Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech

Pouze ustanovení změněná k 1. 7. 2008

Znění účinné od 1. 7. 2008 do 6.6.2010.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 227/1997 Sb.,
o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech),
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 210/2002 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 126/2008 Sb. a s přihlédnutím k redakčnímu sdělení Sbírky zákonů o opravě chyb uvedenému v částce 88/1997 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

* * * * *

§ 7

(1) Nadace nebo nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku nadace nebo nadačního fondu předchází jejich zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jejich majetek vnitrostátní fúzí sloučením na jinou nadaci nebo nadační fond. Likvidace se rovněž neprovede, je-li insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo je konkurs zrušen proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu je zcela nepostačující, nezbude-li po ukončení insolvenčního řízení nadaci nebo nadačnímu fondu žádný majetek.

(2) Nadace nebo nadační fond se zrušují

a)dosažením účelu, pro který byly zřízeny, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace nebo nadačního fondu,
b)rozhodnutím soudu o zrušení nadace nebo nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
c)rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek nadace nebo nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

(3) Soud na návrh zřizovatele, vykonavatele závěti, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nadaci zruší, jestliže

a) nadační jmění nepřináší trvale žádný výnos a nadace nemá jiný majetek a nemůže tak plnit účel, pro který byla zřízena,
b)došlo ke snížení nadačního jmění pod 500 000 Kč a nadace ve lhůtě stanovené v § 23 odst. 12 nerozhodla o navýšení jmění z ostatního majetku ani o vnitrostátní fúzi sloučením s jinou nadací.

(4) Soud na návrh zřizovatele, vykonavatele závěti, správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nadační fond zruší, jestliže se trvale majetek nadačního fondu vyčerpal a nadační fond tak nemůže plnit účel, pro který byl zřízen.

(5) Soud na návrh zřizovatele, vykonavatele závěti nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nadaci nebo nadační fond zruší též, jestliže

a)nadace nebo nadační fond při své činnosti závažným způsobem nebo opakovaně porušuje tento zákon, nadační listinu nebo statut,
b)v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady nebo nebyli zvoleni členové orgánů nadace nebo nadačního fondu, popřípadě revizor namísto členů, jejichž členství, popřípadě funkce zanikly před více než rokem, nebo
c)nadace nebo nadační fond neplní po dobu nejméně dvou let účel, pro který byly zřízeny, zejména jestliže nadace neposkytuje v uvedené době nadační příspěvky,
a nadace nebo nadační fond ve lhůtě soudem stanovené nezjedná nápravu.

* * * * *

§ 8

Vnitrostátní fúze sloučením nadace
a nadačního fondu

(1) Správní rady mohou rozhodnout o vnitrostátní fúzi sloučením nadací za podmínky, že účel nástupnické nadace je shodný nebo obdobný účelu, pro který zanikající nadace vznikla. Nadační jmění nástupnické nadace se zvyšuje o nadační jmění zanikající nadace. Dojde-li v průběhu trvání zanikající nadace k poklesu nadačního jmění pod 500 000 Kč a nedoplní-li nadace nadační jmění do 1 roku od konce účetního období, v němž k poklesu nadačního jmění došlo, alespoň do výše 500 000 Kč, musí správní rada zanikající nadace rozhodnout o zahájení přípravy vnitrostátní fúze sloučením.

(2) Správní rady mohou rozhodnout o vnitrostátní fúzi sloučením nadace s nadačním fondem za podmínky, že majetek nadačního fondu nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond zřízen, a účel nástupnické nadace je shodný nebo obdobný účelu, pro který byl zanikající nadační fond zřízen.

(3) Správní rady mohou rozhodnout o vnitrostátní fúzi sloučením nadačních fondů za podmínky, že majetek nadačního fondu nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond zřízen, a účel nástupnického nadačního fondu je shodný nebo obdobný účelu, pro který byl zanikající nadační fond zřízen.

(4) Vnitrostátní fúze sloučením není dovolena, jestliže tak stanoví nadační listina; to neplatí, jedná-li se o vnitrostátní fúzi sloučením podle odstavce 1 věty poslední.

(5) Zanikající nadace nebo nadační fond a nástupnická nadace nebo nadační fond vyhotoví projekt vnitrostátní fúze sloučením, který musí mít písemnou formu a musí obsahovat

a)názvy, právní formy, sídla a identifikační čísla zúčastněných nadací nebo nadačních fondů,
b)přehled o nadačním jmění zanikající nadace nebo přehled o majetku zanikajícího nadačního fondu a o jejich závazcích, který nesmí být ke dni schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením starší než 3 měsíce,
c)rozhodný den vnitrostátní fúze sloučením, kterým se rozumí den, od něhož se jednání zanikající nadace nebo nadačního fondu považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické nadace nebo nadačního fondu. Rozhodný den vnitrostátní fúze sloučením nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis vnitrostátní fúze sloučením do nadačního rejstříku.

(6) Projekt vnitrostátní fúze sloučením musí být schválen správními radami všech zúčastněných nadací a nadačních fondů. Po zápisu vnitrostátní fúze sloučením do nadačního rejstříku nemůže být projekt vnitrostátní fúze sloučením zrušen ani změněn ani nemůže být vnitrostátní fúze sloučením prohlášena za neplatnou nebo zrušena.

(7) V nadačním rejstříku se provede zápis vnitrostátní fúze sloučením u všech zúčastněných nadací a nadačních fondů k témuž dni. K tomuto okamžiku přechází veškerá práva a povinnosti ze zanikající nadace nebo nadačního fondu na nástupnickou nadaci nebo nadační fond.

* * * * *

§ 10

(1) Správní rada spravuje majetek nadace nebo nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace nebo nadačního fondu a je statutárním orgánem nadace nebo nadačního fondu.

(2) Do výlučné působnosti správní rady náleží

a)vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b)schvalovat rozpočet a jeho změny,
c)schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva”),
d)rozhodovat o schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením, není-li vnitrostátní fúze sloučením vyloučena v nadační listině,
e)volit nové členy správní rady a dozorčí rady, popřípadě revizora, nestanoví-li nadační listina jinak, a rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, popřípadě revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce ; z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,
f)stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora,
g)rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění, za podmínek stanovených tímto zákonem.

* * * * *

§ 23

(1) Nadace nebo nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Nadace nebo nadační fond nesmí použít svého majetku k nabytí majetkové účasti na jiných osobách, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Majetek nadace nebo nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

(3) Nadační jmění je nezcizitelné, pokud je tak stanoveno zřizovatelem nebo dárcem; v ostatních případech s ním lze disponovat, včetně změny věcné skladby nadačního jmění, avšak pouze v souladu s cílem nadace a s péčí řádného hospodáře. Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní účet u banky nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky,3a) nebo je může použít

a)na nákup investičních nástrojů3b) emitovaných v členském státě organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen "OECD"), a to těchto investičních nástrojů znějících na českou nebo cizí měnu:
  1. nástroje peněžního trhu,
  2.dluhopisy a jiné cenné papíry představující pohledávku, které jsou kótovány na regulovaném trhu v členském státě OECD,
  3.podílové listy otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných nástrojů do výše 30%,
  4. podílové listy ostatních otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu,
  5. dluhopisy, jejichž emitenty jsou státy nebo centrální banky,
b) na nákup nemovitostí.

(4) Celková hodnota následujících investičních nástrojů nesmí přesáhnout 30 % hodnoty nadačního jmění:

a)investičních nástrojů v cizí měně,
b) podílových listů otevřených podílových fondů, popřípadě podílů vydaných jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, mimo podílové fondy a jednotky kolektivního investování uvedené v odstavci 3 písm. a) bodě 3, a
c)dluhopisů, jejichž hodnocení kvality investičního nástroje a účastníka kapitálového trhu (dále jen "rating"), provedené alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami, nedosahuje nejméně stejné kvality jako rating České republiky nebo které nemají garanci státu anebo garanci jiného subjektu s ratingem dosahujícím nejméně stejné kvality jako rating České republiky a provedeným alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami.

(5) Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, není možno půjčovat.

(6) Nadace může

a) úplatně nabývat majetkové účasti na akciových společnostech v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
b) být zakladatelem obecně prospěšné společnosti.3c)

(7) Celkový rozsah úplatně nabyté majetkové účasti nadace na akciových společnostech nesmí přesáhnout 20 % z majetku nadace po odečtení hodnoty nadačního jmění. Kótované cenné papíry akciových společností může nadace nakupovat a prodávat pouze na regulovaných trzích. Obchodní podíl nadace na majetku akciové společnosti nesmí být větší než 20 % majetku této akciové společnosti.

(8) Nadace nebo nadační fond nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti, komplementářem komanditní společnosti, tichým společníkem nebo členem družstva, jehož členové mají uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, nebo nesmí být členem jiné právnické osoby, ručí-li takový člen za její závazky.

(9) Při prodeji majetku nadačního fondu nebo pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku nadace nebo nadačního fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizor ani osoby jim blízké4) ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen správní rady či dozorčí rady nadace nebo nadačního fondu nebo revizor.

(10) Nadační jmění se zvyšuje

a) vkladem prostředků uvedených v § 3 odst. 5, jsou-li nadačním darem,
b)vkladem peněžních prostředků a cenných papírů (investičních nástrojů) uvedených v § 23 odst. 3, nebo
c) vkladem nemovitostí.

(11) Dojde-li v průběhu trvání nadace ke snížení hodnoty nadačního jmění pod hodnotu zapsanou nadačním rejstříkem, provede nadace doplnění nadačního jmění na takto zapsanou hodnotu. Nedojde-li k doplnění nadačního jmění na zapsanou hodnotu do dvou let od konce účetního období, v němž ke snížení došlo, je nadace povinna do tří let od konce účetního období, v němž ke snížení nadačního jmění došlo, rozhodnout o snížení nadačního jmění v souladu se skutečným stavem.

(12) Dojde-li v průběhu trvání nadace ke snížení hodnoty nadačního jmění pod 500 000 Kč a nebude-li nadační jmění doplněno alespoň do výše 500 000 Kč do jednoho roku od konce účetního období, v němž ke snížení nadačního jmění došlo, je správní rada nadace povinna rozhodnout o návrhu na vnitrostátní fúzi sloučením nadace s jinou nadací podle § 8 odst. 1, nebo podat soudu návrh na zrušení nadace.

* * * * *

Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 210/2002 Sb. 1. července 2002,
Zákon č. 257/2004 Sb.1. května 2004,
Zákon č. 296/2007 Sb.1. ledna 2008,
Zákon č. 126/2008 Sb. 1. července 2008.

* * * * *

3a)Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3b)Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
3c)Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
4)§ 116 občanského zákoníku.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, ...

Cena: 511 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.