Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Pouze ustanovení změněná k 4. 11. 2009

Znění účinné od 4. 11. 2009 do 30.6.2014.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 384/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o zbraních,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 431/2003 Sb. a č. 372/2009 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), (dále jen „zákon“) k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 11, § 39 odst. 5 zákona a podle § 79 odst. 3 zákona:

* * * * *

§ 3

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 30 otázek, z nichž je 22 otázek ze znalosti právních předpisů hodnocených 3 body, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených 2 body a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima hodnocených 1 bodem.

* * * * *

§ 7

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 20 minut, kterým žadatel osvědčuje znalosti podle ustanovení § 30 odst. 7 zákona.

* * * * *

§ 8

Obsahová náplň praktické části zkoušky

(1) V praktické části zkoušky žadatel postupně

a)předvede prohlídku nejméně dvou zbraní podle určení zkušební komise za účelem zjištění, zda zbraň není v nabitém stavu,
b)předvede částečné rozebrání a složení nejméně dvou různých druhů zbraní podle určení zkušební komise v rozsahu, který je nezbytně nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
c)předvede postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby a
d)prokáže znalosti z postupu řídícího střelby.

(2) K předvádění činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) se použijí druhy zbraní odpovídající všem skupinám zbrojního průkazu a jako střelivo se použijí náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí.

* * * * *

§ 9

Celkové vyhodnocení zkoušky

(1) Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky žadatele, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) Teoretická část zkoušky je hodnocena stupněm „prospěl“ v případě, že žadatel odpoví správně bez nápovědy a pomůcek ve lhůtě 80 minut nejméně 57 otázek z testu a následně potvrdí znalosti podle ustanovení § 30 odst. 7 zákona při ústním pohovoru.

(3) Praktická část zkoušky je hodnocena stupněm „prospěl“, jestliže žadatel prokáže zvládnutí činností uvedených v § 8 odst. 1.

(4) Zkoušku hodnotí zkušební komise stupněm „prospěl“ v případě, dosáhne-li žadatel z obou částí zkoušky hodnocení stupněm „prospěl“.

(5) Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob, zkušební komise zkoušku okamžitě ukončí a ohodnotí zkoušku stupněm „neprospěl“.

* * * * *

§ 10a

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 50 otázek, z nichž 12 otázek je ze znalosti právních předpisů, 10 otázek je ze znalosti předpi- sů upravujících nakládání s municí a výbušninami, 25 otázek je ze znalosti nauky o munici, výbušninách a detekční technice a 3 otázky jsou ze znalosti zdravotnického minima. Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 3 body s výjimkou správných odpovědí na otázky ze znalosti zdravotnického minima, jež jsou hodnoceny 1 bodem. Součástí teoretické zkoušky je i ústní pohovor trvající nejdéle 45 minut, jímž žadatel osvědčuje znalosti podle § 21a odst. 3 zákona.

* * * * *

§ 11

Záznamní kniha zbraní a střeliva

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci zbraní kategorie A, B anebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní a nejsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona, v záznamní knize zbraní a střeliva (dále jen „záznamní kniha“).

(2) V záznamní knize se uvádí

a) pořadové číslo zápisu,
b) datum nabytí nebo převedení zbraně nebo střeliva,
c) údaje o zbrani nebo střelivu,3)
d) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) od které držitel zbrojní licence zbraň nebo střelivo nabyl,
e) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) na kterou bylo vlastnictví ke zbrani nebo střelivu převedeno,
f) jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.

* * * * *

§ 12

Evidenční kniha zbraní a střeliva

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci zbraní kategorie A, B anebo C a střeliva do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona, v evidenční knize zbraní a střeliva (dále jen „evidenční kniha“).

(2) V evidenční knize se uvádí

a) pořadové číslo zápisu,
b) datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,
c) důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,
d) údaje o zbrani,3) střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu nebo zápalkách,
e) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) od které byla zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky nabyty,
f) osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) na kterou bylo vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu nebo zápalkám převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky přenechány, včetně oprávnění,
g) jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.

* * * * *

§ 13

Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci obsahující přehled o vydaných a přijatých zbraních kategorie A, B anebo C a střelivu do těchto zbraní v knize výdeje a příjmu zbraní a střeliva (dále jen „kniha výdeje a příjmu“).

(2) Kniha výdeje a příjmu je rozdělena na oddíly „Vydáno“ a „Vráceno“. V knize výdeje a příjmu se při výdeji a příjmu zbraní a střeliva uvádí

a) ořadové číslo zápisu,
b) o oddílu „Vydáno“
  1. datum vydání zbraně a střeliva,
  2. údaje o zbrani,3)
  3. druh a počet vydaného střeliva,
  4. jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu a podpis osoby, která přijala zbraň nebo střelivo,
c) o oddílu „Vráceno“
  1. datum vrácení zbraně nebo střeliva,
  2. počet vrácených zbraní nebo střeliva,
  3. podpis osoby, která převzala vrácenou zbraň nebo střelivo.

* * * * *

§ 16

Vzory tiskopisů

(1) V přílohách se stanoví vzor vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (č. 1), vyhodnocení zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem (č. 2), zbrojního průkazu (č. 3), zbrojní licence (č. 4), zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva (č. 5), průkazu zbraně (č. 6), průkazu zkušebního komisaře (č. 7), žádostí o udělení výjimky (č. 8), o povolení (č. 9), o vydání zbrojního průkazu (č. 10), o rozšíření skupin zbrojního průkazu (č. 11), o vydání zbrojní licence (č. 12), o rozšíření skupin zbrojní licence (č. 13), o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva (č. 14), o povolení přepravy (č. 15), o jmenování zkušebním komisařem (č. 16), o povolení k provozování střelnice (č. 17) a o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně (č. 18), přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti (č. 19), dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (č. 20), oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně (č. 21), oznámení o vývozu a zpětném dovozu zbraně (č. 22), přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 23), vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 24), dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 25), žádosti o vydání evropského zbrojního pasu (č. 26) a vzor evropského zbrojního pasu (č. 27).

(2) Ministerstvo vnitra zveřejní elektronické tiskopisy podle vzorů stanovených v odstavci 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

* * * * *

§ 18

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

* * * * *


Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 431/2003 Sb. 1. ledna 2004,
část 1. května 2004,
Vyhláška č. 372/2009 Sb.4. listopadu 2009.

* * * * *

Přílohy nejsou zpracovány v elektronické podobě

* * * * *

* * * * *

2)§ 31 zákona č. 119/2002 Sb.
3)§ 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 119/2002 Sb.
4)§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.
4)§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.
4)§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.
4)§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.
2)§ 31 zákona č. 119/2002 Sb.
3)§ 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 119/2002 Sb.
4)§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.
4)§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.
4)§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.
4)§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.
2)§ 31 zákona č. 119/2002 Sb.
3)§ 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 119/2002 Sb.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.