Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2003

Znění účinné od 1. 1. 2003 do 31.12.2003.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 79/1994 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád),

jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízeními vlády č. 143/1995 Sb., č. 72/1996 Sb., č. 327/1996 Sb., č. 163/1997 Sb., č. 354/1997 Sb., č. 249/1998 Sb., č. 127/2000 Sb., č. 496/2000 Sb., č. 69/2002 Sb. a č. 584/2002 Sb.

Vláda nařizuje podle § 21 odst. 1 a § 23 písm. b) až g) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. (dále jen „zákon”):

* * * * *

§ 1

Rozsah působnosti

(1) Toto nařízení stanoví pro zaměstnance uvedené v odstavci 2

a) katalog prací a kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,
b) podmínky pro poskytování, výši a splatnost dalších platů,
c) příplatky za vedení,
d) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši,
e) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši a
f) podmínky pro poskytování odměn.

(2) Zaměstnancem se podle tohoto nařízení rozumí voják z povolání, příslušník ve služebním poměru (dále jen „příslušník”), zaměstnanec a občanský zaměstnanec, pokud je zařazen v

a) ozbrojených silách České republiky,
b) Ministerstvu obrany,
c) Policii České republiky,
d) Vězeňské službě,
e) Ministerstvu spravedlnosti, jde-li o občanského zaměstnance soustavně vykonávajícího dohled nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody,
f) Bezpečnostní informační službě,
g) Hasičském záchranném sboru České republiky,
h) Ministerstvu vnitra, jde-li o zaměstnance zařazené na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a ve vzdělávacích, technických a účelových zařízeních Hasičského záchranného sboru České republiky,
i) orgánu celní správy,
j) Úřadu pro zahraniční styky a informace, a
k) organizační složce státu nebo v příspěvkové organizaci, ve které se platové poměry řídí zákonem, jako zaměstnanec, je-li zřizovatelem této organizační složky státu nebo příspěvkové organizace Ministerstvo obrany.

(3) Vedoucím zaměstnancem se pro účely tohoto nařízení rozumí zaměstnanec, který je oprávněn podřízeným zaměstnancům ukládat služební nebo pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich činnost a vydávat k tomu účelu příkazy, rozkazy a závazné pokyny.

* * * * *

§ 2

zrušen

* * * * *

§ 3

Kvalifikační předpoklady a požadavky

(1) Kvalifikační předpoklad vzdělání, potřebného pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, je uveden v katalogu prací uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „katalog”).

(2) Zaměstnavatel může vnitřním platovým předpisem (dále jen „vnitřní předpis”) stanovit

a) požadavek zaměření nebo oboru vzdělání, potřebného pro výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví kvalifikační předpoklad zaměření nebo oboru vzdělání katalog nebo zvláštní předpis,3)
b) další požadavky pro řádný výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví další kvalifikační předpoklady, než je zaměření nebo obor vzdělání, katalog nebo zvláštní předpis,3)
c) pravidla pro zařazování do platových tříd zaměstnanců, kteří pro řádný výkon požadovaných prací nesplňují
  1. požadavky stanovené zaměstnavatelem podle písmena b),
  2. kvalifikační předpoklady stanovené zvláštním předpisem,3) pokud tento zvláštní předpis nestanoví jinak.

* * * * *

§ 4

Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti; při porovnání vychází z obecné charakteristiky platové třídy uvedené v zákoně.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud splňuje předpoklady i požadavky potřebné pro řádný výkon práce zařazené v této platové třídě; k dosažení vyššího než potřebného vzdělání se nepřihlíží. Nestanoví-li zvláštní předpis3) jinak, může zaměstnavatel výjimečně zařadit zaměstnance, který nesplňuje potřebné vzdělání,

a) do první až třetí platové třídy,
b) do čtvrté a vyšší platové třídy, avšak nejdéle na dobu čtyř let, nestanoví-li se dále jinak.

(3) Pokud nestanoví zvláštní předpis jinak,4) lze na dobu delší než čtyři roky zařadit zaměstnance do příslušné platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže

a) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadovaných prací a je starší než 45 let, nebo
b) zahájil v době, po kterou byl výjimečně zařazen do platové třídy podle odstavce 2 písm. b), nebo před tímto výjimečným zařazením, studium, jehož absolvováním si doplní potřebné vzdělání, a řádně pokračuje ve studiu, nebo
c) je zařazen do čtvrté platové třídy a dosáhl středního vzdělání nebo středního odborného vzdělání (dále jen „střední odborné vzdělání”), nebo
d) je zařazen nejvýše do sedmé platové třídy, pokud pro řádný výkon na něm požadované práce převážně manuálního charakteru splňuje předpoklady stanovené zvláštním předpisem nebo požadavek vyučení v oboru stanovený podle § 3 odst. 2 písm. a) zaměstnavatelem,
e) je zařazen do osmé platové třídy a dosáhl úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání (dále jen „úplné střední vzdělání”),
f) je zařazen do deváté platové třídy a dosáhl vyššího odborného vzdělání, nebo
g) je zařazen do desáté platové třídy a dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo
h) splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené zvláštním předpisem9) nebo kvalifikační předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním předpisem.9a)

* * * * *

§ 5

Zařazení zaměstnance do platového stupně

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen „doba započitatelné praxe”). Do doby započitatelné praxe zahrne zaměstnavatel dobu

a) praxe v oboru požadované práce dosažené po ukončení vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem podle § 4 odst. 3 písm. d), nebo po dosažení odborné způsobilosti stanovené ve zvláštním právním předpisu,9) nebo po dosažení kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce stanovených zvláštním právním předpisem9a) podle § 4 odst. 3 písm. h), nebo po ukončení středního odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do čtvrté platové třídy, nebo úplného středního vzdělání u zaměstnance zařazeného do osmé platové třídy, nebo vyššího odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do deváté platové třídy, nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu u zaměstnance zařazeného do desáté platové třídy,
b) praxe v oboru požadované práce dosaženou před ukončením vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem [§ 4 odst. 3 písm. d)] v rozsahu čtyř pětin,
c) jiné praxe v závislosti na míře jejího využití pro úspěšný výkon požadované práce, nejvýše však v rozsahu dvou třetin,
d) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,
e) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,5) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně připravovali na povolání v denním studiu10) nebo v prezenčním studiu,10a) a
f) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene e).

(2) Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(3) Z doby započitatelné praxe podle odstavce 1 zaměstnavatel odečte, není-li dále stanoveno jinak, u zaměstnance zařazeného do

a) čtvrté až sedmé platové třídy, který nedosáhl úplného středního vzdělání, dobu dvou roků, nebo dobu čtyř roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do této třídy podle § 4 odst. 3 písm. d),
b) osmé platové třídy, který dosáhl jen úplného středního vzdělání, dobu dvou roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu čtyř roků, nebo dobu šesti roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání,
c) deváté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, dobu jednoho roku, nebo jen úplného středního vzdělání, dobu tří roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu pěti roků, nebo dobu sedmi roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání,
d) desáté a vyšší platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu dvou roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání, dobu tří roků, nebo jen úplného středního vzdělání, dobu pěti roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu sedmi roků, nebo dobu devíti roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání.

(4) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v plném rozsahu.

* * * * *

§ 6

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a stupeň, do kterých je zařazen. Platové tarify jsou stanoveny v příloze č. 2, která je součástí tohoto nařízení.

(2) Vojáku z povolání, příslušníku Policie České republiky, příslušníku Vězeňské služby, příslušníku Bezpečnostní informační služby České republiky, příslušníku Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníku orgánů celní správy a občanskému zaměstnanci uvedenému v § 1 odst. 2, kterému § 73 odst. 2 až 4 zákoníku práce ukládá větší rozsah základních povinností a omezení než jiným zaměstnancům, přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 25 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

(3) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem10b) a vykonává zdravotnické povolání v pracovním poměru k příspěvkové organizaci zřizované Ministerstvem obrany, přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 17 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

* * * * *

§ 7

Osobní příplatek

(1) Zaměstnanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do deváté až dvanácté platové třídy, a zaměstnanci, který plní úkoly zpravodajských služeb a je vynikajícím odborníkem, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(3) O zvýšení nebo snížení osobního příplatku zaměstnance rozhoduje zaměstnavatel v závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2.

* * * * *

§ 8

Příplatek za vedení

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, vedoucímu organizační složky státu (dále jen „statutární orgán”) a vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele,11) kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

* * * * *

§ 9

zrušen

* * * * *

§ 10

Zvláštní příplatek

(1) Zaměstnanci, který pracuje ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, poskytuje zaměstnavatel příplatek ve výši a za podmínek stanovených zvláštním předpisem.6)

(2) Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu rozvrhl pracovní dobu tak, že střídavě vykonává práci v ranní, odpolední, popř. noční směně, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(3) Zaměstnanci uvedenému v § 1 odst. 2 písm. a), až e) a g), i) a k), který vykonává činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví, popř. k jiným závažným rizikům, se poskytuje příplatek ve výši 1000 Kč až 4000 Kč měsíčně v I. skupině, 500 Kč až 2000 Kč měsíčně ve II. skupině nebo 100 Kč až 1000 Kč měsíčně ve III. skupině. Zařazení těchto činností do I., II. nebo III. skupiny stanoví podle míry rizika v oboru své působnosti ministr vnitra, ministr obrany, ministr financí nebo ministr spravedlnosti.

(4) Zaměstnanci, který plní úkoly zpravodajských služeb, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví nebo k jiným závažným rizikům, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 4000 Kč měsíčně.

(5) Zaměstnanci, který vykonává práci výkonného letce, se poskytuje příplatek ve výši 500 Kč až 6000 Kč měsíčně; příplatek podle odstavce 3 mu nepřísluší.

(6) Zaměstnanci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních policejních sborů Organizace spojených národů mimo území České republiky, se poskytuje po dobu působení v zahraničí místo příplatku podle odstavce 3 nebo 5 příplatek ve výši 700 USD až 4 000 USD měsíčně, popřípadě v rovnocenné výši v EURO. Podmínky pro určení výše příplatku a výši příplatku v rámci tohoto rozpětí stanoví podle příslušnosti zaměstnance ministr obrany, ministr spravedlnosti nebo ministr vnitra.

(7) Zdravotnickému pracovníkovi,12) jehož výkon práce je spojen s mimořádnou zátěží spočívající v soustavné přímé péči o osoby v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(8) Zaměstnanci hygienické služby, který soustavně provádí a zajišťuje hygienický dozor mimo pravidelné místo výkonu služby, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(9) Zaměstnanci - členu výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby se poskytuje příplatek ve výši 500 Kč až 2000 Kč měsíčně.

(10) Zaměstnanci, který soustavně poskytuje zdravotní péči na operačních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče a na onkologii, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 1000 Kč měsíčně.

(11) Mistrovi odborné výchovy, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném dohledu nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů, popř. přístrojů, které slouží k osvojování praktických dovedností a návyků v dílnách a na pracovištích učňovských zařízení při odborném výcviku, a pedagogickému zaměstnanci, který vykonává práci třídního učitele, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(12) Výši příplatku v rámci rozpětí stanoveného v odstavcích 2, 45 a 711 určí zaměstnavatel. Výši příplatku podle odstavce 3 určí zaměstnavatel v rámci rozpětí stanoveného pro skupinu, do které je činnost zaměstnance zařazena.

* * * * *

§ 11

Odměny

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu
a) za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů, nebo za dosažení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace,
b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku a při prvním skončení služebního nebo pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod.

* * * * *

§ 12

Další plat

(1) Zaměstnanci náleží v každém pololetí kalendářního roku další plat, pokud v něm odpracuje alespoň 65 dnů u jednoho zaměstnavatele v témže služebním poměru nebo u jednoho zaměstnavatele v témže pracovním poměru, neskončí-li tento služební nebo pracovní poměr v prvním pololetí před 31. květnem nebo před 30. červnem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v červnu, a ve druhém pololetí před 30. listopadem nebo před 31. prosincem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v prosinci. Výkon služby ve služebním poměru a výkon práce v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele se nesčítají. Splnění podmínky trvání téhož pracovního poměru k jednomu zaměstnavateli se nevyžaduje, dojde-li ke změně zaměstnavatele a k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na základě zákona.13)

(2) Za odpracovaný den se považuje den, v němž zaměstnanec

a) odpracoval převážnou část své směny,
b) čerpal dovolenou na zotavenou v rozsahu poloviny své směny a větším,
c) čerpal náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek v rozsahu poloviny své směny a větším,
d) nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele14) v rozsahu poloviny své směny a větším,
e) nepracoval proto, že na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek.

(3) Odpracovaný den lze započítat pouze z jediného důvodu uvedeného v odstavci 2.

(4) Zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu15) a má zaměstnavatelem rozvrženou týdenní pracovní dobu nerovnoměrně,16) se pro účely odstavce 1 posuzuje jako zaměstnanec, který v kalendářním týdnu odpracoval pět pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu. Ustanovení odstavce 2 písm. b)e) platí obdobně.

(5) Výše dalšího platu je součtem částek platového tarifu, hodnostního příplatku, příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku s výjimkou příplatku podle § 10 odst. 6, na které zaměstnanci naposledy vznikl nárok nebo které mu byly zaměstnavatelem naposledy určeny, pokud se nestanoví jinak.

(6) Další plat je splatný v nejbližším dnu stanoveném pro výplatu platu po vzniku nároku na další plat. Před splněním podmínek nároku na další plat stanovených v odstavcích 1, 2 a 4 může zaměstnavatel poskytnout nejvýše dvě zálohy na další plat, pokud se se zaměstnancem dohodne na jejich vrácení v případě, že mu nárok na další plat nevznikne, nebo na vrácení částky, o kterou poskytnuté zálohy překročily výši dalšího platu.

* * * * *

Zvláštní úprava poskytování platu některým zaměstnancům

§ 13

zrušen

* * * * *

§ 14

(1) Zaměstnanci zařazenému do první až třetí platové třídy (§ 4) může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu.

(2) Zaměstnanci, který je zařazen do čtvrté a vyšší platové třídy, může zaměstnavatel určit platový tarif obdobně podle odstavce 1, pokud

a) plní úkoly zpravodajských služeb, nebo je vyslán v rámci jednotky mírových sil k účasti na mírových operacích v zahraničí,
b) vykonává umělecké nebo umělecko-pedagogické práce,
c) je sportovcem a trenérem nebo
d) je specialistou Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky.

(3) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit okruh zaměstnanců vykonávajících umělecko-technické práce, kterým určí platový tarif obdobně podle odstavce 1.

(4) Pokud zaměstnavatel zaměstnanci uvedenému v § 6 odst. 2 určí platový tarif v souladu s odstavci 13, přísluší mu takto určený platový tarif zvýšený o částku, která odpovídá 25 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

(5) Zaměstnance vykonávajícího umělecké nebo umělecko-pedagogické práce, sportovce, trenéra, pilota (velitele) letadla, leteckého navigátora, palubního inženýra nebo palubního inženýra-operátora a řídícího letového provozu a specialistu Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky může zaměstnavatel zařadit i do platové třídy, pro kterou nesplňuje kvalifikační předpoklad nebo požadavek (§ 3).

(6) Příslušníka zařazeného před 1. lednem 2001 do čtvrté a vyšší platové třídy, pro niž nesplňuje stanovený kvalifikační předpoklad vzdělání, může zaměstnavatel ponechat v této platové třídě, pokud je podle zvláštního právního předpisu18) hodnocen jako způsobilý pro výkon dosavadní funkce.

(7) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění,7) může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do čtvrté až dvanácté platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě.

* * * * *

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 15

Platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší zaměstnanci od prvého dne měsíce, v němž dosáhl stanovené doby započitatelné praxe.

* * * * *

§ 16

zrušen

* * * * *

§ 17

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 5 odst. 1 písm. c) v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu.8)

(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 5 odst. 1 písm. b) a c) v plném rozsahu i dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou před ukončením vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem a dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace9) příslušné studium řádně ukončil.

* * * * *

§ 18

zrušen

* * * * *

§ 19

(1) Pro občanské zaměstnance Ministerstva vnitra, kteří vykonávají práci v bezpečnostním úseku, a pro občanské zaměstnance Policie České republiky a Vězeňské služby pozbývá platnosti nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády České republiky č. 43/1993 Sb. a nařízení vlády č. 288/1993 Sb.

(2) Pro zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací uvedených v § 1 odst. 2 písm. g) pozbývá platnosti nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 288/1993 Sb.

* * * * *

§ 20

(1) Plat podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc duben 1994.

(2) Další plat (§ 12) se poskytne poprvé v roce 1995 a jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci v tomto roce vznikl nárok.

* * * * *

§ 21

Zrušují se:
1. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 223/1992 Sb., kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nařízení vlády České republiky č. 255/1992 Sb., o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky.
3. Hlava první a druhá části první výnosu Ministerstva vnitra České republiky ze dne 11. srpna 1992 č.j. HČ-515/2-92 o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby (vyhlášeno pod č. 428/1992 Sb.).
4.Hlava první a druhá části druhé výnosu Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 16. června 1992 o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby.

* * * * *

§ 22

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 10. května 1994)


* * * * *

Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl dnem   přechodná
ustanovení
Nařízení vlády č. 143/1995 Sb. 1. srpna 1995,  
Nařízení vlády č. 72/1996 Sb. 1. dubna 1996,    
Nařízení vlády č. 327/1996 Sb. 1. ledna 1997,    
Nařízení vlády č. 163/1997 Sb. 15. července 1997,    
Nařízení vlády č. 354/1997 Sb. 1. ledna 1998,  
Nařízení vlády č. 249/1998 Sb. 1. ledna 1999,  
Nařízení vlády č. 127/2000 Sb. 1. července 2000
(s výjimkou ustanovení čl. III,
které nabývá účinnosti
dnem 1. května 2000),
 
Nařízení vlády č. 496/2000 Sb. 1. ledna 2001,  
Nařízení vlády č. 69/2002 Sb. 1. března 2002,  
Nařízení vlády č. 584/2002 Sb. 1. ledna 2003.  

 

příloha č. 1 není zpracována v elektronické podobě

* * * * *

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)


Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
do 1 roku 
4240
4660
5130
5640
6210
6830
7510
8340
9250
10270
11610
13120
2
do  2 let 
4410
4850
5330
5870
6450
7100
7810
8670
9620
10680
12070
13630
3
do  4 let 
4580
5040
5540
6100
6710
7380
8110
9010
10000
11100
12540
14170
4
do  6 let 
4760
5240
5760
6340
6970
7670
8430
9360
10390
11540
13040
14730
5
do  9 let 
4950
5440
5990
6590
7250
7970
8770
9730
10800
11990
13550
15310
6
do 12 let 
5140
5660
6220
6850
7530
8280
9110
10110
11230
12460
14080
15910
7
do 15 let 
5350
5880
6470
7120
7830
8610
9470
10510
11670
12950
14640
16540
8
do 19 let 
5560
6110
6720
7400
8140
8950
9840
10930
12130
13460
15210
17190
9
do 23 let 
5780
6350
6990
7690
8460
9300
10230
11360
12610
13990
15810
17870
10
do 27 let 
6000
6600
7260
7990
8790
9670
10640
11810
13100
14550
16440
18570
11
do 32 let 
6240
6860
7550
8310
9140
10050
11050
12270
13620
15120
17080
19310
12
nad 32 let
6490
7130
7850
8630
9500
10450
11490
12750
14160
15710
17760
20070

 

* * * * *

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

Příplatek za vedení
(v Kč měsíčně)

A. Armáda
1. Ústřední orgány Ministerstva obrany, Generální štáb Armády České republiky, Civilní ochrana  
 
funkce příplatek za vedení

1.1. Náměstek ministra obrany, náčelník Generálního štábu Armády České republiky 6 000 - 13 000
1.2. Ředitel Hlavního úřadu Civilní ochrany, vrchní ředitel sekce, ředitel odboru, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky 3 500 - 8 000
1.3. Vedoucí oddělení 2 000 - 5 000
1.4. Vedoucí skupiny 1 000 - 4 000
2. Hlavní vojenský úřad  
funkce příplatek za vedení

2.1. Ředitel Hlavního úřadu 3 500 - 8 000
2.2. Ředitel odboru, zástupce ředitele Hlavního úřadu 2 000 - 5 000
2.3. Vedoucí oddělení 1 400 - 3 500
2.4. Vedoucí skupiny 500 - 2 000
3. Vojenský úřad  
funkce příplatek za vedení

3.1. Ředitel úřadu 2 500 - 6 500
3.2. Vedoucí oddělení, zástupce ředitele úřadu 1 400 - 3 500
3.3. Vedoucí skupiny 300 - 1 500
4. Velitelství  
funkce příplatek za vedení

4.1. Velitel 3 500 - 8 000
4.2. Náčelník štábu, zástupce velitele 3 000 - 5 000
4.3. Náčelník sekce 2 000 - 5 000
4.4. Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu 2 000 - 3 500
4.5. Náčelník oddělení, náčelník osobního štábu 1 400 - 3 500
4.6. Náčelník skupiny 500 - 2 000
5. Vojenské velitelské orgány  
funkce příplatek za vedení

5.1. Velitel brigády, velitel sektoru 2 000 - 6 000
5.2. Náčelník štábu, zástupce velitele, velitel zodolněného pracoviště sektoru (dále jen „CRC”) 2 000 - 4 000
5.3. Velitel praporu (pluku), velitel střediska sektoru, zástupce náčelníka štábu brigády (sektoru), náčelník oddělení štábu brigády (sektoru), zástupce velitele CRC 1 000 - 3 500
5.4. Náčelník štábu praporu (pluku), zástupce velitele praporu (pluku), velitel směny CRC 1 000 - 2 500
5.5. Velitel roty, zástupce velitele střediska sektoru, zástupce náčelníka oddělení štábu sektoru, zástupce náčelníka štábu praporu (pluku), náčelník oddělení štábu praporu (pluku), náčelník skupiny CRC 500 - 2 500
5.6. Velitel čety, zástupce velitele roty 500 - 1 500
5.7. Velitel družstva 300 - 1 500
6. Velitelství divize  
funkce příplatek za vedení

6.1. Velitel 3 000 - 7 000
6.2. Náčelník štábu, zástupce velitele 2 000 - 5 000
6.3. Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu 1 500 - 4 000
6.4. Náčelník oddělení, náčelník osobního štábu, náčelník samostatné skupiny 1 000 - 3 500
6.5. Náčelník skupiny 500 - 2 000
   
B. Policie České republiky
1. Policejní prezidium České republiky
funkce příplatek za vedení

1.1. Policejní prezident 6 000 - 13 000
1.2. Náměstek policejního prezidenta 4 500 - 9 000
1.3. Ředitel (útvaru, služby) 3 000 - 6 000
1.4. Zástupce ředitele (útvaru, služby) 2 500 - 5 000
1.5. Vedoucí odboru 2 000 - 4 000
1.6. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru 1 300 - 3 000
2. Útvary policie s působností na celém území České republiky
funkce příplatek za vedení

2.1. Ředitel (útvaru, služby) 3 000 - 7 000
2.2. Ředitel útvaru pro ochranu prezidenta České republiky 3 000 - 7 000
2.3. Ředitel oblastního ředitelství 3 000 - 6 000
2.4. Zástupce ředitele (útvaru, služby) 2 500 - 6 000
2.5. Zástupce ředitele útvaru pro ochranu prezidenta České republiky 2 500 - 6 000
2.6. Zástupce ředitele oblastního ředitelství 2 500 - 5 000
2.7. Vedoucí odboru 2 000 - 4 000
2.8. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru 1 300 - 3 000
3. Ředitelství správ krajů  
funkce příplatek za vedení

3.1. Ředitel správy 4 000 - 8 000
3.2. Zástupce ředitele správy 3 000 - 6 000
3.3. Velitel služby 2 500 - 5 000
3.4. Zástupce velitele služby 2 000 - 4 000
3.5. Vedoucí odboru 2 000 - 4 000
3.6. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru 1 300 - 3 000
4. Okresní (městské, obvodní) ředitelství
funkce příplatek za vedení

4.1. Ředitel 3 000 - 5 000
4.2. Zástupce ředitele 2 000 - 4 000
4.3. Velitel služby 1 500 - 3 500
4.4. Vedoucí odboru, zástupce velitele služby 1 300 - 3 000
4.5. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru 1 300 - 3 000
C. Vězeňská služba  
funkce příplatek za vedení

1. Generální ředitel 6 000 - 13 000
2. Náměstek generálního ředitele 4 000 - 9 000
3. Ředitel odboru 3 000 - 7 000
4. Vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru, ředitel účelového zařízení, zástupce ředitele účelového zařízení 1 000 - 4 000
5. Ředitel ústavu 3 000 - 8 000
6. Vedoucí oddělení, zástupce ředitele ústavu 1 000 - 4 000
7. Vedoucí referátu, vedoucí samostatného referátu 700 - 1 600
D. Celní správa  
1. Generální ředitelství  
funkce příplatek za vedení

1.1. Generální ředitel 6 000 - 13 000
1.2. Náměstek generálního ředitele 4 000 - 9 000
1.3. Ředitel odboru 3 000 - 7 000
1.4. Náměstek ředitele odboru 2 000 - 5 000
1.5. Vedoucí oddělení 1 000 - 3 000
2. Celní ředitelství a celní úřady
funkce příplatek za vedení

2.1. Ředitel celního ředitelství 3 000 - 8 000
2.2. Ředitel celního úřadu, náměstek ředitele celního ředitelství 2 000 - 8 000
2.3. Náměstek ředitele celního úřadu 1 000 - 5 000
2.4. Vedoucí oddělení na celním ředitelství, vedoucí oddělení na celním úřadě, vedoucí útvaru v postavení oddělení na celním ředitelství, vedoucí útvaru v postavení oddělení na celním úřadě 1 000 - 3 000
2.5. zástupce vedoucího pobočky celního úřadu, zástupce vedoucího inspektorátu celní a finanční stráže 1 000 - 2 000
E. Hasičský záchranný sbor České republiky  
1. Generální ředitelství  
funkce příplatek za vedení

1.1. Generální ředitel 6 000 - 13 000
1.2. Náměstek generálního ředitele 4 500 - 9 000
1.3. Ředitel odboru, ředitel kanceláře, ředitel zařízení 3 500 - 8 000
1.4. Vedoucí oddělení 2 000 - 5 000
1.5. Vedoucí zaměstnanec, který soustavně řídí podřízené zaměstnance 500 - 3 000
2. Hasičský záchranný sbor kraje  
funkce příplatek za vedení

2.1. Krajský ředitel 4 000 - 8 000
2.2. Náměstek krajského ředitele 3 000 - 6 000
2.3. Ředitel odboru, ředitel kanceláře, ředitel územního odboru, vedoucí zařízení 2 000 - 5 000
2.4. Vedoucí oddělení, vedoucí zaměstnanec, který soustavně řídí podřízené zaměstnance 500 - 3 000
F. Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance Bezpečnostní informační služby stanoví zaměstnavatel podle § 5 odst. 1zákona ve vnitřním platovém předpisu.
G. Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance Úřadu pro zahraniční styky a informace  
 
funkce příplatek za vedení

Ředitel Úřadu 9 000 - 13 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 3. stupně 6 000 - 10 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 2. stupně 3 000 - 7 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 1. stupně 500 - 4 000
H. Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance uvedené v § 1 odst. 2 písm. k)  
 

Stupeň řízení
Působnost zaměstnavatele
celorepubliková
regionální
místní
statutární orgán
6 000-10 000
4 500-7 000
3 000-5 000
zástupce statutárního orgánu
4 000-7 500
3 000-5 500
2 000-4 000
vedoucí zaměstnanec, který řídí více útvarů organizace, s výjimkou zástupce statutárního orgánu
2 000-5 000
1 500-4 000
1 000-3 500
vedoucí zaměstnanec, který je oprávněn řídit práci podřízených zaměstnanců
500 - 3 000
I. Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance policejních škol17)  
Stupeň řízení  
ředitel školy s právní subjektivitou 3 000 - 7 000
zástupce ředitele školy s právní subjektivitou, který zastupuje ředitele v plném rozsahu jehočinnosti 2 000 - 5 500
zástupce ředitele školy s právní subjektivitou 1 000 - 4 000
vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců 500 - 3 000

* * * * *

* * * * *

3) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
Text odkazu o_079-94.htm#3) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
Text odkazu o_079-94.htm#3) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
Text odkazu o_079-94.htm#3) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
Text odkazu o_079-94.htm#3) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
Text odkazu o_079-94.htm#3) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) Např. § 3 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a § 33 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky, ve znění zákona č. 316/1993 Sb.
Text odkazu o_079-94.htm#4) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9) § 18 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
Text odkazu o_079-94.htm#9) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9a) Např. výnos Ministerstva vnitra ČR č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 33/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 304/1996 Sb., vyhláška Ministerstva obrany č. 113/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.
Text odkazu o_079-94.htm#9a) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9) § 18 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
Text odkazu o_079-94.htm#9) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
Text odkazu o_079-94.htm#5) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10) § 20 odst. 1 a § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
Text odkazu o_079-94.htm#10) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10a) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".
Text odkazu o_079-94.htm#10a) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10b) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 258/2000 Sb.
Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
Text odkazu o_079-94.htm#10b) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
11) § 9 odst. 1 a 3 zákoníku práce.
Text odkazu o_079-94.htm#11) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) Nařízení vlády ČR č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.
Text odkazu o_079-94.htm#6) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
Text odkazu o_079-94.htm#12) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Např. § 249 až 251 zákoníku práce.
Text odkazu o_079-94.htm#13) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) Např. § 129 a 130 zákoníku práce.
Text odkazu o_079-94.htm#14) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
15) Např. § 11 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění č. 361/1992 Sb.), a § 83 zákoníku práce.
Text odkazu o_079-94.htm#15) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
16) Např. § 11 zákona č. 76/1959 Sb. a § 85 zákoníku práce.
Text odkazu o_079-94.htm#16) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
18) § 15 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.
§ 5 a 6 vyhlášky č. 161/2000 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky.
§ 32 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
§ 2 a § 4 až 7 vyhlášky č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků.
Text odkazu o_079-94.htm#18) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Text odkazu o_079-94.htm#7) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
8) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
Text odkazu o_079-94.htm#8) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9) § 18 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
Text odkazu o_079-94.htm#9) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
17) § 54 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
Text odkazu o_079-94.htm#17) (idc: 311286) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.