Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2014

Znění účinné od 1. 1. 2014 do 30.4.2014.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii,

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 67/1993 Sb., č. 163/1993 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 494/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

* * * * *

§ 5

Odnětí a zánik platnosti osvědčení

(1) Ministerstvo odejme osvědčení strážníkovi, který přestal splňovat podmínky

a)bezúhonnosti,
b)spolehlivosti,
c)zdravotní způsobilosti, nebo
d)odborné způsobilosti.

(2) Ministerstvo dále odejme osvědčení strážníkovi, pokud se strážník bez omluvy nedostaví na výzvu ministerstva k přezkoumání odborné způsobilosti podle § 4d odst. 9.

(3) Platnost osvědčení zaniká

a)dnem nabytí právní moci rozhodnutí o pozbytí státního občanství České republiky nebo omezení svéprávnosti,
b)uplynutím doby uvedené v § 4e odst. 1 větě první,
c)skončením pracovního poměru strážníka. To neplatí, navazuje-li na skončený pracovní poměr strážníka ve lhůtě 3 měsíců nový pracovní poměr strážníka. Obec je povinna ve lhůtě do 15 dnů od skončení pracovního poměru strážníka oznámit skončení pracovního poměru ministerstvu, nebo
d)neuspěním u zkoušky ani po jejím druhém opakování podle § 4d.

* * * * *

§ 11a

(1) Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů

a)policie o
1.hledaných a pohřešovaných osobách a věcech,
2.odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel,
3.totožnosti osob, které byly předvedeny na policii podle § 13 odst. 1 až 3 nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu,
4.totožnosti cizinců,

b)obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o
1.totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek,
2.řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce,
3.osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle zvláštního právního předpisu8a),
4.totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona,

c)obecních úřadů o
1.psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů,
2.povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce,
3.povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,

d)ministerstva o číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení,
e)ministerstva nebo policie:
1.základního registru obyvatel,
2.agendového informačního systému evidence obyvatel,
3.agendového informačního systému cizinců,
4.registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v bodech 2 a 3.

(2) Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)příjmení,
b)jméno, popřípadě jména,
c)adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
d)datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Při plnění svých úkolů může obecní policie využívat z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)datum narození,
c)místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d)rodné číslo,
e)státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f)adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
g)omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
h)jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce.

Dožádaný orgán poskytne dále údaj o zákazu pobytu, místu a době jeho trvání. 

(4) Při plnění svých úkolů může obecní policie mimo údajů obsažených v základním registru obyvatel vyžadovat z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)číslo a platnost oprávnění k pobytu,
b)počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
c)omezení svéprávnosti,
d)správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na území České republiky.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke ztotožnění osoby a v rozsahu splnění daného úkolu. Jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby podle § 12 odst. 1. Dokumentace každého použití údajů podle odstavců 2 až 4 se uchovává po dobu 1 roku.

(7) Dožádaný orgán, který požadované údaje ve svém informačním systému vede, je povinen je obecní policii poskytnout, pokud mu v tom nebrání plnění nebo dodržování povinností podle zvláštních předpisů. V případě, že na straně obecní policie a dožádaných orgánů podle odstavce 1 jsou splněny technické a bezpečnostní podmínky, lze v případě, že dožádaný orgán je zároveň správcem informačního systému, údaje poskytnout způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

* * * * *

§ 24

Náhrada škody

(1) Obec je povinna nahradit škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených tímto nebo zvláštním zákonem; to neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.

(2) Obec je povinna nahradit škodu osobě, která poskytla pomoc strážníkovi na jeho žádost nebo s jeho vědomím (dále jen „poškozený“). Obec se povinnosti k náhradě škody může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně.

(3) Obec je povinna nahradit též škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 2. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i náhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

(4) Došlo-li u poškozeného v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 2 k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle občanského zákoníku. V případech hodných zvláštního zřetele lze kromě náhrady podle občanského zákoníku poskytnout jednorázové mimořádné odškodnění.

(5) Obec je povinna nahradit též škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou strážníkovi nebo obecní policii; ustanovení odstavce 1 se použije obdobně.

* * * * *

Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis  účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Zákon č. 67/1993 Sb. 1. března 1993,  
Zákon č. 163/1993 Sb. 1. července 1993,  
Zákon č. 82/1995 Sb. 1. června 1995,  
Zákon č. 153/1995 Sb. 1. listopadu 1995,  
Zákon č. 132/2000 Sb. 1. ledna 2001,  
Zákon č. 311/2002 Sb.1. ledna 2003, 
Zákon č. 320/2002 Sb.1. ledna 2003,  
Zákon č. 274/2008 Sb.1. ledna 2009,
Zákon č. 227/2009 Sb.1. července 2010,
Zákon č. 427/2010 Sb.1. ledna 2011,
Zákon č. 375/2011 Sb.1. dubna 2012,
Zákon č. 142/2012 Sb.1. července 2012,
Zákon č. 494/2012 Sb.15. ledna 2013,
Zákon č. 303/2013 Sb.1. ledna 2014.

* * * * *

8a)Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1472 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Změny nastaly u ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o obecní policii. Komentář, 2. vydání

Zákon o obecní policii. Komentář, 2. vydání

Vetešník, Jemelka - C. H. Beck

Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních předpisů vztahujících se k činnosti ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.