Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní

Pouze ustanovení změněná k 22. 3. 2007

Znění účinné od 22. 3. 2007 dosud.Celý předpis   Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 52/2007 Sb.,
o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

* * * * *

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví postupy atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy (dále jen "realizace vazeb") prostřednictvím referenčního rozhraní.

* * * * *

§ 2

Způsob posuzování způsobilosti

(1) Posuzování způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní sestává ze dvou částí

a) zkoušky,
b) stanovení výsledku zkoušky.

(2) Atestační středisko zahájí posuzování způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní posouzením, zda žadatel o atestaci (dále jen "žadatel") předal údaje o dostupnosti informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu1) do informačního systému o informačních systémech veřejné správy2).

* * * * *

§ 3

Zkouška

(1) Atestační středisko posuzuje v průběhu zkoušky tato hlediska

a) soulad realizace vazby s technickou dokumentací služby3),
b) soulad datových prvků použitých při realizaci vazby s datovými prvky vyhlášenými prostřednictvím informačního systému o datových prvcích4).

(2) Při provádění zkoušky podle odstavce 1 písm. a) atestační středisko

a) ověřuje, zda je vazba informačního systému veřejné správy, který je předmětem atestace, v souladu s technickou dokumentací služby3) pro všechny postupy uvedené v technické dokumentaci služby, kterými lze požádat o službu nebo informaci, nebo pro část těchto postupů, a
b) posuzuje soulad
  1. odpovědi informačního systému veřejné správy na žádost o službu nebo informaci, včetně chybových hlášení, pokud při realizaci vazby dojde k jejich výskytu, s dokumentací služby5),
  2. realizace vazby s dokumentací služby5),
  3. způsobu zajištění bezpečnosti poskytované služby a rozsahu přístupových oprávnění a jejich případných omezení pro jednotlivé oprávněné uživatele služby s bezpečnostní politikou služby6).

(3) Atestační středisko při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní musí využívat údaje z informačního systému o informačních systémech veřejné správy2) a informačního systému o datových prvcích4).

* * * * *

§ 4

Zaznamenávání údajů v průběhu zkoušky

(1) Atestační středisko zaznamenává údaje o zjištěních, ke kterým dospělo v průběhu zkoušky, do protokolu o provedené zkoušce podle § 6d odst. 4 zákona (dále jen "protokol"), a to ke každému posuzovanému hledisku podle § 3 odst. 1 zvlášť.

(2) Atestační středisko do protokolu uvádí

a) vyjádření "splněno" nebo "nesplněno", přičemž vyjádření "nesplněno" uvede, pokud
  1. realizace vazby není v souladu s technickou dokumentací služby, nebo
  2. nejsou při uskutečnění vazby použity vyhlášené datové prvky,
b) obchodní firmu nebo název, sídlo a doručovací adresu žadatele,
c) výčet všech dokumentů, které byly k posouzení předloženy, včetně označení jejich verze, počtu stran a data jejich schválení žadatelem,
d) název a sídlo atestačního střediska, které provedlo zkoušku,
e) jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby, která jménem atestačního střediska zkoušku provedla, nebo zaměstnance atestačního střediska, který řídil provedení atestační zkoušky,
f) datum zahájení zkoušky a datum jejího ukončení,
g) popis průběhu zkoušky; pokud byla vazba ověřována pouze pro část postupů uvedených v technické dokumentaci služby, kterými lze požádat o službu nebo informaci, výčet těchto postupů,
h) zjištění podle odstavce 1,
i) výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění podle § 5,
j) jméno nebo jména a příjmení zaměstnance atestačního střediska, který je oprávněn ke schválení protokolu o provedené zkoušce, jeho podpis a datum schválení protokolu,
k) datum provedení další zkoušky.

(3) Atestační středisko uchovává protokol a dokumentaci podle § 3 odst. 2 po dobu nejméně 10 let od data vydání atestu.

* * * * *

§ 5

Postup při stanovení výsledku zkoušky

(1) Na základě zjištění učiněných při posouzení v průběhu zkoušky atestační středisko stanoví celkový výsledek zkoušky.

(2) Výsledek zkoušky "splňuje" stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování podle § 3 odst. 1 uvedlo do protokolu výrok "splněno" ke všem posuzovaným hlediskům nebo žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování odstranil.

(3) Výsledek zkoušky "nesplňuje" stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování podle § 3 odst. 1 uvedlo do protokolu výrok "nesplněno" alespoň k jednomu posuzovanému hledisku nebo nedošlo ve smyslu § 2 odst. 2 k předání údajů podle zvláštního právního předpisu1).

(4) V odůvodnění výsledku zkoušky atestační středisko uvede

a) k výsledku zkoušky "splňuje" konstatování, že v průběhu posuzování neshledalo žádné nedostatky nebo žadatel zjištěné nedostatky odstranil, a popis odstraněných nedostatků,
b) k výsledku zkoušky "nesplňuje" popis zjištěných nedostatků.

* * * * *

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 22. března 2007)

* * * * *

* * * * *

1) Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy).
Text odkazu o_052-07.htm#1) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy).
Text odkazu o_052-07.htm#1) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.
Text odkazu o_052-07.htm#2) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) § 2 odst. 3 vyhlášky č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní).
Text odkazu o_052-07.htm#3) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.
Text odkazu o_052-07.htm#4) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) § 2 odst. 3 vyhlášky č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní).
Text odkazu o_052-07.htm#3) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 53/2007 Sb.
Text odkazu o_052-07.htm#5) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 53/2007 Sb.
Text odkazu o_052-07.htm#5) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) § 2 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 53/2007 Sb.
Text odkazu o_052-07.htm#6) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.
Text odkazu o_052-07.htm#2) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.
Text odkazu o_052-07.htm#4) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy).
Text odkazu o_052-07.htm#1) (idc: 595454) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.