních strojů (nepřetržitých elevátorů a dopravníků, vrtacího, řezacího, hloubicího a tunelovacího zařízení, strojního zařízení pro zpracování minerálů, jejich sítování, třídění, míchačů na beton a malty, strojů na odstraňování zeminy, beranidel a vytahovačů pilot, stříkaček na maltu, rozstřikovačů živce, strojů na betonování povrchů, radlic pro buldozery a podobně), strojů pro potravinářský průmysl a pro zpracování tabáku (zejména zemědělských sušáren, strojů na zpracování mléka, výrobu sýrů, strojů pro průmyslové mletí zrna, lisů a drtičů na výrobu vína a ovocných šťáv a džusů, strojního zařízení pro pekárenský průmysl, neelektrických pekárenských pecí, hnětačů, porcovačů těsta, strojů a zařízení pro zpracování masa, drůbeže, ryb, ovoce, ořechů, zeleniny, strojů pro výrobu cukrovinek, kakaa, čokolády, cukru, nápojů, pro extrakci a zpracování tuků nebo olejů, strojů pro zpracování tabáku, strojů a zařízení pro pivovary, strojů pro přípravu jídel v restauracích), strojů pro textilní, oděvnický a kožedělný průmysl (zejména textilních strojů, pomocných strojů pro textilní strojní park, strojů pro zpracování vláken, strojního vybavení pro velkoprádelny, šicích strojů, jehel do šicích strojů, strojů pro zpracování hotových kožešinových výrobků nebo usní, kožedělných strojů), strojů pro papírenský průmysl (zejména strojů pro přípravu papíroviny, zařízení pro výrobu papíru a kartonu, strojů a zařízení na výrobky z papíru a kartonu), strojů a zařízení pro zpracování pryže, plastů a výrobků z těchto materiálů, strojů a přístrojů pro tisk, brožování a vazbu knih, strojů a zařízení pro výrobu obkladaček, cihel, formovacích desek, a dalších speciálních strojů a přístrojů. Výroba zařízení na likvidaci radioaktivního odpadu.

Obsahem živnosti není výroba strojů a přístrojů pro domácnost a výroba elektrických strojů a přístrojů.

44. Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
a výroba elektrického vybavení

Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na střídavém napětí menším než 50 V nebo stejnosměrném napětí menším než 75 V (například kapesních kalkulaček). Výroba elektronického vybavení zejména pro silniční motorová vozidla a pracovní stroje.

Obsahem živnosti není výroba telekomunikačních zařízení a výroba elektrických hraček.

45. Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů,
vodičů a televizních antén

Výroba rozvaděčů nízkého a vysokého napětí a elektrického zařízení pro spínání a ochranu elektrických obvodů nebo pro vytváření spojení do nebo uvnitř elektrického obvodu (zejména vypínačů, pojistek, omezovačů napětí, tlumičů proudových nárazů, zásuvek, zástrček, objímek, ovládacích panelů). Výroba vodičů, kabelů, lamel a jiných izolovaných vodičů zakončených nebo nezakončených přípojkami, kabelů z optických vláken pro přenos kódovaných dat pro telekomunikace, video a podobně. Výroba galvanických článků a baterií. Výroba televizních antén.

Obsahem živnosti není montáž vyhrazených elektrických zařízení.

46. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Výroba neelektrických zařízení pro domácnost, zejména výroba neelektrického zařízení na vaření a vytápění pro domácnost (neelektrických prostorových ohřívačů, kuchyňských sporáků, kamen, ohívačů vody, varných zařízení, vyhřívaných desek a podobně).

Obsahem živnosti není stavba krbů, kachlových a historických kamen.

47. Výroba elektronických součástek

Výroba elektronických součástek, zejména žhavených nebo studených katod nebo fotokatodových elektronek nebo obrazovek, televizních obrazovek, snímacích elektronek, elektronických převáděčů a multiplikátorů mikrovlnných elektronek, přijímacích a zesilovacích výbojek nebo elektronek, diod, tranzistorů, tyristorů a podobných polovodičových prvků, polovodičových prvků citlivých na světlo včetně hradlových fotonek, instalovaných piezoelektrických krystalů, elektronických instalovaných obvodů a mikrosestav, monolitických integrovaných obvodů, hybridních integrovaných obvodů a elektronických mikrosestav v litých obvodech, mikromodulů, tištěných obvodů, elektrických kondenzátorů a odporů včetně reostatů a potenciometrů.

Obsahem živnosti není výroba elektronických strojů a přístrojů.

48. Projektování elektrických zařízení

Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, to je v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické energie. Zahrnuje koncepční návrhy, výpočty a vypracování schémat zapojení, technologické a materiálové rozpočty.

49. Výroba zdravotnických prostředků

Výroba zdravotnických prostředků, zejména elektrodiagnostických přístrojů, mechanoterapeutických pomůcek, masážních přístrojů, aparatur pro psychologické testování, respirátorů, plynových masek, naslouchacích aparátů, kardiostimulátorů, injekčních stříkaček, jehel, zrcadel, reflektorů, endoskopů, výroba lékařského nebo veterinárního zařízení (operačních stolů, zubolékařských křesel a podobně).

Obsahem živnosti není výroba protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz a měkkých bandáží, brýlí a kontaktních čoček, teploměrů a jiných měřidel.

50. Výroba optických a fotografických zařízení

Výroba kompletovaných nebo nekompletovaných optických prvků (zejména čoček, optických zrcadel, polarizačních elementů, optických vláken a kabelů z nich pro přenos obrazů nebo jejich osvětlení), optických přístrojů (zejména optických mikroskopů, zařízení pro mikrofotografii a mikroprojekci, zvětšovacích skel, dalekohledů), fotografických a kinematografických zařízení a podobně.

Obsahem živnosti není zhotovení korekčních očních pomůcek, výroba stanovených optických měidel.

51. Výroba motorových a přípojných vozidel

Výroba osobních a nákladních automobilů, autobusů, trolejbusů, traktorů a speciálních vozidel, motorů k motorovým vozidlům, ostatních motorových vozidel (zejména dopravních prostředků k jízdě po sněhu, obojživelných vozidel, požárních automobilů, čistících vozů, pojízdných knihoven a podobně). Výroba přípojných vozidel. Výroba dílů a příslušenství k motorovým vozidlům a karosérií motorových vozidel. Činnosti spojené s výrobou motocyklů, mopedů a jiných dvoukolových vozidel, motocyklů s přívěsným vozíkem, součástek a příslušenství pro motocykly.

52. Výroba karosérií

Výroba karosérií včetně kabin pro motorová vozidla, vnějšího vybavení pro všechny typy motorových vozidel (včetně tahačů), přípojných vozidel, podvalníků a přepravních kontejnerů. Výroba skříní hnacích drážních vozidel a skříní železničních vozů, karosérií strojů pro různá odvětví průmyslu a podobně.

53. Stavba a výroba plavidel

Stavba a výroba lodí, malých plavidel, jachet, plovoucích strojů, plovoucích zařízení (například plovoucích přístavních můstků, plovoucích garáží) a podobně.

Obsahem živnosti není výroba obojživelných vozidel, motorů pro plavidla a výroba navigačních přístrojů.

54. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel
na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Výroba elektrických a dieselových kolejových lokomotiv, samohybných železničních a tramvajových vozů, vozů lanových drah, železničního a tramvajového parku bez vlastního pohonu (zejména osobních, nákladních a cisternových vozů, samovykládacích vozů a vagonů, opravárenských a jeřábových vozů a tendrů). Výroba specializovaných částí železničních a tramvajových lokomotiv nebo vozového parku (zejména podvozků, náprav a kol, brzd a dílů k nim, háků a spojovacích elementů, nárazníků) a podobných zařízení.

Obsahem živnosti není výroba elektromotorů, motorů a turbin, elektrického signalizačního a dopravně kontrolního zařízení, nesmontovaných kolejí a podobně.

55. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy
a jiných nemotorových dopravních prostředků

Výroba jízdních kol bez motoru a ostatních kolových vozidel bez motoru, zdravotnických prostředků - vozíků pro invalidy s motorem a bez motoru, kolečkových židlí pro postižené, koleček, trakařů, zavazadlových vozíků, ručních dvoukolek, vozů tažených zvířaty a dalších nemotorových dopravních prostředků. Výroba dílů a příslušenství pro nemotorové dopravní prostředky a vozíků pro invalidy s motorem.

Obsahem živnosti není výroba jízdních kol s přídavným motorem, výroba dětských tříkolek a jiných kolových hraček.

56. Výroba a opravy čalounických výrobků

Výroba čalouněného nábytku (zejména čalouněných sedadel, křesel, pohovek, taburetů) a výroba koster pro matrace a matrací. Zakázková výroba čalouněného nábytku a čalounění již zhotoveného nábytku, případně jeho částí, dveří a interiérů budov, zhotovování závěsů, drapérií, včetně jejich umístění v interiérech a další dekoratérské činnosti. Čalounění sedadel a interiérů dopravních prostředků. Opravy čalouněných výrobků.

Obsahem živnosti není zhotovování dřevěného nábytku a zakázková výroba a opravy dřevěných částí židlí, sedadel a podobně.

57. Výroba hudebních nástrojů

Výroba hudebních nástrojů strunných, klávesových strunných nástrojů, klávesových trubkových varhan, akordeonů, dechových nástrojů, bicích hudebních nástrojů a dalších hudebních nástrojů. Výroba dílů a příslušenství k hudebním nástrojům (metronomů, ladiček, strun a podobně). Výroba hudebních nástrojů, jejichž zvuk je vytvářen elektronicky, flašinetů, parních varhan a podobně.

Obsahem živnosti není výroba mikrofonů, reproduktorů, gramofonů, magnetofonů, zvonů, hudebních hraček a výroba hracích skříní.

58. Výroba sportovních potřeb

Výroba zboží a vybavení pro sport (zejména míčů, raket, pálek, holí, lyží, lyžařského vázání, hůlek, sáněk, bobů, potřeb pro sportovní rybaření, loveckých potřeb, horolezecké výzbroje, sportovních rukavic, bruslí, luků, samostřílů, kuší), vybavení tělocvičen a atletických zařízení. Výroba sportovních létajících zařízení. Výroba potápěčských dýchacích přístrojů.

Obsahem živnosti není výroba sportovního oblečení, obuvi, přileb, sedlářského a brašnářského zboží, prostředků ortopedické povahy, zbraní a munice, člunů a sportovních lodí, jízdních kol a sportovních vozidel.

59. Výroba her, hraček a dětských kočárků

Výroba panenek a jejich oblečení, zvířátek, hračkových vybavení domácnosti, mechanických hraček, zejména vláčků, autíček, kolových hraček používaných k jízdě, tříkolek, hračkových hudebních nástrojů, zboží pro lunaparky, stolních nebo společenských her, hracích karet, modelů, elektrických vláčků, stavebnic, skládaček, elektronických her a podobně. Výroba dětských kočárků a kočárků pro panenky.

60. Výroba školních a kancelářských potřeb
kromě výrobků z papíru

Výroba psacích per a tužek, náplní do per a tužek, razítek, ručních tiskáren nebo etiketovacích strojků, potiskovacích souprav a dalších školních a kancelářských potřeb.

Obsahem živnosti není výroba kancelářského papíru, školních sešitů, a brašnářského zboží.

61. Výroba bižuterie

Výroba bižuterie a ozdob z obecných kovů, skla, dřeva, kůže nebo jiných materiálů.

62. Výroba kartáčnického a konfekčního zboží,
deštníků, upomínkových předmětů
a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Výroba košťat a kartáčů, ručních mechanických smetáků, mopů a péřových prachovek, kartáčků, malířských válečků, štětců a podobně. Výroba konfekčních zapínadel (knoflíků, patentek, zdrhovadel, šicích potřeb a podobně), vycházkových holí, deštníků, slunečníků, markýz, žaluzií, s výjimkou dřevěných, a podobně. Výroba zápalek, cigaretových zapalovačů, dýmek, hřebenů, vakuovaných lahví, termosek, svíček, umělých květin, výroba upomínkových a dekorativních předmětů a podobně. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu.

63. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

Výroba radionuklidových zářičů, kterými jsou látky nebo předměty, které obsahují radionuklidy. Výroba zařízení, která obsahují radionuklidový záič a zařízení, při jehož provozu radionuklidy vznikají. Výroba zařízení, při jejichž provozu vzniká ionizující záření o energii větší než 5 keV.

64. Výroba hnojiv

Činnosti spojené s výrobou minerálních, organických a organominerálních hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů.

65. Nakládání s odpady
(vyjma nebezpečných)

Činnosti spojené se shromažďováním, skladováním, sběrem, výkupem, úpravou, tříděním, využíváním a zneškodňováním kovového a nekovového odpadu a šrotu. Přeprava fekálních odpadů fekálními vozy.

Obsahem živnosti není shromažďování, přeprava, skladování, zneškodňování, využívání, sběr, výkup, třídění a úprava nebezpečných odpadů.

66. Úprava a rozvod užitkové vody
a provozování vodovodů a kanalizací
pro neveřejnou potřebu

Činnosti spojené se sběrem, čištěním a rozvodem užitkové vody převážně k průmyslovým účelům. Provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu.

Obsahem živnosti není provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, zejména vodovodních úpraven, čerpacích stanic, vodojemů, vodovodních sítí pro zásobování pitnou vodou, hromadné zásobování vodou, provozování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

67. Přípravné práce pro stavby

Úprava terénu pro stavby a v okolí staveb a přípravné práce pro stavby, zejména zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, odvodňování staveniště, provádění technické rekultivace (využití skrývaných zemin, terénní úpravy pozemků, výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci, úprava vodního režimu, meliorační opatření, vybudování pozemních, příjezdových a provozních komunikací) a podobně. Provádění lešenářských prací (montáže a demontáže lešení a pracovních plošin). Činnosti spojené s prováděním drobných bouracích prací a úklidových prací na stavbách.

Obsahem živnosti nejsou zednické práce, odstraňování staveb, ani zemní práce, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem.

68. Specializované stavební činnosti

Specializované stavební činnosti, zejména studnařské práce (čištění a dezinfekce studní, zřizování trubních, to je vrtaných studní v délce do 30 m, pokud nejde o hydrogeologický průzkum, vystrojování trubních studní, rekonstrukce povrchových studní, pramenních jímek z prefa výpustí, podchycování a odvádění pramenů trubkami, zachycování plošných průsaků vybetonováním a podobně), dlaždičské práce (zhotovování dlažeb pozemních komunikací a podobně), potrubářské práce, šamotářské práce, včetně provádění vyzdívek průmyslových pecí, vložkování komínů a jiná obdobná činnost.

Obsahem živnosti nejsou zednické, stavebně-tesařské, pokrývačské, kamnářské a další práce, jež jsou předmětem řemeslných živností, ani hloubení studní hornickým způsobem.

69. Dokončovací stavební práce

Činnosti spojené zejména s dokončováním, úpravou a obnovou staveb prováděné bez přímé vazby na vlastní stavební činnost, zejména tapetování, malířské a natěračské práce, pokládání textilních podlahových krytin, montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních fólií, čištění fasád domů horkou párou, pískem, spárování panelů a další obdobné práce.

Obsahem živnosti není kladení podlah vlysových, parketových, palubových, korkových, mozaikových, stěrkových a litých, obkladačství, štukatérství, obkládání sádrokartonem a podobně.

70. Sklenářské práce, rámování a paspartování

Sklenářské práce, včetně zasklívání, rámování obrazů, úpravy skla pro skříně, stoly, úpravy a rámování zrcadel a podobně. Paspartování.

71. Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Činnost spočívající v obstarávání záležitostí, případně provádění některých prací a výkonů (zejména poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek) k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Technická investorskoinženýrská činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti. Obsahem živnosti není projektování staveb ani jejich provádění.

72. Zprostředkování obchodu a služeb

Zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného. Zprostředkování služeb v dopravě (dopravní dispečink a podobně), v oblasti řemeslných prací (například rychlých služeb zámečníků, instalatérů a podobně), zprostředkování stavebního spoření, zprostředkování úvěrů, zahraničně-studijních pobytů (au-pair) a zprostředkování jiných služeb.

Obsahem živnosti není zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí, zprostředkování nákupu a prodeje kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty, zprostředkovatelská činnost v pojišovnictví, zprostředkování zaměstnání, činnost zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů, zprostředkování prodeje zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu, zprostředkování přepravy nákladů (zasilatelství) a podobně.

73. Velkoobchod

Nákup a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti.

Obsahem živnosti není nákup a prodej paliv a maziv nad 50 kg na jeden kus balení, zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, výbušnin, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, léčiv a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

74. Specializovaný maloobchod
a maloobchod se smíšeným zbožím

Činnosti spojené s nákupem a prodejem užšího sortimentu zboží stejného nebo obdobného charakteru za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a jeho prodej ve specializovaných prodejnách nebo nákup smíšeného zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží. Prodejem smíšeného zboží se rozumí prodej potravinářského a spotřebního zboží v obchodních domech a v prodejnách se širokým sortimentem zboží a dále v prodejnách zboží s převahou potravin, v nichž je doplňkově prodáváno další zboží (drogistické, papírenské, kosmetické a podobně).

Obsahem živnosti není nákup a prodej paliv a maziv nad 50 kg na jeden kus balení, zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, výbušnin, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, léčiv a zdravotnických prostředků prodávaných prodejci zdravotnických prostředků, prodej motorových vozidel a jejich příslušenství, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, použitého zboží, prodej paliv a maziv v čerpacích stanicích a stánkový, zásilkový, internetový a podobný prodej zboží realizovaný mimo stavby podléhající kolaudačnímu rozhodnutí.

75. Maloobchod motorovými vozidly
a jejich příslušenstvím

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej veškerých motorových vozidel z výroby (dvoukolových, čtyřkolových a jiných vícekolových), ojetých motorových vozidel, přípojných vozidel, příslušenství těchto vozidel a součástek těchto vozidel, pomůcek k údržbě těchto vozidel a pomůcek pro motoristy.

76. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových
a zvukově-obrazových záznamů
a jejich nenahraných nosičů

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej zvukových a zvukově-obrazových záznamů a prodej nenahraných nosičů těchto záznamů. Pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

Obsahem živnosti není prodej softwaru pro poítače a rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

77. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej provozovaný mimo stavby určené k tomuto účelu podléhající kolaudačnímu rozhodnutí. Jedná se zejména o zásilkový prodej zboží, stánkový prodej zboží na tržištích, v mobilních zařízeních a pojízdných prodejnách, podomní a pochůzkový prodej. Prodej zboží pomocí prodejních automatů umístěných mimo prodejny prodejce provozujícího prodejní automat. Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej zboží prostřednictvím Internetu.

Obsahem živnosti není prodej potravin a jiného zboží při slavnostech, sportovních podnicích a podobných akcích konaných v obci, v níž má prodejce provozovnu podléhající kolaudačnímu rozhodnutí, v níž obdobné zboží prodává.

78. Maloobchod použitým zbožím

Nákup použitého spotřebního zboží, antikvárních knih a dalších tiskovin a jiného použitého zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Obsahem živnosti není nákup a prodej nemovitostí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, ojetých motorových vozidel, použitých střelných zbraní a podobně.

79. Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Činnosti spojené s nákupem pohonných hmot, provozních kapalin a maziv za účelem jejich prodeje a prodej přímým spotřebitelům. Obsluha čerpacích stanic, zabezpečování provozování čerpacích stanic v souladu s bezpečnostními, hasičskými, ekologickými předpisy a českými technickými normami, zajišťování drobných poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu pohonných hmot, provozních kapalin a maziv, prodeje drobného sortimentu zboží, který má vztah k motorovým vozidlům (drobné autodoplňky a autokosmetika, automapy, mazací oleje v malém balení, nemrznoucí kapaliny do chladícího systému pro chlazení motoru, kapaliny do ostřikovačů, kapaliny do brzdového systému a podobně), prodej zboží jako suvenýry, potraviny, nápoje, tiskoviny a další drobné zboží běžné spotřeby jako doplněk hlavní činnosti, drobná údržba motorových vozidel (výměna a doplnění provozních kapalin, mytí aut ručně i pomocí myček). Zprostředkování prodeje pohonných hmot a maziv.

Obsahem živnosti není provozování čerpacích stanic na stlačený plyn (LPG) k pohonu motorových vozidel.

80. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Mytí a běžná údržba motorových vozidel, spočívající v ochraně těchto vozidel proti povětrnostním vlivům, zejména provozování myček automobilů, provádění povrchové úpravy karoserií tmelením, broušením, lakováním, výměnou čelních skel, oken vozidel, těsnících prvků karoserie. Opravy pneumatik studenou cestou a montáž pneumatik, vyvažováním kol, výměna provozních náplní, montáž autopříslušenství a obdobné činnosti. Montáž, opravy, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel a jiné podobné činnosti.

Obsahem živnosti nejsou opravy motorových vozidel (zejména opravy mechanických, pneumatických, hydraulických a elektrických skupin a podskupin), opravy karoserií vozidel a opravy pneumatik spojené s vulkanizací.

81. Opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
(kromě prostředků ortopedické povahy)

Opravy obuvi s výjimkou ortopedické obuvi a opravy brašnářského a sedlářského zboží (zejména brašen, aktovek, kabelek, nekovových pásků, sedel).

Obsahem živnosti není výroba obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (včetně zakázkové výroby), ani opravy ortopedické (zdravotní) obuvi a opravy prostředků ortopedické povahy.

82. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů,
bytového textilu a osobního zboží

Praní, žehlení a mandlování prádla, plizování, opravy oděvů a oděvních doplňků, prádla a punčoch, opravy, čištění (vyjma chemického) a údržba bytového textilu, včetně koberců, vytahování deček, a dalších textilních výrobků. Činnost sběren textilu a oděvů pro prádelny a pro chemické čištění. Čištění peří, surové vlny, příze a netkaného textilu. Úschova kožichů.

Opravy deštníků, slunečníků a opravy a údržba jiného osobního zboží. Obsahem živnosti není chemické čištění plošných metrových textilií a hotových textilních výrobků.

83. Opravy a údržba potřeb pro domácnost,
sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky

Opravy a údržba potřeb pro domácnost, zejména broušení nožů, nůžek a dalších nástrojů pro použití v domácnosti. Opravy mechanických šicích strojů, mechanických psacích strojů a počítacích strojů, fotografických, promítacích a optických přístrojů, opravy a údržba dalších mechanických strojů a přístrojů převážně pro domácnosti včetně oprav elektrických a elektronických strojů a přístrojů pracujících na napětí nižším než 50 V střídavých nebo 75 V stejnosměrných. Opravy a údržba hraček a dětských kočárků; opravy, údržba a servis sportovních potřeb a jízdních kol. Obsahem živnosti nejsou opravy telekomunikačních zařízení, opravy sportovních motorových dopravních prostředků, opravy časoměrných zařízení.

84. Ubytovací služby

Poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních stanovených zvláštním právním předpisem, neposkytujících stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách). Poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci a podobně), pokud jsou současně s ubytováním poskytovány i jiné než základní služby, a poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek).

Obsahem živnosti nejsou činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, vyjma podávání snídaní hostům ubytovaným v jiných kategoriích staveb (bytových domech, rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci) s kapacitou do 10 lůžek, a poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních poskytujících stravovací služby. Obsahem živnosti dále není pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

85. Pozemní doprava vyjma železniční
a silniční motorové dopravy

Doprava osob kočárem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, doprava nákladů potahem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, přeprava břemen nosiči včetně přepravy nábytku a bytových doplňků při stěhování, doprava zásilek (vyjma písemných zpráv určených konkrétní osobě) poslem a další související činnosti. Doprava nestandardními dopravními prostředky (například lyžařské vleky, traktory).

86. Skladování zboží a manipulace s nákladem

Nakládání a vykládání železničních vozů a kontejnerů, lodních nákladů, překládka sypkých a kusových zásilek bez ohledu na způsob přepravy. Provoz nákladních vah. Skladování všech druhů zboží.

87. Technické činnosti v dopravě

Technické činnosti spojené s přepravou osob, zvířat a nákladů, zejména provozování parkovišť a garáží bez ostrahy, zajišťování a realizace dopravního značení, prověřování tras pro přepravu zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, logistické služby (vyhledávání optimální dopravní trasy) a další činnosti.

88. Potrubní doprava

Potrubní doprava ropy, dalších produktů, případně jiných zásilek.

Obsahem živnosti není rozvod plynu a tepla a provozování poštovních služeb.

89. Zasilatelství

Zprostředkování přepravy věci z určitého místa do určitého místa, přičemž alespoň buď místo, z nějž se přepravuje, nebo to, do nějž se přepravuje, musí být na území České republiky a činnosti s tím spojené, zejména uzavření smluv o přepravě věcí do dohodnutého místa určení, obstarání dokladů (náložného nebo nákladního listu), zajištění naložení a uložení zásilky, doprovod zásilky, vybavení reklamací z přepravy.

Obsahem živnosti není vlastní přeprava nákladů, zastupování v celním řízení, činnost celních deklarantů a podobně.

90. Zastavárenská činnost

Poskytování úvěrů oproti zástavě a případný následný prodej zastavené věci.

Obsahem živnosti není prodej zastavené věci, která je kulturní památkou a předmětem kulturní hodnoty, zvířetem určeným pro zájmové chovy a podobně, toxickou nebo vysoce toxickou látkou, léčivem nebo vyhrazeným zdravotnickým prostředkem, střelnou zbraní, střelivem, pyrotechnickým výrobkem a podobně.

91. Realitní činnost

Nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor.

Obsahem živnosti není správa a údržba nemovitostí pro třetí osoby (pokud tato není vázána na vlastnictví nemovitosti), krátkodobé ubytování osob v bytech, rekreačních objektech a podobně, zařízeních, majících charakter ubytovací služby (převážně jako služby cestovního ruchu, agroturistika a podobně).

92. Správa a údržba nemovitostí

Správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby, zejména administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí, domovnická činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně.

Obsahem živnosti není čištění exteriérů budov vodní párou, pískem a podobně, opravy a údržba nemovitostí vyžadující řemeslnou zručnost nebo zvláštní odbornou kvalifikaci (například opravy výtahů, zednické, obkladačské, pokrývačské, instalatérské, elektroinstalatérské práce, chemické čištění koberců a textilií).

93. Pronájem a půjčování věcí movitých

Pronájmem věcí movitých s následnou koupí najatých věcí (finanční leasing, a podobně). Pronájem a půjčování věcí movitých, zejména dopravních prostředků (osobních a nákladních automobilů, jízdních kol a podobně), strojů a zařízení pro zemědělství, stavebních strojů (bez obsluhy), spotřebního zboží, oděvů, sportovních potřeb, technických přístrojů pro domácnost. Pronájem koní (k pracovním, sportovním a podobným účelům) a jiných, zejména hospodářských, zvířat bez obsluhy.

Obsahem živnosti není pronájem nemovitostí, pronájem věcí movitých s obsluhou, půjčování zbraní a střeliva, pronájem software a půjčování zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

94. Poskytování software a poradenství
v oblasti hardware a software

Poskytování užití (prodej a pronájem) a implementace software.

Rozmnožování počítačových programů. Poradenství v oblasti hardware a software. Poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí.

Obsahem živnosti není prodej hardware, zpracování dat na počítači, správa počítačových sítí.

95. Kopírovací práce

Rozmnožování tiskových předloh kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami (včetně scanování), potisk různých materiálů tamponovým tiskem a podobně.

Obsahem živnosti není polygrafická výroba (provádění tiskařských technik, zejména knihtisku, hlubotisku, ofsetového tisku, litografie a podobně) při výrobě knih, novin a dalších periodických a neperiodických tiskovin, rozmnožování software a zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

96. Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Zpracování dat pomocí programu, zejména kompletní zpracování dat, služby pro vstup údajů, řízení a vedení činnosti zařízení na zpracování dat, případně jiným způsobem. Činnosti související s provozem databank (sestavení databáze, sběr dat, uložení dat, příprava počítačového záznamu pro požadované informace, výběr dat z databáze, umožnění dostupnosti dat pro uživatele, třídění dat podle požadavků a podobně). Správa počítačových sítí, odvirování software a další činnosti vztaené k počítači.

Obsahem živnosti není poskytování (prodej) software a hardware ani opravy hardware.

97. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních
a technických věd nebo společenských věd

Výzkum a vývoj ve specifikované oblasti přírodních, technických nebo společenských věd (zejména výzkum a vývoj aplikovaný, případně uskutečňovaný na základě zakázek třetích osob a podobně, přičemž svoboda vědeckého bádání a možnost využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti autory zůstávají tímto nedotčeny).

Provádění stavebně historických průzkumů.

Obsahem živnosti není výzkum v oblasti zdravotnictví, včetně výzkumu léčiv, vývoj zbraní, střeliva, výbušnin, a letecké techniky.

98. Činnost podnikatelských, finančních,
organizačních a ekonomických poradců

Poradenské služby v oblasti finančních záležitostí (poskytování úvěrů, zhodnocení kapitálu a podobně), podnikatelských aktivit, organizačních a ekonomických otázek v obchodních záležitostech, při plánování, organizaci, kontrole, v oblasti řízení a podobně.

Obsahem živnosti není daňové a účetní poradenství ani právní porady (zejména zastupování zájmů jedné strany proti zájmům strany druhé před soudem nebo jinými právními institucemi nebo pod dozorem advokátů nebo jiných pracovníků soudu).

99. Činnost technických poradců v oblasti ...

Poradenské služby technického charakteru ve specifikované oblasti činnosti, zejména ve stavebnictví a architektuře, strojírenství, hutnictví, energetice (například činnost energetického auditora), chemii, potravinářství, textilním a oděvním průmyslu a dalších průmyslových odvětvích, zemědělství a lesnictví.

Obsahem živnosti není vlastní realizace technických činností, technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, poradenská činnost při ochraně rostlin, poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

100. Poradenská činnost
v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

Poradenská činnost v oblasti společenských věd (sociologie, filosofie, historie, demografie, lingvistiky a podobně).

Poradenství v oblasti společenského vystupování, rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, vizážistika, barvové poradenství, logopedie s výjimkou klinické logopedie a podobně.

Obsahem živnosti není psychologické poradenství a poradenství v oblasti ekonomie.

101. Testování, měření, analýzy a kontroly

Testování, měření a chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy v různých oblastech lidské činnosti, zejména provozování středisek kalibrační služby, výkon hydrometeorologických a meteorologických činností, chemické analýzy různých materiálů, mikrobiologické analýzy potravin, vod, měení radonu, služby osobní dozimetrie, posuzování vlastností zdrojů ionizujícího záření, měření hluku a vibrací, defektoskopické zkoušky a podobně. Kontrola technických a sportovních zařízení.

Obsahem živnosti nejsou zkoušky vyhrazených tlakových, zdvihacích, plynových zařízení, technických zařízení v drážním provozu, zkoušky letadel a výrobků letecké techniky, úřední měření, měření emisí a imisí, výkon zeměměřických činností, diagnostická činnost v ochraně rostlin, kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.

102. Reklamní činnost a marketing

Zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, Internetem, distribuce nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstarávání míst pro inzerci a reklamu a podobně. Průzkum trhu za účelem zjištění možnosti odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků a nákupních zvyklostí zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových výrobků a průzkumu veřejného mínění (kolektivních názorů veřejnosti o politických, ekonomických a sociálních otázkách) a jejich statistické vyhodnocení.

Obsahem živnosti není tisk reklamních materiálů.

103. Služby v oblasti administrativní správy
a služby organizačně hospodářské povahy

Služby v oblasti administrativní správy, zejména sekretářské a podobné služby . Služby organizačně hospodářské povahy, zejména poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty, odkup pohledávek, přebírání závazků a jejich úhrada, postoupení pohledávek, operace směřující k řešení platební neschopnosti, poskytování ručení za bankovní úvěry nebankovními subjekty, vypořádání mezipodnikových závazků a pohledávek, poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu (to je plnění funkce důvěryhodné třetí strany při elektronické komunikaci s využitím elektronického podpisu, vydávání certifikátů, které spojují data pro ověřování elektronického podpisu s podepisující osobou a umožňují ověřit její totožnost, uchovávání certifikátů, zneplatnění certifikátů, provozování veřejně přístupného seznamu vydaných certifikátů a seznamu certifikátů, které byly zneplatněny, vedení dokumentace o vydaných certifikátech, zajišťování provozu bezpečných systémů a nástrojů elektronického podpisu a bezpečnosti postupů, které tyto systémy a nástroje podporují a podobně), poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností pro zadávání veřejných zakázek a další služby obdobné povahy. Certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu.

104. Balicí činnosti

Balení zboží mechanizovaným způsobem, ruční kompletace obalů, ruční balení zboží a další obdobné činnosti.

105. Příprava a vypracování technických návrhů

Příprava a vypracování technických návrhů strojních a technologických zařízení pro různá odvětví hospodářství, zejména konstruktérská činnost ve strojírenství, vypracování technologických návrhů a projektů zařízení pro chemický, hutní, potravinářský průmysl a další odvětví průmyslu a pro zemědělskou výrobu, vypracování návrhů protipožárního vybavení provozů a rozvodů počítačových sítí.

Obsahem živnosti není projektová činnost ve výstavbě včetně projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, projektování pozemkových úprav, projektování letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky, vývoj střelných zbraní, ani projektování elektrických zařízení.

106. Překladatelská a tlumočnická činnost

Překlady z jednoho jazyka do jiného jazyka pro účely cestovního ruchu, mezinárodního styku, obchodní jednání a jiné komerční účely. Tlumočení z jednoho jazyka do druhého a tlumočení do a ze znakové řeči pro účely cestovního ruchu, obchodní jednání a podobně.

Obsahem živnosti není tlumočení sloužící potřebám řízení před soudy a správními orgány nebo v souvislosti s právními úkony fyzických a právnických osob, překlady literárních děl jako využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich autory.

107. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění

Činnost agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby za účelem získání účasti v hraných filmech, divadelních představeních, koncertech nebo jiných druzích uměleckých a zábavních představení, vyhledávání nakladatelů či výrobců knih, divadelních her, uměleckých výtvarných děl a podobně.

Obsahem živnosti není výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským.

108. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a obdobných akcí

Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí spočívající v organizačním a technickém zajištění jejich průběhu.

Obsahem živnosti není zajištění zpracování, výroba a tisk reklamních materiálů.

109. Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Činnosti spojené s vypracováváním módních návrhů, zejména ve vztahu k textilu, ošacení, obuvi, šperkům, nábytku a vypracováním návrhů designu všech výrobků. Návrhy estetických úprav interiérů pro různé příležitosti, výkladních skříní, včetně realizace těchto úprav a podobná aranžérská činnost. Činnost modelek (modeling).

110. Výuka jazyků

Výuka jazyků, případně znakové řeči.

Obsahem živnosti není výuka jazyků realizovaná v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, školských a předškolních zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních a školských zařízení a školách a zařízeních poskytujících vzdělávání studiem v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech ani výuka jazyků v zařízeních a školách nezařazených do sítě škol, u nichž poskytované vzdělání není výhradně zaměřeno na výuku jazyků.

111. Výuka v oblasti umění a společenského tance

Výuka hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví, mimického projevu a podobně. Společenská výchova a s ní spojená výuka společenského tance.

Obsahem živnosti není výchova a vzdělávání v oblasti umění a společenského tance provozovaná ve školách, školských a předškolních zařízeních zařazených do sítě škol, ani ve školách a předškolních zařízeních nezařazených do sítě škol, u nichž výuka v oblasti umění není hlavním cílem vzdělávání zaměřeného převážně na jiné obory, ani příprava soutěžních tanečních párů a skupin.

112. Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Pořádání odborných kurzů blíže specifikovaných (například výpočetní techniky, šití, vaření, pěstování rostlin) a pořádání seminářů a školení v různých oblastech, zejména organizační zajištění kurzů a školení, zajištění prostor pro konání akce, příprava materiálů a podkladů pro školení, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost. Kondiční a zdokonalovací výcvik držitelů řidičského oprávnění, zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Obsahem živnosti není pořádání kurzů a školení subjekty zřízenými za tím účelem dle zvláštních právních předpisů, výcvik střelby ze zbraní, výuka řízení motorových vozidel, letadel, poskytování tělovýchovných služeb, výuka jazyků a výuka v oblasti umění a společenského tance. Dále obsahem živnosti není pořádání kurzů a školení podle zvláštních předpisů školami a školskými zařízeními zařazenými do sítě škol.

113. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Výuka obsluhy a řízení technických zařízení sloužících pro různé účely (výtahů, zdvižných vozíků, lyžařských vleků a dalších technických zařízení). Výuka řízení sportovních létajících zařízení.

Obsahem živnosti není zaškolení obsluhy technického zařízení jeho výrobcem v souvislosti s uvedením zařízení do provozu, výuka obsluhy technických zařízení provozovaná ve školách a školských zařízeních zařazených do sítě škol, výcvik střelby ze zbraní, výuka řízení motorových vozidel, letadel.

114. Mimoškolní výchova a vzdělávání

Výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do sítě škol, školských a předškolních zařízení. Jiná mimoškolní výchova a vzdělávání, doučování žáků a studentů, výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích, zejména vedení těchto akcí, zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi a podobně.

Obsahem živnosti není pořádání kurzů, školení a seminářů, výuka jazyků a předmětů z oblasti umění, výuka řízení motorových vozidel, letadel a ve střelbě ze zbraní a dohled na dětmi v rodinách. Obsahem živnosti dále není zprostředkování ani prodej zájezdů, poskytování hostinské činnosti, ubytovacích služeb, tělovýchovných a sportovních služeb. Obsahem živnosti dále nejsou rekreačně-vzdělávací činnosti realizované v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol.

115. Opravy a údržba předmětů kulturní povahy
(s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění,
která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena
ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná
o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy
kulturních památek nebo jejich částí,
které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi)

Opravy a údržba věcí z nejrůznějších oborů lidské činnosti, dokládajících historický vývoj, kulturní vyspělost a životní styl společnosti a společenských vrstev, a určených zejména ke spotřebnímu využití, s cílem zajistit jejich další uchování.

116. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Provozování divadel a koncertních sálů, kin, audiovizuálních představení pro veřejnost, zejména organizační, pořadatelské a technické. Zajištění provozu těchto zařízení. Provozování muzeí, zejména shromažďování přírodnin nebo lidských výtvorů, katalogizování sbírek muzejní povahy a jejich zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a na tématických výstavách, kulturně-výchovná, průvodcovská a publikační činnost (vydávání katalogů a propagačních tiskovin) a prodej produktů, souvisejících s vlastními sbírkovými fondy a výstavami, případně se sbírkovými fondy a výstavami jiných muzeí. Provozování galerií, zejména shromažďování děl výtvarných umění, jejich odborné zpracování, zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a formou přechodných výstav, kulturně-výchovná, průvodcovská a publikační činnost (vydávání katalogů a propagačních tiskovin) a prodej produktů souvisejících s vlastními sbírkovými fondy a výstavami, případně se sbírkovými fondy jiných galerií a zprostředkování prodeje děl výtvarných umění a jejich prodej. Provozování botanických zahrad. Provozování knihoven, zejména získávání, uchovávání, ochrana a zpřístupnění knihovních fondů a poskytování knihovnických informačních služeb, půjčování dokumentů, poskytování bibliografických a faktografických informací a s tím související pořádání kulturně-vzdělávacích akcí. Provozování jiných kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení.

Obsahem živnosti není provozování zoologických zahrad, divadel, muzeí, knihoven a dalších kulturně-vzdělávacích zařízení zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávané v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, veřejné předvedení divadelních představení, koncertů a dalších kulturních představení účinkujícími, pořádání aukcí, poskytování dalších služeb v souvislosti s provozováním uvedených zařízení (provozování barů, občerstvení a podobně), kromě provozování nezbytného sociálního zázemí (šaten, WC, parkovišť a podobně).

117. Pořádání kulturních produkcí, zábav
a provozování zařízení sloužících zábavě

Pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a audiovizuálních představení a estrádních produkcí, zejména veřejné předvedení divadelních představení, koncertů a audiovizuálních, estrádních a jiných produkcí účinkujícími na stálé scéně i jako hostující na nejrůznějších akcích svého druhu. Pořádání filmových a audiovizuálních představení (promítání a doprovodné akce pořadatele filmového představení, není-li tento provozovatelem kina). Pořádání tanečních zábav a diskoték. Činnost konferenciéra a diskžokeje, moderování různých kulturních, společenských akcí. Činnost zvukařů, osvětlovačů, kameramanů,produkčních, garderobiérů a další podpůrné činnosti související s realizací uměleckých výkonů. Provozování a pořádání cirkusových představení, varieté a podobných akcí. Provozování pouťových atrakcí, zábavních parků, kulečníkových heren, minigolfových drah, bowlingových center a kuželen, pokud slouží komerčním účelům, počítačových heren, hracích automatů a dalších zařízení a akcí sloužících zábavě.

Obsahem živnosti není činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, činnost výkonných umělců ve smyslu provedení uměleckého výkonu ani drezúra zvířat. Obsahem živnosti dále není pořádání loterií a jiných podobných her, ani provozování výherních automatů.

118. Organizování sportovních soutěží

Organizování a pořádání sportovních soutěží a činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu. Činnost agentů a agentur zastupujících výkonné sportovce za účelem zajištění účasti na sportovních soutěžích a podobně. Činnost výkonných sportovců, případně rozhodčích, provozovaná samostatně a za účelem dosažení zisku.

Obsahem živnosti není poskytování tělovýchovných služeb (činnost trenérů) ani činnost amatérských výkonných sportovců.

119. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří včetně zajištění podpůrných administrativních činností souvisejících s jejich provozem.

Obsahem živnosti není rozhlasové a televizní zpravodajství ani činnost novinářů ve smyslu využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich původci a autory.

120. Poskytování technických služeb

Poskytování technických služeb a jiných činností obdobné povahy, zejména čištění ulic a udržování veřejných prostranství, udržování pozemních komunikací, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie nepodléhající licenci podle zvláštního právního předpisu nebo nevyžadující koncesi, čištění kotlů a tlakových nádob, dozor a mazání zdvihacích zařízení, potápěčské práce, práce s pracovními stroji a mechanismy, kopání hrobů, jednoduché přípravné a montážní práce, renovace tonerů, činnosti spojené se správou tržiště (s výjimkou ostrahy) a další obdobné služby.

121. Poskytování služeb pro osobní hygienu
a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména provozování veřejných lázní, umýváren, WC, veřejných prádelen a podobně. Poskytování služeb a zakázkových výrob souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo, vlásenkářství, zhotovování charakterových masek pro divadlo a film a podobně.

Obsahem živnosti není poskytování kosmetických služeb, manikúra, pedikúra, modeláž nehtů, holičství a kadeřnictví, a činnosti, při nichž je porušována integrita lidské kůže, provozování solárií, poskytování masérských, regeneračních a rekondičních služeb ani provozování bazénů, saun, fit-center a jiných sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici.

122. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost.

Obsahem živnosti není péče o děti do tří let věku v denním režimu, ostraha osob a objektů (osobní strážci, hlídači a podobně) a další činnosti související s chodem domácnosti, jež jsou předmětem živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.

123. Poskytování služeb osobního charakteru

Poskytování služeb osobního charakteru, zejména činnost seznamovacích a svatebních kanceláří, astrologů, grafologů, kartářek a numerologů, vyhotovování rodokmenů, provoz šaten, provozování samoobslužných fotografických automatů, práce čističů bot a další služby osobního charakteru. Doprovodné služby (hostesky, společnice a podobně) a doprovodné služby v oblasti cestovního ruchu, jimiž se rozumí doprovod skupiny osob nebo jednotlivců, zejména vedení a kontrola itineráře, zajištění programu, obstarání základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytování základní pomoci doprovázeným osobám.

Obsahem živnosti není poskytování výkladu o kulturním a přírodním dědictví země a poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.

124. Provozování poštovních
a zahraničních poštovních služeb

Činnost prováděná na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je dodání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky. Činnost při poskytování zahraniční poštovní služby, kterou se rozumí služba svou povahou obdobná poštovním službám, jejíž poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž účelem je dodání věcí nebo peněžní částky v České republice.

125. Výroba, obchod
a služby jinde nezařazené v oblasti ...

Výroba, obchod a služby v oblastech, které nejsou předmětem živností koncesovaných, vázaných a řemeslných, ani nespadají pod jiný obor uvedený v nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů.

* * * * *

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.