Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Pouze ustanovení změněná k 1. 12. 2014

Znění účinné od 1. 12. 2014 do 30.11.2016.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 141/2011 Sb.,
o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 31/2014 Sb. a č. 233/2014 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9 odst. 3, § 11 odst. 2, § 17 odst. 4, § 18 odst. 6, § 20 odst. 4, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 29 odst. 2, § 37 odst. 3, § 39 odst. 2, § 47 odst. 3, § 48 odst. 4, § 52a odst. 5, § 52b odst. 4, § 52c odst. 6, § 52e odst. 4, § 52h odst. 4, § 52j odst. 4, § 52m odst. 2, § 54 odst. 3 a § 56 odst. 2 zákona:

* * * * *

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu2), anebo z obdobných evidencí cizích států, obsahující údaje platné v době podání žádosti nebo oznámení včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti nebo oznámení proveden, a dokument opravňující k výkonu jiné činnosti, je-li vydáván podle jiného právního předpisu3), nebo jiný obdobný dokument vydaný příslušným orgánem cizího státu,
c)finanční institucí finanční instituce23) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení“),
d) finančními výkazy
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že je osoba součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; má-li být podle jiného právního předpisu4) účetní závěrka ověřena auditorem, rozumí se tím takto ověřená účetní závěrka,
2. doklady o příjmech, majetku a závazcích za poslední 3 roky, pokud se jedná o fyzickou osobu,
e) hybridní institucí platební instituce nebo instituce elektronických peněz, která vykonává i jiné podnikatelské činnosti než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona,
f) informací o osobách s úzkým propojením seznam osob úzce propojených s žadatelem, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými osobami s úzkým propojením, a dále sdělení, zda právní řád státu, v němž má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky; u osob s úzkým propojením s žadatelem se dále uvedou údaje o těchto osobách podle písmene m) a předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením,
g) informačním systémem funkční celek zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě, včetně příslušného technického vybavení,
h) institucí
1. banka nebo zahraniční banka,
2. spořitelní a úvěrní družstvo,
3. obchodník s cennými papíry, který splňuje podmínky podle § 8a odst. 1, 2 anebo 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
i) kapitálovou investicí účastnický cenný papír, obchodní podíl, členský podíl, anebo obdobná majetková hodnota, anebo jakákoliv pohledávka, jejíž splacení je vázáno podmínkou podřízenosti5),
j)obchodním plánem skutečně zamýšlený podnikatelský plán žadatele na první tři účetní období zpracovaný ve formátu výkazů účetní závěrky podle zákona upravujícího účetnictví6) podložený reálnými ekonomickými propočty spolu s komentářem, který obsahuje
1.záměry žadatele z hlediska rozsahu a objemu poskytovaných platebních služeb nebo vydávaných elektronických peněz a dalších činností podle zákona a popis plánovaného způsobu jejich dosažení, včetně charakteristiky cílové skupiny klientů a obchodní sítě žadatele,
2.základní východiska a předpoklady, na kterých je plán založen, a odůvodnění provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti plánovaných výsledků činnosti,
k) rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o úpadku podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení7), nebo obdobné rozhodnutí podle jiného právního předpisu nebo právního předpisu cizího státu,
l) strategickým záměrem záměr nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, nebo stát se osobou ovládající, který zahrnuje informaci o
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo má být osoba osobou ovládající,
2. předpokládané změně výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
3. předpokládané míře zapojení do strategického řízení instituce elektronických peněz,
4. případné podpoře instituce elektronických peněz dodatečným vlastním kapitálem, pokud to bude potřebné pro rozvoj činnosti nebo udržení činnosti,
5. dohodě s jinými společníky instituce elektronických peněz a
6. rozvoji činnosti instituce elektronických peněz ve vztahu ke stávajícímu obchodnímu plánu, politice rozdělování zisku či úhrady ztráty, způsobu financování dalšího rozvoje, řídicího a kontrolního systému a případných změnách personálního obsazení a strategického rozvoje; to neplatí, pokud kvalifikovaná účast nepřesahuje 20 %,
m) údaji o osobě
1. u právnické osoby obchodní firma, anebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2. u fyzické osoby jméno, anebo jména, a příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, poštovní směrovací číslo a stát; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku také obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
n) údaji o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe,
2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a popis vykonávané činnosti,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
o) údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, popřípadě získané akademické tituly a
2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro činnost platební instituce nebo instituce elektronických peněz s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a popřípadě získaných titulů.

* * * * *

Žádost o povolení k činnosti
platební instituce

(K § 9 odst. 3 zákona)

§ 3

(1) Žádost o povolení k činnosti platební instituce se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a)doklad o oprávnění k podnikání,
b)doklad o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů a rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
c)finanční výkazy a
d)seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností platební instituce jsou

a)obchodní plán,
b)popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu podle § 18 odst. 1 až 5 zákona a této vyhlášky,
c)zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 20 odst. 1 nebo 2 zákona dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 20 odst. 3 zákona, že v případě vydání povolení k činnosti platební instituce bude tato smlouva uzavřena,
d)popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,
e)popis personálního, organizačního a technického zabezpečení jednotlivých činností, který vždy zahrnuje předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary, popis informačního systému, systému účetnictví a finančního výkaznictví, a pokud žadatel zamýšlí využívat obchodní zástupce, též popis jejich činnosti a kontroly,
f)popis předmětu, rozsahu a způsobu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud platební instituce vykonává jinou podnikatelskou činnost než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona, a
g)návrh přístupu, který bude platební instituce uplatňovat při výpočtu kapitálové přiměřenosti, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu platební instituce upraveného vyhláškou o předkládání informací České národní bance20).

(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

a) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný za každou vedoucí osobu,
b) údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby, která skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služeb, a
c)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé vedoucí osoby.

(5) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách s úzkým propojením s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, anebo jiné formy účasti na žadateli, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
b)seznam vedoucích osob právnické osoby uvedené v písmeně a) a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce s výjimkou základních informací uvedených v části A této přílohy,
c)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé osoby podle písmene a) a každé osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu každé osoby podle písmene a),
d)doklad o oprávnění k podnikání každé osoby podle písmene a),
e) finanční výkazy každé osoby podle písmene a),
f) informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem a
g)popis skutečnosti, na základě které se osoba podle písmene a) stává osobou ovládající8) žadatele, pokud dochází k ovládnutí.

(6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která je institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osob, které tvoří její statutární orgán nebo jsou členy jejího statutárního orgánu, žadatel za tuto osobu předkládá

a)přílohu podle odstavce 5 písm. d), a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele, také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli ve státě jejího sídla, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

(7) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která má kvalifikovanou účast na instituci, finanční instituci nebo jiné osobě vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato instituce, finanční instituce nebo jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osoby s kvalifikovanou účastí, žadatel předkládá

a)přílohu podle odstavce 5 písm. d) za osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli, a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele, také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

* * * * *

§ 5

Žádost o zápis do registru poskytovatelů
platebních služeb malého rozsahu

(K § 37 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 4.

(2) Přílohou obsahující základní informace o žadateli je doklad o oprávnění k podnikání.

(3) Přílohami obsahujícími informace o žadateli, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osobě jsou

a)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem žadatele a každé vedoucí osoby a
b) dotazník podle přílohy č. 12 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu.

(4) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností poskytovatele platebních služeb malého rozsahu jsou

a)obchodní plán, v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 36 odst. 2 zákona, s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností,
b)popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů, a
c)zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 20 odst. 1 nebo 2 zákona dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 20 odst. 3 zákona, že v případě zápisu žadatele do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena.

* * * * *

§ 6

Žádost o povolení k činnosti instituce
elektronických peněz

(K § 47 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a)doklad o oprávnění k podnikání,
b)doklad o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů a rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
c)finanční výkazy a
d)seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti.

(3) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností instituce elektronických peněz jsou

a)obchodní plán,
b)popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu podle § 52c odst. 1 až 5 zákona a této vyhlášky,
c)zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 52e odst. 1 nebo 2 zákona, jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být vydány elektronické peníze, nebo peněžní prostředky svěřené k provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 52e odst. 3 zákona, že v případě vydání povolení k činnosti instituce elektronických peněz bude tato smlouva uzavřena,
d)popis způsobu provádění jednotlivých činností podle § 46 odst. 2 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny, nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,
e)popis personálního, organizačního a technického zabezpečení jednotlivých činností, který vždy zahrnuje předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary, popis informačního systému, systému účetnictví a finančního výkaznictví, a pokud žadatel zamýšlí využívat obchodní zástupce, též popis jejich činnosti a kontroly,
f)popis předmětu, rozsahu a způsobu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud instituce elektronických peněz vykonává jinou podnikatelskou činnost než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona, a
g)návrh přístupu, který bude instituce elektronických peněz uplatňovat při výpočtu kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu instituce elektronických peněz upraveného vyhláškou o předkládání informací České národní bance20).

(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

a) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný za každou vedoucí osobu,
b) údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby, která skutečně řídí činnost v oblasti vydávání elektronických peněz a v oblasti poskytování platebních služeb, a
c)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé vedoucí osoby.

(5) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách s úzkým propojením s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, anebo jiné formy účasti na žadateli, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
b)seznam vedoucích osob právnické osoby uvedené v písmeně a) a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce s výjimkou základních informací uvedených v části A této přílohy,
c)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé osoby uvedené v písmeně a) a každé osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu každé osoby podle písmene a),
d)doklad o oprávnění k podnikání každé osoby podle písmene a),
e) finanční výkazy každé osoby podle písmene a),
f) informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem a
g)popis skutečnosti, na základě které se osoba podle písmene a) stává osobou ovládající8) žadatele, pokud dochází k ovládnutí.

(6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která je institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osob, které tvoří její statutární orgán nebo jsou členy jejího statutárního orgánu, žadatel za tuto osobu předkládá

a)přílohu podle odstavce 5 písm. d), a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele, také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli ve státě jejího sídla, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

(7) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která má kvalifikovanou účast na instituci, finanční instituci nebo jiné osobě vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato instituce, finanční instituce nebo jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osoby s kvalifikovanou účastí, žadatel předkládá

a)přílohu podle odstavce 5 písm. d) za osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli, a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele, také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

* * * * *

§ 7

Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit
kvalifikovanou účast na instituci
elektronických peněz nebo ji ovládnout

(K § 52b odst. 4 zákona)

(1) Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Součástí oznámení jsou přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o osobě, která hodlá nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout (dále jen „oznamovatel“), a dalšími informacemi souvisejícími s tímto záměrem jsou

a)doklad o oprávnění k podnikání,
b)doklad o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
c)finanční výkazy,
d)informace o osobách s úzkým propojením,
e)popis vztahů s institucí elektronických peněz, na níž hodlá nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo ji ovládnout, a vztahů k osobám se zvláštním vztahem9) k instituci elektronických peněz, minimálně však k osobám, které jsou vedoucími osobami nebo členy dozorčí rady instituce elektronických peněz,
f)seznam vedoucích osob, je-li oznamovatel právnickou osobou, a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem a dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce s výjimkou základních informací uvedených v části A této přílohy,
g)seznam osob, které jednáním ve shodě s osobou podávající oznámení mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnou, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na instituci elektronických peněz a popisu skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě,
h)strategický záměr,
i)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem oznamovatele,
j)dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný oznamovatelem a
k)popis skutečnosti, na základě které se oznamovatel stává osobou ovládající8) instituci elektronických peněz, a doklad o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

* * * * *

§ 8

(zrušen)

* * * * *

§ 9

Zvláštní ustanovení k oznámení záměru nabýt
nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci
elektronických peněz nebo ji ovládnout

(1) Pokud je oznamovatelem záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech

a)udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz nebo k jejímu ovládnutí, nebo
b)nevyslovila na základě předloženého oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout nesouhlas,

podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, ke kterému přiloží přílohy podle § 7 odst. 2, u nichž došlo ke změně, a prohlášení, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu nebo oznámení záměru zůstávají beze změny.

(2) Pokud je oznamovatelem záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout právnická osoba, která je institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě a podléhá dohledu příslušného orgánu ve státě jejího sídla, podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, ke kterému přiloží

a)doklad o oprávnění k podnikání,
b)strategický záměr,
c)doklad o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
d)vyjádření orgánu dohledu o tom, že mu není známo, že by osoba nebyla osobou důvěryhodnou, a
e)popis skutečnosti, na základě které se oznamovatel stává osobou ovládající8) instituci elektronických peněz, a doklad o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

(3) Pokud je oznamovatelem záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout osoba, která má kvalifikovanou účast na instituci, finanční instituci nebo na jiné osobě vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě a podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost oznamovatele, podává oznamovatel oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, ke kterému přiloží přílohy podle odstavce 2 písm. a), b) a e) a dále

a)vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, o tom, že mu není známo, že by oznamovatel nebyl osobou důvěryhodnou, a
b)doklad o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, jde-li o přímý podíl na instituci elektronických peněz.

* * * * *

§ 11

Žádost o zápis do registru vydavatele
elektronických peněz malého rozsahu

(K § 54 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 4.

(2) Přílohou obsahující základní informace o žadateli je doklad o oprávnění k podnikání.

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucí osobě jsou

a)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé vedoucí osoby a
b) dotazník podle přílohy č. 12 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu.

(4) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností vydavatele elektronických peněz malého rozsahu jsou

a)obchodní plán, v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 53 odst. 2 zákona, případně limitů podle § 53 odst. 3 zákona, s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností,
b)popis způsobu provádění jednotlivých činností podle § 46 odst. 2 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny, nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů, a
c)zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 52e odst. 1 nebo 2 zákona, jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být vydány elektronické peníze, nebo peněžní prostředky svěřené k provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 52e odst. 3 zákona, že v případě zápisu žadatele do registru elektronických peněz malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena.

* * * * *

§ 27

(1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby byl zajištěn účinný výkon vnitřního auditu.

(2) Vnitřní audit vždy zahrnuje nezávislé prověření

a) dodržování požadavků a pravidel stanovených právními a vnitřními předpisy,
b) finančního řízení, řízení rizik, řízení kapitálu a řízení likvidity,
c) úplnosti, průkaznosti, správnosti a spolehlivosti vedení účetnictví,
d) dostatečnosti a spolehlivosti systému vnitřních hlášení, informací poskytovaných orgánům platební instituce, účetních a statistických informací a informací pro klienty,
e) spolehlivosti systému sestavování, kontroly a předkládání výkazů a dalších informací České národní bance a
f) dostatečnosti a spolehlivosti mechanismů vnitřní kontroly.

(3) Platební instituce zajistí, aby při výkonu vnitřního auditu byly vždy provedeny tyto činnosti:

a)sestavena analýza rizik, a to alespoň jednou ročně,
b)sestaven strategický a periodický plán vnitřního auditu,
c)vytvořen a udržován systém sledování nápravných opatření uložených na základě zjištění vnitřního auditu a
d)vyhodnocena funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému, a to alespoň jednou ročně.

(4) Vnitřní audit musí informovat o zjištěných skutečnostech řídicí orgán platební instituce a dozorčí orgán, pokud takový orgán platební instituce má. V případě zjištění, která mohou významným způsobem záporně ovlivnit finanční situaci platební instituce, musí dát podnět k mimořádnému zasedání dozorčího orgánu, pokud takový orgán platební instituce má.

* * * * *

§ 36

Podřízený dluh

Pro vymezení podřízeného dluhu platí obdobně ustanovení o kapitálových nástrojích a podřízených půjčkách zahrnovaných do kapitálu tier 215) podle nařízení.

* * * * *

§ 37

Odčitatelné položky

Odčitatelné položky tvoří

a)hodnota kapitálové investice do
1.institucí,
2.pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích holdingových osob či pojišťovacích holdingových osob se smíšenou činností, nebo
3.finančních institucí, pokud přesahují 10 % základního kapitálu osob, do nichž je investováno,
b)součet hodnot kapitálových investic do
1.institucí,
2.pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích holdingových osob či pojišťovacích holdingových osob se smíšenou činností, nebo
3.finančních institucí, a to v částce, která přesahuje 10 % kapitálu před odečtením položek podle písmene a) a bodů 1 až 3, pokud jednotlivé kapitálové investice představují podíl do 10 % včetně základního kapitálu osob, do nichž je investováno, a
c)hodnota expozice ze sekuritizace, které by podle nařízení náležela riziková váha 1 250 %16).

* * * * *

§ 41

Přístup B

(1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem B se rovná součinu koeficientu podle § 43 a částky, která se stanoví jako součet

a) 4 % z části objemu plateb nepřesahující částku odpovídající 5 000 000 eur,
b) 2,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 5 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 10 000 000 eur,
c) 1 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 10 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 100 000 000 eur,
d) 0,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 100 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 250 000 000 eur a
e) 0,25 % z části objemu plateb přesahující částku odpovídající 250 000 000 eur.

(2) V období od 31. prosince do 30. prosince následujícího roku se částka v eurech podle odstavce 1 přepočítává na částku v korunách českých kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu toho roku, v němž období začíná.

(3) Objem plateb představuje jednu dvanáctinu celkové částky platebních transakcí provedených platební institucí v bezprostředně předcházejícím účetním období.

(4) Pokud platební instituce začala vykonávat svoji činnost až v průběhu běžného účetního období, stanoví objem plateb na základě svého plánu, případně upraveného podle požadavků České národní banky.

* * * * *

§ 42

Přístup C

(1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem C se rovná součinu koeficientu podle § 43 a částky, která se stanoví jako součet

a) 10 % z hodnoty relevantního ukazatele nepřesahující částku odpovídající 2 500 000 eur,
b) 8 % z hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 2 500 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 5 000 000 eur,
c) 6 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 5 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 25 000 000 eur,
d) 3 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 25 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 50 000 000 eur a
e) 1,5 % z části hodnoty relevantního ukazatele přesahující částku odpovídající 50 000 000 eur.

(2) Relevantní ukazatel se rovná součtu úrokových výnosů, úrokových nákladů, výnosů z poplatků a provizí a ostatních provozních výnosů a při výpočtu se postupuje takto:

a) relevantní ukazatel je počítán na základě 12 měsíčních sledování z údajů ke konci posledního dvanáctiměsíčního účetního období,
b) každá položka se zohledňuje v odpovídající kladné, anebo záporné hodnotě,
c) do výpočtu hodnoty relevantního ukazatele se nezahrnují mimořádné a nepravidelné výnosy a
d) hodnotu relevantního ukazatele lze snížit o náklady na outsourcing poskytovaný osobou, nad níž příslušný orgán dohledu vykonává srovnatelný dohled.

(3) Pokud platební instituce začala vykonávat svoji činnost až v průběhu běžného účetního období, stanoví relevantní ukazatel na základě svého plánu, případně upraveného podle požadavků České národní banky.

(4) Pokud hodnota relevantního ukazatele podle odstavce 2 je nižší než 80 % z průměru hodnot relevantních ukazatelů za poslední 3 účetní období, jako hodnota relevantního ukazatele se pro účely určení kapitálového požadavku podle odstavce 1 použije 80 % z průměru hodnot relevantních ukazatelů za poslední 3 účetní období.

(5) V období od 31. prosince do 30. prosince následujícího roku se částka v eurech podle odstavce 1 přepočítává na částku v korunách českých kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu toho roku, v němž období začíná.

* * * * *

Oznámení o výkonu činnosti
v hostitelském členském státě

§ 51

Platební instituce podává oznámení o úmyslu vykonávat činnosti podle § 8 zákona v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, s tím, že neuvádí informace uvedené v částech B a C tohoto tiskopisu.

* * * * *

§ 52

Platební instituce, která má v úmyslu vykonávat činnosti podle § 8 zákona v hostitelském členském státě bez založení pobočky, podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, s tím, že neuvádí informace uvedené v bodu 7 a částech A až C tohoto tiskopisu.

* * * * *

§ 53

Platební instituce, která má v úmyslu vykonávat činnosti podle § 8 zákona prostřednictvím obchodního zástupce v hostitelském členském státě, podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, s tím, že neuvádí informace uvedené v bodu 7 a v části A tohoto tiskopisu.

* * * * *


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 31/2014 Sb.15. března 2014,
Vyhláška č. 233/2014 Sb.1. prosince 2014.

* * * * *

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

* * * * *

2)Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
3)Například zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
23)Článek 4 odst. 1 bod 26 nařízení.
4)Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5)§ 34 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
6)§ 18 zákona o účetnictví.
7)Například zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20)Vyhláška č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance.
8)§ 74 až 77 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
20)Vyhláška č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance.
8)§ 74 až 77 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
9)§ 19 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
8)§ 74 až 77 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
8)§ 74 až 77 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
15)Článek 62 písm. a) a b) a články 63 až 65 nařízení.
16)Článek 251, anebo článek 261 nařízení.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.