Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Pouze ustanovení změněná k 1. 9. 2018

Znění účinné od 1. 9. 2018 dosud.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 364/2005 Sb.,
o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 389/2006 Sb., č. 226/2007 Sb., č. 208/2009 Sb., č. 29/2012 Sb., č. 131/2013 Sb., č. 202/2016 Sb. a č. 162/2018 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

* * * * *

Předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

§ 3

(1) Právnické osoby a organizační složky státu vykonávající činnost škol nebo školských zařízení (dále jen "právnická osoba") předávají z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik:

a)údaje týkající se jednotlivých dětí, žáků, studentů a uchazečů o přijetí ke vzdělávání (dále jen "individuální údaje") v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)údaje vzniklé agregací individuálních údajů a další údaje týkající se škol nebo školských zařízení (dále jen "agregované údaje") v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi (dále jen „údaje o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně“) v termínech, způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Předávané údaje vycházejí z obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení ke dni stanovenému v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce (dále jen "rozhodné datum"). Předávané údaje podle odstavce 1 zahrnují také změny obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení, k nimž došlo od odpovídajícího rozhodného data v předcházejícím kalendářním roce.

(3) K předávaným agregovaným údajům uvede právnická osoba své identifikační údaje3) a identifikační údaje škol a školských zařízení4), jichž se předávání údajů týká.

(4) Při předání údajů podle odstavce 1 uvede právnická osoba své telefonické spojení a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména a příjmení fyzické osoby, která údaje připravila k předání.

(5) Údaje podle odstavce 1 se předávají do databáze spravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) nebo jím zřízenou a pověřenou právnickou osobou. Do této databáze mají v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů přístup také krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které zajišťují přijímání předávaných údajů do databáze. K individuálním údajům v databázi mají přístup pouze pověření zaměstnanci ministerstva nebo pověření zaměstnanci právnické osoby uvedené ve větě první.

(6) Připadne-li poslední den pro předání údajů na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro předání údajů nejbližší příští pracovní den.

* * * * *

§ 4

(1) Individuální údaje se předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Agregované údaje se předávají na formulářích, které obsahují údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a jejichž vzory se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se v případě základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými způsobem umožňujícím dálkový přístup, v případě ostatních škol a školských zařízení na formuláři, který obsahuje údaje uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, a jehož vzor se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Popisy struktur podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem předávání individuálních údajů. Vzory formulářů podle odstavce 2 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, popřípadě nejpozději 6 měsíců před rozhodným datem, jedná-li se o předávání údajů týkajících se období před tímto datem.

(5) Popisy struktur a vzor formuláře podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky podle odstavce 3 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před termínem předávání individuálních údajů.

* * * * *


 Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 389/2006 Sb.8. srpna 2006,
Vyhláška č. 226/2007 Sb.31. srpna 2007,
část 1. ledna 2008,
Vyhláška č. 208/2009 Sb.1. srpna 2009,
část 1. ledna 2010,
část 1. ledna 2011,
Vyhláška č. 29/2012 Sb.31. ledna 2012,
Vyhláška č. 131/2013 Sb.1. července 2013,
Vyhláška č. 202/2016 Sb.1. září 2016,
Vyhláška č. 162/2018 Sb.1. září 2018.

* * * * *

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb. 

Předávání agregovaných údajů

ČÁST PRVNÍ

ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ

Čl. 1

Termíny a způsob předávání údajů

(1) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení předává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení příslušnému správnímu úřadu8) na výkazech elektronicky. Po předání agregovaných údajů potvrdí bez zbytečného odkladu ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení.

(2) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol se v souladu s částí druhou této přílohy předávají příslušnému správnímu úřadu nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku. Údaje podle čl. 6, 10 a 11 se předávají nejpozději do 10. června stávajícího školního roku k rozhodnému datu 31. května stávajícího školního roku.

(3) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace školských zařízení se předávají v případě školských zařízení uvedených v

a)čl. 12 až 16 nejpozději do 11. listopadu k rozhodnému datu 31. října stávajícího školního roku,
b)čl. 17 až 20 nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku.

(4) Agregované údaje podle čl. 21 se předávají do 15. kalendářního dne po skončení čtvrtletí. Rozhodným datem je poslední den kalendářního čtvrtletí. Údaje podle čl. 21 odst. 1 písm. b) se předávají k rozhodnému datu 31. prosince, údaje podle čl. 21 odst. 2 písm. c) až f) se předávají k rozhodnému datu 30. září.

(5) Termíny podle odstavců 2 až 4 platí pro předání agregovaných údajů ministerstvu nebo jím zřízené právnické osobě, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované ministerstvem, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o školu nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, a krajskému úřadu, jde-li o ostatní školy a školská zařízení. Organizace a orgány veřejné správy podle věty první ověří úplnost a logickou správnost údajů, a zjistí-li nedostatky, vyzvou právnickou osobu, která údaje předala, k nápravě. Při tom poskytují právnické osobě metodickou podporu.

(6) Při předání protokolu o výpisech statistických informací z dokumentace škol a školských zařízení právnických osob ministerstvu uvede příslušný správní úřad8) své telefonické spojení a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která protokol připravila.

ČÁST DRUHÁ

PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI
OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY

Čl. 2

Předávání agregovaných údajů
o právnické osobě vykonávající činnost školy

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a)účasti dětí a žáků na plaveckých kurzech, lyžařských kurzech a zotavovacích pobytech organizovaných školou podle druhu školy,
b)počtech žáků, kteří úspěšně vykonali zkoušku na závěr kurzu pro získání základního vzdělání, včetně žáků, kteří zkoušku úspěšně vykonali bez předchozího vzdělávání v těchto kurzech,
c)počtech žáků ve třídách pro výuku českého jazyka a počtu vydaných osvědčení,
d)odměnách za produktivní činnost a úplatě za vzdělávání podle druhu školy,
e)dalším vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole, a
f)knihovním fondu školní knihovny, uživatelích, výpůjčních službách a pracovnících knihovny.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)počtech učitelů podle druhu školy a pohlaví, počtech učitelů základních a středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol podle skupin předmětů a pohlaví a o počtech učitelů ve třídách nebo studijních skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona podle druhu školy a pohlaví,
b)počtech vedoucích pedagogických pracovníků podle druhu školy a pohlaví, počtech ostatních pedagogických pracovníků podle pohlaví a o počtech pedagogických pracovníků vykonávajících specializované činnosti podle pohlaví,
c)počtech studentů v oborech vzdělání v oblasti bezpečnostně právní ve vyšších odborných školách zřizovaných Ministerstvem vnitra,
d)vybavení prostředky informačních a komunikačních technologií a jejich dostupnosti ve výuce podle druhu školy,
e)počtech kurzů pro získání základního vzdělání podle druhu školy a počtech žáků v těchto kurzech podle pohlaví, a
f)počtech pracovišť právnické osoby vykonávající činnost školy.

(3) Údaje podle odstavce 1 a 2 se nepředávají za základní uměleckou školu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky.

Čl. 3

Předávání agregovaných údajů
ze školních matrik a dokumentace škol

Pro účely této vyhlášky a předávání agregovaných údajů ze školní matriky se třída nebo studijní skupina samostatně zřízená pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona označuje jako speciální třída nebo speciální skupina, a škola zřízená pouze pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona se označuje jako speciální škola. Třída nebo studijní skupina, která se podle předcházející věty neoznačuje jako speciální třída nebo speciální skupina, se označuje jako běžná třída nebo běžná skupina. Škola s alespoň jednou běžnou třídou nebo běžnou skupinou se označuje jako běžná škola.

Čl. 4

Předávání agregovaných údajů ze školní
matriky a dokumentace mateřské školy

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o nástupech, odchodech a ukončení docházky do mateřské školy v členění na běžné a speciální třídy.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)počtech tříd a dětí podle pohlaví v členění podle druhu provozu, délky docházky a vyučovacího jazyka a v členění na běžné a speciální třídy,
b)počtech dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona zařazených ve speciálních třídách podle druhu znevýhodnění a provozu,
c)počtech dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných třídách podle druhu znevýhodnění a provozu,
d)údajích o přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech dětí podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
e)počtech dětí podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění vzdělávacích možností dítěte na rovnoprávném základě s ostatními,
f)počtech dětí podle státního občanství a pohlaví, o počtech cizinců podle režimu pobytu,
g)věkovém složení dětí podle pohlaví v členění na běžné a speciální třídy, včetně nově nastoupivších,
h)počtech žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a
i)počtech dětí podle obce trvalého pobytu v případě školy zřizované svazkem obcí.

Čl. 5

Předávání agregovaných údajů ze školní
matriky a dokumentace mateřské nebo základní
školy při zdravotnickém zařízení

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a)průměrných počtech tříd, a
b)průměrných počtech dětí a žáků podle pohlaví.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)počtech dětí a žáků podle druhu školy,
b)počtech dětí a žáků podle pohlaví,
c)počtech dětí a žáků podle státního občanství a pohlaví a počtech cizinců podle režimu pobytu.

Čl. 6

Předávání agregovaných údajů ze školní
matriky a dokumentace střední školy
a konzervatoře týkajících se přijímacího
řízení ke vzdělávání

(1) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)počtech uchazečů přihlášených a přijatých ke vzdělávání do prvního ročníku v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení podle pohlaví, oborů vzdělání, druhu a délky vzdělávání a předchozího působiště, a
b)počtech odevzdaných zápisových lístků v prvním kole přijímacího řízení podle pohlaví, oborů vzdělání, druhu a délky vzdělávání.

(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy či ochranné výchovy.

Čl. 7

Předávání agregovaných údajů o přípravných
třídách základní školy a přípravném
stupni základní školy speciální

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o ukončení docházky do přípravného stupně podle pohlaví.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)počtu tříd přípravného stupně a o počtu dětí v přípravném stupni podle ročníku, pohlaví a podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona,
b)počtech přípravných tříd a počtech dětí v přípravné třídě podle pohlaví,
c)nově přijatých dětech do přípravného stupně,
d)věkovém složení dětí v přípravném stupni a v přípravné třídě podle pohlaví,
e)dětech podle státního občanství podle pohlaví a počtech cizinců podle režimu pobytu,
f)počtech dětí podle obce trvalého pobytu v případě školy zřizované svazkem obcí,
g)přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních, počtech dětí podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření a podle znevýhodnění, které brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními.

Čl. 8

Předávání agregovaných údajů ze školní
matriky a dokumentace jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a)žácích, kteří složili státní jazykovou zkoušku,
b)cizincích, kteří konali zkoušku z českého jazyka za účelem získání dokladu o znalosti českého jazyka podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky9) (dále jen "zkouška z českého jazyka"),
c)cizincích, kteří zkoušku z českého jazyka vykonali úspěšně, a
d)cizincích, kteří zkoušku z českého jazyka konali bezúplatně.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)žácích podle vyučovaných jazyků a kurzů, včetně kurzů českého jazyka, a
b)evidenčním počtu pedagogických pracovníků.

Čl. 9

Předávání agregovaných údajů ze školní
matriky a dokumentace základní umělecké školy

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o absolventech podle druhu studia, pohlaví a uměleckých oborů.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)počtech žáků podle druhu studia, ročníků, pohlaví a uměleckých oborů s vyčleněním cizinců,
b)počtech žáků v hudebním oboru podle hudebních nástrojů,
c)přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a počtech žáků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření, a
d)evidenčním počtu učitelů podle pohlaví a uměleckých oborů.

Čl. 10

Předávání agregovaných údajů ze školní
matriky a dokumentace mateřské školy týkajících
se zápisu k předškolnímu vzdělávání

(1) Za stávající školní rok se předávají údaje o počtech zapisovaných dětí podle výsledku zápisu, pohlaví a věku.

(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zdravotnických zařízeních a školy při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy.

Čl. 11

Předávání agregovaných údajů ze školní
matriky a dokumentace základní školy týkajících
se zahájení povinné školní docházky

(1) Za stávající školní rok se předávají údaje o počtech zapisovaných dětí podle výsledku zápisu a podle věku, pohlaví, popřípadě také podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.

(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zdravotnických zařízeních a školy při zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy.

ČÁST TŘETÍ

PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ
PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI
ČINNOST ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Čl. 12

Předávání agregovaných údajů ze školní matriky
a dokumentace školní družiny a školního klubu

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o pobytových akcích a příležitostné činnosti zájmového vzdělávání.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)počtech oddělení družin s vyčleněním oddělení, která jsou tvořena pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona a o počtech účastníků zapsaných k pravidelné docházce podle pohlaví,
b)počtech zájmových útvarů a účastníků v nich,
c)počtech účastníků podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními, a podle pohlaví,
d)přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech účastníků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
e)počtech účastníků zapsaných k pravidelné docházce podle státního občanství a pohlaví a cizincích podle režimu pobytu, a
f)evidenčním počtu pedagogických pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

Čl. 13

Předávání agregovaných údajů ze školní
matriky a dokumentace zařízení pro výkon
ústavní výchovy a ochranné výchovy

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a)rozmisťování dětí,
b)příchodech a odchodech z domova či ústavu, a
c)získané kvalifikaci dětí.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)základní charakteristice dětí,
b)počtech dětí předškolního věku podle pohlaví,
c)počtech dětí plnících povinnou školní docházku podle pohlaví,
d)počtech dětí po ukončení povinné školní docházky podle pohlaví,
e)počtech dětí podle druhu znevýhodnění, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,
f)přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech dětí podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
g)počtech dětí podle věkových skupin a podle pohlaví,
h)lůžkové kapacitě zařízení, a
i)evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

Čl. 14

Předávání agregovaných údajů ze školní
matriky a dokumentace střediska volného času

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a)příležitostné činnosti zájmového vzdělávání,
b)pobytových akcích a táborové činnosti,
c)další činnosti zájmového vzdělávání podle oblastí zájmového vzdělávání, a
d)soutěžích v zájmovém vzdělávání vyhlašovaných nebo spoluvyhlašovaných ministerstvem.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)počtech zájmových útvarů a účastníků činnosti zájmových útvarů v členění na děti, žáky, studenty a ostatní podle pohlaví a s vyčleněním cizinců,
b)přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech účastníků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
c)evidenčním počtu pedagogických pracovníků podle pohlaví.

Čl. 15

Předávání agregovaných údajů
ze školní matriky a dokumentace
zařízení školního stravování

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o počtech vydaných a uvařených jídel v členění na obědy, večeře a doplňková jídla.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)zapsaných strávnících podle druhů škol a školských zařízení s ohledem na věkové kategorie celkem a v členění podle druhu odebírané stravy a o ostatních pravidelně stravovaných podle druhu odebírané stravy,
b)strávnících, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen v členění na strávníky podle druhů škol a druhů odebírané stravy a o ostatních stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen podle druhu odebírané stravy,
c)počtech vydaných a uvařených jídel za říjen v členění na obědy, večeře a doplňková jídla s vyčleněním dietního stravování,
d)evidenčním počtu pracovníků zařízení školního stravování podle vybraných kategorií profesí,
e)počtech zapsaných strávníků podle školy nebo školského zařízení, které navštěvují, a
f)počtech stravovaných, pro něž se jídlo odváží nebo dováží podle druhu odebírané stravy s uvedením příslušného zařízení školního stravování.

(3) Agregované údaje podle odstavců 1 a 2 předávají rovněž právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, pokud se jedná o děti, žáky a studenty, jimž je poskytováno školní stravování jinými osobami poskytujícími stravovací služby podle zvláštního právního předpisu.10)

Čl. 16

Předávání agregovaných údajů
ze školní matriky a dokumentace
domova mládeže a internátu

Za stávající školní rok se předávají údaje o:

a)počtech výchovných skupin, s vyčleněním výchovných skupin, které jsou tvořeny pouze ubytovanými se znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona,
b)počtech ubytovaných podle pohlaví a druhu školy, s vyčleněním ubytovaných cizinců,
c)počtech ubytovaných se znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona podle druhu znevýhodnění, pohlaví a druhu školy,
d)přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních, počtech ubytovaných podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
e)vybavení domova mládeže či internátu, a
f)evidenčním počtu pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

Čl. 17

Předávání agregovaných údajů
ze školní matriky a dokumentace
pedagogicko-psychologické poradny

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a)počtech klientů, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, podle pohlaví, důvodu příchodu, školního zařazení, poskytnuté péče a podle znevýhodnění, které brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,
b)počtech klientů, jimž byla vydána doporučení podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření a pohlaví, a
c)činnosti pedagogicko-psychologické poradny.

(2) Za stávající školní rok se předavájí údaje o evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

Čl. 18

Předávání agregovaných údajů
ze školní matriky a dokumentace
střediska praktického vyučování

Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)počtech žáků podle pohlaví, ročníků, oborů vzdělání, stupně vzdělání a druhu, délky a formy vzdělávání, s vyčleněním žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,
b)přiznaných a poskytovaných podpůrných opatřeních a o počtech žáků podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření,
c)žácích podle oborů vzdělání a podle školy, pro kterou středisko zajišťuje praktické vyučování, a
d)evidenčním počtu pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

Čl. 19

Předávání agregovaných údajů
ze školní matriky a dokumentace
speciálně pedagogického centra

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a)počtech klientů, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce podle pohlaví, školního zařazení, poskytnuté péče a znevýhodnění, které brání k naplnění jejich vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními,
b)počtech klientů, jimž byla vydána doporučení a o počtech klientů podle převažujícího stupně přiznaných podpůrných opatření a pohlaví, a
c)činnosti speciálně pedagogického centra.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o evidenčním počtu odborných pracovníků podle kategorií a podle pohlaví.

Čl. 20

Předávání agregovaných údajů
ze školní matriky a dokumentace
střediska výchovné péče

(1) Za uplynulý školní rok se předávají údaje o

a)klientech střediska v ambulantním, celodenním a internátním oddělení podle školního zařazení a podle pohlaví, s vyčleněním klientů s cizím státním občanstvím,
b)důvodech příchodu klienta podle druhu poskytované péče,
c)iniciátorech příchodu klienta podle druhu poskytované péče, a
d)aktivitách střediska.

(2) Za stávající školní rok se předávají údaje o

a)evidenčním počtu pracovníků podle vybraných profesních kategorií a podle pohlaví,
b)prostorových podmínkách střediska, a
c)klientech střediska podle formy poskytované péče a podle pohlaví.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ
PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI
ČINNOST ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Čl. 21

Předávání agregovaných údajů
z evidence zaměstnanců
a mzdových prostředků

(1) Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizované ministerstvem, krajem, obcí, svazkem obcí, registrovanou církví, náboženskou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou předávají údaje o

a)evidenčním počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky podle kategorií zaměstnanců a podle druhů činností škol a školských zařízení, a
b)evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách,
c)počtu žen na mateřské dovolené,
d)počtu zaměstnanců na rodičovské dovolené, a
e)čerpání rezervního fondu podle druhů činností škol a školských zařízení.

(2) Organizace, které vyplácejí plat11), předávají dále kromě údajů podle odstavce 1 údaje o

a)evidenčním počtu zaměstnanců podle kategorií a druhů činností škol a školských zařízení, mzdových prostředcích v členění na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle jednotlivých složek platu a zdroje financování, podle kategorií zaměstnanců a druhů činností škol a školských zařízení,
b)evidenčním počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích vyjmutých z limitů mzdové regulace v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky podle druhů činností škol a školských zařízení,
c)evidenčním počtu zaměstnanců podle platových tříd a stupňů v členění na pedagogické pracovníky podle skupin profesí, zdroje financování a podle druhů činností škol a školských zařízení a nepedagogické pracovníky,
d)počtu přiznaných vybraných složek platu v členění na pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky podle druhů činností škol a školských zařízení,
e)rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení, a
f)počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovených nad rámec jejich týdenního rozsahu podle platových tříd a stupňů a hodin výuky nad rámec stanovený rámcovým vzdělávacím programem, a to v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení.

* * * * *

* * * * *

3)§ 144 odst. 1 písm. b) školského zákona.
4)§ 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.
8)§ 28 odst. 5 školského zákona.
8)§ 28 odst. 5 školského zákona.
9)Zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10)§ 122 odst. 4 věta druhá školského zákona a § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 107/2005 Sb. , o školním stravování.
11)§ 109 odst. 3 písm. d) a e) zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Od ...

Cena: 243 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.